Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 2. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
Pytanie 3. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób
Pytanie 4. $liczba = 1; while ($liczba != 0) { $liczba = rand(0, 100); echo $liczba; } Przedstawiony kod źródłowy ma za zadanie wyświetlić
Pytanie 5. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 6. W języku PHP sumę logiczną oznacza operator
Pytanie 7. $i=10; $a=0; while ($i) { $a=$a+2; $i--; } W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
Pytanie 8. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Pytanie 9. Wskaż poprawny zapis instrukcji zapisanej w języku JavaScript
Pytanie 10. W języku JavaScript zdefiniowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 11. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
Pytanie 12. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
Pytanie 13. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 14. <script type="text/javascript"> document.write(Math.round(4.51) + Math.pow(2, 3)); </script> Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartość
Pytanie 15. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 16. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
Pytanie 17. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
Pytanie 18. function Uczen() { this.imie = ''; this.nazwisko = ''; this.technik = 'informatyk'; this.zawod = function() { return this.technik; }; } W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
Pytanie 19. <?php $kolory = array("czarny", "zielony", "niebieski", "biały"); rsort($kolory); $ile = count($kolory); for($x = 0; $x < $ile; $x++) { echo $kolory[$x].", "; } ?> Wskaż wynik wykonania skryptu PHP.
Pytanie 20. W języku JavaScript metoda getElementById odwołuje się do
Pytanie 21. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
Pytanie 22. (([A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})(-[A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})?) Która wartość tekstowa nie pasuje do podanego w ramce wzorca wyrażenia regularnego?
Pytanie 23. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 24. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
Pytanie 25. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 26. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 27. Do optymalnej realizacji algorytmu szukającego największej z trzech podanych liczb a, b i c, wystarczy zastosować
Pytanie 28. W języku PHP zapisywanie danych do pliku realizuje funkcja
Pytanie 29. <form action="plik.php" method="post"> Przedstawiona definicja formularza została zastosowana na stronie internetowej, która wysyła dane do pliku zapisanego w języku PHP. W której tablicy będą dostępne dane z formularza?
Pytanie 30. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 31. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy Tablica['technik']='informatyk';  
Pytanie 32. Wskaż pętlę, która w języku JavaScript wyświetli sześć kolejnych liczb parzystych.
Pytanie 33. $a = $x = 0; do{ $a++; $x = $x + $a; }while($x != 21); Ile razy zostanie wykonana pętla zapisana w przedstawionym skrypcie PHP?
Pytanie 34. <p id="jeden">Kwalifikacja EE.01</p> Która z instrukcji języka JavaScript dokona zmiany koloru tekstu na niebieski w akapicie zdefiniowanym w dokumencie HTML?
Pytanie 35. Wskaż błędny opis optymalizacji kodu wynikowego programu.
Pytanie 36. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie żródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
Pytanie 37. var osoba=prompt("Podaj imię", "Adam"); W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
Pytanie 38. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
Pytanie 39. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
Pytanie 40. W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz