Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
Pytanie 2. Fragment kodu prezentuje składnię języka
Pytanie 3. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 4. W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku, jako podkładu muzycznego nie wykorzystuje się atrybutu
Pytanie 5. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest stworzony programowo, czy dynamicznie?
Pytanie 6. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
Pytanie 7. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
Pytanie 8. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem
Pytanie 9. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
Pytanie 10. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytywać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
Pytanie 11. Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
Pytanie 12. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 13. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
Pytanie 14. Typ zmiennej w języku JavaScript
Pytanie 15. Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to
Pytanie 16. Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
Pytanie 17. Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki intemetowej?
Pytanie 18. Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać
Pytanie 19. Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
Pytanie 20. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany W konkretnym języku programowania, na język komputera?
Pytanie 21. W podanej regule CSS h1 {color: blue} h1 oznacza
Pytanie 22. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
Pytanie 23. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenie klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW W sposób asynchroniczny?
Pytanie 24. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
Pytanie 25. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie żródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
Pytanie 26. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie intemetowej?
Pytanie 27. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych W języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
Pytanie 28. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
Pytanie 29. Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
Pytanie 30. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
Pytanie 31. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
Pytanie 32. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Pytanie 33. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
Pytanie 34. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
Pytanie 35. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
Pytanie 36. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
Pytanie 37. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania W strukturze platformy .NE T, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?