Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
Pytanie 2. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
Pytanie 3. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
Pytanie 4. Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest „i”, można użyć kwerendy SQL
Pytanie 5. Aby podczas, tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Pytanie 6. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsofl Access należy skorzystać
Pytanie 7. Funkcja CONCAT() w języku SQL odpowiada za
Pytanie 8. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Pytanie 9. Które zapytanie SQL dla tabeli pracownicy utworzonej według schematu: id, imie, nazwisko, plec, zarobek, obliczy osobno średni zarobek kobiet i średni zarobek mężczyzn?
Pytanie 10. Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
Pytanie 11. Przedstawiona baza danych zawiera trzy tabele i dwie relacje. Aby wyświetlić dane wszystkich lekarzy przypisanych do konkretnego pacjenta, należy przyrównać klucze
Pytanie 12. Które polecenie SQL zamieni w tabeli tab w kolumnie kol wartość Ania na Zosia?
Pytanie 13. Wjęzyku SQL polecenie INSERT INTO
Pytanie 14. Aby odebrać uprawnienia użytkownikowi, należy zastosować polecenie
Pytanie 15. GRANT ALL ON firmy TO 'adam'@'localhost'; GRANT ALTER, CREATE, DROP ON firmy TO 'anna'@'localhost'; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON firmy TO 'tomasz'@'localhost'; W języku SQL wykonano przedstawione w ramce polecenia GRANT. Kto będzie miał prawo do przeglądania danych oraz ich zmiany?
Pytanie 16. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
Pytanie 17. Zdefiniowanie klucza obcego jest niezbędne do utworzenia
Pytanie 18. Wskaż zapytanie SQL tworzące użytkownika sekretarka na localhost z hasłem zaq123
Pytanie 19. Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL: SELECT nazwa_towaru FROM `Towar` WHERE cena_katalogowa < 65 ORDER BY waga DESC Jaki będzie wynik tej operacji?
Pytanie 20. Polecenie DBCC CHECKDB (
Pytanie 21. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 22. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
Pytanie 23. Na przedstawionej tabeli samochody wykonano zapytanie SQL SELECT SELECT model FROM samochody WHERE rocznik = 2016; W wyniku podanego zapytania zostaną zwrócone następujące wartości:
Pytanie 24. Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartosc, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?
Pytanie 25. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
Pytanie 26. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
Pytanie 27. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
Pytanie 28. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 29. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 30. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkola z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1 i 5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
Pytanie 31. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
Pytanie 32. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Pytanie 33. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 34. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 35. DELETE FROM mieszkania WHERE status = 1; Zastosowanie kwerendy SQL spowoduje usunięcie
Pytanie 36. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 37. Zdenniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto=
Pytanie 38. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 39. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Pytanie 40. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?