Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 2. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
Pytanie 3. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
Pytanie 4. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 5. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
Pytanie 6. Skrót WAN oznacza
Pytanie 7. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 8. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
Pytanie 9. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Pytanie 10. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Pytanie 11. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 12. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 13. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
Pytanie 14. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 15. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyswietlania informacje o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Pytanie 16. Który standard sieci LAN de?niuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
Pytanie 17. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 18. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 19. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 20. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 21. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
Pytanie 22. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 23. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 24. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
Pytanie 25. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 26. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 27. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
Pytanie 28. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 29. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 30. Mapowanie dysków jest
Pytanie 31. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 32. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 33. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
Pytanie 34. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 35. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 36. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 37. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 38. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 39. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 40. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?