Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone sa relacją jeden po stronie rezyszerzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyszerzy, należy zapisać
Pytanie 2. W języku JavaScript zapisano fragment kodu. Po wykonaniu skryptu zmienna x
Pytanie 3. W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosować selektor
Pytanie 4. które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe ?
Pytanie 5. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 6. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Pytanie 7. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
Pytanie 8. Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
Pytanie 9. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
Pytanie 10. W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtzrzały się, należy zapisać:
Pytanie 11. Funkcja języka PHP tworząca ciasteczko jest
Pytanie 12. Źródłem rekordów dla raportu może być
Pytanie 13. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
Pytanie 14. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
Pytanie 15. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
Pytanie 16. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linie, należy użyć znacznika
Pytanie 17. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
Pytanie 18. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
Pytanie 19. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
Pytanie 20. W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
Pytanie 21. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
Pytanie 22. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 23. W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
Pytanie 24. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisać informacje, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu.
Pytanie 25. Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
Pytanie 26. Aby w języku HTML uzyskać formatowanie paragrafu dla tekstu należy zastosować kod
Pytanie 27. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
Pytanie 28. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
Pytanie 29. Programem do edycji dźwięku jest
Pytanie 30. W języku JavaScript zapisano funkcje (rys). Ma ona za zadanie
Pytanie 31. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
Pytanie 32. Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.png nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
Pytanie 33. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
Pytanie 34. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
Pytanie 35. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
Pytanie 36. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
Pytanie 37. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
Pytanie 38. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
Pytanie 39. W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
Pytanie 40.
Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób: