Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Fragment kodu SQL oznacza, że klucz obcy
Pytanie 2. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwerendą
Pytanie 3. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 4. Kolumna pełniąca rolę klucza głównego w tabeli musi
Pytanie 5. W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia
Pytanie 6. Tabela Pacjenci ma pola: imie, nazwisko, wiek, lekarz_id. Aby zestawić raport zawierający wyłącznie imiona i nazwiska pacjentów poniżej 18 roku życia, którzy zapisani są do lekarza o id równym 6, można posłużyć się kwerendą SQL
Pytanie 7. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Pytanie 8. Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON klienci TO adam@localhost
Pytanie 9. Podane w ramce polecenie SQL ma za zadanie
Pytanie 10. Za pomocą którego polecenia SQL można usunąć z tabeli artykuly wiersze zawierające słowo „sto” znajdujące się w dowolnym miejscu pola tresc?
Pytanie 11. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 12. Na obrazie przedstawiono wybór formatu pliku importującego bazę danych. Którego formatu należy użyć, jeżeli dane są wyeksportowane z programu Excel i zapisane tekstowo z zastosowaniem przecinka do rozdzielenia wartości pól?
Pytanie 13. Polecenie wysyłane do serwera bazy danych, polegające na zbieraniu, poszukiwaniu lub modyfikowaniu danych w bazie jest nazywane
Pytanie 14. Którego typu danych w bazie MySQL należy użyć, aby przechować w jednym polu datę i czas?
Pytanie 15. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 16. Dana jest tabela uczniowie o polach id, imie, nazwisko, data_ur (format rrrr-mm-dd). Które zapytanie w języku SQL wyświetli tylko imiona i nazwiska uczniów urodzonych w 2001 roku?
Pytanie 17. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 18. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Pytanie 19. W języku zapytań SQL, aby dodać do tabeli Towar kolumnę rozmiar typu znakowego o maksymalnej długości 20 znaków, należy wykonać polecenie
Pytanie 20. Relacja opisana w sposób: „Rekordowi z tabeli A odpowiada dowolna liczba rekordów z tabeli B. Jednemu rekordowi z tabeli B odpowiada dokładnie jeden rekord z tabeli A” jest relacją
Pytanie 21. Które dane z 8 rekordów wpisanych do tabeli zwierzeta zostaną wyświetlone w wyniku podanego w ramce zapytania SQL?
Pytanie 22. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
Pytanie 23. Wbudowanym w pakiet XAMPP narzędziem służącym do zarządzania bazą danych jest
Pytanie 24. Który program należy zainstalować na serwerze internetowym z systemem Linux, aby można było korzystać z baz danych?
Pytanie 25. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest stworzony programowo, czy dynamicznie?
Pytanie 26. Aby w tworzonej w języku SQL tabeli praca dodać w kolumnie stawka warunek, że musi przyjmować rzeczywiste wartości dodatnie mniejsze od 50, należy użyć zapisu
Pytanie 27. Które zapytanie SQL dla tabeli pracownicy utworzonej według schematu: id, imie, nazwisko, plec, zarobek, obliczy osobno średni zarobek kobiet i średni zarobek mężczyzn?
Pytanie 28. Zapytanie z klauzulą JOIN stosuje się, aby
Pytanie 29. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 30. Relacja opisana w sposób: „Rekordowi z tabeli A odpowiada dowolna liczba rekordów z tabeli B. Jednemu rekordowi z tabeli B odpowiada dokładnie jeden rekord z tabeli A” jest relacją
Pytanie 31. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
Pytanie 32. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL. należy posłużyć się instrukcją
Pytanie 33. Poziom izolacji transakcji Repeatable Read (tryb powtarzalnego odczytu) stosowany przez MS SQL wiąże się z problemem
Pytanie 34. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
Pytanie 35. Baza danych zawiera tabele uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 36. Kwerenda ma za zadanie w tabeli artykuly
Pytanie 37. Baza danych ma dwie tabele połączone relacją 1..n. Którą klauzulą SQL należy połączyć tabele, aby wybrać korespondujące ze sobą wartości z pól obu tabel?
Pytanie 38. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
Pytanie 39. Klucz obcy w tabeli jest tworzony po to, aby
Pytanie 40. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie