Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtzrzały się, należy zapisać:
Pytanie 2. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linie, należy użyć znacznika
Pytanie 3. W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosować selektor
Pytanie 4. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 5. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
Pytanie 6. Źródłem rekordów dla raportu może być
Pytanie 7. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
Pytanie 8. W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
Pytanie 9.
Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
Pytanie 10. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
Pytanie 11. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
Pytanie 12. W języku JavaScript zapisano funkcje (rys). Ma ona za zadanie
Pytanie 13. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
Pytanie 14. W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
Pytanie 15. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 16. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
Pytanie 17. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone sa relacją jeden po stronie rezyszerzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyszerzy, należy zapisać
Pytanie 18. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
Pytanie 19. Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.png nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
Pytanie 20. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
Pytanie 21. które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe ?
Pytanie 22. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
Pytanie 23. Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
Pytanie 24. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
Pytanie 25. Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
Pytanie 26. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
Pytanie 27. Programem do edycji dźwięku jest
Pytanie 28. W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
Pytanie 29. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
Pytanie 30. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisać informacje, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu.
Pytanie 31. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Pytanie 32. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
Pytanie 33. Funkcja języka PHP tworząca ciasteczko jest
Pytanie 34. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
Pytanie 35. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
Pytanie 36. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
Pytanie 37. Aby w języku HTML uzyskać formatowanie paragrafu dla tekstu należy zastosować kod
Pytanie 38. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
Pytanie 39. W języku JavaScript zapisano fragment kodu. Po wykonaniu skryptu zmienna x
Pytanie 40. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.