Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Typ zmiennej w języku JavaScript
Pytanie 2. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Pytanie 3. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
Pytanie 4. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
Pytanie 5. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
Pytanie 6. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
Pytanie 7. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
Pytanie 8. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
Pytanie 9. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
Pytanie 10. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie intemetowej?
Pytanie 11. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem
Pytanie 12. Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
Pytanie 13. Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
Pytanie 14. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych W języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
Pytanie 15. Fragment kodu prezentuje składnię języka
Pytanie 16. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
Pytanie 17. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania W strukturze platformy .NE T, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?