Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku CSS, aby sformatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne należy zastosować atrybut
Pytanie 2. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz x = Math.max(a, b, c); //
Pytanie 3. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
Pytanie 4. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
Pytanie 5. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
Pytanie 6. Pętla zapisana w języku PHP wstawi do tablicy liczby $x = 0; for($i = 0; $i < 10; $i++) { $tabl[$i] = $x; $x = $x + 10; }
Pytanie 7. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
Pytanie 8. Aby stronę WWW można było przesłać do przeglądarki internetowej w postaci zaszyfrowanej, należy użyć protokołu
Pytanie 9. W języku CSS zapis a[target="_blank"] {color: yellow;} sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka
Pytanie 10. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
Pytanie 11. W poleceniu CREATE TABLE języka SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
Pytanie 12. Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. w którym języku należy zaimplementować tę aplikację?
Pytanie 13. W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt formatowania, pogrubiony pochylony lub w górnym indeksie należy zapisać kod:
Pytanie 14. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rosliny
Pytanie 15. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefon właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
Pytanie 16. Polecenie serwera MySQL postaci REVOKE DELETE, UPDATE ON pracownicy FROM ‘tKowal’@’localhost’ sprawi, że użytkownikowi tKowal zostaną
Pytanie 17. Który z wymienionych znaczników należy do części  <head>  dokumentu HTML?
Pytanie 18. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
Pytanie 19. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli? for($i = 0; $i <= 10; $i+=2) { ... }
Pytanie 20. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób
Pytanie 21. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania? $a = mysql_connect('localhost', 'adam', 'mojeHaslo'); if(!$a) echo "??????????????????????";
Pytanie 22. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
Pytanie 23. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
Pytanie 24. Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
Pytanie 25. W kodzie HTML zapisano w bloku tekst formatowany pewnym stylem. Aby wtrącić wewnątrz tego tekstu kilka słów formatowanych innym stylem, należy zastosować znacznik
Pytanie 26. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
Pytanie 27. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseFloat(a); Zmienna x będzie typu
Pytanie 28. W języku CSS zapis p::first-line {font-size: 150%;} użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, ze
Pytanie 29. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
Pytanie 30. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
Pytanie 31. W bazie danych wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika adam GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO adam REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON klienci FROM adam Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
Pytanie 32. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
Pytanie 33. Aby obraz zmieniał się płynnie w filmie, liczba klatek (nieprzenikających się wzajemnie) na sekundę musi znajdować się w zakresie
Pytanie 34. Zapis w języku JavaScript var napis1 = new napisy() ma za zadanie
Pytanie 35. Który z zapisów znacznika jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
Pytanie 36. W języku CSS zapis h2 {background-color: green;} sprawi, że koloru zielonego będzie
Pytanie 37. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
Pytanie 38. Dla dowolnego a z przedziału (0, 99) zadaniem funkcji zapisanej w języku JavaScript jest function fun1(a) { for(n=a; n <= 100; n++) document.write(n); return n; }
Pytanie 39. Który z przedstawionych kodów HTML sformatuje tekst według wzoru? (uwaga: słowo "stacji" jest zapisane większą czcionką niż reszta słów w tej linii)
Pytanie 40. Testy aplikacji internetowej mające za zadanie sprawdzenie skalowalności aplikacji i bazy danych oraz architektury serwera i konfiguracji noszą nazwę testów