Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Pytanie 2. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
Pytanie 3. W języku PHP, dla zmiennych a = 5 i b = 3 wartość typu zmiennoprzecinkowego zwróci wyrażenie
Pytanie 4. Aby aplikacja PHP mogła komunikować się z bazą danych, niezbędne jest w pierwszej kolejności wywołanie funkcji o nazwie
Pytanie 5. var osoba={imie:"Anna", nazwisko:"Kowalska", rok_urodzenia:1985}; W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać
Pytanie 6. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 7. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany W konkretnym języku programowania, na język komputera?
Pytanie 8. Jaką wartość zwróci funkcja empty($a); zapisana w języku PHP, gdy zmienna $a przyjmie wartość liczbową równą 0?
Pytanie 9. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Pytanie 10. W języku JavaScript, funkcja matematyczna Math.pow() służy do wyznaczenia
Pytanie 11. W języku PHP zapisywanie danych do pliku realizuje funkcja
Pytanie 12. Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
Pytanie 13. Funkcja języka PHP tworząca ciasteczko jest
Pytanie 14. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
Pytanie 15. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 16. var osoba=prompt("Podaj imię", "Adam"); W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
Pytanie 17. W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji
Pytanie 18. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko
Pytanie 19. var obiekt1 = { x: 0, y: 0, wsp: function() { … } } O przedstawionym obiekcie języka JavaScript można powiedzieć, że ma
Pytanie 20. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
Pytanie 21. Z którym ze słów kluczowych programowania obiektowego w języku JavaScript wiąże się dostęp do pól i metod tylko z poziomu klasy, w której są zdefiniowane?
Pytanie 22. for (i = 0; i < T.length; ...) { T[i] = 1; } Przedstawiony fragment kodu napisano w języku JavaScript. Aby program przypisywał wartość równą 1 co trzeciemu elementowi w tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 23. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
Pytanie 24. W której technologii <b><u>nie jest możliwe</u></b> przetwarzanie danych użytkownika wprowadzanych na stronach WWW?
Pytanie 25. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
Pytanie 26. var Imiona = new Array('Anna','Joanna','Monika','Agata'); Odwołaniem do imienia Agata, zawartym w przedstawionej tablicy JavaScript, jest element
Pytanie 27. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
Pytanie 28. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
Pytanie 29. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
Pytanie 30. x = przedmiot.nazwa(); Przedstawiony zapis w języku JavaScript oznacza, że
Pytanie 31. var str1 = "JavaScript"; var str2=str1.substring(2,6); Przedstawiono fragment JavaScript. Po jego wykonaniu zmienna str2 będzie przechowywać
Pytanie 32. mysqli_connect($a, $b, $c, $d) or die('Brak połączenia z serwerem MySQL.'); Jakie wartości muszą przyjmować zmienne w funkcji biblioteki mysqli, aby połączyć się z serwerem i bazą danych?
Pytanie 33. Metoda oraz zmienna jest dostępna wyłącznie dla innych metod własnej klasy. Który modyfikator wskazuje podany w ramce opis?
Pytanie 34. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
Pytanie 35. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
Pytanie 36. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
Pytanie 37. $i=10; $a=0; while ($i) { $a=$a+2; $i--; } W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
Pytanie 38. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 39. $a = $c = true; $b = $d = false; if(($a && $b) || ($c && $d)) echo 'warunek1'; elseif(($a && $b) || ($c || $d)) echo 'warunek2'; elseif(($c && $d) || (!$a)) echo 'warunek3'; else echo 'warunek4'; Efektem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wyświetlenie komunikatu
Pytanie 40. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób: