Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
Pytanie 2. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 3. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyswietlania informacje o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Pytanie 4. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 5. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Pytanie 6. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
Pytanie 7. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 8. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
Pytanie 9. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 10. Który standard sieci LAN de?niuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
Pytanie 11. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 12. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
Pytanie 13. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 14. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 15. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 16. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 17. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 18. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 19. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
Pytanie 20. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 21. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 22. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 23. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 24. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 25. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
Pytanie 26. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 27. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 28. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
Pytanie 29. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Pytanie 30. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 31. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 32. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
Pytanie 33. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 34. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 35. Mapowanie dysków jest
Pytanie 36. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 37. Skrót WAN oznacza
Pytanie 38. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 39. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
Pytanie 40. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem