Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
Pytanie 2. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
Pytanie 3. Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartosc, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?
Pytanie 4. Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
Pytanie 5. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
Pytanie 6. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
Pytanie 7. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 8. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste
Pytanie 9. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
Pytanie 10. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
Pytanie 11. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Pytanie 12. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
Pytanie 13. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 14. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 15. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 16. Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
Pytanie 17. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 18. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
Pytanie 19. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwerendą
Pytanie 20. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest stworzony programowo, czy dynamicznie?
Pytanie 21. Polecenie języka SQL w postaci: ALTER TABLE
Pytanie 22. Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
Pytanie 23. Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
Pytanie 24. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dla polecenia. CREATE TABLE IF NOT EXISTS adres {ulica VARCHAR(70) CHARACTER SET utf8};  
Pytanie 25. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
Pytanie 26. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
Pytanie 27. Aby naprawić bazę danych w MySQL, nalezy użyć polecenia
Pytanie 28. W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtzrzały się, należy zapisać:
Pytanie 29. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
Pytanie 30. Relacja w bazach danych jest
Pytanie 31. SELECT SUM(pensja) FROM pracownicy WHERE pensja > 4000; Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej w ramce?
Pytanie 32. Dana jest tabela o nazwie wycieczki z polami nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych tabeli wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 złotych i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 33. Funkcja agregująca MIN języka SQL ma za zadanie policzyć
Pytanie 34. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rosliny
Pytanie 35. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
Pytanie 36. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Pytanie 37. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Pytanie 38. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Pytanie 39. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Pytanie 40. Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
error: Content is protected !!