EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Oznaczenie kwalifikacji: EE.9
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Styczeń 2016
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych
utworzyć indeks
dodać klucz obcy
dodać więzy integralności
stworzyć osobną tabelę przechowującą tylko te pola

2. 
W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
zarządzanie plikami na dysku
zarządzanie bezpieczeństwem systemu
tworzenie, modyfikowanie, usuwanie i odzyskiwanie bazy danych
wykonywanie każdej operacji na serwerze i posiadanie prawa własności każdej bazy

3. 
Wjęzyku SQL polecenie INSERT INTO
dodaje tabelę
dodaje pola do tabeli
wprowadza dane do tabeli
aktualizuje rekordy określoną wartością

4. 
Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
SELECT model FROM podzespoły WHERE typ=
SELECT model FROM podzespoły WHERE typ=
SELECT model FROM podzespoły WHERE typ=
SELECT model FROM producent WHERE typ=

5. 
Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
\


6. 
Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML:
A
B
C
D

7. 
Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
pusty napis
dowolną dodatnią wartość liczbową
wartość nieliczbową
dowolną całkowitą wartość liczbową

8. 
Program debugger służy do
interpretacji kodu w wirtualnej maszynie Java
analizy wykonywanego programu w celu lokalizacji błędów
analizy kodu źródłowego w celu odnalezienia błędów skladniowych
tłumaczenia kodu zapisanegojęzykiem wyższego poziomu na język maszynowy

9. 
Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
dodanie warstwy z przezroczystością
określenie poprawnego balansu bieli
zwiększenie głębi ostrości obrazu
wyostrzenie krawędzi obrazu

10. 
Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
MP3
AAC
WWA
FLAC

11. 
Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
pseudoklasę :visited
pseudoklasę :hover
pseudoelement :first-line
nowy selektor klasy dla wiersza tabeli

12. 
Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
iConji
favicon
webicon
emoticon

13. 
Funkcja phpinfo() pozwala na
debugowanie kodu PHP
zainicjowanie kodu wjęzyku PHP
sprawdzenie wartości zmiennych użytych w kodzie PHP
uzyskanie informacji o środowisku pracy serwera obsługującego PHP

14. 
Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
szumu
gradientu
pikselizacji
antyaliasingu

15. 
Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL. należy posłużyć się instrukcją
USAGE
GRANT
DELETE
REVOKE

16. 
Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy
obliczyć wartość bezwzględna elementów tablicy
zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym makiem
zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba

17. 
Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za porednictwem znacznników, należy użyć
<p>
<div>
<span>
<param>

18. 
Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
n-elementów tablicy
co drugiego elementu tablicy
sumy wszystkich elementów tablicy
sumy tych elementów tablicy, których wartości są nieparzyste

19. 
Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
zwrócić wynik potęgowania a do potęgi n
wypisać kolejne liczby od a do n
wypisać wynik mnożenia a przez n
zwrócić iloczyn kolejnych liczb od 1 do a

20. 
Kod jezyka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
<head>
<style>
<meta>
<body>

21. 
Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
rgb(f,0,e0)
rgb(ff,0,e0)
rgb(255,0,128)
rgb(255,0,224)

22. 
Fomatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
JNG
PNG
CDR
SVG

23. 
Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko
PHP i MySQL
Apache i PHP
Apache, PHP i MySQL
IIS, PERL i MySQL

24. 
W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
zostaną posortowane
nie będą zawierały powtórzeń
będą spełniały określony warunek
będą pogrupowane według określonego pola

25. 
W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby pole to wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
UPDATE artykuly set nowy=true;
INSERT into artykuly VALUE nowy=TRUE;
UPDATE nowy FROM artykuly VALUE TRUE;
INSERT INTO nowy FROM artykuly SET TRUE;

26. 
Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
w logu pod warunkiem ustawienia odpowiedniego parametru w pliku php.ini
w podglądzie zdarzeń systemu Windows
w oknie edytora, w którym powstaje kod PHP
ignorowane przez przeglądarkę oraz imerpreter kodu PHP

27. 
Zdenniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto=
SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy AS
SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto HAVING
SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto=
SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto BETWEEN

28. 
Znacznik <i> języka HTML służy do
umieszczenia obrazka
zdefiniowania formularza
zmiany kroju pisma na pochyły
zdefiniowania nagłówka w tekście

29. 
Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować
znacznik <div>
znaczniki <frame> i <table>
znacznik <p> z formatowaniem
znaczniki <h1>, <h2> oraz <p>

30. 
Aby naprawić bazę danych w MySQL, nalezy użyć polecenia
FIX
REPAIR
UPDATE
CHANGE

31. 
Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
letter-transform
text-decoration
letter-spacing
text-space

32. 
Która z reguł walidacji strony intemetowej jest błędna?
Jeżeli w instrukcji używa się kilku atrybutów, ich kolejność powinna być zgodna z alfabetem, np. <img alt ="....." src = "...." />
Wyłączanie znaczników musi następować w odwrotnej kolejności, niż były one włączane, np. <p> <big>...</big></p>
Znaczniki, oprócz samozamykających się, działają do momentu ich wyłączenia znakiem "/", np. <p>...</p>
W znacznikach nie są rozróżniane wielkie i małe litery, np. <p> i <P> to ten sam znacznik.

33. 
Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branza. Aby wyszukać wszystkie nazwy sklepów spożywczych zlokalizowanych wyłącznie we Wrocławiu, należy posłużyć się kwerendą:
SELECT sklepy FROM nazwa WHERE branza=
SELECT sklepy FROM branza=
SELECT nazwa FROM sklepy WHERE branza=
SELECT nazwa FROM sklepy WHERE branza=

34. 
Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
wykonać pełną kopię bezpieczeństwa
zalogować się do kopii bezpieczeństwa
wykonać kopie bezpieczeństwa dziennika transakcyjnego
przeczytać komunikaty wygenerowane podczas tworzenia kopii

35. 
Polecenie DBCC CHECKDB (
sprawdzi spójność określonej tabeli.
sprawdzi spójność bazy danych i naprawi uszkodzone indeksy
sprawdzi spójność bazy danych i wykona kopię bezpieczeństwa
sprawdzi spójność określonej tabeli i naprawi uszkodzone rekordy

36. 
Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
grafika tła będzie powtarzana (kafelki)
tło strony będzie przewijane razem z tekstem
tło strony będzie stale, a tekst będzie się przewijał
grafika tla będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony

37. 
W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
mysql_field_len
mysql_list_fields
mysql_fetch_row
mysql_fetch_lengths

38. 
Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej?
Perl
PHP
Python
JavaScript

39. 
Jednoznacznym identyfikatorcm rekordu w bazie danych jest pole
klucza podstawowego
klucza obcego
numeryczne
relacji

40. 
Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
będzie pisał kod bez wcięć
nie postawi średnika po wyrażeniu w instrukcji if jeśli po nim nastąpiła sekcja else
będzie deklarował zmienne wewnatrz warunku
pobierze wartość z fomtularza, w którym pole input nie było wypełnione