Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 2. Cechą formatu PNG jest
Pytanie 3. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 4. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 5. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
Pytanie 6. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 7. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
Pytanie 8. Aby podczas, tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Pytanie 9. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 10. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 11. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 12. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 13. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 14. Relacja w bazach danych jest
Pytanie 15. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 16. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
Pytanie 17. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 18. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
Pytanie 19. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 20. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Pytanie 21. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 22. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 23. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 24. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 25. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Pytanie 26. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
Pytanie 27. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
Pytanie 28. Debugger to program służący do
Pytanie 29. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Pytanie 30. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
Pytanie 31. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 32. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 33. Wysokość dźwięku zależy od
Pytanie 34. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
Pytanie 35. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Pytanie 36. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Pytanie 37. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 38. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 39. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 40. Zamieszczony W ramce fragment skryptu w języku JavaScript