Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
Pytanie 2. Wskaż instrukcję iteracyjną.
Pytanie 3. <p id="wynik"></p> <script type="text/javascript"> var osoba = { nazwisko: "Kowalski", imie: "Jan" }; … document.getElementById("wynik").innerHTML = osoba.dane(); </script> Wskaż definicję metody, którą należy wstawić w miejscu kropek, aby na stronie WWW wyświetlił się tekst: Jan Kowalski
Pytanie 4. Która instrukcja algorytmu odpowiada graficznej reprezentacji bloku przedstawionego na rysunku?
Pytanie 5. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programow, to
Pytanie 6. n ="Napis1"; s =n.length; Co spowoduje fragment skryptu w języku JavaScript?
Pytanie 7. Która pętla w języku PHP pozwala wykonać operacje na wszystkich elementach tablicy z automatycznym indeksowaniem jej elementów?
Pytanie 8. Która informacja dotycząca przedstawionego kodu jest prawdziwa?
Pytanie 9. $db = mysqli_connect("localhost", "root", "qwerty", "baza1"); if ( !$db ) { … } Przedstawiony kod PHP nawiązuje połączenie z serwerem bazy danych. Jakiego typu operacje powinny się znaleźć w instrukcji warunkowej w miejscu trzech kropek?
Pytanie 10. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 11. W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji
Pytanie 12. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
Pytanie 13. Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5. var n,j; var a=1; n=prompt("Podaj n:",""); for(i=n;i>=2;i--) a*=i; document.write("Wynik ",a);  
Pytanie 14. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 15. W języku PHP zapisano instrukcję pętli przedstawioną w ramce. Ile powtórzeń będzie miała podana pętla, jeśli zmienna sterująca nie jest modyfikowana w jej wnętrzu, oraz nie wprowadzono instrukcji modyfikacji pętli typu break?
Pytanie 16. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 17. Kwalifikatory dostępu: private, protected i public definiują mechanizm
Pytanie 18. Za pomocą której metody obiektu location języka JavaScript można zastąpić bieżący dokument na dokument spod adresu wskazanego przez parametr metody?
Pytanie 19. Co zostanie wypisane w wyniku wykonania przedstawionych instrukcji?
Pytanie 20. Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. w którym języku należy zaimplementować tę aplikację?
Pytanie 21. W języku JavaScript typ boolean może być reprezentowany przez wartość
Pytanie 22. Wskaż pętlę, która w języku JavaScript wyświetli sześć kolejnych liczb parzystych.
Pytanie 23. Zestaw komponentów i podprogramów służący pisaniu aplikacji, który ponadto narzuca szkielet wyglądu aplikacji, jej strukturę, a czasem nawet wzorzec według którego ma powstać aplikacja, to
Pytanie 24. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 25. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
Pytanie 26. Funkcja języka PHP tworząca ciasteczko jest
Pytanie 27. Wskaż funkcję PHP, za pomocą której odczytana zawartość pliku jest zapisywana do zmiennej reprezentującej ciąg znaków.
Pytanie 28. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Pytanie 29. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany W konkretnym języku programowania, na język komputera?
Pytanie 30. Które stwierdzenie najlepiej opisuje klasę Owoc zdefiniowaną w języku PHP i przedstawioną na listingu?
Pytanie 31. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 32. Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
Pytanie 33. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy Tablica['technik']='informatyk';  
Pytanie 34. W języku JavaScript podany w ramce fragment funkcji ma za zadanie
Pytanie 35. Przedstawiona linia kodu została zapisana w języku
Pytanie 36. W języku JavaScript stworzono funkcję o nazwie liczba_max porównującą trzy liczby naturalne pobrane z parametrów funkcji i zwracającą maksymalną z nich. Prawidłowe wywołanie takiej funkcji wraz z pobraniem jej wyniku będzie miało postać
Pytanie 37. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
Pytanie 38. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 39. W aplikacji internetowej komunikat powinien pojawiać się tylko wtedy, gdy dany użytkownik jest na stronie po raz pierwszy. Którą funkcję PHP należy w tym celu zastosować?
Pytanie 40. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać