Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
Pytanie 2. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
Pytanie 3. <?php $kolory = array("czarny", "zielony", "niebieski", "biały"); rsort($kolory); $ile = count($kolory); for($x = 0; $x < $ile; $x++) { echo $kolory[$x].", "; } ?> Wskaż wynik wykonania skryptu PHP.
Pytanie 4. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 5. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
Pytanie 6. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie żródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
Pytanie 7. Zapis w języku JavaScript var napis1 = new napisy() ma za zadanie
Pytanie 8. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób: var x = parseInt(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 9. Językami programowania działającymi po stronie serwera są:
Pytanie 10. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
Pytanie 11. Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
Pytanie 12. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 13. <?php for($i=5; $i>1; $i-=2) echo ($i%2)." "; ?> Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
Pytanie 14. W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
Pytanie 15. var str1 = "JavaScript"; var str2=str1.substring(2,6); Przedstawiono fragment JavaScript. Po jego wykonaniu zmienna str2 będzie przechowywać
Pytanie 16. var osoba={imie:"Anna", nazwisko:"Kowalska", rok_urodzenia:1985}; W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać
Pytanie 17. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 18. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
Pytanie 19. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 20. Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
Pytanie 21. Do optymalnej realizacji algorytmu szukającego największej z trzech podanych liczb a, b i c, wystarczy zastosować
Pytanie 22. Pętla zapisana w języku PHP wstawi do tablicy liczby $x = 0; for($i = 0; $i < 10; $i++) { $tabl[$i] = $x; $x = $x + 10; }
Pytanie 23. Funkcja phpinfo() pozwala na
Pytanie 24. <?php echo date('l, dS F Y'); ?> W jakim formacie będzie wyświetlona data po uruchomieniu przedstawionego kodu?
Pytanie 25. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenie klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW W sposób asynchroniczny?
Pytanie 26. <p id="para1">Przykładowy tekst</p><p> i skrypt</p> <button onClick="changeColor('blue');">niebieski</button> <script type="text/javascript"> function changeColor(newColor) { var elem = document.getElementById("para1"); elem.style.color = newColor; } </script> Wciśnięcie przycisku o treści „niebieski” spowoduje wykonanie przedstawionego kodu JavaScript. Jaki będzie efekt jego działania?
Pytanie 27. Z którym ze słów kluczowych programowania obiektowego w języku JavaScript wiąże się dostęp do pól i metod tylko z poziomu klasy, w której są zdefiniowane?
Pytanie 28. Które z zadań programistycznych powinno być wykonane po stronie serwera?
Pytanie 29. Aby skorzystać ze skryptu zapisanego w pliku przyklad.js, należy połączyć go ze stroną za pomocą kodu
Pytanie 30. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
Pytanie 31. for (i = 0; i < T.length; ...) { T[i] = 1; } Przedstawiony fragment kodu napisano w języku JavaScript. Aby program przypisywał wartość równą 1 co trzeciemu elementowi w tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 32. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
Pytanie 33. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 34. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 35. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego W jezyku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
Pytanie 36. Która z wymienionych funkcji zapisanych językiem PHP zwraca sumę połowy a i połowy b
Pytanie 37. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
Pytanie 38. <form action="plik.php" method="post"> Przedstawiona definicja formularza została zastosowana na stronie internetowej, która wysyła dane do pliku zapisanego w języku PHP. W której tablicy będą dostępne dane z formularza?
Pytanie 39. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
Pytanie 40. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją