Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. w którym języku należy zaimplementować tę aplikację?
Pytanie 2. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 3. Który z typów wspieranych przez język PHP służy do obsługi zmiennych logicznych?
Pytanie 4. Językami programowania działającymi po stronie serwera są:
Pytanie 5. Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5. var n,j; var a=1; n=prompt("Podaj n:",""); for(i=n;i>=2;i--) a*=i; document.write("Wynik ",a);  
Pytanie 6. Specjalna metoda danej klasy stosowana w programowaniu obiektowym, wywoływana automatycznie podczas tworzenia obiektu, której podstawowym zadaniem jest zwykle zainicjowanie pól, to
Pytanie 7. Język JavaScript ma obsługę
Pytanie 8. W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji
Pytanie 9. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
Pytanie 10. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
Pytanie 11. x = przedmiot.nazwa(); Przedstawiony zapis w języku JavaScript oznacza, że
Pytanie 12. $liczba = 1; while ($liczba != 0) { $liczba = rand(0, 100); echo $liczba; } Przedstawiony kod źródłowy ma za zadanie wyświetlić
Pytanie 13. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
Pytanie 14. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 15. $zapytanie = mysqli_query($db, "SELECT imie, nazwisko FROM uzytkownik"); $ile = mysqli_num_rows($zapytanie); for ($i = 0; $i < $ile; $i++) { $wiersz = ……………………………….; echo "$wiersz[0] $wiersz[1]"; } W prezentowanym kodzie PHP w miejscu kropek powinno znaleźć się polecenie
Pytanie 16. Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
Pytanie 17. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
Pytanie 18. Które wyrażenie logiczne w języku PHP sprawdza, czy zmienna1 należy do przedziału jednostronnie domkniętego <-5, 10)?
Pytanie 19. W języku JavaScript należy zapisać warunek, który będzie spełniony, gdy zmienna a będzie dowolną liczbą naturalną dodatnią (bez 0) lub gdy zmienna b będzie dowolną liczbą z przedziału domkniętego od 10 do 100. Użyte w tym warunku wyrażenie logiczne będzie miało postać
Pytanie 20. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 21. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
Pytanie 22. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
Pytanie 23. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
Pytanie 24. <p id="jeden">Kwalifikacja EE.01</p> Która z instrukcji języka JavaScript dokona zmiany koloru tekstu na niebieski w akapicie zdefiniowanym w dokumencie HTML?
Pytanie 25. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 26. function Uczen() { this.imie = ''; this.nazwisko = ''; this.technik = 'informatyk'; this.zawod = function() { return this.technik; }; } W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
Pytanie 27. W języku PHP funkcja, która może służyć do sprawdzenia, czy dany ciąg jest fragmentem innego ciągu, to
Pytanie 28. var Imiona = new Array('Anna','Joanna','Monika','Agata'); Odwołaniem do imienia Agata, zawartym w przedstawionej tablicy JavaScript, jest element
Pytanie 29. Aby skorzystać ze skryptu zapisanego w pliku przyklad.js, należy połączyć go ze stroną za pomocą kodu
Pytanie 30. Aby zamieścić aplikację PHP W Intemecie, należy jej pliki zrodłowe skopiowac na serwer za pomocą
Pytanie 31. Fragment kodu w języku PHP wypisze
Pytanie 32. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
Pytanie 33. Typ zmiennej w języku JavaScript
Pytanie 34. if((x < -5) || (x > 2)) x++; Przedstawiona instrukcja warunkowa zapisana w języku JavaScript jest spełniona dla zmiennej x równej
Pytanie 35. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
Pytanie 36. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 37. W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="”im”" />. Po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu znaków „Janek”, w celu dodania zawartości pola do bazy danych, w tablicy $_POST zawarty jest element
Pytanie 38. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko
Pytanie 39. <p id="wynik"></p> <script type="text/javascript"> var osoba = { nazwisko: "Kowalski", imie: "Jan" }; … document.getElementById("wynik").innerHTML = osoba.dane(); </script> Wskaż definicję metody, którą należy wstawić w miejscu kropek, aby na stronie WWW wyświetlił się tekst: Jan Kowalski
Pytanie 40. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }