Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 2. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
Pytanie 3. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
Pytanie 4. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW nalezy wykorzystac własciwosc CSS o nazwie
Pytanie 5. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
Pytanie 6. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
Pytanie 7. Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
Pytanie 8. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 9. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
Pytanie 10. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 11. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
Pytanie 12. Certyfikat SSL jest stosowany do
Pytanie 13. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 14. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 15. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
Pytanie 16. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
Pytanie 17. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 18. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 19. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
Pytanie 20. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 21. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
Pytanie 22. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego W jezyku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
Pytanie 23. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 24. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsofl Access należy skorzystać
Pytanie 25. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
Pytanie 26. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Pytanie 27. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Pytanie 28. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
Pytanie 29. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 30. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
Pytanie 31. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
Pytanie 32. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
Pytanie 33. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Pytanie 34. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
Pytanie 35. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Pytanie 36. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
Pytanie 37. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 38. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
Pytanie 39. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Pytanie 40. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.