Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Pytanie 2. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
Pytanie 3. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
Pytanie 4. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów wedlug roku urodzenia, należy użyc polecenia
Pytanie 5. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
Pytanie 6. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordow przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Pytanie 7. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 8. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 9. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
Pytanie 10. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Pytanie 11. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
Pytanie 12. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Pytanie 13. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Pytanie 14. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
Pytanie 15. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
Pytanie 16. W skład typowego Framework`a wchodzą
Pytanie 17. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
Pytanie 18. Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
Pytanie 19. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
Pytanie 20. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsofl Access należy skorzystać
Pytanie 21. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
Pytanie 22. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
Pytanie 23. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
Pytanie 24. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
Pytanie 25. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 26. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
Pytanie 27. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
Pytanie 28. Certyfikat SSL jest stosowany do
Pytanie 29. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Pytanie 30. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Pytanie 31. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Pytanie 32. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego W jezyku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
Pytanie 33. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
Pytanie 34. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
Pytanie 35. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW nalezy wykorzystac własciwosc CSS o nazwie
Pytanie 36. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
Pytanie 37. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
Pytanie 38. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Pytanie 39. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
Pytanie 40. Projektowanie logicznego układu witryny polega na