Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
Pytanie 2. Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
Pytanie 3. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 4. Które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?
Pytanie 5. Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
Pytanie 6. Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 8. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 9. Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
Pytanie 10. W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
Pytanie 11. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
Pytanie 12. Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?
Pytanie 13. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
Pytanie 14. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 15. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
Pytanie 16. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 17. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 18. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 19. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 20. Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
Pytanie 21. Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
Pytanie 22. Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
Pytanie 23. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
Pytanie 24. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
Pytanie 25. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 26. Na rysunku przedstawiono urządzenie do
Pytanie 27. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
Pytanie 28. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
Pytanie 29. Polecenie Gpresult
Pytanie 30. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 31. Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
Pytanie 32. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 33. Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
Pytanie 34. Urządzenie sieciowe most (ang. bridge)
Pytanie 35. W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
Pytanie 36. Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
Pytanie 37. Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
Pytanie 38. Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
Pytanie 39. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 40. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół