Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
Pytanie 2. Wynikiem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wypisanie wartości
Pytanie 3. Witryna internetowa wysyła dane poufne za pomocą formularza do kodu PHP. Która metoda wysłania jest najbardziej bezpieczna?
Pytanie 4. n ="Napis1"; s =n.length; Co spowoduje fragment skryptu w języku JavaScript?
Pytanie 5. W języku PHP zapisano instrukcję pętli przedstawioną w ramce. Ile powtórzeń będzie miała podana pętla, jeśli zmienna sterująca nie jest modyfikowana w jej wnętrzu, oraz nie wprowadzono instrukcji modyfikacji pętli typu break?
Pytanie 6. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
Pytanie 7. Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego $imiona = array('Anna','Tomasz','Krzysztof','Aleksandra'); echo $imiona[2]; W wyniku wykonania kodu zostanie wypisane imię.
Pytanie 8. <form action="plik.php" method="post"> Przedstawiona definicja formularza została zastosowana na stronie internetowej, która wysyła dane do pliku zapisanego w języku PHP. W której tablicy będą dostępne dane z formularza?
Pytanie 9. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
Pytanie 10. Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
Pytanie 11. Wskaż wynik wykonania przedstawionego kodu PHP, jeżeli zmienna tab jest tablicą.
Pytanie 12. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 13. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 14. $a = $c = true; $b = $d = false; if(($a && $b) || ($c && $d)) echo 'warunek1'; elseif(($a && $b) || ($c || $d)) echo 'warunek2'; elseif(($c && $d) || (!$a)) echo 'warunek3'; else echo 'warunek4'; Efektem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wyświetlenie komunikatu
Pytanie 15. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
Pytanie 16. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
Pytanie 17. Która wartość zostanie wypisana przez algorytm?
Pytanie 18. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
Pytanie 19. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
Pytanie 20. var obiekt1 = { x: 0, y: 0, wsp: function() { … } } O przedstawionym obiekcie języka JavaScript można powiedzieć, że ma
Pytanie 21. $a = new mysqli('b', 'c', 'd', 'e') W języku PHP, aby połączyć się z bazą danych MySQL przy pomocy biblioteki mysqli, stosując zamieszczony zapis, w miejscu litery 'c' należy zapisać
Pytanie 22. Który z komentarzy opisuje zadanie zdefiniowanej w języku PHP funkcji?
Pytanie 23. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 24. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
Pytanie 25. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku JavaScript za pomocą instrukcji
Pytanie 26. Debugger to program służący do
Pytanie 27. Który ze sposobów komentowania kodu nie jest stosowany w kodzie PHP?
Pytanie 28. Funkcja zapisana w języku PHP ma postać. Jej zadaniem jest
Pytanie 29. Który z elementów dokumentacji aplikacji powinien znaleźć się w dokumentacji użytkownika?
Pytanie 30. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Pytanie 31. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 32. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy Tablica['technik']='informatyk';  
Pytanie 33. W języku PHP wykonano operację przedstawioną w ramce. Aby wyświetlić wszystkie wyniki tego zapytania, należy
Pytanie 34. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisać informacje, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu.
Pytanie 35. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
Pytanie 36. W języku PHP, dla zmiennych a = 5 i b = 3 wartość typu zmiennoprzecinkowego zwróci wyrażenie
Pytanie 37. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programow, to
Pytanie 38. W języku PHP, aby usunąć spacje z początku i końca ciągu znaków, można użyć funkcji
Pytanie 39. Aby użyć zewnętrznego skryptu JavaScript o nazwie skrypt.js, należy zapisać w kodzie HTML
Pytanie 40. var w=0; var i=1; for (i = 1; i < 50; i++) { if (i%2 == 0) w += i; } Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa