Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", nalezy zdefiniować
Pytanie 2. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
Pytanie 3. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
Pytanie 4. W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
Pytanie 5. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
Pytanie 6. Aby zamieścić aplikację PHP W Intemecie, należy jej pliki zrodłowe skopiowac na serwer za pomocą
Pytanie 7. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
Pytanie 8. Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
Pytanie 9. Najprostszą i najmniej pracochlonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
Pytanie 10. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
Pytanie 11. Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, nalezy uzyc znacznika
Pytanie 12. Baza danych zawiera tabelę artykuly Z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1 000 PLN i 1 500 PLN, należy zastosować polecenie
Pytanie 13. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokoł HTTPS jest mozllwa dzręki
Pytanie 14. Fragment kodu W języku PHP ma następuj ącą postać. Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
Pytanie 15. Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
Pytanie 16. Kod strony WWW napisanej w języku PHP
Pytanie 17. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
Pytanie 18. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
Pytanie 19. Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
Pytanie 20. Przedstawiony kod języka PHP: $dane = array ('imie'=>'Anna','nazwisko'=>'Nowak','wiek'=>21);
Pytanie 21. Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu
Pytanie 22. Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?
Pytanie 23. Funkcja zapisana w języku PHP ma postać. Jej zadaniem jest
Pytanie 24. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą
Pytanie 25. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jezeli
Pytanie 26. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
Pytanie 27. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
Pytanie 28. Baza danych zawiera tabele uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 29. W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, wedlug słów kluczowych wartosci
Pytanie 30. Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie "dodaj", należy w wykropkowane miejsce wstawić
Pytanie 31. W języku CSS, W celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem, a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
Pytanie 32. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
Pytanie 33. Kolor zapisany kodem RGB, o wartości rgb(255, 128, 16) w kodzie szesnastkowym będzie miał wartość
Pytanie 34. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
Pytanie 35. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
Pytanie 36. Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
Pytanie 37. Zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
Pytanie 38. Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego $imiona = array('Anna','Tomasz','Krzysztof','Aleksandra'); echo $imiona[2]; W wyniku wykonania kodu zostanie wypisane imię.
Pytanie 39. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkola z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1 i 5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
Pytanie 40. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować