Kolejny egzamin E.13 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
Oznaczenie kwalifikacji: E.13
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Maj 2014
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
IIS
FTPS
HTTP
HTTPS

2. 
Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
SSH
DNS
DHCP
TELNET

3. 
Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
hold
tracert
ifconfig
ipconfig

4. 
Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
U/FTP
S/FTP
U/UTP
F/UTP

5. 
Który standard sieci LAN de?niuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
IEEE 802.1
IEEE 802.2
IEEE 802.3
IEEE 802.5

6. 
Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
aktywnej.
pasywnej.
terytorialnej.
dalekosiężnej.

7. 
Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyswietlania informacje o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
ping
route
nbtstat
ipconfig

8. 
Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Fast Ethernet.
Gigabit Ethemet.
światłowodowe LAN.
bezprzewodowe LAN.

9. 
Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
10001000.10101000.10010100.01100011
11000010.10001000.00010100.00100011
11000000.10101000.00010100.00100011
11000100.10001000.00110100.00100001

10. 
Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
3
5
7
9

11. 
W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
siatką.
lasem.
liściem.
gwiazdą.

12. 
Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
ARP
UDP
TCP
IPX

13. 
Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Obsługuje żądania protokołu komunikacyjnego.
Przechowuje informacje o obiektach znajdujących się w sieci.
Umożliwia wymianę plików z odległymi komputerami za pomocą protokołu komunikacyjnego.
Centralnie zarządza adresami IP i powiązanymi informacjami, a także udostępnia je automatycznie klientom.

14. 
Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
2001:0012::000B
2001:12::0E98::B
2001:12::AAA:0:0:B
2001::AAA:0000::000B

15. 
Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
VPN
PAN
VLAN
WLAN

16. 
Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
RDP
UNC
MMC
GPMC

17. 
Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
MOLP
VLSC
OEM
BOX

18. 
W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
netsh
telnet
tracert
nslookup

19. 
Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Enterprise
Datacenter
Server Core
Standard Edition

20. 
Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
SPI
IDS
NAT
DMZ

21. 
Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
odłączenie katalogu data od dysku Z:
przyłączenie katalogu data do dysku Z:
odłączenie zasobów hosta 192.168.202 od dysku Z:
przyłączenie zasobów hosta 192.168.20.2 do dysku Z:

22. 
Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Bridge.
Switch.
Repeater.
Transceiver.

23. 
W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
IPv4
IPv6
UDP
DNS

24. 
Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
10.0.3.5
128.1.0.8
191.12.0.18
239.255.203.1

25. 
Mapowanie dysków jest
konfiguracją interfejsów sieciowych.
definiowaniem użytkowników i grup użytkowników.
nadaniem uprawnień do folderu użytkownikom sieci WAN.
przyporządkowaniem oznaczenia dysku wybranemu katalogowi sieciowemu.

26. 
Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
dir
host
netstat
route add

27. 
W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
dcpromo
dcgpofix
regsvr32
winnt32

28. 
Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
10.8.0.101 i 255.255.255.0
10.8.1.101 i 255.255.255.0
10.8.0.101 i 255.255.0.0
10.8.1.101 i 255.255.0.0

29. 
Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
BSS
ESS
IBSS
BSS1

30. 
W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
podłączone do węzła sieci.
podłączone do jednej magistrali.
połączone z dwoma sąsiadującymi komputerami.
połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień.

31. 
Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
identyfikacji komputera w sieci.
lokalizacji zasobów sieciowych.
zdalnego połączenia z innym hostem.
wirtualizacji fizycznych komputerów.

32. 
Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
reguł.
serwisów.
plików CLI.
kontroli pasma zajętości.

33. 
Skrót WAN oznacza
miejską sieć komputerową.
lokalną sieć komputerową.
rozległą sieć komputerową.
prywatną sieć komputerową.

34. 
Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
3369
3379
3389
3390

35. 
Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
spool
quota
release
management

36. 
W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
goście.
administratorzy.
użytkownicy zaawansowani.
operatorzy kopii zapasowych.

37. 
Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
byte
bps
dpi
ips

38. 
Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
SC
BNC
RJ 45
E 2000

39. 
Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
unikatowym numerem fabrycznym urządzenia.
unikatową nazwą symboliczną urządzenia.
adresem fizycznym komputera.
adresem logicznym komputera.

40. 
Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
FTP
DNS
HTTP
DHCP