Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
Pytanie 2. Wybierz poprawną definicję funkcji w języku JavaScript.
Pytanie 3. Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
Pytanie 4. W języku JavaScript metoda getElementById odwołuje się do
Pytanie 5. $zapytanie = mysqli_query($db, "SELECT imie, nazwisko FROM uzytkownik"); $ile = mysqli_num_rows($zapytanie); for ($i = 0; $i < $ile; $i++) { $wiersz = ……………………………….; echo "$wiersz[0] $wiersz[1]"; } W prezentowanym kodzie PHP w miejscu kropek powinno znaleźć się polecenie
Pytanie 6. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
Pytanie 7. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
Pytanie 8. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
Pytanie 9. W języku PHP funkcja, która może służyć do sprawdzenia, czy dany ciąg jest fragmentem innego ciągu, to
Pytanie 10. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 11. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Pytanie 12. <script type="text/javascript"> document.write(Math.round(4.51) + Math.pow(2, 3)); </script> Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartość
Pytanie 13. W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
Pytanie 14. Włączenie do kodu skryptu zawartości pliku egzamin.php, zawierającego kod PHP, wymaga dodania instrukcji
Pytanie 15. $z=mysqli_query($db,"SELECT ulica, miasto, kod_pocztowy FROM adresy"); $a=mysqli_fetch_row($z); echo "$a[1], $a[2]"; W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
Pytanie 16. Specjalna metoda danej klasy stosowana w programowaniu obiektowym, wywoływana automatycznie podczas tworzenia obiektu, której podstawowym zadaniem jest zwykle zainicjowanie pól, to
Pytanie 17. W języku PHP, dla zmiennych a = 5 i b = 3 wartość typu zmiennoprzecinkowego zwróci wyrażenie
Pytanie 18. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Pytanie 19. W celu zmodyfikowania tekstu „ala ma psa” na „ALA MA PSA” należy użyć funkcji PHP
Pytanie 20. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
Pytanie 21. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 22. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 23. Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5. var n,j; var a=1; n=prompt("Podaj n:",""); for(i=n;i>=2;i--) a*=i; document.write("Wynik ",a);  
Pytanie 24. $liczba = 1; while ($liczba != 0) { $liczba = rand(0, 100); echo $liczba; } Przedstawiony kod źródłowy ma za zadanie wyświetlić
Pytanie 25. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenie klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW W sposób asynchroniczny?
Pytanie 26. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Pytanie 27. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie żródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
Pytanie 28. Zapis w języku JavaScript var napis1 = new napisy() ma za zadanie
Pytanie 29. W języku PHP sumę logiczną oznacza operator
Pytanie 30. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 31. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to function validateForm(Form) { reg = /^[1-9]*[A-ZŻŹĘĆĄĆŚÓŁŃ]{1}[a-zżźęąćśółń]{2,}$/; wyn = Form.nazwa.value.match(reg); if(wyn == null){ alert("Proszę podać poprawną nazwę"); return false; } return true; }  
Pytanie 32. Funkcja zapisana w języku PHP ma postać. Jej zadaniem jest
Pytanie 33. Kod strony WWW napisanej w języku PHP
Pytanie 34. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 35. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 36. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokoł HTTPS jest mozllwa dzręki
Pytanie 37. W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="”im”" />. Po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu znaków „Janek”, w celu dodania zawartości pola do bazy danych, w tablicy $_POST zawarty jest element
Pytanie 38. Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że
Pytanie 39. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
Pytanie 40. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest