E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Oznaczenie kwalifikacji: E.14
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Sierpień 2016
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
wstawić znaki $ przed nazwami zmiennych.
wstawić nawiasy klamrowe do secji if oraz else
w liniach 2 i 5 zmienne a i ab wstawić w cudzysłów
w liniach 3 i 6 zamienić znaki cudzysłowu na apostrof, np.

2. 
Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
DBCC CHECKDB
SAVE DATABASE
RESTORE DATABASE
REBACKUP DATABASE

3. 
W języku CSS zdefiniowano formatowanie p > i {color:blue} Oznacza to,że kolorem niebieskim zostanie zapisany
cały tekst paragrafu niezależnie od jego formatowania
pochylony tekst paragrafu.
cały tekst nagłówka niezależnie od od ich formatowania.
pogrubiony tekst paragrafu.

4. 
Zapisany znacznik HTML w postaci: <a href="#hobby">przejdź</a>
jest niepoprawny, w atrybucie href należy podać adres URL.
jest niepoprawny, zastosowano błędny znak "#" w atrybucie href.
jest poprawny, po wybraniu odnośnika otworzy się strona internetowa o adresie URL "hobby".
jest poprawny, po wybraniu odnośnika aktualna strona zostanie przewinięta do elementu o nazwie "hobby".

5. 
W tabeli artykuły wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika jan: GRANT ALL PRIVILEGES ON artykuly TO jan; REVOKE SELECT, UPDATE ON artykuly FROM jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
tworzenia tabeli i aktualizowania w niej danych.
aktualizowania danych i przeglądania tabeli.
tworzenie tabeli i wypełniania jej danymi.
przeglądania tabeli.

6. 
W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach id, kontrahent grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE obrot > 4000;
SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 OR obrot > 4000;
SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;
SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;

7. 
Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
<h1>Rodział 1<p>tekst<h2>Podrozdział 1.1<p>tekst<h2>Podrozdział 1.2
<ul><li>Rodział 1<li>tekst<li>Podrozdział 1.1<li>tekst<li>Podrozdział 1.2</ul>
<big>Rodział 1</big>tekst<big>Podrozdział 1.1</big>tekst<big>Podrozdział 1.2</big>
<h1>Rodział 1</h1><p>tekst</p><h2>Podrozdział 1.1</h2><p>tekst</p><h2>Podrozdział 1.2</h2>

8. 
W języku CSS,aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
line-spacing
white-space
word-spacing
latter-space

9. 
Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
połączyć bazę danych z serwerem SQL.
określić bazę, z której będą pobierane dane.
określić tabel, z której będą pobierane dane.
pobierać dane z bazy danych na podstawie kwerendy.

10. 
Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
desaturacji.
histogramu.
balansu kolorów.
rozmycia Gaussa.

11. 
W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
if (a > 0 || b > 0 || b > 100) ...
if (a > 0 && b > 0 || b > 100) ...
if (a > 0 || (b > 0 || b < 100)) ...
if (a > 0 && b > 0 && b < 100) ...

12. 
W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób: var x = parseInt(a); Zmienna x będzie typu
NaN
napisowego.
zmiennoprzecinkowego.
liczbowego, całkowitego.

13. 
W języku CSS zapis w postaci: p {background-image:url("rysunek.png");} sprawi,że rysunek.png będzie
tłem całej strony
tłem każdego paragrafu
wyświetlony obok każdego paragrafu.
wyświetlony, jeśli w kodzie zostanie zastosowany znacznik img.

14. 
Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
zwrócenie wartości parzystych liczb od a do b
wypisanie liczb parzystych z przedziału od a do b
wypisanie wszystkich liczb z przedziału od a do b
sprawdzenie, czy liczba a jest nieparzysta; jeśli tak, wypisanie jej.

15. 
Polecenie języka SQL w postaci: ALTER TABLE
zamienia nazwę tabeli miasta na nazwę kod
dodaje do tabeli kolumnę o nazwie kod typu text
dodaje do tabeli dwie kolumny o nazwach: kod i text
w tabeli miasta zamienia nazwę kolumny kod na nazwę text

16. 
Baza danych księgarni zawiera tabelę książki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
stworzyć kwerendę wyszukującą tytuły książek.
zdefiniować relację 1..n dla tabel książki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
zdefiniować relację 1..1 dla tabel książki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
stworzyć dwie osobne kwerendy: pierwszą wyszukującą tytuły książek, drugą wyszukującą nazwiska autorów.

17. 
W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
kluczem obcym
indeksem klucza.
indeksem unikalnym.
kluczem podstawowym.

18. 
Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
nieprawidłowe dane
zmiana stylu atrybutu innerHTML
wyświetlenie tekstu "Date()" w znaczniku od id = napis
wyświetlenie daty i czasu w znaczniku id = napis

19. 
Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128,16,8) w postaci szesnastkowej ma wartość
#FF0F80
#FF1008
#801008
#800F80

20. 
W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
<p><big>Duży tekst</p>zwykły tekst
<p><strike>Duży tekst zwykły tekst</p>
<p><big>Duży tekst</big> zwykły tekst</p>
<p><strike>Duży tekst</strike>zwykły tekst</p>

21. 
Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i++) { .......... }
0
10
11
Nieskończenie wiele.

22. 
Fragment kodu w języku PHP wypisze
nazwę konta ze znakiem @, czyli
cały adres e-mail, czyli
samę nazwę domeny, czyli
samą nazwę konta, czyli

23. 
Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
SELECT SUM(ocena) FROM ilosc_kodu;
SELECT SUM(ilosc_kodu) FROM programisci;
SELECT COUNT(programisci) FROM ilosc_kodu
SELECT MAX(ilosc_kodu) FROM programisci

24. 
W języku CSS zapis postaci h1::first-letter{color: red} sprawi, że kolor czerwonego będzie
Pierwsza linia paragrafu.
tekst nagłówka pierwszego stopnia
pierwsza litera nagłówka drugiego stopnia.
pierwsza litera nagłówka pierwszego stopnia.

25. 
Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste
NULL
CHECK
DEFAULT
NOT NULL

26. 
Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie
Wykonanie replikacji bazy danych.
Próba naprawy poleceniem REPAIR.
Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa.
Stworzenie nowej bazy i przeniesienie do niej tabel.

27. 
Aby uzyskać informacje o środowisku pracy serwera obsługującego PHP, należy skorzystać z funkcji
php()
phpinfo()
phpgetinfo()
phpinformation

28. 
Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
serwera WWW
serwera MySQL
debugera JavaScript
przeglądarki internetowej.

29. 
W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
wstawić tekst o treści
sprawdzić poprawność formularza od identyfikatorze id
pobrać dane z pola formularza i wstawić je do zmiennej id
zwrócić odniesienie do pierwszego elemetu HTML od podanym id

30. 
Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
tylko w części <head>, w znaczniku <script>
tylko w części <body>, w znaczniku <java>
zarówno w części <head>, jak i <body> , w znaczniku <java>
zarówno w części <head>, jak i <body> , w znaczniku <script>

31. 
Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
zdolności oprogramowania do działania w warunkach wadliwej pracy sprzętu.
zdolności oprogramowania do działania w warunkach wadliwej pracy systemu.
stopnia spełnienia wymagań wydajnościowych przez system lub moduł.
ciągu zdarzeń, w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku poprzedniego.

32. 
Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzorca?
<p>Ala ma <b>kota</b> </br> a <b>kot</b> ma Alę</p>
<p>Ala ma <b>kota</i> </br> a <b>kot</b> ma Alę</p>
<p>Ala ma <b>kota </br> a <i>kot</i> ma Alę</p>
<p>Ala ma <b>kota </b></br> a <i>kot</i> ma Alę</p>

33. 
Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
UPDATE pracownicy SET pensja = pensja + 100;
UPDATE pracownicy SET pensja = 100;
UPDATE pensja SET +100
UPDATE PENSJA SET 100

34. 
W części nagłówka kodu HTML zapisano: <title>Strona miłośników psów</title> Zapisany tekst zostanie wyświetlony
na pasku tytułu przeglądarki.
w treści strony,na banerze strony.
w polu adresu,za wpisany adresem URL.
w treści strony,w pierwszym wyświetlonym nagłówku.

35. 
W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
Błąd przetwarzania zapytania.
Zapytanie przetworzono pomyślnie.
Nieprawidłowa nazwa bazy danych.
Nieprawidłowe hasło do bazy danych.

36. 
W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
pomiedzy znacznikami <head> i </head> w znaczniku <meta>
pomiedzy znacznikami <head> i </head> w znaczniku <style>
pomiedzy znacznikami <body> i </body> w znaczniku <meta>
pomiedzy znacznikami <body> i </body> w znaczniku <html>

37. 
Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji Apache o nazwie
conf.php
.htaccess
.apacheConf
configuration.php

38. 
Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.
Może być przechowywana w formacie JPG lub PNG.
Jest wykorzystywana do zapisu fotografii cyfrowej.
Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych.

39. 
Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
obj1
oblicz
czescCalkowita
czescUlamkowa