Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Skrót WAN oznacza
Pytanie 2. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
Pytanie 3. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 4. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 5. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyswietlania informacje o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Pytanie 6. Który standard sieci LAN de?niuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
Pytanie 7. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 8. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 9. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
Pytanie 10. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 11. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
Pytanie 12. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 13. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 14. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
Pytanie 15. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 16. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 17. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
Pytanie 18. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 19. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
Pytanie 20. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
Pytanie 21. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 22. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 23. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 24. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 25. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 26. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 27. Mapowanie dysków jest
Pytanie 28. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 29. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 30. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 31. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Pytanie 32. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 33. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 34. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
Pytanie 35. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 36. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 37. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 38. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
Pytanie 39. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 40. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu