EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Oznaczenie kwalifikacji: EE.9
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Maj 2015
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Prosta animacja może być zapisana w formacie
TIFF
BMP
PSD
GIF

2. 
W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW nalezy wykorzystac własciwosc CSS o nazwie
padding
margin
height
width

3. 
W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
szesnastkowej.
dziesiętnej.
CMYK
HSL

4. 
Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
div {background-color: blue;}
div {border-color: blue;}
div {shadow: blue;}
div {color: blue;}

5. 
W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsofl Access należy skorzystać
z kwerendy aktualizującej.
z więzów integralności.
z defragmentacji bazy.
z archiwizacji bazy.

6. 
W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
tablicy 50 elementów o składowych łańcuchowych.
tablicy 50 elementów o składowych strukturalnych.
struktury 50 elementów o składowych typu tablicowego.
klasy 50 elementów typu tablicowego.

7. 
Certyfikat SSL jest stosowany do
blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie.
zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie.
zidentyfikowania właściciela domeny
deszyfracji transmitowanych danych

8. 
Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
.htaccess
htaccess.cnf
.configuration
configurationphp

9. 
Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
zostanie ustawiony dolny margines dla bloku B.
blok B będzie oddalony od bloku A o 20 px.
blok A będzie przesunięty W lewo o 20 px.
bloki A i B będą nachodzić na siebie.

10. 
Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
Drupal
Joomla!
WordPress
Adobe Flash

11. 
Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
cyklometrycznych.
abstrakcyjnych.
mieszających.
klucza.

12. 
Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego W jezyku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
skompilowany po stronie klienta.
skompilowany po stronie serwera.
zinterpretowany po stronie klienta.
zinterpretowany po stronie serwera.

13. 
Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
onKeyDown
onDblClick
onLoad
onClick

14. 
Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
CREATE INDEX zadania ADD COLUMN zadanie_kompletne int
ALTER TABLE zadania ADD COLUMN zadaniejkompletne int
INSERT INTO zadania VALUES zadania_kompletne
ADD COLUMN zadanie_kompletne WITH zadania

15. 
Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Ustalenie zabezpieczeń na poziomie użytkownika oraz sesji.
Funkcje anonimowe oraz ustalenie hasla otwarcia bazy danych.
Zaszyfrowanie pliku bazy danych oraz SMSy z kodem autoryzującym.
Ustalenie hasła do otwarcia bazy danych oraz zabezpieczeń na poziomie użytkownika.

16. 
W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
tabelę A połączy się z tabelą B poprzez zdefiniowanie kluczy obcych.
Zdefiniuje się trzecią tabelę z kluczami obcymi do tabel A i B.
wiele rekordów z tabeli A zduplikuje się w tabeli B.
tabela A będzie zawierała te same pola co tabela B.

17. 
Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
parametrycznej.
funkcjonalnej.
wybierającej.
krzyżowej.

18. 
Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
CREATE TABLE
PLUS TABLE
NEW TABLE
ADD TABLE

19. 
Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
centralnego subskrybenta.
centralnego wydawcy.
rownorzędnym.
rozproszonym.

20. 
Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Usunięcie akapitu ze strony.
Dodanie akapitu na koniec strony.
Dodanie akapitu na początku strony.
Wyświetlenie okna dialogowego z napisem akapit.

21. 
W skład typowego Framework`a wchodzą
domena i obsługa błędów.
obsługa formularzy i wbudowany serwer.
mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji, oraz certyfikat http.
zarządzanie komunikacją z bazą danych, mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji.

22. 
W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie where rokñurodzenia = 1994
SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie group by rok_urodzenia
SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order by rok_urodzenia
SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order by nazwisko

23. 
Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
REGENERATE TABLE tb1_name
OPTIMIZE TABLE tbl_name
ANALYZE TABLE tb1_name
REPAIR TABLE tbl_name

24. 
Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
select AVG (nazwisko) into pensja
select VAR (pensja) from nazwisko
select VAR (pracownicy) into pensja
select AVG (pensja) from pracownicy

25. 
Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
break
echo
type
exit

26. 
Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
zwiększyć jego głębię kolorów.
zmniejszyć jego rozdzielczość.
zapisać w formacie BMP.
dodać kanał alfa.

27. 
Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
BMP
PNG
NEF
JPG

28. 
Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
wynik dzielenia liczby przez 2 jest równy 0.
jest ona liczbą pierwszą.
jest ona parzysta.
jest ona dodatnia.

29. 
W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
modyfikowanie danych W tabeli.
usunięcie danych z tabeli.
odczyt danych z tabeli.
tworzenie tabeli.

30. 
Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
od 10 do 1
od 10 do 2
od 1 do 10
od 2 do 10

31. 
W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
tekstu, który będzie wyświetlony, jeśli nie może być wyświetlona grafika.
atrybutów grafiki, takich jak rozmiar, obramowanie, wyrównanie.
podpisu, który zostanie wyświetlony pod grafika.
ścieżki i nazwy pliku źródłowego grafiki.

32. 
W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
wszystkim odnośnikom odwiedzonym.
wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym.
wszystkim odnosmkom nieodwiedzonym. każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu.
odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy.

33. 
Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
function licz($a) { echo $a/2; }
function licz($a) { echo $a*$a/2; }
function licZ($a) { retum $a/2; }
function licz($a) { retum $a*$a/2; }

34. 
Funkcja zapisana językiem PHP służy do
ustawienia hasła do bazy danych.
pobrania danych z bazy danych.
zabezpieczenia bazy danych.
połączenia z bazą danych.

35. 
W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
znaku.
liczby całkowitej.
wartości logicznej.
liczby rzeczywistej.

36. 
Projektowanie logicznego układu witryny polega na
zdefiniowaniu treści witryny.
opracowaniu zestawu grafik dla witryny.
ustaleniu adresów URL dla podstron witryny.
rozmieszczeniu elementów w konkretnych miejscach witryny.

37. 
Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
font-style: Verdana;
font-name: Verdana;
font-family: Verdana;
font-weight: Verdana;

38. 
Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
ISO
W3C
NASK
WYSIWYG

39. 
W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
tylko na początku skryptu.
w momencie pierwszego użycia zmiennej.
tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę.
zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $.

40. 
Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
DHCP
POP3
DNS
FTP