Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza żółty?
Pytanie 2. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Pytanie 3. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
Pytanie 4. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programow, to
Pytanie 5. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Pytanie 6. W znaczniku (w części ) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących
Pytanie 7. Które z pól są umieszczone w formularzu?
Pytanie 8. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
Pytanie 9. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 10. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavaScript tworzy się zmienną typu
Pytanie 11. Proces walidacji strony internetowej to
Pytanie 12. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
Pytanie 13. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
Pytanie 14. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Pytanie 15. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
Pytanie 16. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Pytanie 17. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Pytanie 18. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
Pytanie 19. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
Pytanie 20. Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
Pytanie 21. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
Pytanie 22. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
Pytanie 23. Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?
Pytanie 24. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
Pytanie 25. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
Pytanie 26. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
Pytanie 27. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
Pytanie 28. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
Pytanie 29. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
Pytanie 30. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 31. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
Pytanie 32. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
Pytanie 33. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Pytanie 34. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci to pracownik
Pytanie 35. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę? CREATE TABLE dane(kolumna INTEGER(3));
Pytanie 36. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
Pytanie 37. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisanego w języku HTML?
Pytanie 38. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
Pytanie 39. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
Pytanie 40. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych