Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
Pytanie 2. Funkcja CONCAT() w języku SQL odpowiada za
Pytanie 3. Aby naprawić bazę danych w MySQL, nalezy użyć polecenia
Pytanie 4. W przedstawionym diagramie bazy danych biblioteka, elementy: czytelnik, wypozyczenie i ksiazka są
Pytanie 5. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby pole to wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
Pytanie 6. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
Pytanie 7. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
Pytanie 8. W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?
Pytanie 9. Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
Pytanie 10. Dana jest tabela pracownicy o polach id, nazwisko, imie, wynagrodzenie. Kolumnę wynagrodzenie można usunąć za pomocą instrukcji
Pytanie 11. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych
Pytanie 12. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 13. Tabela o nazwie naprawy zawiera pola klient, czyNaprawione. Aby usunąć te rekordy, których pole czyNaprawione jest prawdą, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 14. Dana jest tabela uczniowie o polach id, imie, nazwisko, data_ur (format rrrr-mm-dd). Które zapytanie w języku SQL wyświetli tylko imiona i nazwiska uczniów urodzonych w 2001 roku?
Pytanie 15. Obiektem służącym w bazie danych do podsumowywania, wyświetlania i wydruków danych jest
Pytanie 16. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefon właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
Pytanie 17. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Pytanie 18. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
Pytanie 19. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone sa relacją jeden po stronie rezyszerzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyszerzy, należy zapisać
Pytanie 20. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
Pytanie 21. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dla polecenia. CREATE TABLE IF NOT EXISTS adres {ulica VARCHAR(70) CHARACTER SET utf8};  
Pytanie 22. GRANT ALL ON firmy TO 'adam'@'localhost'; GRANT ALTER, CREATE, DROP ON firmy TO 'anna'@'localhost'; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON firmy TO 'tomasz'@'localhost'; W języku SQL wykonano przedstawione w ramce polecenia GRANT. Kto będzie miał prawo do przeglądania danych oraz ich zmiany?
Pytanie 23. Które ze stwierdzeń dotyczących klucza podstawowego jest prawdziwe?
Pytanie 24. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
Pytanie 25. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
Pytanie 26. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
Pytanie 27. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Pytanie 28. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
Pytanie 29. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 30. W języku zapytań SQL, aby dodać do tabeli Towar kolumnę rozmiar typu znakowego o maksymalnej długości 20 znaków, należy wykonać polecenie
Pytanie 31. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 32. ALTER TABLE pracownicy MODIFY plec char(9); W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
Pytanie 33. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Pytanie 34. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
Pytanie 35. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 36. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 37. Aby wyświetlić jedynie imię, nazwisko i ulicę wszystkich mieszkańców, należy zastosować zapytanie
Pytanie 38. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie
Pytanie 39. Polecenie serwera MySQL postaci REVOKE DELETE, UPDATE ON pracownicy FROM ‘tKowal’@’localhost’ sprawi, że użytkownikowi tKowal zostaną
Pytanie 40. W algebrze relacji operacja selekcji polega na