EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Oznaczenie kwalifikacji: EE.9
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Styczeń 2015
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
#2551212
#EE0C0C
#AB1A1D
#FF0C0C

2. 
W kodzie PHP znak "//" oznacza
początek skryptu.
operator alternatywy.
operator dzielenia całkowitego.
początek komentarza jednoliniowego.

3. 
Saturacja koloru nazywana jest inaczej
jasnością koloru.
nasyceniem koloru.
dopełnieniem koloru.
przeźroczystością koloru.

4. 
Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
open
import
require
include

5. 
Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
jakość cyfrowego dźwięku.
jakość analogowego dźwięku.
amplitudę fali dźwiękowej utworu.
skalę głośności zapisywanego utworu.

6. 
Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
<background=""></background>
<body bgcolor=""></body>
<bgcolor=""></bgcolor>
<body background=""></body>

7. 
Zamieszczony W ramce fragment skryptu w języku JavaScript
przyprsze zmiennej s zmienną t.
wyświetli długość napisu ze zmiennej t.
przypisze zmiennej s długość naprzemiennej t.
przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej t, 0 określonej przez zmienną length długości.

8. 
Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
wielu wartości lub funkcji.
wielu wartości dowolnego typu.
wielu wartości wyłącznie liczbowych.
wielu wartości wyłącznie tekstowych.

9. 
Aby podczas, tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
CONSTRAINT (nazwisko, imie) FOREIGN KEY REFERENCES osoby (nazwisko, imie)
CONSTRAINT (nazwisko, imie) FOREIGN REFERENCES KEY osoby (nazwisko, imie)
CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY(nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko, imie)
CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY 0N(nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko, imie)

10. 
Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
polimorfizm.
hermetyzacja.
konkatenacja.
dziedziczenie.

11. 
CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
turkusowego, błękitnego, białego, różowego.
turkusowego, purpurowego, białego, czarnego.
czerwonego, purpurowego, żółtego, szarego.
turkusowego, purpurowego, żółtego, czarnego.

12. 
SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat.
imion, nmnerów PESEL i wieku osób Z przedziału od 18 do 30 lat.
imion, numerów PESEL i wieku osób posiadających powyżej 30 lat.
imion, numerów PESEL i wieku osób w wieku równym 18 lub 30 lat.

13. 
Kanał alfa służy do zdefiniowania
jasności i kontrastu kolorów.
przezroczystości obiektu graficznego.
zaznaczonego fragmentu obiektu graficznego.
podstawowych parametrów obiektu graficznego.

14. 
Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
"ze"
"wo"
”owodzeni”
”wodzenia ”

15. 
Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
SELECT COUNT(*) FROM Koty
SELECT ROWNUM() FROM Koty
SELECT COUNT(Koty) AS ROWNUM
SELECT COUNT(ROWNUM) FROM Koty

16. 
Wysokość dźwięku zależy od
siły wzbudzenia drgania.
sposobu pobudzenia drgania.
czasu drgania źródła dźwięku.
częstotliwości drgania fali akustycznej.

17. 
Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
2 4 6 8
1 3 5 7 9
246810
12345678910

18. 
Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
dwóch wierszy i dwóch kolumn.
dwóch wierszy i jednej kolunmy.
jednego wiersza i dwóch kolumn.
jednego wiersza i jednej kolunmy.

19. 
Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
ułatwienia użytkownikowi nawigacji.
uzupełnienia strony internetowej o treści tekstowe.
przyśpieszenia wyświetlania grafiki na stronie intemetowej.
definiowania sposobu formatowania elementów strony internetowej.

20. 
W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
predefiniowaną, używaną do przekazywania danych do skryptów PHP poprzez adres strony.
predefiniowaną, używana do gromadzenia Wartości formularza po nagłówkach zlecenia HTTP (danych z fonnularza nie można zobaczyć w adresie).
zdefiniowaną przez twórcę strony, służącą do przekazywania danych z fonnularza przez adres strony.
Zwykłą, zdefmiowaną przez twórcę strony.

21. 
Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Selekcja, Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych.
Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Selekcja, Określenie zbioru danych.
Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie relacji.
Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie relacji.

22. 
Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
<?php for($x = 2; $x <=54; $x+=2) {echo $x." ";} ?>
<?php for($x = 1; $x <= 55; $x++) {echo $x." ";} ?>
<?php for($x = 2; $x <= 56; $x+=2) {echo $x." ";} ?>
<?php for($x = 1; $x <= 55; $x+=1) {echo $x.“ ";} ?>

23. 
Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
IDE
WYSIWYG
WEB STUDIO
VISUAL EDITOR

24. 
Cechą formatu PNG jest
obsługa animacji.
bezstratna kompresja.
brak obsługi kanału alfa.
reprezentacja grafiki wektorowej.

25. 
Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
logicznego.
liczbowego.
ciąg znaków.
wyliczeniowego.

26. 
Relacja w bazach danych jest
logicznym połączeniem tabel.
kluczem głównym W relacji tabel.
algebraicznym połączeniem tabel.
połączeniem dwóch pól jednej tabeli.

27. 
Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
wartość klucza głównego oraz klucza obcego nie jest pusta.
klucz główny lub klucz obcy nie zawierają wartości NULL.
każdemu kluczowi głównemu odpowiada dokładnie jeden klucz obcy w tabeli lub tabelach powiązanych.
wartość klucza obcego W danej tabeli musi być albo równa wartości klucza głównego W tabeli z nią powiązanej albo równa wartości NULL.

28. 
Parametr face znacznika <font> służy do określenia
barwy czcionki.
nazwy czcionki.
efektów czcionki.
wielkości czcionki.

29. 
Odwołanie funkcji do samej siebie to
iteracja.
rekurencja.
hermetyzacja.
dziedziczenie.

30. 
Debugger to program służący do
badania właściwości programu.
sprawdzania szybkości programu.
wyszukiwania błędów w kodzie programu.
zoptymalizowania pamięci używanej przez aplikację.

31. 
Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
"a" > "b"
"ab" > "c"
"abc" > "def"
"def" > "abc"

32. 
Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
symboli matematycznych.
polskich liter, takich jak: ś, ć, ń, ó, ą.
znaków specjalnych dla języka kodu strony.
znaków zarezerwowanych dla j ęzyka opisu strony.

33. 
W języku PHP W instrukcji switch musi występować
instrukcja default.
konstrukcja switch(wyrażenie).
przynajmniej dwie instrukcje case.
instrukcja break po każdej instrukcji case.

34. 
Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
usunięcie tabeli USA.
modyfikację tabeli USA.
nadpisanie starej tabeli USA.
utworzenie nowej tabeli USA.

35. 
Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
raportowania danych.
wyszukiwania wierszy spełniających dane kryteria.
wprowadzenia powiązań W relacyjnych bazach danych.
wygodniejszego wprowadzania, edytowania i usuwania danych.

36. 
Typ stało-znakowy w języku SQL to
char
text
time
bool

37. 
Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
/
||
&
%

38. 
W algebrze relacji operacja selekcji polega na
wyeliminowaniu pustych wierszy.
wybraniu krotek spełniających określone warunki.
wybraniu krotek niezawierających wartości NULL.
wyelirninowaniu krotek z powtarzającymi się polami.

39. 
Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
_new
_open
_create
_construct

40. 
Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
klasę.
pseudoklasę.
identyfikator.
pseudoelement.