Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
Pytanie 2. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
Pytanie 3. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytywać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
Pytanie 4. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
Pytanie 5. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
Pytanie 6. Fragment kodu prezentuje składnię języka
Pytanie 7. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie żródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
Pytanie 8. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 9. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
Pytanie 10. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
Pytanie 11. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
Pytanie 12. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
Pytanie 13. Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
Pytanie 14. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie intemetowej?
Pytanie 15. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
Pytanie 16. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem
Pytanie 17. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 18. Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki intemetowej?
Pytanie 19. W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku, jako podkładu muzycznego nie wykorzystuje się atrybutu
Pytanie 20. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenie klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW W sposób asynchroniczny?
Pytanie 21. Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
Pytanie 22. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
Pytanie 23. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych W języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
Pytanie 24. Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać
Pytanie 25. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest stworzony programowo, czy dynamicznie?
Pytanie 26. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany W konkretnym języku programowania, na język komputera?
Pytanie 27. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
Pytanie 28. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
Pytanie 29. Typ zmiennej w języku JavaScript
Pytanie 30. Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
Pytanie 31. W podanej regule CSS h1 {color: blue} h1 oznacza
Pytanie 32. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
Pytanie 33. Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
Pytanie 34. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
Pytanie 35. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania W strukturze platformy .NE T, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
Pytanie 36. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Pytanie 37. Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to
Pytanie 38. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
Pytanie 39. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
Pytanie 40. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?