Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. SELECT SUM(pensja) FROM pracownicy WHERE pensja > 4000; Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej w ramce?
Pytanie 2. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Pytanie 3. Wskaż zapytanie, w którym dane zostały posortowane.
Pytanie 4. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Pytanie 5. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 6. Wskaż zapytanie SQL tworzące użytkownika sekretarka na localhost z hasłem zaq123
Pytanie 7. SELECT metraz, cena FROM mieszkania WHERE ile_pokoi > 3; Dana jest tabela mieszkania zawierająca kolumny o nazwach: adres, metraz, ile_pokoi, standard, status, cena. Wykonanie przedstawionej kwerendy SQL SELECT sprawi, że zostaną wyświetlone
Pytanie 8. Aby usunąć tabelę należy zastosować kwerendę
Pytanie 9. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie
Pytanie 10. Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL: SELECT nazwa_towaru FROM `Towar` WHERE cena_katalogowa < 65 ORDER BY waga DESC Jaki będzie wynik tej operacji?
Pytanie 11. W języku SQL aby zmodyfikować dane w tabeli, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 12. W relacyjnych bazach danych, jeżeli dwie tabele są połączone za pomocą ich kluczy głównych, mamy do czynienia z relacją
Pytanie 13. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 14. W języku SQL dla dowolnych zestawów danych w tabeli Uczniowie, aby wybrać rekordy, które zawierają wyłącznie uczennice o imieniu „Aleksandra”, urodzone po roku „1998″, należy zapisać zapytanie
Pytanie 15. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
Pytanie 16. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 17. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
Pytanie 18. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Pytanie 19. ALTER TABLE nazwa1 ADD nazwa2 DOUBLE NOT NULL; Za pomocą przedstawionego zapytania w tabeli zostanie
Pytanie 20. Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 21. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci to pracownik
Pytanie 22. GRANT ALL ON firmy TO 'adam'@'localhost'; GRANT ALTER, CREATE, DROP ON firmy TO 'anna'@'localhost'; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON firmy TO 'tomasz'@'localhost'; W języku SQL wykonano przedstawione w ramce polecenia GRANT. Kto będzie miał prawo do przeglądania danych oraz ich zmiany?
Pytanie 23. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Pytanie 24. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
Pytanie 25. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Pytanie 26. Normalizacja tabel jest procesem, który ma na celu
Pytanie 27. Obiektem służącym w bazie danych do podsumowywania, wyświetlania i wydruków danych jest
Pytanie 28. Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON klienci TO adam@localhost
Pytanie 29. Aby naprawić bazę danych w MySQL, nalezy użyć polecenia
Pytanie 30. Dana jest tabela zwierzeta z polami nazwa, gatunek, gromada, cechy, dlugosc_zycia. Dla dowolnego zestawu danych, aby wyświetlić nazwy tych zwierząt, które żyją przynajmniej 20 lat oraz są ssakami, należy wydać zapytanie:
Pytanie 31. Struktura prostych baz danych, w których wszystkie dane są przechowywane w jednej tabeli, nazywana jest modelem
Pytanie 32. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
Pytanie 33. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", nalezy zdefiniować
Pytanie 34. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 35. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 36. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
Pytanie 37. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
Pytanie 38. W poleceniu CREATE TABLE języka SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
Pytanie 39. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
Pytanie 40. W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?