E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Oznaczenie kwalifikacji: E.14
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Maj 2014
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
221
211
121
122

2. 
W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
stosowanie makr.
przypisanie uprawnień.
określanie przestrzeni tabel.
wprowadzenie limitów przestrzeni dyskowej.

3. 
W podanej regule CSS h1 {color: blue} h1 oznacza
klasę.
wartość.
selektor.
deklarację.

4. 
Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie żródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
Interpreter.
Kompilator.
Konwerter kodu.
Konwerter języka.

5. 
Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
tworzenie podstawowej grafiki wektorowej.
publikację strony na serwerze poprzez wbudowanego klienta FTP.
obróbkę plików dźwiękowych przed umieszczeniem ich na stronie internetowej.
uzyskanie zbliżonego wyniku tworzonej strony do jej obrazu w przeglądarce intemetowej.

6. 
Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
Nasycenia barw.
Przezroczystość.
Ostrość krawędzi.
Kolejność wyświetlania pikseli.

7. 
Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
SQL DML (ang. Data Manipulation Language).
SQL DDL (ang. Data Definition Language).
SQL DCL (ang. Data Control Language).
SQL DQL (ang. Data Query Language).

8. 
Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie intemetowej?
<p>
</b>
<br>
</br>

9. 
Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
Users.
Security users.
Użytkownik lokalny.
Administrator systemu.

10. 
Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
Hierarchię zmiennych.
Trzy zmienne niepowiązane ze sobą.
Typ strukturalny składający się z trzech pól.
Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi.

11. 
Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
Rosnąco według parametru klasa.
Malejąco według parametru klasa.
Rosnąco według parametru srednia.
Malejąco według parametru srednia.

12. 
Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
Klucz obcy.
System Zarządzania Bazą Danych (SZBD).
Obiektowy System Zarządzania Bazą Danych.
Otwarty mechanizm komunikacji bazy danych.

13. 
Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania W strukturze platformy .NE T, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
Infrastruktura językowa (CLI).
Biblioteka klas bazowych (BCL).
Wspólne środowisko programistyczne (CLP).
Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR).

14. 
Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
Mapowanie.
Rasteryzacja.
Renderowanie.
Teksturowanie.

15. 
Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
Reguły.
Indeksy.
Wartości domyślne.
Klucze podstawowe.

16. 
Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać
edytor CSS.
przeglądarkę internetową.
program typu WYSIWYG.
program MS Office Picture Manager.

17. 
Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem
liniowym.
przyczynowym.
niezmiennym w czasie.
o skończonej odpowiedzi impulsowej.

18. 
Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
animowaniu obiektu.
zmianie warstwy obiektu.
narysowaniu docelowego obiektu.
geometrycznym transfomiowaniu obiektu.

19. 
Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest stworzony programowo, czy dynamicznie?
Reguła.
Wyzwalacz.
Procedura składowa.
Funkcja zdefiniowana.

20. 
Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Mechanizm wykonywania aplikacji dla bibliotek klas.
Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez frameworki aplikacji intemetowych (ASP.NET).
Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez funkcję Windows API (Application Programming Interface).
Mechanizm wykonywania aplikacji oparty na uprawnieniach kodu (CAS - Code Access Security) i na rolach (RBS - Role-Based Security).

21. 
Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
HLS
RGB
CMY
CMYK

22. 
Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to
HSV
RGB
CMY
CMYK

23. 
Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
SELECT, SELECT INTO
ALTER, CREATE, DROP
DENY, GRANT, REVOKE
DELETE, INSERT, UPDATE

24. 
Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
ułatwienia formatowania strony.
nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie.
połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji.
blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS.

25. 
W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku, jako podkładu muzycznego nie wykorzystuje się atrybutu
loop=" 10"
balance="-10"
volume="-l00"
href="C:/100.wav">

26. 
Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytywać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
Tabela.
Raport.
Zapytanie.
Formularz.

27. 
Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenie klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW W sposób asynchroniczny?
PHP
XML
AJAX
VBScript

28. 
Typ zmiennej w języku JavaScript
nie występuje.
jest tylko jeden.
następuje poprzez przypisanie wartości.
musi być zadeklarowany na początku skryptu.

29. 
W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
działania linków.
błędów składni kodu.
zgodności z przeglądarkami.
źródła pochodzenia narzędzi edytorskich.

30. 
Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
Z regułami.
Z atrybutami.
Z przywilejami obiektowymi.
Z przywilejami systemowymi.

31. 
Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
stanowego.
logicznego.
funkcyjnego.
imperatywnego.

32. 
Fragment kodu prezentuje składnię języka
C
C#
PHP
Javascript

33. 
Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych W języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
C#
Perl
PHP
Javascript

34. 
Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki intemetowej?
<body color="black">TEKST</font>
<font color="czarny">TEKST</font>
<font color="#000000">TEKST</font>
<body bgcolor="black">TEKST</body>

35. 
Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
Według parametru wyrob_id wyłącznie dla trzech tabel.
Według parametru wyrob_id dla wszystkich tabel.
Wedlug parametru nr_id wyłącznie dla trzech tabel.
Według parametru nr_id dla wszystkich tabel.

36. 
Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany W konkretnym języku programowania, na język komputera?
Debugger.
Kompilator.
Edytor kodu źródłowego.
Środowisko programistyczne.

37. 
Zmienne typu int odnoszą się do liczb
naturalnych.
całkowitych.
w notacji stałoprzecinkowej.
w notacji zmiennoprzecinkowej.

38. 
Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
folderu sieciowego.
serwera bazy danych.
dzielonej bazy danych.
witryny programu SharePoint.

39. 
Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
GIF
PNG
PCX
JPEG

40. 
Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
Projektanci narzędzi deweloperskich.
Administratorzy systemu bazy danych.
Administratorzy serwerów i sieci komputerowych.
Projektanci i programiści Systemu Zarządzania Bazą Danych.