Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Pytanie 2. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Pytanie 3. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 4. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", nalezy zdefiniować
Pytanie 5. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 6. Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
Pytanie 7. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
Pytanie 8. Polecenie DBCC CHECKDB (
Pytanie 9. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 10. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 11. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 12. SELECT COUNT(DISTINCT wykonawca) FROM `muzyka`; Jaki wynik zwróci zapytanie z ramki wykonane na przedstawionej tabeli?
Pytanie 13. Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest
Pytanie 14. Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
Pytanie 15. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 16. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach id, kontrahent grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
Pytanie 17. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
Pytanie 18. W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
Pytanie 19. Polecenie serwera MySQL postaci REVOKE DELETE, UPDATE ON pracownicy FROM ‘tKowal’@’localhost’ sprawi, że użytkownikowi tKowal zostaną
Pytanie 20. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
Pytanie 21. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
Pytanie 22. Polecenie języka SQL w postaci: ALTER TABLE
Pytanie 23. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
Pytanie 24. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 25. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
Pytanie 26. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
Pytanie 27. Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
Pytanie 28. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
Pytanie 29. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
Pytanie 30. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
Pytanie 31. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
Pytanie 32. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 33. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefon właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
Pytanie 34. Które zapytanie SQL dla tabeli pracownicy utworzonej według schematu: id, imie, nazwisko, plec, zarobek, obliczy osobno średni zarobek kobiet i średni zarobek mężczyzn?
Pytanie 35. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
Pytanie 36. Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
Pytanie 37. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 38. W relacyjnym modelu baz danych krotkami nazywa się
Pytanie 39. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci to pracownik
Pytanie 40. Zdefiniowanie klucza obcego jest niezbędne do utworzenia