Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Urządzenie sieciowe most (ang. bridge)
Pytanie 2. Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
Pytanie 3. Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
Pytanie 4. Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
Pytanie 5. Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
Pytanie 6. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
Pytanie 7. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 8. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 9. Które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?
Pytanie 10. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 11. W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
Pytanie 12. Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
Pytanie 13. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
Pytanie 14. Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
Pytanie 15. Polecenie Gpresult
Pytanie 16. Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
Pytanie 17. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 18. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 19. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
Pytanie 20. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 21. W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
Pytanie 22. Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
Pytanie 23. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
Pytanie 24. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 25. Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?
Pytanie 26. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
Pytanie 27. Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
Pytanie 28. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 29. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 30. Na rysunku przedstawiono urządzenie do
Pytanie 31. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 32. Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
Pytanie 33. Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
Pytanie 34. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
Pytanie 35. Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
Pytanie 36. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 37. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 38. Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
Pytanie 39. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
Pytanie 40. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii