Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Pytanie 2. Dana jest tabela pracownicy o polach id, nazwisko, imie, wynagrodzenie. Kolumnę wynagrodzenie można usunąć za pomocą instrukcji
Pytanie 3. Źródłem rekordów dla raportu może być
Pytanie 4. W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
Pytanie 5. W języku SQL aby zmodyfikować dane w tabeli, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 6. Zdenniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto=
Pytanie 7. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 8. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
Pytanie 9. Polecenie DBCC CHECKDB (
Pytanie 10. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 11. W bazie danych wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika adam GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO adam REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON klienci FROM adam Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
Pytanie 12. Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
Pytanie 13. Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL: SELECT wykonawca FROM `muzyka` WHERE wykonawca LIKE 'C%w'; Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
Pytanie 14. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Pytanie 15. Dana jest tabela o nazwie wycieczki z polami nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych tabeli wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 złotych i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 16. Jednoznacznym identyfikatorcm rekordu w bazie danych jest pole
Pytanie 17. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rosliny
Pytanie 18. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsofl Access należy skorzystać
Pytanie 19. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
Pytanie 20. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Pytanie 21. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
Pytanie 22. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach id, kontrahent grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
Pytanie 23. Jaką funkcję pełni kwerenda krzyżowa w bazie MS Access?
Pytanie 24. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
Pytanie 25. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
Pytanie 26. SELECT ocena FROM oceny WHERE ocena>2 ORDER BY ocena; Dana jest tabela oceny o polach id, nazwisko, imie, ocena. Przedstawione zapytanie jest przykładem
Pytanie 27. Które zapytanie SQL posłuży do wyszukania z przedstawionej tabeli wyłącznie wszystkich imion i nazwisk pacjentów urodzonych przed rokiem 2002?
Pytanie 28. Struktura prostych baz danych, w których wszystkie dane są przechowywane w jednej tabeli, nazywana jest modelem
Pytanie 29. Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL: SELECT nazwa_towaru FROM `Towar` WHERE cena_katalogowa < 65 ORDER BY waga DESC Jaki będzie wynik tej operacji?
Pytanie 30. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
Pytanie 31. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
Pytanie 32. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
Pytanie 33. Baza danych ma dwie tabele połączone relacją 1..n. Którą klauzulą SQL należy połączyć tabele, aby wybrać korespondujące ze sobą wartości z pól obu tabel?
Pytanie 34. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie
Pytanie 35. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
Pytanie 36. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
Pytanie 37. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 38. Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
Pytanie 39. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
Pytanie 40. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest