Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
Pytanie 2. Kod strony WWW napisanej w języku PHP
Pytanie 3. Jaką wartość zwróci funkcja empty($a); zapisana w języku PHP, gdy zmienna $a przyjmie wartość liczbową równą 0?
Pytanie 4. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 5. W języku PHP zapisano instrukcję pętli przedstawioną w ramce. Ile powtórzeń będzie miała podana pętla, jeśli zmienna sterująca nie jest modyfikowana w jej wnętrzu, oraz nie wprowadzono instrukcji modyfikacji pętli typu break?
Pytanie 6. $a = new mysqli('b', 'c', 'd', 'e') W języku PHP, aby połączyć się z bazą danych MySQL przy pomocy biblioteki mysqli, stosując zamieszczony zapis, w miejscu litery 'c' należy zapisać
Pytanie 7. Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
Pytanie 8. Wskaż błędny opis optymalizacji kodu wynikowego programu.
Pytanie 9. W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
Pytanie 10. $liczba = 1; while ($liczba != 0) { $liczba = rand(0, 100); echo $liczba; } Przedstawiony kod źródłowy ma za zadanie wyświetlić
Pytanie 11. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 12. Wskaż poprawny zapis instrukcji zapisanej w języku JavaScript
Pytanie 13. Weryfikację kompletności formularza, działającą po stronie przeglądarki, należy zrealizować w języku
Pytanie 14. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavaScript tworzy się zmienną typu
Pytanie 15. Która wartość zostanie wypisana przez algorytm?
Pytanie 16. Kwalifikatory dostępu: private, protected i public definiują mechanizm
Pytanie 17. Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że
Pytanie 18. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego W jezyku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
Pytanie 19. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i+=2) { ... }
Pytanie 20. W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
Pytanie 21. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
Pytanie 22. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
Pytanie 23. Który ze sposobów komentowania kodu nie jest stosowany w kodzie PHP?
Pytanie 24. W języku JavaScript typ boolean może być reprezentowany przez wartość
Pytanie 25. Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
Pytanie 26. Wskaż funkcję PHP, za pomocą której odczytana zawartość pliku jest zapisywana do zmiennej reprezentującej ciąg znaków.
Pytanie 27. var osoba=prompt("Podaj imię", "Adam"); W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
Pytanie 28. Aby aplikacja PHP mogła komunikować się z bazą danych, niezbędne jest w pierwszej kolejności wywołanie funkcji o nazwie
Pytanie 29. Przedstawiona linia kodu zapisana językiem PHP ma za zadanie
Pytanie 30. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 31. <body> <p>pierwszy paragraf</p> <p>drugi paragraf</p> <p>trzeci paragraf</p> … W języku JavaScript należy odwołać się do elementu zawartego w pierwszym paragrafie przedstawionego fragmentu strony HTML. Można to wykonać za pomocą funkcji
Pytanie 32. Aby bezpiecznie przesłać pliki strony internetowej na serwer WWW można użyć protokołu
Pytanie 33. Wskaż funkcję PHP, za pomocą której odczytana zawartość pliku jest zapisywana do zmiennej reprezentującej ciąg znaków.
Pytanie 34. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
Pytanie 35. (([A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})(-[A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})?) Która wartość tekstowa nie pasuje do podanego w ramce wzorca wyrażenia regularnego?
Pytanie 36. Po wykonaniu kodu PHP zostanie wyświetlona aktualna data zawierająca jedynie
Pytanie 37. Instrukcja JavaScript: document.write(5==='5'); wyświetli
Pytanie 38. Specjalna metoda danej klasy stosowana w programowaniu obiektowym, wywoływana automatycznie podczas tworzenia obiektu, której podstawowym zadaniem jest zwykle zainicjowanie pól, to
Pytanie 39. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Pytanie 40. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki