Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
Pytanie 2. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowama najczęsciej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu
Pytanie 3. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
Pytanie 4. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 5. Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error pross F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 6. Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
Pytanie 7. Zużyte kasety od drukarek należy
Pytanie 8. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
Pytanie 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
Pytanie 10. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 11. W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
Pytanie 12. Do przechowywania części plików programów i danych, ktore są duze i nie mogą byc umieszczone w całości w pamięciu, służy
Pytanie 13. Program, który ymożliwia komunikację między kartą sieciową, a systemem operacyjnym, to
Pytanie 14. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 15. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 16. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
Pytanie 17. Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w ktorym są zapisane powiązania typów plików
Pytanie 18. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Pytanie 19. Na rysunku zamieszczono fragment karty graficznej ze złączem
Pytanie 20. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Pytanie 21. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
Pytanie 22. Partycja na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
Pytanie 23. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
Pytanie 24. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
Pytanie 25. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie ?rma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
Pytanie 26. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 27. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
Pytanie 28. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
Pytanie 29. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać
Pytanie 30. Który z trybów nie jest dostępny dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Pytanie 31. Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
Pytanie 32. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Pytanie 33. Liczba 29A(16) zapisana w systemie binamym będzie miała postac
Pytanie 34. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
Pytanie 35. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, nalezy uruchomić
Pytanie 36. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 37. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
Pytanie 38. W celu ochrony systemu przed programem posidającym zdolność replikacji należy zainstalować
Pytanie 39. W celu dokonania aktuaiizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naieży użyc polecenia
Pytanie 40. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?