Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 2. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
Pytanie 3. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
Pytanie 4. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
Pytanie 5. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyswietlania informacje o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Pytanie 6. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 7. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 8. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 9. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 10. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 11. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 12. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 13. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 14. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 15. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
Pytanie 16. Mapowanie dysków jest
Pytanie 17. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 18. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 19. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Pytanie 20. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
Pytanie 21. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 22. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 23. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
Pytanie 24. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
Pytanie 25. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 26. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 27. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
Pytanie 28. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Pytanie 29. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
Pytanie 30. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 31. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 32. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 33. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 34. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 35. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 36. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 37. Skrót WAN oznacza
Pytanie 38. Który standard sieci LAN de?niuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
Pytanie 39. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 40. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?