Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Pytanie 2. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
Pytanie 3. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
Pytanie 4. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Pytanie 5. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Pytanie 6. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
Pytanie 7. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 8. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego W jezyku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
Pytanie 9. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 10. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW nalezy wykorzystac własciwosc CSS o nazwie
Pytanie 11. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsofl Access należy skorzystać
Pytanie 12. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
Pytanie 13. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
Pytanie 14. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
Pytanie 15. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 16. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Pytanie 17. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
Pytanie 18. Certyfikat SSL jest stosowany do
Pytanie 19. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 20. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
Pytanie 21. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Pytanie 22. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
Pytanie 23. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
Pytanie 24. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 25. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 26. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 27. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
Pytanie 28. Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
Pytanie 29. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 30. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
Pytanie 31. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 32. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
Pytanie 33. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
Pytanie 34. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 35. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
Pytanie 36. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
Pytanie 37. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 38. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 39. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
Pytanie 40. Funkcja zapisana językiem PHP służy do