Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 2. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 3. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 4. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 5. Wysokość dźwięku zależy od
Pytanie 6. Aby podczas, tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Pytanie 7. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 8. Cechą formatu PNG jest
Pytanie 9. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Pytanie 10. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 11. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 12. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 13. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 14. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 15. Relacja w bazach danych jest
Pytanie 16. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 17. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
Pytanie 18. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 19. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
Pytanie 20. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
Pytanie 21. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Pytanie 22. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 23. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Pytanie 24. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
Pytanie 25. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 26. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
Pytanie 27. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Pytanie 28. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
Pytanie 29. Zamieszczony W ramce fragment skryptu w języku JavaScript
Pytanie 30. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
Pytanie 31. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 32. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Pytanie 33. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 34. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 35. Debugger to program służący do
Pytanie 36. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 37. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 38. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 39. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 40. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną