Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
Pytanie 2. Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
Pytanie 3. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
Pytanie 4. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 5. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
Pytanie 6. Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 8. Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
Pytanie 9. Które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?
Pytanie 10. Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
Pytanie 11. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 12. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
Pytanie 13. Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
Pytanie 14. Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
Pytanie 15. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 16. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 17. Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
Pytanie 18. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
Pytanie 19. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
Pytanie 20. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
Pytanie 21. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 22. Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
Pytanie 23. Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
Pytanie 24. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 25. Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
Pytanie 26. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 27. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 28. Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
Pytanie 29. Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
Pytanie 30. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 31. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 32. Urządzenie sieciowe most (ang. bridge)
Pytanie 33. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 34. Polecenie Gpresult
Pytanie 35. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 36. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
Pytanie 37. Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
Pytanie 38. W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
Pytanie 39. Na rysunku przedstawiono urządzenie do
Pytanie 40. Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?