Kolejny egzamin E.13 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
Oznaczenie kwalifikacji: E.13
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Maj 2015
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Aby zarządzać wielkością transferu sieciowego, administrator powinien wykorzystac program typu
task manager
quality manager
package manager
bandwidth manager

2. 
Podstawowy protokół używany do wyznaczania trasy i wysłania nią pakietu danych w sieci komputerowej to
RIP
PPP
SSL
POP3

3. 
Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń serwera usługi FTP.
20
21
25
110

4. 
Jak muszą być ustawione prawa dostępu w systemie Linux, aby tylko jego właściciel mógł zapisywać w danym katalogu?
r-xrwxr-x
rwxr-xr-x
r-xr-xrwx
rwxr-xrwx

5. 
Serwerem poczty e-mail jest
Postfix
MySQL
Firebird
PostgreSQL

6. 
W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów:
4, 5, 6, 7.
1, 2, 5, 6.
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 6.

7. 
Który rodzaj macierzy dyskowych oferuje tzw. mirroring dysków?
RAID-0
RAID-1
RAID-3
RAID-5

8. 
Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
Hub.
Router.
Switch.
Repeater.

9. 
Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej modelu ISO/OSI to
STP
FTP
TCP
UDP

10. 
Który port jest domyślnym portem serwera usługi WWW?
80
800
8080
8081

11. 
Podstawowy mechanizm ochrony danych w sieci komputerowej przed nieuprawnionym dostępem to
wykonywanie kopii danych.
stosowanie macierzy dyskowych.
generowanie sum kontrolnych plików.
autoryzacja dostępu do zasobów serwera.

12. 
Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
zmianę topologii sieci.
zmniejszenie ilości kolizji.
konieczność zmiany adresów IP.
zwiększenie domeny rozgłoszeniowej.

13. 
Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do ktorej klasy adresow IP należy adres przypisany tej karcie?
Klasy A
Klasy B
Klasy C
Klasy D

14. 
Switch jako element centralny występuje w sieci o topologii
gwiazdy.
magistrali.
pierścienia.
pełnej siatki.

15. 
Protokół umożliwiający pobieranie poczty e-mail z serwera to
FTP
DNS
POP3
SMTP

16. 
Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć, w topologii gwiazdy 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.
89 zł
92 zł
249 zł
252 zł

17. 
Użytkownik komputera testujac połączenia sieciowe poleceniem ping otrzymał wyniki jak na rysunku. Co jest przyczyną braku odpowiedzi serwera przy pierwszej próbie, przy założeniu, że domena wp.pl ma adres 2l2.77.100.l0l?
Błędny adres IP przypisany karcie sieciowej.
Brak przypisanego karcie sieciowej serwera DHCP.
Brak adresów serwera DNS W konfiguracji karty sieciowej.
Brak adresu domyślnej bramy w konfiguracji kany sieciowej.

18. 
Urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu ISO/OSI, operujące na adresach IP to
hub.
router.
bridge.
repeater.

19. 
Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie
192.168.5.0
192.168.5.64
192.168.5.128
192.168.5.192

20. 
Który z sieciowych systemów operacyjnych jest udostępniony na licencji GNU?
Unix
Linux
OS X Server
Windows Server 2012

21. 
Do konfiguracji interfejsu sieciowego w systemie Linux służy polecenie
ifconfig
ipconfig
interfaces
networking

22. 
Apache jest serwerem
DNS
WWW
DHCP
baz danych

23. 
Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, nalezy na routerze włączyć i skonfigurować usługę
SSL
QoS
DMZ
NAT

24. 
Użytkownik laptopa z systemem Windows 7 widzi dostępne sieci bezprzewodowe jak na rysunku. Konfigurując połączenie z siecią Z1 musi dla tej sieci podać
adres MAC.
nazwę SSID.
typ zabezpieczeń.
klucz zabezpieczeń.

25. 
Którą maskę należy zastosować, aby sieć o adresie 192.168.1.0 podzielic na 4 podsieci?
255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224

26. 
Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?
dir
host
route
netstat

27. 
Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600 m?
Światłowód.
Skrętkę STP.
Skrętkę UTP.
Przewód koncentryczny.

28. 
Router Wi-Fi pracujący w standardzie 802.11n pozwala uzyskać maksymalną prędkość transmisji
11 Mb/s
54 Mb/s
600 Mb/s
1000 Mb/s

29. 
Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z konfiguracji strefy DMZ na routerze. Włączenie opcji „Enable DMZ" spowoduje, że komputer o adresie IP 192.168.0.106
utraci dostęp do Internetu.
będzie chroniony firewallem.
zostanie ukryty w sieci lokalnej.
będzie publicznie widoczny w Intemecie.

30. 
Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?
Używa protokołu EIGRP.
Z otrzymanych ramek odczytuje adresy MAC.
Operuje na porcjach danych zwanych segmentami.
Z przesyłanych pakietów odczytuje docelowe adresy IP.

31. 
Który pakiet należy zainstalować na serwerze Linux, aby stacje robocze z systemem Windows mogły korzystać z plików i drukarek udostępnianych na tym serwerze?
Wine
Vsftpd
Samba
Proftpd

32. 
Rezultat wykonania którego polecenia z systemu Windows przedstawia rysunek?
ping www.onet.pl
tracert www.onet.pl
netstat www.onet.pl
traceroute www.onet.pl

33. 
Poniżej przedstawiono fragment pliku konfiguracyjnego usługi serwerowej w systemie Linux. Jest to usługa
TFTP
SSH2
DDNS
DHCP

34. 
Router na interfejsie LAN ma przypisany adres IP 192.168.50.1. Został on tak skonfigurowany, że komputerom przydziela wszystkie dostępne adresy IP w sieci 192.168.50.0 z maską 255.255.255.0. Ile maksymalnie komputerów może pracować w takiej sieci?
254
253
256
255

35. 
Który parametr trzeba podać podczas konfiguracji serwera DHCP?
Czas trwania dzierżawy adresu IP.
Czas trwania dzierżawy adresu MAC.
Adres MAC karty sieciowej serwera DHCP.
Poziom zabezpieczeń IPSec (ang. Internet Protocol Security)

36. 
Aby w budowanej sieci komputerowej zapewnić najmniejszy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłany sygnał należy zastosować
światłowód.
ekranowaną skrętką.
gruby przewód koncentryczny.
cienki przewód koncentryczny.

37. 
Który zapis jest maską podsieci dla adresu IP 217.152.128.100/25?
255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224

38. 
Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?
192.168.0.31
192.168.0.63
192.168.0.127
192.168.0.255

39. 
Protokołem odpowiedzialnym za wykrywanie i eliminowanie kolizji w sieciach Ethernet jest
WINS
IPX/SPX
NetBEUI
CSMA/CD

40. 
Norma dotycząca okablowania strukturalnego to
ISO 9001
IEEE 1394
IEC 60364
TIA/EIA-568-B