Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
Pytanie 2. Funkcja zapisana w języku PHP ma postać. Jej zadaniem jest
Pytanie 3. Najprostszą i najmniej pracochlonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
Pytanie 4. W języku CSS, W celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem, a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
Pytanie 5. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
Pytanie 6. Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?
Pytanie 7. Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu
Pytanie 8. Baza danych zawiera tabelę artykuly Z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1 000 PLN i 1 500 PLN, należy zastosować polecenie
Pytanie 9. Kod strony WWW napisanej w języku PHP
Pytanie 10. Kolor zapisany kodem RGB, o wartości rgb(255, 128, 16) w kodzie szesnastkowym będzie miał wartość
Pytanie 11. Fragment kodu W języku PHP ma następuj ącą postać. Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
Pytanie 12. Aby zamieścić aplikację PHP W Intemecie, należy jej pliki zrodłowe skopiowac na serwer za pomocą
Pytanie 13. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
Pytanie 14. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
Pytanie 15. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
Pytanie 16. Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
Pytanie 17. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
Pytanie 18. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
Pytanie 19. Przedstawiony kod języka PHP: $dane = array ('imie'=>'Anna','nazwisko'=>'Nowak','wiek'=>21);
Pytanie 20. Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
Pytanie 21. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", nalezy zdefiniować
Pytanie 22. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jezeli
Pytanie 23. Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie "dodaj", należy w wykropkowane miejsce wstawić
Pytanie 24. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
Pytanie 25. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą
Pytanie 26. Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego $imiona = array('Anna','Tomasz','Krzysztof','Aleksandra'); echo $imiona[2]; W wyniku wykonania kodu zostanie wypisane imię.
Pytanie 27. W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
Pytanie 28. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
Pytanie 29. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkola z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1 i 5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
Pytanie 30. Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
Pytanie 31. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
Pytanie 32. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokoł HTTPS jest mozllwa dzręki
Pytanie 33. Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
Pytanie 34. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
Pytanie 35. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
Pytanie 36. Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, nalezy uzyc znacznika
Pytanie 37. Baza danych zawiera tabele uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 38. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
Pytanie 39. Zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
Pytanie 40. W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, wedlug słów kluczowych wartosci