Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
Pytanie 2. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
Pytanie 3. Tworząc tabelę w języku SQL, zdefiniowano dla kolumny klucz główny. Aby zabezpieczyć ją przed wstawieniem wartości pustej, należy zastosować atrybut
Pytanie 4. Które polecenie SQL zamieni w tabeli tab w kolumnie kol wartość Ania na Zosia?
Pytanie 5. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
Pytanie 6. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", nalezy zdefiniować
Pytanie 7. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
Pytanie 8. Struktura prostych baz danych, w których wszystkie dane są przechowywane w jednej tabeli, nazywana jest modelem
Pytanie 9. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 10. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 11. Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest
Pytanie 12. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 13. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 14. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 15. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
Pytanie 16. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie
Pytanie 17. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Pytanie 18. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 19. Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
Pytanie 20. W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
Pytanie 21. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
Pytanie 22. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
Pytanie 23. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
Pytanie 24. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste
Pytanie 25. Baza danych zawiera tabelę artykuly Z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1 000 PLN i 1 500 PLN, należy zastosować polecenie
Pytanie 26. W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia
Pytanie 27. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
Pytanie 28. Baza danych księgarni zawiera tabelę książki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
Pytanie 29. Aby odebrać uprawnienia użytkownikowi, należy zastosować polecenie
Pytanie 30. W przedstawionym diagramie bazy danych biblioteka, elementy: czytelnik, wypozyczenie i ksiazka są
Pytanie 31. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
Pytanie 32. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
Pytanie 33. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 34. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL. należy posłużyć się instrukcją
Pytanie 35. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 36. Zgodnie z właściwościami ACID, dotyczącym wykonywania transakcji, wymaganie trwałości (ang. durability) oznacza, że
Pytanie 37. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rosliny
Pytanie 38. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
Pytanie 39. Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
Pytanie 40. Aby utworzyć tabelę, należy się posłużyć poleceniem