Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
Pytanie 2. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy Tablica['technik']='informatyk';  
Pytanie 3. W języku JavaScript zdefiniowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 4. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 5. Globalne tablice do przechowywania danych o ciastkach i sesjach: $_COOKIE oraz $_SESSION są częścią języka
Pytanie 6. var w=0; var i=1; for (i = 1; i < 50; i++) { if (i%2 == 0) w += i; } Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa
Pytanie 7. Funkcja języka PHP tworząca ciasteczko jest
Pytanie 8. Zamieszczony W ramce fragment skryptu w języku JavaScript
Pytanie 9. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 10. Który sposób komentowania w języku PHP pozwala na zapis bloku komentarza w kilku liniach?
Pytanie 11. Wynikiem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wypisanie wartości
Pytanie 12. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 13. W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="”im”" />. Po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu znaków „Janek”, w celu dodania zawartości pola do bazy danych, w tablicy $_POST zawarty jest element
Pytanie 14. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania? $a = mysql_connect('localhost', 'adam', 'mojeHaslo'); if(!$a) echo "??????????????????????";
Pytanie 15. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 16. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
Pytanie 17. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
Pytanie 18. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
Pytanie 19. W języku PHP, aby usunąć spacje z początku i końca ciągu znaków, można użyć funkcji
Pytanie 20. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
Pytanie 21. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
Pytanie 22. W języku PHP funkcja, która może służyć do sprawdzenia, czy dany ciąg jest fragmentem innego ciągu, to
Pytanie 23. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 24. Funkcja JavaScript powinna być wywoływana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?
Pytanie 25. <p id="para1">Przykładowy tekst</p><p> i skrypt</p> <button onClick="changeColor('blue');">niebieski</button> <script type="text/javascript"> function changeColor(newColor) { var elem = document.getElementById("para1"); elem.style.color = newColor; } </script> Wciśnięcie przycisku o treści „niebieski” spowoduje wykonanie przedstawionego kodu JavaScript. Jaki będzie efekt jego działania?
Pytanie 26. $a = new mysqli('b', 'c', 'd', 'e') W języku PHP, aby połączyć się z bazą danych MySQL przy pomocy biblioteki mysqli, stosując zamieszczony zapis, w miejscu litery 'c' należy zapisać
Pytanie 27. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych W języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
Pytanie 28. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Pytanie 29. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
Pytanie 30. Wskaż błędny opis optymalizacji kodu wynikowego programu.
Pytanie 31. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 32. Po wykonaniu kodu PHP zostanie wyświetlona aktualna data zawierająca jedynie
Pytanie 33. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 34. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 35. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
Pytanie 36. W przedstawionym fragmencie algorytmu zastosowano
Pytanie 37. <script type="text/javascript"> document.write(Math.round(4.51) + Math.pow(2, 3)); </script> Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartość
Pytanie 38. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
Pytanie 39. Do optymalnej realizacji algorytmu szukającego największej z trzech podanych liczb a, b i c, wystarczy zastosować
Pytanie 40. Który z komentarzy opisuje zadanie zdefiniowanej w języku PHP funkcji?