EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Oznaczenie kwalifikacji: EE.9
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Sierpień 2015
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Najprostszą i najmniej pracochlonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
skorzystanie z walidatora języka HTML.
skorzystanie z emulatora przeglądarek intemetowych np. Browser Sandbox.
zainstalowanie na kilku komputerach róznych przeglądarek i testowanie witryny.
testowanie witryny w programie lntemet Explorer, zakładając kompatybilność innych przeglądarek.

2. 
Baza danych zawiera tabelę artykuly Z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1 000 PLN i 1 500 PLN, należy zastosować polecenie
SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ=
SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ=
SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ=
SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ=

3. 
W języku CSS, W celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem, a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
padding-top
outline-top
border-top
local-top

4. 
Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jezeli
jest to grafika wektorowa.
jest to obraz stereoskopowy.
jest potrzeba zapisu obrazu bez kompresji.
jest potrzeba zapisu obrazu lub animacji.

5. 
Kolor zapisany kodem RGB, o wartości rgb(255, 128, 16) w kodzie szesnastkowym będzie miał wartość
#008010
#ff0f10
#ff8010
#ff8011

6. 
Fragment kodu W języku PHP ma następuj ącą postać. Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
0, 4, 8, 12, 16, 20
0, 4, 8, 12, 16

7. 
Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu
wyciszenia.
normalizacji.
podbicia basów.
usuwania szumów.

8. 
Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
dziedziczyć uprawnienia.
modyfikować role i konta użytkowników.
wykonywać instrukcje, takie jak tworzenie kopii zapasowej.
wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawianie lub modyfikowanie danych.

9. 
Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
musi być unikalna.
jest zawsze typu numerycznego.
służy do szyfrowania zawartości tabeli.
może przyjmować wartość pustą (NULL).

10. 
Zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
</ br>
<br />
</ br />
<br> </br>

11. 
Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
możliwość udostępnienia bazy danych.
prawa dostępu do serwera bazy danych.
poprawność składni zapytań.
spójność bazy danych.

12. 
Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
największego elementu tablicy.
najmniejszego elementu tablicy.
elementu tablicy, który jest równy wartości $tab[0].
tych elementów, które są większe od zmiennej $liczba.

13. 
Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie "dodaj", należy w wykropkowane miejsce wstawić
<button onselect="return dodaj ()">d0daj</button>
<button onselect="return dodaj()">oblicz</button>
<button onclick:"return oblicz()">dodaj</button>
<button onclick:"return dodaj()">dodaj</button>

14. 
W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
logiczne.
nieliczbowe.
tylko całkowite.
zmiennoprzecinkowe.

15. 
Kod strony WWW napisanej w języku PHP
jest wykonywany po stronie klienta.
jest wykonywany po stronie serwera.
może być uruchomiony bez obsługi serwera WWW.
jest przetwarzany na tych samych zasadach co JavaScript.

16. 
Przedstawiony kod j ęzyka PHP: $dane = array (
jest błędny, nieznany operator =>
definiuje tablicę z trzema wartościami.
definiuje tablicę z sześcioma wartościami.
jest błędny, indeksami tablicy mogą być tylko liczby całkowite.

17. 
Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
usunąć istniejący obiekt.
zmienić parametry obiektu.
zaktualizować dane obiektu.
dodać nowy obiekt.

18. 
W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, wedlug słów kluczowych wartosci
tylko big i small
wyłącznie small, medium, large
jedynie small, smaller, large, larger
ze zbioru xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large

19. 
Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
Bugzilla
Go!Zilla
FileZilla
CloneZilla

20. 
Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
<!--
<?
//
#

21. 
Aby zamieścić aplikację PHP W Intemecie, należy jej pliki zrodłowe skopiowac na serwer za pomocą
FTP
HTTP
SMTP
NNTP

22. 
Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą
mySQL
MS SQL
PostgreSQL
MS ACCESS

23. 
W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
odtworzenia bazy danych z kopii bezpieczeństwa.
odświeżenia bazy danych z kontrolą więzów integralności.
przebudowania bazy danych w oparciu o buforowane dane.
usunięcia bazy danych z serwera centralnego subskiybenta.

24. 
Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego $imiona = array (
Anna
Tomasz
Krzysztof
Aleksandra

25. 
Baza danych zawiera tabele uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko IN
SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko LIKE
SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko =
SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko IN

26. 
Znacznik meta języka HTML należy umieścić
pomiędzy znacznikami <body> </body>
w części nagłówkowej witryny intemetowej.
pomiędzy znacznikami paragrafu.
w stopce witryny internetowej.

27. 
Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
kwerendę SELECT.
formularz.
raport.
filtr.

28. 
Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
w pikselach
w procentach
w milimetrach
tylko znacznikami big i small

29. 
Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
debugowania.
kompilowania.
interpretowania.
zamiany na kod maszynowy.

30. 
W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
#imie
imie2
imię2
imię%

31. 
Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokoł HTTPS jest mozllwa dzręki
danym kontaktowym na stronie.
kluczom prywatnym.
certyfikatowi SSL.
danym whois.

32. 
Funkcja zapisana w języku PHP ma postać. Jej zadaniem jest
wypisanie liczby parzystej.
wypisanie liczby nieparzystej.
zwrócenie wartości 1, gdy liczbajest parzysta.
zwrócenie wartości 0, gdy liczba jest parzysta.

33. 
Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkola z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1 i 5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
SELECT szkola FROM klasa = klasa + 1 WHERE klasa >=1 AND klasa <= 5;
SELECT nazwisko, imie FROM klasa = klasa + 1 WHERE klasa>1 OR klasa < 5;
UPDATE szkola SET klasa = klasa + 1 WHERE klasa >=1 AND klasa <= 5;
UPDATE nazwisko, imie SET klasa = klasa + 1 WHERE klasa>1 OR klasa < 5;

34. 
Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?
<em>
<sub>
<div>
<strong>

35. 
Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
obiektów DOM.
łączenia z bazą.
formularzy.
cookie.

36. 
Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
raport.
kwerenda.
formularz.
makropolecenie.

37. 
Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
najmniejszej.
największej.
nieparzystej.
parzystej.

38. 
Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", nalezy zdefiniować
klucz obcy wskazujący na klucz obcy tabeli po stronie "jeden".
klucz sztuczny odnoszący się do kluczy podstawowych obu tabel.
klucz obcy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie "jeden".
klucz podstawowy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie "jeden".

39. 
Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
wyświetlenia interaktywnego drzewa struktury HTML dla zawartosci statycznej i dynamicznej
definiowania kaskadowych arkuszy stylów dołączonych do witryny
formatowania tekstu przy pomocy dostępnych znacznikow
tworzenia szablonu strony intemetowej

40. 
Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, nalezy uzyc znacznika
<dd>
<dt>
<ol>
<ul>