Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Pytanie 2. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 3. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 4. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 5. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Pytanie 6. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 7. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
Pytanie 8. Który standard sieci LAN de?niuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
Pytanie 9. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
Pytanie 10. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 11. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 12. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 13. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 14. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 15. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 16. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 17. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 18. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 19. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 20. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
Pytanie 21. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 22. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 23. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
Pytanie 24. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyswietlania informacje o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Pytanie 25. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
Pytanie 26. Skrót WAN oznacza
Pytanie 27. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 28. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 29. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 30. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 31. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 32. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
Pytanie 33. Mapowanie dysków jest
Pytanie 34. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 35. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 36. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
Pytanie 37. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
Pytanie 38. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 39. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 40. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół