Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
Pytanie 2. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Pytanie 3. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Pytanie 4. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
Pytanie 5. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci to pracownik
Pytanie 6. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
Pytanie 7. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Pytanie 8. W znaczniku (w części ) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących
Pytanie 9. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 10. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
Pytanie 11. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
Pytanie 12. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisanego w języku HTML?
Pytanie 13. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavaScript tworzy się zmienną typu
Pytanie 14. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
Pytanie 15. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 16. W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza żółty?
Pytanie 17. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
Pytanie 18. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
Pytanie 19. Proces walidacji strony internetowej to
Pytanie 20. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
Pytanie 21. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programow, to
Pytanie 22. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
Pytanie 23. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
Pytanie 24. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Pytanie 25. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
Pytanie 26. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę? CREATE TABLE dane(kolumna INTEGER(3));
Pytanie 27. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
Pytanie 28. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
Pytanie 29. Które z pól są umieszczone w formularzu?
Pytanie 30. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Pytanie 31. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
Pytanie 32. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
Pytanie 33. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
Pytanie 34. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Pytanie 35. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Pytanie 36. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
Pytanie 37. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
Pytanie 38. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
Pytanie 39. Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?
Pytanie 40. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to