Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
Pytanie 2. Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
Pytanie 3. Zdjęcie przedstawia
Pytanie 4. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Pytanie 5. Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
Pytanie 6. Narzędzie na zdjęciu służy do
Pytanie 7. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Pytanie 8. Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
Pytanie 9. Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
Pytanie 10. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
Pytanie 11. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 12. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
Pytanie 13. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Pytanie 14. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
Pytanie 15. Protokół używany przez WWW to
Pytanie 16. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
Pytanie 17. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Pytanie 18. Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
Pytanie 19. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
Pytanie 20. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
Pytanie 21. Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
Pytanie 22. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
Pytanie 23. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 24. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Pytanie 25. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
Pytanie 26. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 27. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Pytanie 28. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
Pytanie 29. Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 30. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Pytanie 31. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
Pytanie 32. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 33. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
Pytanie 34. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest