Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW nalezy wykorzystac własciwosc CSS o nazwie
Pytanie 2. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 3. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Pytanie 4. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego W jezyku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
Pytanie 5. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Pytanie 6. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Pytanie 7. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
Pytanie 8. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Pytanie 9. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Pytanie 10. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
Pytanie 11. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 12. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
Pytanie 13. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 14. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
Pytanie 15. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
Pytanie 16. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 17. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 18. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 19. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
Pytanie 20. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
Pytanie 21. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
Pytanie 22. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 23. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
Pytanie 24. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
Pytanie 25. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
Pytanie 26. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
Pytanie 27. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
Pytanie 28. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
Pytanie 29. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 30. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 31. Certyfikat SSL jest stosowany do
Pytanie 32. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 33. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 34. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 35. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
Pytanie 36. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
Pytanie 37. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
Pytanie 38. Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
Pytanie 39. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
Pytanie 40. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsofl Access należy skorzystać