Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste
Pytanie 2. Dana jest tabela o nazwie wycieczki z polami nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych tabeli wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 złotych i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 3. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Pytanie 4. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 5. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie
Pytanie 6. Polecenie DBCC CHECKDB (
Pytanie 7. Źródłem rekordów dla raportu może być
Pytanie 8. Tworząc tabelę w języku SQL, zdefiniowano dla kolumny klucz główny. Aby zabezpieczyć ją przed wstawieniem wartości pustej, należy zastosować atrybut
Pytanie 9. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 10. Aby naprawić bazę danych w MySQL, nalezy użyć polecenia
Pytanie 11. Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
Pytanie 12. Baza danych zawiera tabelę artykuly Z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1 000 PLN i 1 500 PLN, należy zastosować polecenie
Pytanie 13. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone sa relacją jeden po stronie rezyszerzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyszerzy, należy zapisać
Pytanie 14. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
Pytanie 15. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Pytanie 16. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Pytanie 17. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 18. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 19. Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branza. Aby wyszukać wszystkie nazwy sklepów spożywczych zlokalizowanych wyłącznie we Wrocławiu, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 20. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 21. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
Pytanie 22. Zdefiniowanie klucza obcego jest niezbędne do utworzenia
Pytanie 23. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
Pytanie 24. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
Pytanie 25. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
Pytanie 26. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
Pytanie 27. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Pytanie 28. Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
Pytanie 29. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
Pytanie 30. Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest „i”, można użyć kwerendy SQL
Pytanie 31. W bazie danych wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika adam GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO adam REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON klienci FROM adam Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
Pytanie 32. Jednoznacznym identyfikatorcm rekordu w bazie danych jest pole
Pytanie 33. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
Pytanie 34. W tabeli artykuły wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika jan: GRANT ALL PRIVILEGES ON artykuly TO jan; REVOKE SELECT, UPDATE ON artykuly FROM jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
Pytanie 35. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Pytanie 36. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Pytanie 37. W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
Pytanie 38. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 39. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
Pytanie 40. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać