Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 2. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
Pytanie 3. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 4. Zużyte kasety od drukarek należy
Pytanie 5. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
Pytanie 6. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowama najczęsciej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu
Pytanie 7. W celu dokonania aktuaiizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naieży użyc polecenia
Pytanie 8. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
Pytanie 9. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
Pytanie 10. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie ?rma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
Pytanie 11. Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w ktorym są zapisane powiązania typów plików
Pytanie 12. W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
Pytanie 13. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Pytanie 14. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
Pytanie 15. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 16. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, nalezy uruchomić
Pytanie 17. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
Pytanie 18. W celu ochrony systemu przed programem posidającym zdolność replikacji należy zainstalować
Pytanie 19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
Pytanie 20. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 21. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
Pytanie 22. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
Pytanie 23. Partycja na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
Pytanie 24. Który z trybów nie jest dostępny dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Pytanie 25. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 26. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 27. Na rysunku zamieszczono fragment karty graficznej ze złączem
Pytanie 28. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Pytanie 29. Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
Pytanie 30. Liczba 29A(16) zapisana w systemie binamym będzie miała postac
Pytanie 31. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
Pytanie 32. Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error pross F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 33. Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
Pytanie 34. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
Pytanie 35. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać
Pytanie 36. Do przechowywania części plików programów i danych, ktore są duze i nie mogą byc umieszczone w całości w pamięciu, służy
Pytanie 37. Program, który ymożliwia komunikację między kartą sieciową, a systemem operacyjnym, to
Pytanie 38. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Pytanie 39. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
Pytanie 40. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie