Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
Pytanie 2. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 3. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 4. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Pytanie 5. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego W jezyku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
Pytanie 6. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 7. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 8. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
Pytanie 9. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
Pytanie 10. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsofl Access należy skorzystać
Pytanie 11. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
Pytanie 12. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Pytanie 13. Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
Pytanie 14. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 15. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 16. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
Pytanie 17. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
Pytanie 18. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
Pytanie 19. Certyfikat SSL jest stosowany do
Pytanie 20. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
Pytanie 21. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 22. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 23. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 24. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
Pytanie 25. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW nalezy wykorzystac własciwosc CSS o nazwie
Pytanie 26. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
Pytanie 27. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
Pytanie 28. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
Pytanie 29. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Pytanie 30. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
Pytanie 31. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 32. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 33. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Pytanie 34. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
Pytanie 35. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
Pytanie 36. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
Pytanie 37. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 38. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Pytanie 39. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
Pytanie 40. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce