Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
Pytanie 2. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego W jezyku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
Pytanie 3. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
Pytanie 4. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 5. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 6. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Pytanie 7. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW nalezy wykorzystac własciwosc CSS o nazwie
Pytanie 8. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 9. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
Pytanie 10. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
Pytanie 11. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 12. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 13. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
Pytanie 14. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Pytanie 15. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
Pytanie 16. Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
Pytanie 17. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 18. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
Pytanie 19. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Pytanie 20. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
Pytanie 21. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsofl Access należy skorzystać
Pytanie 22. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
Pytanie 23. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 24. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
Pytanie 25. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
Pytanie 26. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
Pytanie 27. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
Pytanie 28. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 29. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 30. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
Pytanie 31. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Pytanie 32. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
Pytanie 33. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
Pytanie 34. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 35. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Pytanie 36. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
Pytanie 37. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
Pytanie 38. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 39. Certyfikat SSL jest stosowany do
Pytanie 40. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?