Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
Pytanie 2. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programow, to
Pytanie 3. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
Pytanie 4. if((x < -5) || (x > 2)) x++; Przedstawiona instrukcja warunkowa zapisana w języku JavaScript jest spełniona dla zmiennej x równej
Pytanie 5. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
Pytanie 6. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
Pytanie 7. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
Pytanie 8. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Pytanie 9. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
Pytanie 10. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Pytanie 11. Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że
Pytanie 12. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 13. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
Pytanie 14. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
Pytanie 15. Wskaż pętlę, która w języku JavaScript wyświetli sześć kolejnych liczb parzystych.
Pytanie 16. $a = $x = 0; do{ $a++; $x = $x + $a; }while($x != 21); Ile razy zostanie wykonana pętla zapisana w przedstawionym skrypcie PHP?
Pytanie 17. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 18. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 19. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 20. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
Pytanie 21. Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5. var n,j; var a=1; n=prompt("Podaj n:",""); for(i=n;i>=2;i--) a*=i; document.write("Wynik ",a);  
Pytanie 22. Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
Pytanie 23. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób: var x = parseInt(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 24. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych W języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
Pytanie 25. Wybierz poprawną definicję funkcji w języku JavaScript.
Pytanie 26. W aplikacji internetowej komunikat powinien pojawiać się tylko wtedy, gdy dany użytkownik jest na stronie po raz pierwszy. Którą funkcję PHP należy w tym celu zastosować?
Pytanie 27. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
Pytanie 28. W języku PHP zastosowano funkcję is_int(). Które z podanych wywołań tej funkcji zwróci wartość TRUE?
Pytanie 29. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 30. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
Pytanie 31. var str1 = "JavaScript"; var str2=str1.substring(2,6); Przedstawiono fragment JavaScript. Po jego wykonaniu zmienna str2 będzie przechowywać
Pytanie 32. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 33. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
Pytanie 34. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
Pytanie 35. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 36. W języku PHP sumę logiczną oznacza operator
Pytanie 37. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 38. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 39. <?php echo date('l, dS F Y'); ?> W jakim formacie będzie wyświetlona data po uruchomieniu przedstawionego kodu?
Pytanie 40. Język JavaScript ma obsługę