Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
Pytanie 2. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Pytanie 3. Cechą formatu PNG jest
Pytanie 4. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 5. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 6. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 7. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Pytanie 8. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 9. Aby podczas, tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Pytanie 10. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 11. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
Pytanie 12. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 13. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 14. Relacja w bazach danych jest
Pytanie 15. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 16. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
Pytanie 17. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 18. Zamieszczony W ramce fragment skryptu w języku JavaScript
Pytanie 19. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 20. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
Pytanie 21. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 22. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Pytanie 23. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 24. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 25. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 26. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Pytanie 27. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
Pytanie 28. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 29. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 30. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
Pytanie 31. Wysokość dźwięku zależy od
Pytanie 32. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Pytanie 33. Debugger to program służący do
Pytanie 34. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 35. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
Pytanie 36. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 37. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 38. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 39. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 40. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z