Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Fragment kodu w języku PHP wypisze
Pytanie 2. W języku CSS zapis w postaci: p {background-image:url("rysunek.png");} sprawi,że rysunek.png będzie
Pytanie 3. W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
Pytanie 4. Zapisany znacznik HTML w postaci: przejdź
Pytanie 5. Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzorca?
Pytanie 6. W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
Pytanie 7. Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128,16,8) w postaci szesnastkowej ma wartość
Pytanie 8. W języku CSS zapis postaci h1::first-letter{color: red} sprawi, że kolor czerwonego będzie
Pytanie 9. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób: var x = parseInt(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 10. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
Pytanie 11. W języku CSS zdefiniowano formatowanie p > i {color:blue} Oznacza to,że kolorem niebieskim zostanie zapisany
Pytanie 12. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
Pytanie 13. Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji Apache o nazwie
Pytanie 14. W części nagłówka kodu HTML zapisano: Strona miłośników psów Zapisany tekst zostanie wyświetlony
Pytanie 15. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie
Pytanie 16. W języku CSS,aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
Pytanie 17. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
Pytanie 18. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Pytanie 19. W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
Pytanie 20. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
Pytanie 21. Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
Pytanie 22. W tabeli artykuły wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika jan: GRANT ALL PRIVILEGES ON artykuly TO jan; REVOKE SELECT, UPDATE ON artykuly FROM jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
Pytanie 23. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
Pytanie 24. Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
Pytanie 25. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach id, kontrahent grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
Pytanie 26. Polecenie języka SQL w postaci: ALTER TABLE
Pytanie 27. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
Pytanie 28. Aby uzyskać informacje o środowisku pracy serwera obsługującego PHP, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 29. Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
Pytanie 30. W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
Pytanie 31. Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
Pytanie 32. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
Pytanie 33. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste
Pytanie 34. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
Pytanie 35. Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
Pytanie 36. Baza danych księgarni zawiera tabelę książki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
Pytanie 37. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i++) { .......... }
Pytanie 38. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
Pytanie 39. Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
Pytanie 40. W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość