Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavaScript tworzy się zmienną typu
Pytanie 2. W języku JavaScript stworzono funkcję o nazwie liczba_max porównującą trzy liczby naturalne pobrane z parametrów funkcji i zwracającą maksymalną z nich. Prawidłowe wywołanie takiej funkcji wraz z pobraniem jej wyniku będzie miało postać
Pytanie 3. Metoda oraz zmienna jest dostępna wyłącznie dla innych metod własnej klasy. Który modyfikator wskazuje podany w ramce opis?
Pytanie 4. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 5. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Pytanie 6. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego W jezyku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
Pytanie 7. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 8. $z=mysqli_query($db,"SELECT ulica, miasto, kod_pocztowy FROM adresy"); $a=mysqli_fetch_row($z); echo "$a[1], $a[2]"; W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
Pytanie 9. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 10. Typ zmiennej w języku JavaScript
Pytanie 11. Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
Pytanie 12. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą
Pytanie 13. Program debugger służy do
Pytanie 14. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
Pytanie 15. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 16. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
Pytanie 17. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
Pytanie 18. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
Pytanie 19. var osoba=prompt("Podaj imię", "Adam"); W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
Pytanie 20. Który ze sposobów wypisania tekstu nie jest zdefiniowany w języku JavaScript?
Pytanie 21. Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
Pytanie 22. Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
Pytanie 23. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 24. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
Pytanie 25. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany W konkretnym języku programowania, na język komputera?
Pytanie 26. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
Pytanie 27. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 28. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
Pytanie 29. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
Pytanie 30. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
Pytanie 31. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisać informacje, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu.
Pytanie 32. Język JavaScript ma obsługę
Pytanie 33. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz x = Math.max(a, b, c); //
Pytanie 34. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
Pytanie 35. W celu zmodyfikowania tekstu „ala ma psa” na „ALA MA PSA” należy użyć funkcji PHP
Pytanie 36. W języku PHP chcąc wyświetlić ciąg n znaków @, należy użyć funkcji
Pytanie 37. Fragment kodu W języku PHP ma następuj ącą postać. Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
Pytanie 38. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 39. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
Pytanie 40. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
error: Content is protected !!