Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
Pytanie 2. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linie, należy użyć znacznika
Pytanie 3. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
Pytanie 4. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
Pytanie 5. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
Pytanie 6. Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.png nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
Pytanie 7. Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
Pytanie 8. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
Pytanie 9. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
Pytanie 10.
Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
Pytanie 11. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
Pytanie 12. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
Pytanie 13. które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe ?
Pytanie 14. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
Pytanie 15. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
Pytanie 16. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
Pytanie 17. Programem do edycji dźwięku jest
Pytanie 18. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 19. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
Pytanie 20. Źródłem rekordów dla raportu może być
Pytanie 21. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
Pytanie 22. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
Pytanie 23. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Pytanie 24. Aby w języku HTML uzyskać formatowanie paragrafu dla tekstu należy zastosować kod
Pytanie 25. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
Pytanie 26. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
Pytanie 27. W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtzrzały się, należy zapisać:
Pytanie 28. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone sa relacją jeden po stronie rezyszerzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyszerzy, należy zapisać
Pytanie 29. Funkcja języka PHP tworząca ciasteczko jest
Pytanie 30. W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
Pytanie 31. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
Pytanie 32. W języku JavaScript zapisano fragment kodu. Po wykonaniu skryptu zmienna x
Pytanie 33. Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
Pytanie 34. W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosować selektor
Pytanie 35. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 36. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
Pytanie 37. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisać informacje, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu.
Pytanie 38. W języku JavaScript zapisano funkcje (rys). Ma ona za zadanie
Pytanie 39. W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
Pytanie 40. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe