Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Pytanie 2. Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branza. Aby wyszukać wszystkie nazwy sklepów spożywczych zlokalizowanych wyłącznie we Wrocławiu, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 3. Funkcja phpinfo() pozwala na
Pytanie 4. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za porednictwem znacznników, należy użyć
Pytanie 5. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Pytanie 6. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
Pytanie 7. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL. należy posłużyć się instrukcją
Pytanie 8. Znacznik języka HTML służy do
Pytanie 9. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Pytanie 10. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
Pytanie 11. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
Pytanie 12. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
Pytanie 13. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
Pytanie 14. Kod jezyka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
Pytanie 15. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
Pytanie 16. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
Pytanie 17. Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować
Pytanie 18. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
Pytanie 19. Która z reguł walidacji strony intemetowej jest błędna?
Pytanie 20. Program debugger służy do
Pytanie 21. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
Pytanie 22. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych
Pytanie 23. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko
Pytanie 24. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
Pytanie 25. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 26. Polecenie DBCC CHECKDB (
Pytanie 27. Fomatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 28. Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
Pytanie 29. Zdenniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto=
Pytanie 30. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML:
Pytanie 31. Wjęzyku SQL polecenie INSERT INTO
Pytanie 32. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby pole to wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
Pytanie 33. Jednoznacznym identyfikatorcm rekordu w bazie danych jest pole
Pytanie 34. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
Pytanie 35. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej?
Pytanie 36. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
Pytanie 37. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 38. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 39. Aby naprawić bazę danych w MySQL, nalezy użyć polecenia
Pytanie 40. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie