Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 2. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 3. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
Pytanie 4. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Pytanie 5. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 6. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 7. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
Pytanie 8. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 9. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 10. Skrót WAN oznacza
Pytanie 11. Mapowanie dysków jest
Pytanie 12. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Pytanie 13. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 14. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 15. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 16. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 17. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 18. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
Pytanie 19. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 20. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 21. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyswietlania informacje o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Pytanie 22. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
Pytanie 23. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 24. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
Pytanie 25. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 26. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 27. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 28. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 29. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 30. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 31. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 32. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 33. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 34. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
Pytanie 35. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
Pytanie 36. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
Pytanie 37. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 38. Który standard sieci LAN de?niuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
Pytanie 39. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 40. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako