Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
Pytanie 2. W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza żółty?
Pytanie 3. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę? CREATE TABLE dane(kolumna INTEGER(3));
Pytanie 4. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Pytanie 5. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
Pytanie 6. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
Pytanie 7. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Pytanie 8. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisanego w języku HTML?
Pytanie 9. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
Pytanie 10. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Pytanie 11. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
Pytanie 12. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programow, to
Pytanie 13. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
Pytanie 14. Proces walidacji strony internetowej to
Pytanie 15. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Pytanie 16. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
Pytanie 17. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavaScript tworzy się zmienną typu
Pytanie 18. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
Pytanie 19. Które z pól są umieszczone w formularzu?
Pytanie 20. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
Pytanie 21. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
Pytanie 22. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
Pytanie 23. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
Pytanie 24. W znaczniku (w części ) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących
Pytanie 25. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
Pytanie 26. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci to pracownik
Pytanie 27. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
Pytanie 28. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Pytanie 29. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
Pytanie 30. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
Pytanie 31. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Pytanie 32. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 33. Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
Pytanie 34. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 35. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
Pytanie 36. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
Pytanie 37. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
Pytanie 38. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
Pytanie 39. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Pytanie 40. Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?