Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Fomatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 2. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
Pytanie 3. Funkcja phpinfo() pozwala na
Pytanie 4. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML:
Pytanie 5. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby pole to wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
Pytanie 6. Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować
Pytanie 7. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Pytanie 8. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
Pytanie 9. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
Pytanie 10. Jednoznacznym identyfikatorcm rekordu w bazie danych jest pole
Pytanie 11. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
Pytanie 12. Aby naprawić bazę danych w MySQL, nalezy użyć polecenia
Pytanie 13. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
Pytanie 14. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
Pytanie 15. Polecenie DBCC CHECKDB (
Pytanie 16. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej?
Pytanie 17. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
Pytanie 18. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Pytanie 19. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych
Pytanie 20. Znacznik języka HTML służy do
Pytanie 21. Zdenniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto=
Pytanie 22. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL. należy posłużyć się instrukcją
Pytanie 23. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
Pytanie 24. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
Pytanie 25. Program debugger służy do
Pytanie 26. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
Pytanie 27. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
Pytanie 28. Kod jezyka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
Pytanie 29. Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
Pytanie 30. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko
Pytanie 31. Wjęzyku SQL polecenie INSERT INTO
Pytanie 32. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 33. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Pytanie 34. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 35. Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branza. Aby wyszukać wszystkie nazwy sklepów spożywczych zlokalizowanych wyłącznie we Wrocławiu, należy posłużyć się kwerendą:
Pytanie 36. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za porednictwem znacznników, należy użyć
Pytanie 37. Która z reguł walidacji strony intemetowej jest błędna?
Pytanie 38. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Pytanie 39. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
Pytanie 40. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie