Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
Pytanie 2. W języku CSS zapis h2 {background-color: green;} sprawi, że koloru zielonego będzie
Pytanie 3. W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt formatowania, pogrubiony pochylony lub w górnym indeksie należy zapisać kod:
Pytanie 4. Dla dowolnego a z przedziału (0, 99) zadaniem funkcji zapisanej w języku JavaScript jest function fun1(a) { for(n=a; n <= 100; n++) document.write(n); return n; }
Pytanie 5. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
Pytanie 6. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 7. Aby obraz zmieniał się płynnie w filmie, liczba klatek (nieprzenikających się wzajemnie) na sekundę musi znajdować się w zakresie
Pytanie 8. Testy aplikacji internetowej mające za zadanie sprawdzenie skalowalności aplikacji i bazy danych oraz architektury serwera i konfiguracji noszą nazwę testów
Pytanie 9. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
Pytanie 10. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
Pytanie 11. W kodzie HTML zapisano w bloku tekst formatowany pewnym stylem. Aby wtrącić wewnątrz tego tekstu kilka słów formatowanych innym stylem, należy zastosować znacznik
Pytanie 12. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
Pytanie 13. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rosliny
Pytanie 14. Pętla zapisana w języku PHP wstawi do tablicy liczby $x = 0; for($i = 0; $i < 10; $i++) { $tabl[$i] = $x; $x = $x + 10; }
Pytanie 15. W bazie danych wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika adam GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO adam REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON klienci FROM adam Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
Pytanie 16. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
Pytanie 17. W języku CSS zapis p::first-line {font-size: 150%;} użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, ze
Pytanie 18. Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
Pytanie 19. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
Pytanie 20. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania? $a = mysql_connect('localhost', 'adam', 'mojeHaslo'); if(!$a) echo "??????????????????????";
Pytanie 21. Który z wymienionych znaczników należy do części  <head>  dokumentu HTML?
Pytanie 22. W języku CSS zapis a[target="_blank"] {color: yellow;} sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka
Pytanie 23. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
Pytanie 24. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
Pytanie 25. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób
Pytanie 26. Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. w którym języku należy zaimplementować tę aplikację?
Pytanie 27. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i+=2) { ... }
Pytanie 28. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefon właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
Pytanie 29. Polecenie serwera MySQL postaci REVOKE DELETE, UPDATE ON pracownicy FROM ‘tKowal’@’localhost’ sprawi, że użytkownikowi tKowal zostaną
Pytanie 30. W poleceniu CREATE TABLE języka SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
Pytanie 31. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz x = Math.max(a, b, c); //
Pytanie 32. W języku CSS, aby sformatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne należy zastosować atrybut
Pytanie 33. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
Pytanie 34. Który z zapisów znacznika jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
Pytanie 35. Zapis w języku JavaScript var napis1 = new napisy() ma za zadanie
Pytanie 36. Aby stronę WWW można było przesłać do przeglądarki internetowej w postaci zaszyfrowanej, należy użyć protokołu
Pytanie 37. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
Pytanie 38. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
Pytanie 39. Który z przedstawionych kodów HTML sformatuje tekst według wzoru? (uwaga: słowo "stacji" jest zapisane większą czcionką niż reszta słów w tej linii)
Pytanie 40. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano