Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
Pytanie 2. Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
Pytanie 3. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
Pytanie 4. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenie klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW W sposób asynchroniczny?
Pytanie 5. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
Pytanie 6. W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
Pytanie 7. Jaką wartość zwróci funkcja empty($a); zapisana w języku PHP, gdy zmienna $a przyjmie wartość liczbową równą 0?
Pytanie 8. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
Pytanie 9. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Pytanie 10. <form action="plik.php" method="post"> Przedstawiona definicja formularza została zastosowana na stronie internetowej, która wysyła dane do pliku zapisanego w języku PHP. W której tablicy będą dostępne dane z formularza?
Pytanie 11. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
Pytanie 12. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 13. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Pytanie 14. W języku PHP, dla zmiennych a = 5 i b = 3 wartość typu zmiennoprzecinkowego zwróci wyrażenie
Pytanie 15. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
Pytanie 16. Aby skorzystać ze skryptu zapisanego w pliku przyklad.js, należy połączyć go ze stroną za pomocą kodu
Pytanie 17. function fun1(f) { if(f < 0) f = f * (-1); return f; } Przedstawiona funkcja zapisana w języku JavaScript ma za zadanie
Pytanie 18. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
Pytanie 19. var w=0; var i=1; for (i = 1; i < 50; i++) { if (i%2 == 0) w += i; } Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa
Pytanie 20. Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
Pytanie 21. function Uczen() { this.imie = ''; this.nazwisko = ''; this.technik = 'informatyk'; this.zawod = function() { return this.technik; }; } W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
Pytanie 22. W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji
Pytanie 23. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
Pytanie 24. Funkcja JavaScript powinna być wywoływana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?
Pytanie 25. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 26. $i=10; $a=0; while ($i) { $a=$a+2; $i--; } W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
Pytanie 27. Typ zmiennej w języku JavaScript
Pytanie 28. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Pytanie 29. W języku PHP zapisywanie danych do pliku realizuje funkcja
Pytanie 30. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
Pytanie 31. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
Pytanie 32. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 33. $tab = array(); for($i=0; $i<10; $i++) { $tab[$i] = rand(-100, 100); } foreach($tab as $x) { if($x < 0) echo "$x "; } Działaniem przedstawionego kodu PHP jest wypełnienie tablicy
Pytanie 34. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
Pytanie 35. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
Pytanie 36. W skrypcie JavaScript zastosowano metodę DOM getElementsByClassName('akapit'). Metoda ta odwoła się do akapitu
Pytanie 37. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 38. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 39. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 40. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?