Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
Pytanie 2. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
Pytanie 3. Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
Pytanie 4. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 5. Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
Pytanie 6. Polecenie Gpresult
Pytanie 7. Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
Pytanie 8. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 9. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 10. Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
Pytanie 11. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 12. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
Pytanie 13. Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
Pytanie 14. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 15. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 16. Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
Pytanie 17. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 18. Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
Pytanie 19. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 20. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 21. Na rysunku przedstawiono urządzenie do
Pytanie 22. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 23. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 24. Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
Pytanie 25. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
Pytanie 26. W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
Pytanie 27. Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
Pytanie 28. Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
Pytanie 29. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
Pytanie 30. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
Pytanie 31. W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
Pytanie 32. Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
Pytanie 33. Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
Pytanie 34. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 35. Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?
Pytanie 36. Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
Pytanie 37. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
Pytanie 38. Urządzenie sieciowe most (ang. bridge)
Pytanie 39. Które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?
Pytanie 40. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?