Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Jaki zakres adresów obejmują adresy klasy C?
Pytanie 2. Na rysunkach technicznych instalacji sieci komputerowej wraz z dedykowaną jej instalacją elektryczną symbolem przedstawionym na rysunku oznacza się gniazdo
Pytanie 3. Jaki jest adres rozgłoszeniowy sieci o adresie IP 192.168.10.0/24?
Pytanie 4. W systemie linux Ubuntu Server, aby zainstalować serwer DHCP należy użyć polecenia
Pytanie 5. Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) jest stosowany do
Pytanie 6. Które pole jest zawarte w nagłówku protokołu UDP?
Pytanie 7. Podczas instalacji i konfiguracji serwera DHCP w systemach rodziny Windows Server, można dodać zastrzeżenia adresów, które określą
Pytanie 8. Zgodnie z normą PN-EN 50174 okablowanie poziome w systemie okablowania strukturalnego to część okablowania pomiędzy
Pytanie 9. Jakie powinno być rozmieszczenie gniazd komputerowych RJ45 w stosunku do powierzchni biurowej zgodnie z normą PN-EN 50174?
Pytanie 10. Który element szafy krosowniczej jest przedstawiony na rysunku?
Pytanie 11. Fizyczna topologia sieci komputerowej, którą przedstawiono na rysunku, to topologia
Pytanie 12. Który zestaw protokołów sieciowych jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?
Pytanie 13. Jaką funkcję realizuje usługa NAT uruchomiona na ruterze?
Pytanie 14. Transmisja danych typu półduplex jest transmisją
Pytanie 15. Który protokół warstwy aplikacji definiuje wysyłanie poczty elektronicznej?
Pytanie 16. Narzędzie systemów z rodziny Windows tracert jest stosowane do
Pytanie 17. Które urządzenie sieciowe warstwy łącza danych modelu OSI analizuje zawarte w ramce Ethernet adresy MAC i na tej podstawie podejmuje decyzję, o przesłaniu sygnału z jednego do drugiego segmentu sieci lub o jego zablokowaniu?
Pytanie 18. Jak nazywamy atak na sieć komputerową polegający na przechwytywaniu pakietów przesyłanych w sieci?
Pytanie 19. Gdzie przechowywane są informacje o kontach użytkowników domenowych w systemach Windows Server?
Pytanie 20. Jakie zadanie realizuje protokół ARP (Address Resolution Protocol)?
Pytanie 21. ifconfig eth0 10.0.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255 up route add default gw 10.0.0.10 W wyniku wykonania przedstawionych poleceń systemu Linux interfejs sieciowy eth0 otrzyma
Pytanie 22. Gniazdo w sieciach komputerowych, jednoznacznie identyfikujące dany proces na urządzeniu, jest kombinacją
Pytanie 23. Który adres IPv6 jest wykorzystywany jako adres link-local w procesie autokonfiguracji urządzeń?
Pytanie 24. Medium transmisyjne o symbolu S/FTP oznacza skrętkę
Pytanie 25. Połączenie typu trunk dwóch przełączników daje możliwość
Pytanie 26. Do przetestowania działania serwera DNS w systemach Windows Server można użyć narzędzia nslookup. Jeżeli jako argumentu polecenia użyje się nazwy komputera, np. nslookup host.domena.com, to nastąpi sprawdzenie
Pytanie 27. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 28. Symbol którego urządzenia sieci komputerowej został przedstawiony na rysunku?
Pytanie 29. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Pytanie 30. Aby zapewnić jakość usług QoS, w przełącznikach warstwy dostępu jest stosowany mechanizm
Pytanie 31. W metodzie dostępu do nośnika CSMA/CD (Carrier Sense Multiplc Access with Collision Detection) stacja która zamierza rozpocząć nadawanie, nasłuchuje czy w sieci odbywa się ruch, a następnie
Pytanie 32. Jeżeli sieć 172.16.6.0/26 podzieli się na dwie równe podsieci, to ile hostów będzie można zaadresować w każdej z tych podsieci?
Pytanie 33. Topologia fizyczna, w której każdy węzeł ma własne połączenia z wszystkimi pozostałymi węzłami, to topologia
Pytanie 34. Za pomocą ilu liczb szesnastkowych zapisuje się pełną postać adresu IPv6?
Pytanie 35. Jaką rolę serwera z rodziny Windows Server należy dodać, aby serwer realizował usługi rutingu?
Pytanie 36. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 37. W schemacie logicznym okablowania strukturalnego, zgodnie z terminologią polską zawartą w normie PN-EN 50174, właściwością kondygnacyjnego punktu dystrybucyjnego jest to, że
Pytanie 38. Na którym domyślnym porcie odbywa się komunikacja protokołu ftp?
Pytanie 39. Aby w systemach Windows Server wykonać aktualizację dzierżawy adresów DHCP oraz rejestrację nazw związanych z systemem DNS w wierszu polecenia, należy wpisać polecenie
Pytanie 40. Protokół TCP (Transmission Control Protocol) działa w trybie