Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 2. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 3. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
Pytanie 4. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 5. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
Pytanie 6. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
Pytanie 7. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 8. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 9. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 10. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 11. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Pytanie 12. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 13. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 14. Mapowanie dysków jest
Pytanie 15. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
Pytanie 16. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
Pytanie 17. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyswietlania informacje o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Pytanie 18. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
Pytanie 19. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 20. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 21. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 22. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 23. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 24. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 25. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
Pytanie 26. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 27. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 28. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 29. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 30. Który standard sieci LAN de?niuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
Pytanie 31. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Pytanie 32. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 33. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 34. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 35. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 36. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
Pytanie 37. Skrót WAN oznacza
Pytanie 38. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
Pytanie 39. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 40. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci