Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 2. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
Pytanie 3. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci to pracownik
Pytanie 4. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Pytanie 5. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavaScript tworzy się zmienną typu
Pytanie 6. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Pytanie 7. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
Pytanie 8. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
Pytanie 9. Które z pól są umieszczone w formularzu?
Pytanie 10. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Pytanie 11. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
Pytanie 12. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Pytanie 13. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Pytanie 14. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Pytanie 15. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Pytanie 16. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
Pytanie 17. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
Pytanie 18. Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
Pytanie 19. W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza żółty?
Pytanie 20. Proces walidacji strony internetowej to
Pytanie 21. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
Pytanie 22. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
Pytanie 23. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
Pytanie 24. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisanego w języku HTML?
Pytanie 25. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
Pytanie 26. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
Pytanie 27. W znaczniku (w części ) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących
Pytanie 28. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
Pytanie 29. Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?
Pytanie 30. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
Pytanie 31. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę? CREATE TABLE dane(kolumna INTEGER(3));
Pytanie 32. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
Pytanie 33. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
Pytanie 34. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programow, to
Pytanie 35. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
Pytanie 36. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
Pytanie 37. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
Pytanie 38. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Pytanie 39. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
Pytanie 40. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?