EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Oznaczenie kwalifikacji: EE.9
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Styczeń 2017
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
Przetwarzanie danych formularzy.
generowanie dynamicznej zawartości strony.
przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie danych.
zmienianie dynamiczne zawartości strony HTML w przeglądarce.

2. 
W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
tylko tekst pochylony nagłówka pierwszego stopnia.
tylko tekst pochylony we wszystkich poziomach nagłówków.
cały tekst nagłówka pierwszego stopnia oraz pochylony tekst akapitu.
cały tekst nagłówka pierwszego stopnia oraz cały tekst pochylony, niezależnie od tego w którym miejscu strony się znajduje.

3. 
Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone sa relacją jeden po stronie rezyszerzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyszerzy, należy zapisać
... filmy JOIN rezyszerzy ON filmy.id = rezyszerzy.id ...
... filmy JOIN rezyszerzy ON filmy.id = rezyszerzy.filmyID ...
... filmy JOIN rezyszerzy ON filmy.rezyserID = rezyszerzy.id ...
... filmy JOIN rezyszerzy ON filmy.rezyserID = rezyszerzy.filmyID ...

4. 
W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
oznacza, że kliknięcie na link nie przeniesie do strony website.com.
oznacza, że kliknięcie na link otworzy go w osobnej karcie przeglądarki.
jest informacją dla robota wyszukiwarki Google, aby nie podążał za tym linkiem.
jest informacją dla przeglądarki Internetowej, aby nie formatowała słowa „link” jako odnośnika.

5. 
W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
:active
:hover
:visited
:coursor

6. 
Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
usunąć kolumnę tytul z tabeli ksiazki.
dodać do tabeli ksiazki kolumnę tytul.
zmienić nazwę kolumny w tabeli ksiazki.
zmienić typ kolumny tytul w tabeli ksiazki.

7. 
W języku JavaScript zapisano funkcje (rys). Ma ona za zadanie
wypisać wartość odwrotną do f
zwrócić wartość odwrotną do f
wypisać wartość bezwzględną z f
zwrócić wartość bezwzględną z f

8. 
W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
zmiejszyć wymiary rysunku.
zwiększyć rozdzielczość.
zmienić format grafiki na CDR.
zmienić proporje szerokości do wysokości.

9. 
Funkcja języka PHP tworząca ciasteczko jest
createcookie()
echocookie()
addcookie()
setcookie()

10. 
W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
wyboru, dla elementów tablicy.
pętli, niezależnie od typu zmiennej.
pętli, wyłącznie dla elementów tablicy.
warunkową, niezależnie od typu zmiennej.

11. 
W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
średnią tabeli.
liczbę wierszy.
sumę w kolumnie wartosc.
średnia w kolumnie wartosc.

12. 
Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
kolejnymi liczbami od 0 do 9 i wypisanie ich.
kolejnymi liczbami od -100 do 100 i wypisanie wartości ujemnych.
10 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości ujemnych.
100 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości dodatnich.

13. 
W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
if(liczba>100 || liczba<=200)
if(liczba <100 || liczba >=200)
if(liczba>100 && liczba <=200)
if(liczba<100 && liczba <=200)

14. 
W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
p {text-indent: 30px; }
p {text-spacing: 30px; }
p {line-height: 30px; }
p {line-indent: 30px; }

15. 
które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe ?
Jest to język słabej kontroli typów.
Nazwy zmiennych są poprzedzone znakiem !
Deklaracja zmiennych następuje po słowie var
W nazwach zmiennych nie jest rozróżniana wielkość liter.

16. 
W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
mysqli_exit()
mysqli_close()
mysqli_commit()
mysqli_rollback()

17. 
W języku JavaScript zapisano fragment kodu. Po wykonaniu skryptu zmienna x
będzie równa 11 i zostanie wypisana w oknie popup.
będzie równa 10 i zostanie wypisana w dokumencie HTML.
będzie równa 11 i zostanie wypisana w konsoli przeglądarki internetowej.
będzie równa 10 i zostanie wypisana w głównym oknie przeglądarki internetowej.

18. 
W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisać informacje, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu.
Nieprawidłowo zadeklarowano zmienne.
Przed klauzulą else nie powinno być średnika.
W klauzuli if występuje przypisanie zamiast porównania.
Instrukcje wewnątrz sekcji if oraz else powinny być zamienione miejscami.

19. 
Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
włączenie zapory.
defragmentacja dysków.
stosowanie złożonych haseł do bazy.
blokowanie portów związanych z bazą danych.

20. 
Źródłem rekordów dla raportu może być
tabela.
inny raport.
makropolecenie.
zapytanie INSERT INTO.

21. 
W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
podawać długość napisu.
porównywać dwa napisy i wypisać część wspólną.
zmniejszać napis o wskazaną w parametrze liczbę znaków.
usuwać białe znaki lub inne znaki podane w parametrze, z obu końców napisu.

22. 
W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
ADD TABLE
ALTER TABLE
INSERT TABLE
CREATE TABLE

23. 
W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtzrzały się, należy zapisać:
SELECT UNIQUE producent FROM programy;
SELECT DISTINCT producent FROM programy;
SELECT producent FROM programy WHERE UNIQUE;
SELECT producent FROM programy WHERE producent NOT DUPLICATE;

24. 
W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
REVOKE ALL ON tabela1 From
REVOKE CREATE ALTER DROP ON tabela1 FROM
REVOKE CREATE UPDATE DROP ON tabela1 FROM
REVOKE CREATE INSETRT DELETE ON tabela1 FROM

25. 
W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
UPDATE podzespoly SET URL=
UPDATE producent=
UPDATE podzespoly.producent=
UPDATE podzespoly SET URL =

26. 
Aby w języku HTML uzyskać formatowanie paragrafu dla tekstu należy zastosować kod
Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny dla autora
Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <i>istotny</i> dla autora
Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny</em> dla autora
Tekst może być <mark>zaznaczony albo <em>istotny dla autora</mark>

27. 
W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosować selektor
klasy p.first-letter
dziecka p + first-letter
atrybutu p[first-letter]
pseudoelementu p::first-letter

28. 
W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
skorzystać z funkcji gradientu.
zastosować funkcję sumy z kołem.
zastosować funkcję wykluczenia z kołem.
skorzystać z funkcji wstaw / dopasuj tekst do ścieżki.

29. 
Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
połączyć relacją pola ID z obu tabel.
dodać pole klucza obcego do tabeli zamówienia i połączyć je z id tabeli Klienci.
dodać pole klucza obcego do tabeli Klienci i połączyć je z ID tabeli Zamówienia.
zdefiniować trzecią tabelę z dwoma kluczami obcymi. Jeden klucz połączyć z ID tabeli Klienci, drugi klucz połączyć z ID tabeli Zamowienia.

30. 
W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
nazwa jest polem klasy przedmiot.
nazwa jest właściwością obiektu.
zmienna x będzie przechowywać wynik działania metody nazwa.
zmienna x będzie przechowywać wynik działania funkcji przedmiot.

31. 
Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
DROP pracownicy FROM rodzaj_umowy = 0;
DROP pracownicy WHERE rodzaj_umowy IS NULL;
DELETE pracownicy WHERE rodzaj_umowy =
DELETE FROM pracownicy WHERE rodzaj_umowy IS NULL;

32. 
Programem do edycji dźwięku jest
Brasero
Winamp
Audacity
RealPlayer

33. 
W języku HTML aby zdefiniować poziomą linie, należy użyć znacznika
<line>
<br>
<h1>
<hr>

34. 
Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.png nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
nie wyświetli strony internetowej.
w miejscu grafiki wypisze tekst „pejzaż”.
w miejscu grafiki wypisze tekst „rysunek.png”.
w miejscu grafiki wypisze błąd wyświetlania strony.

35. 
Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
punktorem listy numerowanej będzie rys.gif
rys.gif będzie stanowił ramkę dla listy numerowanej.
wyświetli się rysunek rys.gif jako tło listy numerowanej.
każdy z punktów listy będzie miał osobne tło pobrane z grafiki rys.gif

36. 
W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
10 15 20 25 30 35 40 45
10 15 20 25 30 35 40 45 50
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

37. 
W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
Nieznany znacznik h6
Znacznik br nie został poprawnie zamknięty.
Znacznik br nie może występować wewnątrz znacznika p
Znacznik zamykający /b niezgodny z zasadą zagnieżdżania.

38. 
Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
A
B
C
D

39. 
W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
<meta keywords = "psy, koty, gryzonie">
<meta name="keywords" ="psy, koty, gryzonie">
<meta name="keywords" content="psy, koty, gryzonie">
<meta name="description" content="psy, koty, gryzonie">

40. 
Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
SELECT * FROM ksiazki WHERE cena < 50;
SELECT tytul FROM ksiazki WHERE cena < 50;
SELECT tytul FROM ksiazki WHERE cena >
SELECT ksiazki FROM tytul WHERE cena <