Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Pytanie 2. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
Pytanie 3. Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
Pytanie 4. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Pytanie 5. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
Pytanie 6. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
Pytanie 7. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Pytanie 8. Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
Pytanie 9. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
Pytanie 10. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
Pytanie 11. Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
Pytanie 12. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Pytanie 13. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 14. Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
Pytanie 15. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 16. Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
Pytanie 17. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
Pytanie 18. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 19. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
Pytanie 20. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
Pytanie 21. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Pytanie 22. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
Pytanie 23. Zdjęcie przedstawia
Pytanie 24. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
Pytanie 25. Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
Pytanie 26. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
Pytanie 27. Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
Pytanie 28. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 29. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Pytanie 30. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?