Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Fragment kodu w języku PHP wypisze
Pytanie 2. które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe ?
Pytanie 3. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
Pytanie 4. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 5. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
Pytanie 6. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 7. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
Pytanie 8. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 9. Aby zamieścić aplikację PHP W Intemecie, należy jej pliki zrodłowe skopiowac na serwer za pomocą
Pytanie 10. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Pytanie 11. Które środowisko powinien wybrać administrator sieci, aby zainstalować serwer stron WWW w systemie Linux?
Pytanie 12. Kod strony WWW napisanej w języku PHP
Pytanie 13. W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz
Pytanie 14. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania W strukturze platformy .NE T, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
Pytanie 15. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
Pytanie 16. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
Pytanie 17. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
Pytanie 18. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
Pytanie 19. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
Pytanie 20. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany W konkretnym języku programowania, na język komputera?
Pytanie 21. Wskaż błędny opis optymalizacji kodu wynikowego programu.
Pytanie 22. Język JavaScript ma obsługę
Pytanie 23. Debugger to program służący do
Pytanie 24. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
Pytanie 25. W języku PHP chcąc wyświetlić ciąg n znaków @, należy użyć funkcji
Pytanie 26. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 27. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 28. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 29. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób: var x = parseInt(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 30. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
Pytanie 31. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
Pytanie 32. W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
Pytanie 33. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
Pytanie 34. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
Pytanie 35. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób
Pytanie 36. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
Pytanie 37. Typ zmiennej w języku JavaScript
Pytanie 38. Fragment kodu prezentuje składnię języka
Pytanie 39. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 40. var str1 = "JavaScript"; var str2=str1.substring(2,6); Przedstawiono fragment JavaScript. Po jego wykonaniu zmienna str2 będzie przechowywać