Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zdjęcie przedstawia
Pytanie 2. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 3. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Pytanie 4. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
Pytanie 5. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Pytanie 6. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Pytanie 7. Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
Pytanie 8. Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
Pytanie 9. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Pytanie 10. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
Pytanie 11. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 12. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
Pytanie 13. Narzędzie na zdjęciu służy do
Pytanie 14. Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
Pytanie 15. Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
Pytanie 16. Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
Pytanie 17. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 18. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
Pytanie 19. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
Pytanie 20. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
Pytanie 21. Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
Pytanie 22. Protokół używany przez WWW to
Pytanie 23. Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
Pytanie 24. Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
Pytanie 25. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
Pytanie 26. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
Pytanie 27. Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
Pytanie 28. Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
Pytanie 29. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
Pytanie 30. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 31. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Pytanie 32. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Pytanie 33. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?