Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
Pytanie 2. Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
Pytanie 3. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 4. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 5. Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
Pytanie 6. Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
Pytanie 7. Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
Pytanie 8. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
Pytanie 9. Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
Pytanie 10. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
Pytanie 11. Na rysunku przedstawiono urządzenie do
Pytanie 12. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 13. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 14. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 15. Urządzenie sieciowe most (ang. bridge)
Pytanie 16. Polecenie Gpresult
Pytanie 17. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 18. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 19. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 20. Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
Pytanie 21. Które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?
Pytanie 22. W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
Pytanie 23. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 24. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
Pytanie 25. Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
Pytanie 26. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
Pytanie 27. Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
Pytanie 28. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 29. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
Pytanie 30. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 31. Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
Pytanie 32. Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
Pytanie 33. Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?
Pytanie 34. Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
Pytanie 35. W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
Pytanie 36. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
Pytanie 37. Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
Pytanie 38. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 39. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 40. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?