Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Pytanie 2. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 3. Wysokość dźwięku zależy od
Pytanie 4. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 5. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 6. Zamieszczony W ramce fragment skryptu w języku JavaScript
Pytanie 7. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
Pytanie 8. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 9. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 10. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 11. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Pytanie 12. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 13. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
Pytanie 14. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 15. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Pytanie 16. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 17. Relacja w bazach danych jest
Pytanie 18. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 19. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 20. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Pytanie 21. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 22. Debugger to program służący do
Pytanie 23. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
Pytanie 24. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 25. Cechą formatu PNG jest
Pytanie 26. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 27. Aby podczas, tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Pytanie 28. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 29. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 30. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 31. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 32. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 33. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 34. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
Pytanie 35. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
Pytanie 36. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
Pytanie 37. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Pytanie 38. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 39. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
Pytanie 40. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na