Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
Pytanie 2. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
Pytanie 3. Relacja w bazach danych jest
Pytanie 4. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 5. Wysokość dźwięku zależy od
Pytanie 6. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
Pytanie 7. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
Pytanie 8. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 9. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 10. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 11. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 12. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 13. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 14. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 15. Cechą formatu PNG jest
Pytanie 16. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
Pytanie 17. Aby podczas, tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Pytanie 18. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 19. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 20. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Pytanie 21. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 22. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 23. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
Pytanie 24. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Pytanie 25. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
Pytanie 26. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Pytanie 27. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 28. Zamieszczony W ramce fragment skryptu w języku JavaScript
Pytanie 29. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Pytanie 30. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 31. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 32. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
Pytanie 33. Debugger to program służący do
Pytanie 34. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 35. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 36. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 37. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 38. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 39. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Pytanie 40. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu