Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
Pytanie 2. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 3. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 4. Zamieszczony W ramce fragment skryptu w języku JavaScript
Pytanie 5. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Pytanie 6. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
Pytanie 7. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 8. Aby podczas, tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Pytanie 9. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 10. Relacja w bazach danych jest
Pytanie 11. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 12. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 13. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 14. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 15. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Pytanie 16. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 17. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 18. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
Pytanie 19. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 20. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 21. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 22. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
Pytanie 23. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 24. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 25. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 26. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 27. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 28. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
Pytanie 29. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 30. Wysokość dźwięku zależy od
Pytanie 31. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 32. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
Pytanie 33. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Pytanie 34. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
Pytanie 35. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Pytanie 36. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 37. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Pytanie 38. Debugger to program służący do
Pytanie 39. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
Pytanie 40. Cechą formatu PNG jest