Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Tabela o nazwie naprawy zawiera pola klient, czyNaprawione. Aby usunąć te rekordy, których pole czyNaprawione jest prawdą, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 2. var text; for(var i = 0; i < tab.length; i++) { text += tab[i] + "<br />"; } Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
Pytanie 3. Która z wymienionych funkcji zapisanych językiem PHP zwraca sumę połowy a i połowy b
Pytanie 4. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
Pytanie 5. Dana jest tabela o nazwie wycieczki z polami nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych tabeli wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 złotych i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 6. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 7. var str1 = "JavaScript"; var str2=str1.substring(2,6); Przedstawiono fragment JavaScript. Po jego wykonaniu zmienna str2 będzie przechowywać
Pytanie 8. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 9. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
Pytanie 10. Aby edytować nakładające się na siebie pojedyncze fragmenty obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione, należy zastosować
Pytanie 11. Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie przynajmniej jednego z przypadków: 1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa 2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna
Pytanie 12. Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
Pytanie 13. $i=10; $a=0; while ($i) { $a=$a+2; $i--; } W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
Pytanie 14. Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
Pytanie 15. Który ze sposobów wypisania tekstu nie jest zdefiniowany w języku JavaScript?
Pytanie 16. h1{ font-style: oblique; font-variant: small-caps; text-align: right; } W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób formatowania tego znacznika
Pytanie 17. $z=mysqli_query($db,"SELECT ulica, miasto, kod_pocztowy FROM adresy"); $a=mysqli_fetch_row($z); echo "$a[1], $a[2]"; W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
Pytanie 18. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
Pytanie 19. Funkcja JavaScript powinna być wywoływana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?
Pytanie 20. Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że
Pytanie 21. body { background-image: url("rysunek.gif"); background-repeat: repeat-y; W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy
Pytanie 22. Funkcja agregująca MIN języka SQL ma za zadanie policzyć
Pytanie 23. W języku CSS wartości: underline, overline, blink przyjmują atrybut
Pytanie 24. Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
Pytanie 25. Rozmycie Gaussa, wygładzanie, szum RGB są funkcjami programu do obróbki
Pytanie 26. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
Pytanie 27. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
Pytanie 28. <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Test</title> </head> <body> <img src="/obraz.gif alt="Obrazek"> <h1>Rozdział 1</h1> <p>To jest tekst paragrafu, ...</p> <br> <img src="/obraz.gif" alt="Obrazek"> </body> </html> Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
Pytanie 29. W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która może zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie, należy zastosować znacznik
Pytanie 30. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
Pytanie 31. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwerendą
Pytanie 32. Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność
Pytanie 33. W języku CSS zdefiniowano styl. Sformatowana stylem sekcja będzie zawierała obramowanie o szerokości div { border: solid 2px blue; margin: 20px; }  
Pytanie 34. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 35. W języku HTML znacznik tekst będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik
Pytanie 36. var osoba={imie:"Anna", nazwisko:"Kowalska", rok_urodzenia:1985}; W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać
Pytanie 37. var imiona = ["Anna", "Jakub", "Iwona", "Krzysztof"]; W języku Javascript przedstawiona definicja jest definicją
Pytanie 38. var osoba=prompt("Podaj imię", "Adam"); W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
Pytanie 39. Która z zasad tworzenia części języka HTML jest poprawna
Pytanie 40. Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON klienci TO adam@localhost