Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli
Pytanie 2. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 3. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
Pytanie 4. Zdefiniowanie klucza obcego jest niezbędne do utworzenia
Pytanie 5. W relacyjnym modelu baz danych krotkami nazywa się
Pytanie 6. W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia
Pytanie 7. Aby usunąć tabelę należy zastosować kwerendę
Pytanie 8. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
Pytanie 9. Fragment kodu SQL oznacza, że klucz obcy
Pytanie 10. Kwerenda ma za zadanie w tabeli artykuly
Pytanie 11. Aby wyświetlić rekordy z tabeli pracownicy tylko dla pracowników, którzy skończyli 26 lat należy użyć zapytania
Pytanie 12. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Pytanie 13. Obiektem służącym w bazie danych do podsumowywania, wyświetlania i wydruków danych jest
Pytanie 14. Relacja w bazach danych jest
Pytanie 15. ALTER TABLE pracownicy MODIFY plec char(9); W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
Pytanie 16. Podane w ramce polecenie SQL nadaje prawo SELECT
Pytanie 17. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
Pytanie 18. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Pytanie 19. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
Pytanie 20. W języku SQL, aby zmienić strukturę tabeli, np. poprzez dodanie lub usunięcie kolumny, należy zastosować polecenie
Pytanie 21. Aby przesłać dane za pomocą funkcji mysqli_query() w skrypcie PHP, który wstawia do bazy danych dane pobrane z formularza ze strony internetowej, jako jednego z parametrów należy użyć kwerendy
Pytanie 22. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
Pytanie 23. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
Pytanie 24. Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest
Pytanie 25. W języku SQL, aby zabezpieczyć kwerendę CREATE USER tak, aby nie zostało utworzone konto w przypadku, gdy już istnieje, można posłużyć się składnią
Pytanie 26. Który typ należy zastosować, aby pole bazy danych przyjmowało liczby rzeczywiste?
Pytanie 27. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Pytanie 28. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 29. W poleceniu CREATE TABLE języka SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
Pytanie 30. Który program należy zainstalować na serwerze internetowym z systemem Linux, aby można było korzystać z baz danych?
Pytanie 31. W języku SQL polecenie ALTER TABLE ma za zadanie
Pytanie 32. Relacja opisana w sposób: „Rekordowi z tabeli A odpowiada dowolna liczba rekordów z tabeli B. Jednemu rekordowi z tabeli B odpowiada dokładnie jeden rekord z tabeli A” jest relacją
Pytanie 33. Wjęzyku SQL polecenie INSERT INTO
Pytanie 34. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL. należy posłużyć się instrukcją
Pytanie 35. Aby przy pomocy zapytania SQL zmodyfikować strukturę istniejącej tabeli, należy zastosować kwerendę
Pytanie 36. Na obrazie przedstawiono wybór formatu pliku importującego bazę danych. Którego formatu należy użyć, jeżeli dane są wyeksportowane z programu Excel i zapisane tekstowo z zastosowaniem przecinka do rozdzielenia wartości pól?
Pytanie 37. Dana jest tabela uczniowie o polach id, nazwisko, imie, klasa. Które zapytanie SQL wyświetli liczbę osób w poszczególnych klasach oraz nazwę klasy?
Pytanie 38. Czynnością zalecaną przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa danych w bazie MySQL jest
Pytanie 39. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
Pytanie 40. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać