Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku CSS zapis postaci h1::first-letter{color: red} sprawi, że kolor czerwonego będzie
Pytanie 2. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach id, kontrahent grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
Pytanie 3. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
Pytanie 4. W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
Pytanie 5. W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
Pytanie 6. W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
Pytanie 7. Zapisany znacznik HTML w postaci: przejdź
Pytanie 8. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
Pytanie 9. W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
Pytanie 10. Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
Pytanie 11. Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
Pytanie 12. Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji Apache o nazwie
Pytanie 13. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
Pytanie 14. Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128,16,8) w postaci szesnastkowej ma wartość
Pytanie 15. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
Pytanie 16. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie
Pytanie 17. Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
Pytanie 18. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
Pytanie 19. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
Pytanie 20. Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
Pytanie 21. Polecenie języka SQL w postaci: ALTER TABLE
Pytanie 22. W części nagłówka kodu HTML zapisano: Strona miłośników psów Zapisany tekst zostanie wyświetlony
Pytanie 23. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
Pytanie 24. W języku CSS zdefiniowano formatowanie p > i {color:blue} Oznacza to,że kolorem niebieskim zostanie zapisany
Pytanie 25. W języku CSS zapis w postaci: p {background-image:url("rysunek.png");} sprawi,że rysunek.png będzie
Pytanie 26. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i++) { .......... }
Pytanie 27. W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
Pytanie 28. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
Pytanie 29. W tabeli artykuły wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika jan: GRANT ALL PRIVILEGES ON artykuly TO jan; REVOKE SELECT, UPDATE ON artykuly FROM jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
Pytanie 30. W języku CSS,aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
Pytanie 31. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób: var x = parseInt(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 32. Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzorca?
Pytanie 33. Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
Pytanie 34. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
Pytanie 35. Baza danych księgarni zawiera tabelę książki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
Pytanie 36. Fragment kodu w języku PHP wypisze
Pytanie 37. Aby uzyskać informacje o środowisku pracy serwera obsługującego PHP, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 38. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Pytanie 39. Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
Pytanie 40. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste