Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Pytanie 2. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Pytanie 3. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
Pytanie 4. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
Pytanie 5. Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
Pytanie 6. Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
Pytanie 7. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
Pytanie 8. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
Pytanie 9. Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
Pytanie 10. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Pytanie 11. Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
Pytanie 12. Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
Pytanie 13. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
Pytanie 14. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Pytanie 15. Protokół używany przez WWW to
Pytanie 16. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
Pytanie 17. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Pytanie 18. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
Pytanie 19. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
Pytanie 20. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
Pytanie 21. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
Pytanie 22. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 23. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Pytanie 24. Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
Pytanie 25. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 26. Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
Pytanie 27. Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
Pytanie 28. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
Pytanie 29. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 30. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
Pytanie 31. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Pytanie 32. Narzędzie na zdjęciu służy do
Pytanie 33. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
Pytanie 34. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 35. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź