Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
Pytanie 2. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej?
Pytanie 3. Zdenniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto=
Pytanie 4. Wjęzyku SQL polecenie INSERT INTO
Pytanie 5. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Pytanie 6. Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
Pytanie 7. Znacznik języka HTML służy do
Pytanie 8. Która z reguł walidacji strony intemetowej jest błędna?
Pytanie 9. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
Pytanie 10. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
Pytanie 11. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
Pytanie 12. Program debugger służy do
Pytanie 13. Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branza. Aby wyszukać wszystkie nazwy sklepów spożywczych zlokalizowanych wyłącznie we Wrocławiu, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 14. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 15. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
Pytanie 16. Funkcja phpinfo() pozwala na
Pytanie 17. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko
Pytanie 18. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
Pytanie 19. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL. należy posłużyć się instrukcją
Pytanie 20. Aby naprawić bazę danych w MySQL, nalezy użyć polecenia
Pytanie 21. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
Pytanie 22. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
Pytanie 23. Jednoznacznym identyfikatorcm rekordu w bazie danych jest pole
Pytanie 24. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za porednictwem znacznników, należy użyć
Pytanie 25. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
Pytanie 26. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
Pytanie 27. Polecenie DBCC CHECKDB (
Pytanie 28. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
Pytanie 29. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby pole to wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
Pytanie 30. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Pytanie 31. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML:
Pytanie 32. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
Pytanie 33. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych
Pytanie 34. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Pytanie 35. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 36. Kod jezyka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
Pytanie 37. Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować
Pytanie 38. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
Pytanie 39. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 40. Fomatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest