Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
Pytanie 2. W zapytaniu SQL, umieszczonym w ramce, znak gwiazdki oznacza, że w wyniku tego zapytania
Pytanie 3. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
Pytanie 4. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
Pytanie 5. Który program należy zainstalować na serwerze internetowym z systemem Linux, aby można było korzystać z baz danych?
Pytanie 6. Klucz obcy w tabeli jest tworzony po to, aby
Pytanie 7. W języku SQL, aby zmienić strukturę tabeli, np. poprzez dodanie lub usunięcie kolumny, należy zastosować polecenie
Pytanie 8. Atrybut kolumny NOT NULL jest wymagany w przypadku
Pytanie 9. Przedstawiona instrukcja zapisana w języku SQL jest przykładem kwerendy
Pytanie 10. Pole lub zbiór pól jednoznacznie identyfikujący każdy pojedynczy wiersz w tabeli w bazie danych to klucz
Pytanie 11. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
Pytanie 12. Aby przy pomocy zapytania SQL zmodyfikować strukturę istniejącej tabeli, należy zastosować kwerendę
Pytanie 13. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytywać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
Pytanie 14. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
Pytanie 15. Zdefiniowanie klucza obcego jest niezbędne do utworzenia
Pytanie 16. Dana jest tabela uczniowie o polach id, nazwisko, imie, klasa. Które zapytanie SQL wyświetli liczbę osób w poszczególnych klasach oraz nazwę klasy?
Pytanie 17. Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest „i”, można użyć kwerendy SQL
Pytanie 18. Aby za pomocą polecenia SELECT wyświetlić nazwiska osób mieszkających na osiedlu tak, aby te nazwiska nie powtarzały się, należy zapisać zapytanie w postaci
Pytanie 19. Aby zmienić maksymalną długość pola imie w tabeli klienci na 30 znaków, należy użyć w języku SQL następującego kodu
Pytanie 20. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Pytanie 21. Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
Pytanie 22. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach id, kontrahent grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
Pytanie 23. Po uszkodzeniu serwera bazy danych, aby możliwie najsprawniej przywrócić działanie kompletnej bazy należy użyć
Pytanie 24. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
Pytanie 25. Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartosc, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?
Pytanie 26. Ustalenie relacji pomiędzy tabelami w systemie bazodanowym MySQL umożliwia klauzula
Pytanie 27. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
Pytanie 28. Aby w tworzonej w języku SQL tabeli praca dodać w kolumnie stawka warunek, że musi przyjmować rzeczywiste wartości dodatnie mniejsze od 50, należy użyć zapisu
Pytanie 29. Aby naprawić bazę danych w MySQL, nalezy użyć polecenia
Pytanie 30. W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia
Pytanie 31. W bazie danych MySQL polecenie CREATE USER umożliwia
Pytanie 32. Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 33. W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?
Pytanie 34. Która z funkcji SQL nie pobiera argumentów?
Pytanie 35. Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli
Pytanie 36. W relacyjnym modelu baz danych krotkami nazywa się
Pytanie 37. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
Pytanie 38. Funkcja agregująca MIN języka SQL ma za zadanie policzyć
Pytanie 39. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
Pytanie 40. Które ze stwierdzeń dotyczących klucza podstawowego jest prawdziwe?