EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Oznaczenie kwalifikacji: EE.9
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Sierpień 2014
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
cookie("owoce", "jabłko", 3600);
cookie("jabłko", "owoce", 3600);
setcookie("owoce", "jabłko", time()+3600);
setcookie("jabłko", "owoce", time()+3600);

2. 
Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
long
const
short
unsigned

3. 
W znaczniku <meta ...> (w części <meta ...>) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących
autora.
kodowania.
typu dokumentu.
automatycznego odświeżania.

4. 
Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę? CREATE TABLE dane(kolumna INTEGER(3));
Tabela o nazwie dane posiada trzy kolumny liczb całkowitych.
Tabela o nazwie dane posiada jedną kolumnę liczb całkowitych.
Tabela posiada jedną kolumnę zawierającą trzyelementowe tablice.
Kolumny tabeli dane nazywają się: kolumna1, kolumna2, kolumna3.

5. 
Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
C++ jest językiem obiektowym.
JavaScript jest językiem skryptowym.
SQL jest językiem programowania strukturalnego.
PHP jest językiem do tworzenia stron w czasie rzeczywistym.

6. 
Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
12,4
12,5
15,4
15,5

7. 
Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
A
B
C
D

8. 
Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
pkt Punkt;
pkt= new Punkt();
pkt Punkt();
Punkt() pkt;

9. 
Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci to pracownik
nadaje uprawnienie grupie klienci do tabeli pracownik.
odbiera wszystkie uprawnienia pracownikowi do tabeli klienci.
skopiuje uprawnienia z grupy klienci na użytkownika pracownik.
nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli klienci użytkownikowi pracownik.

10. 
Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
0
2
3
32

11. 
Proces walidacji strony internetowej to
zespół działań mających na celu zwiększenie oglądalności.
sprawdzenie jej w celu wyeliminowania błędów.
publikowanie w sieci.
promocja strony.

12. 
Które z pól są umieszczone w formularzu?
Textarea, Option, Input(Checkbox), Input(Checkbox), Input(Submit), Input(Reset)
Input(Text), Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Submit), Input(Reset)
Textarea, Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Reset), Input(Submit)
Input(Text), Input(Checkbox), Select, Select, Input(Submit), Input(Reset)

13. 
W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
logiczny.
znakowy.
tablicowy.
łańcuchowy.

14. 
Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja.
Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel.
Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja.
Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji.

15. 
Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
LIKE
DISTINCT
ORDER BY
GROUP BY

16. 
Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
sort()
rsort()
asort()
ksort()

17. 
Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
debugowanie.
uruchamianie.
kompilowanie.
implementowanie.

18. 
Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programow, to
kompilowanie.
debugowanie.
standaryzacja.
normalizacja.

19. 
Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
3
4
3.5
4.05

20. 
Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?
GIF
RAW
BMP
JPEG

21. 
Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavaScript tworzy się zmienną typu
logicznego.
liczbowego.
string (ciąg znaków).
nieokreślonego (undefined).

22. 
Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
nadawanie uprawnień z użyciem zdefiniowanego schematu.
odbieranie uprawnień użytkownikowi.
usuwanie użytkownika z bazy.
nadawanie praw do tabeli.

23. 
Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
db2
eclipse
framework
middleware

24. 
Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
Pętla wykona się tylko raz.
Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy.
Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3.
Wczytywanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków.

25. 
Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
Funkcja zwraca wartość.
Funkcja nie zwraca wartości.
Funkcja posiada dwa parametry.
Funkcja odwołuje się do parametrów przez referencję.

26. 
Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Joomla
Apache
Mambo
WordPress

27. 
Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
mysqlcheck
mysqldump
truncate
create

28. 
Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
Jest to styl lokalny.
Zdefiniowano dwie klasy.
Akapit będzie transponowany na małe litery.
Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów.

29. 
Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisanego w języku HTML?
A
B
C
D

30. 
Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
GIF
ACE
SWF
SVG

31. 
Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
parametr formalny typu rzeczywistego.
zmienna rzeczywista.
zmienna całkowita.
wskaźnik.

32. 
W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza żółty?
#FF00FF
#00FFFF
#FFFF00
#F0F0F0

33. 
Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
Tagi inteligentne.
Wartość domyślną.
Maskę wprowadzania.
Regułę sprawdzania poprawności.

34. 
Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
Jeden do jednego.
Wiele do jednego.
Jeden do wielu.
Wiele do wielu.

35. 
Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
mysqldump -u root -p baza > kopia.sql
mysqldump -u root -p baza < kopia.sql
mysql -u root -p baza < kopia.sql
mysql -u root -p baza > kopia.sql

36. 
Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
WAV
PCM
MP3
CD-Audio

37. 
Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
wypunktowaną.
numerowaną.
odnośników.
skrótów.

38. 
Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Specyfikacja wymagań, analiz wymagań klienta, tworzenie, wdrażanie, testy.
Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, testy, wdrażanie.
Tworzenie, analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, wdrażanie, testy.
Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, wdrażanie, testy.

39. 
Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/default.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:/style/default.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="...styledefault.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:style/default.css" />

40. 
Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
<a href=
<a href=
<a href=?http://adres?>tekst</a>
<a href="mailto:adres">tekst</a>