Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
Pytanie 2. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 3. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 4. Który standard sieci LAN de?niuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
Pytanie 5. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Pytanie 6. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 7. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
Pytanie 8. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
Pytanie 9. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
Pytanie 10. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
Pytanie 11. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 12. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 13. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 14. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 15. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 16. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 17. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Pytanie 18. Mapowanie dysków jest
Pytanie 19. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyswietlania informacje o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Pytanie 20. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 21. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 22. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 23. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 24. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
Pytanie 25. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 26. Skrót WAN oznacza
Pytanie 27. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 28. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
Pytanie 29. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 30. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 31. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 32. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 33. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 34. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 35. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
Pytanie 36. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 37. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 38. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 39. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 40. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół