Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 2. Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
Pytanie 3. W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
Pytanie 4. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
Pytanie 5. Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
Pytanie 6. Na rysunku przedstawiono urządzenie do
Pytanie 7. Polecenie Gpresult
Pytanie 8. Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
Pytanie 9. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 10. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
Pytanie 11. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 12. Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
Pytanie 13. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 14. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 15. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 16. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 17. Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
Pytanie 18. Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
Pytanie 19. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
Pytanie 20. Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
Pytanie 21. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
Pytanie 22. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 23. Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
Pytanie 24. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
Pytanie 25. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 26. Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
Pytanie 27. Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
Pytanie 28. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
Pytanie 29. W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
Pytanie 30. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 31. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 32. Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?
Pytanie 33. Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
Pytanie 34. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
Pytanie 35. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 36. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 37. Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
Pytanie 38. Urządzenie sieciowe most (ang. bridge)
Pytanie 39. Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
Pytanie 40. Które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?