Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
Pytanie 2. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
Pytanie 3. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
Pytanie 4. Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
Pytanie 5. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 6. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
Pytanie 7. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
Pytanie 8. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
Pytanie 9. Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
Pytanie 10. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
Pytanie 11. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
Pytanie 12. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Pytanie 13. Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
Pytanie 14. Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
Pytanie 15. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
Pytanie 16. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Pytanie 17. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Pytanie 18. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?