Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
Pytanie 2. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
Pytanie 3. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL. należy posłużyć się instrukcją
Pytanie 4. Który typ należy zastosować, aby pole bazy danych przyjmowało liczby rzeczywiste?
Pytanie 5. W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
Pytanie 6. Aby zmodyfikować strukturę tabeli w bazie MySQL należy wykonać polecenie
Pytanie 7. Kwerenda ma za zadanie w tabeli artykuly
Pytanie 8. Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest „i”, można użyć kwerendy SQL
Pytanie 9. Dana jest tabela pracownicy o polach id, nazwisko, imie, wynagrodzenie. Kolumnę wynagrodzenie można usunąć za pomocą instrukcji
Pytanie 10. Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branza. Aby wyszukać wszystkie nazwy sklepów spożywczych zlokalizowanych wyłącznie we Wrocławiu, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 11. Które ze stwierdzeń dotyczących klucza podstawowego jest prawdziwe?
Pytanie 12. Wskaż zapytanie SQL tworzące użytkownika sekretarka na localhost z hasłem zaq123
Pytanie 13. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Pytanie 14. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
Pytanie 15. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
Pytanie 16. Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest
Pytanie 17. Która z wbudowanych funkcji agregujących języka SQL oblicza średnią wartości we wskazanej kolumnie?
Pytanie 18. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
Pytanie 19. Aby wykonać kopię zapasową bazy danych MySQL można posłużyć się
Pytanie 20. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
Pytanie 21. Wskaż zapytanie SQL tworzące użytkownika sekretarka na localhost z hasłem zaq123
Pytanie 22. Jednoznacznym identyfikatorcm rekordu w bazie danych jest pole
Pytanie 23. Aby przy pomocy zapytania SQL zmodyfikować strukturę istniejącej tabeli, należy zastosować kwerendę
Pytanie 24. Wskaż różnicę pomiędzy poleceniami DROP TABLE i TRUNCATE TABLE.
Pytanie 25. SELECT imie FROM mieszkancy WHERE imie LIKE '_r%'; Dla których imion zastosowana w zapytaniu klauzula LIKE jest prawdziwa?
Pytanie 26. W relacyjnych bazach danych, jeżeli dwie tabele są połączone za pomocą ich kluczy głównych, mamy do czynienia z relacją
Pytanie 27. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
Pytanie 28. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsofl Access należy skorzystać
Pytanie 29. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwerendą
Pytanie 30. Którego typu danych w bazie MySQL należy użyć, aby przechować w jednym polu datę i czas?
Pytanie 31. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 32. GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO jan; REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON klienci FROM jan; Jakie uprawnienia będzie miał użytkownik jan po wykonaniu na bazie danych przedstawionych poleceń?
Pytanie 33. W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia
Pytanie 34. Kolumna pełniąca rolę klucza głównego w tabeli musi
Pytanie 35. W bazie danych zdefiniowano tabelę Mieszkancy wypełnioną danymi. Aby usunąć tę tabelę wraz z zawartością, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 36. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Pytanie 37. W języku SQL, aby zmienić strukturę tabeli, np. poprzez dodanie lub usunięcie kolumny, należy zastosować polecenie
Pytanie 38. W tabeli personel znajdują się pola: imie, nazwisko, pensja, staz. Aby otrzymać średnią pensję pracowników, dla których staż wynosi od 10 do 20 lat pracy włącznie, należy wykonać kwerendę:
Pytanie 39. Fragment kodu SQL oznacza, że klucz obcy
Pytanie 40. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona