Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
Pytanie 2. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz x = Math.max(a, b, c); //
Pytanie 3. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
Pytanie 4. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 5. $tab = array(); for($i=0; $i<10; $i++) { $tab[$i] = rand(-100, 100); } foreach($tab as $x) { if($x < 0) echo "$x "; } Działaniem przedstawionego kodu PHP jest wypełnienie tablicy
Pytanie 6. <script type="text/javascript"> document.write(Math.round(4.51) + Math.pow(2, 3)); </script> Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartość
Pytanie 7. function Uczen() { this.imie = ''; this.nazwisko = ''; this.technik = 'informatyk'; this.zawod = function() { return this.technik; }; } W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
Pytanie 8. enum dni {PONIEDZIALEK = 1, WTOREK, SRODA, CZWARTEK, PIATEK, SOBOTA, NIEDZIELA}; Przedstawiona w języku C++ definicja typu wyliczeniowego sprawi, że enumerator CZWARTEK będzie równy
Pytanie 9. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
Pytanie 10. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
Pytanie 11. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
Pytanie 12. Zapis w języku JavaScript var napis1 = new napisy() ma za zadanie
Pytanie 13. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
Pytanie 14. var imiona = ["Anna", "Jakub", "Iwona", "Krzysztof"]; W języku Javascript przedstawiona definicja jest definicją
Pytanie 15. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
Pytanie 16. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
Pytanie 17. Fragment kodu w języku PHP wypisze
Pytanie 18. <form action="plik.php" method="post"> Przedstawiona definicja formularza została zastosowana na stronie internetowej, która wysyła dane do pliku zapisanego w języku PHP. W której tablicy będą dostępne dane z formularza?
Pytanie 19. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 20. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 21. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 22. Debugger to program służący do
Pytanie 23. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
Pytanie 24. var text; for(var i = 0; i < tab.length; i++) { text += tab[i] + "<br />"; } Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
Pytanie 25. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 26. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
Pytanie 27. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
Pytanie 28. Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji Apache o nazwie
Pytanie 29. <p id="para1">Przykładowy tekst</p><p> i skrypt</p> <button onClick="changeColor('blue');">niebieski</button> <script type="text/javascript"> function changeColor(newColor) { var elem = document.getElementById("para1"); elem.style.color = newColor; } </script> Wciśnięcie przycisku o treści „niebieski” spowoduje wykonanie przedstawionego kodu JavaScript. Jaki będzie efekt jego działania?
Pytanie 30. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 31. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 32. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
Pytanie 33. W skrypcie JavaScript zastosowano metodę DOM getElementsByClassName('akapit'). Metoda ta odwoła się do akapitu
Pytanie 34. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
Pytanie 35. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 36. Dla dowolnego a z przedziału (0, 99) zadaniem funkcji zapisanej w języku JavaScript jest function fun1(a) { for(n=a; n <= 100; n++) document.write(n); return n; }
Pytanie 37. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany W konkretnym języku programowania, na język komputera?
Pytanie 38. Funkcja phpinfo() pozwala na
Pytanie 39. Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
Pytanie 40. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55