Kolejny egzamin E.13 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
Oznaczenie kwalifikacji: E.13
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Styczeń 2016
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Dodanie pamięci RAM.
Dodanie dysków fizycznych.
Montaż kolejnego procesora.
Montaż kolejnej karty sieciowej.

2. 
W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
ping
tracert
ipconfig
nslookup

3. 
Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
FTP
DHCP
plików
wydruków

4. 
Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
254
1022
65535
16777214

5. 
Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Jest siecią hierarchiczną.
Udostępnia wyłącznie zasoby dyskowe.
Wymaga centralnego serwera z dedykowanym oprogramowaniem.
Komputer w sieci może równocześnie pełnić rolę serwera i klienta.

6. 
Rysunek przedstawia fizyczną topologię
szyny.
drzewa.
gwiazdy.
magistrali.

7. 
Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
DNS
WWW
wydruku
terminali

8. 
Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
router.
sterownik.
przełącznik.
koncentrator.

9. 
Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
10.0.128.127
10.0.127.128
10.0.128.254
10.0.254.128

10. 
Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
NS
PTR
AAAA
CNAME

11. 
Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
Nadanie SSID
Uwierzytelnianie
Filtrowanie adresów MAC
Radius (Remote Authentication Dial In User Service)

12. 
Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
Router.
Przełącznik.
Kabel między ruterem a przełącznikiem.
Kabel między ruterem a serwerem WWW.

13. 
Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
Gwiazdy.
Pełnej siatki.
Punkt-Punkt.
Częściowej siatki.

14. 
Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
FTP
DNS
WEB
DHCP

15. 
Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
TCP
UDP
ICMP
SMTP

16. 
Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
T568A
T568B
EIA/TIA 569
EIA/TIA 607

17. 
Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
pulpit zdalny.
program Wireshark.
program Ultra VNC.
program Team Viewer.

18. 
Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
netstat -n
netstat -r
ipconfig /renew
ipconfig /release

19. 
Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
Adresu źródłowego IP
Adresu doclowego IP
Adresu źródłowego MAC
Adresu docelowego MAC

20. 
Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
255.255.255.0
128.171.104.26
128.171.104.255
00:A0:c9:89:02:F8

21. 
Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
Koncentratora.
Przełącznika.
Serwera.
Routera.

22. 
Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
zainstalować drugi kontroler domeny.
dodać wszystkich użytkowników do grupy administratorzy.
udostępnić wszystkim użytkownikom numer do Help Desk.
przekopiować wszystkie zasoby sieci na każdy komputer w domenie.

23. 
Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
Pamięć USB.
Płyta CD/DVD.
Dysk zewnętrzny.
Inna partycja dysku tego komputera.

24. 
Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
Globalny.
Uniwersalny.
Dystrybucyjny.
Lokalny w domenie.

25. 
Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
ARP
DNS
HTTP
DHCP

26. 
Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
TCP
POP3
IMAP
SMTP

27. 
Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
255.255.255.192
255.255.255.128
255.255.254.0
255.255.252.0

28. 
Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
FTP
VPN
SSH
Telnet

29. 
Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
2001:DB8::BAF::FE94
2001:DB8::BAF:FE94
2001-DB8-BAF-FE94
2001.DB8.BAF.FE94

30. 
Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
9 domen kolizyjnych i 1 domena rozgłoszeniowa.
9 domen kolizyjnych i 4 domeny rozgłoszeniowe.
1 domena kolizyjna i 9 domen rozgłoszeniowych.
4 domeny kolizyjne i 9 domen rozgłoszeniowych.

31. 
Protokół używany przez WWW to
FTP
HTTP
IPSec
SMTP

32. 
Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
gedit
mkdir
chmod
adduser

33. 
Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
46.28.247.123:80
46.28.247.123:51383
192.168.0.13:80
192.168.0.13:51383

34. 
Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
router.
modem.
koncentrator.
punkt dostępowy.

35. 
Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Router.
Most.
Przełącznik.
Koncentrator.

36. 
Narzędzie na zdjęciu służy do
ściągania izolacji.
zaciskania wtyków RJ45.
montażu modułu Krone w gniazdach.
wykonania zakończeń kablowych w złączach LSA.

37. 
Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
Channel Width.
Wireless Channel.
Transmission Rate.
Wireless Network Name.

38. 
Zdjęcie przedstawia
router.
most.
przełącznik.
punkt dostępowy.

39. 
Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Monitor sieciowy.
Reflektometr OTDR.
Analizator sieci LAN.
Analizator protokołów.

40. 
Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
lokalny.
mobilny.
tymczasowy.
obowiązkowy.