Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. var osoba=prompt("Podaj imię", "Adam"); W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
Pytanie 2. W języku HTML znacznik tekst będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik
Pytanie 3. Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że
Pytanie 4. Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie przynajmniej jednego z przypadków: 1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa 2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna
Pytanie 5. Tabela o nazwie naprawy zawiera pola klient, czyNaprawione. Aby usunąć te rekordy, których pole czyNaprawione jest prawdą, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 6. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwerendą
Pytanie 7. W języku CSS wartości: underline, overline, blink przyjmują atrybut
Pytanie 8. $z=mysqli_query($db,"SELECT ulica, miasto, kod_pocztowy FROM adresy"); $a=mysqli_fetch_row($z); echo "$a[1], $a[2]"; W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
Pytanie 9. Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
Pytanie 10. Która z wymienionych funkcji zapisanych językiem PHP zwraca sumę połowy a i połowy b
Pytanie 11. Dana jest tabela o nazwie wycieczki z polami nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych tabeli wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 złotych i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 12. Funkcja agregująca MIN języka SQL ma za zadanie policzyć
Pytanie 13. Aby edytować nakładające się na siebie pojedyncze fragmenty obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione, należy zastosować
Pytanie 14. var imiona = ["Anna", "Jakub", "Iwona", "Krzysztof"]; W języku Javascript przedstawiona definicja jest definicją
Pytanie 15. <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Test</title> </head> <body> <img src="/obraz.gif alt="Obrazek"> <h1>Rozdział 1</h1> <p>To jest tekst paragrafu, ...</p> <br> <img src="/obraz.gif" alt="Obrazek"> </body> </html> Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
Pytanie 16. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
Pytanie 17. setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24)); W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
Pytanie 18. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
Pytanie 19. W języku CSS zdefiniowano styl. Sformatowana stylem sekcja będzie zawierała obramowanie o szerokości div { border: solid 2px blue; margin: 20px; }  
Pytanie 20. Rozmycie Gaussa, wygładzanie, szum RGB są funkcjami programu do obróbki
Pytanie 21. Który ze sposobów wypisania tekstu nie jest zdefiniowany w języku JavaScript?
Pytanie 22. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 23. body { background-image: url("rysunek.gif"); background-repeat: repeat-y; W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy
Pytanie 24. Funkcja JavaScript powinna być wywoływana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?
Pytanie 25. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 26. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
Pytanie 27. Która z zasad tworzenia części języka HTML jest poprawna
Pytanie 28. W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która może zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie, należy zastosować znacznik
Pytanie 29. var str1 = "JavaScript"; var str2=str1.substring(2,6); Przedstawiono fragment JavaScript. Po jego wykonaniu zmienna str2 będzie przechowywać
Pytanie 30. Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
Pytanie 31. Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON klienci TO adam@localhost
Pytanie 32. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
Pytanie 33. var text; for(var i = 0; i < tab.length; i++) { text += tab[i] + "<br />"; } Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
Pytanie 34. Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
Pytanie 35. $i=10; $a=0; while ($i) { $a=$a+2; $i--; } W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
Pytanie 36. Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność
Pytanie 37. h1{ font-style: oblique; font-variant: small-caps; text-align: right; } W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób formatowania tego znacznika
Pytanie 38. var osoba={imie:"Anna", nazwisko:"Kowalska", rok_urodzenia:1985}; W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać
Pytanie 39. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
Pytanie 40. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z