Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
Pytanie 2. W języku JavaScript zapisano fragment kodu. Po wykonaniu skryptu zmienna x
Pytanie 3. Funkcja języka PHP tworząca ciasteczko jest
Pytanie 4. W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosować selektor
Pytanie 5. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM ...
Pytanie 6. W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
Pytanie 7. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linie, należy użyć znacznika
Pytanie 8. W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
Pytanie 9. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
Pytanie 10. W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtzrzały się, należy zapisać:
Pytanie 11. Źródłem rekordów dla raportu może być
Pytanie 12. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
Pytanie 13. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Pytanie 14. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisać informacje, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu.
Pytanie 15. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
Pytanie 16. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
Pytanie 17. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
Pytanie 18. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
Pytanie 19. Aby w języku HTML uzyskać formatowanie paragrafu dla tekstu należy zastosować kod
Pytanie 20. Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.png nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
Pytanie 21. Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
Pytanie 22. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, należy zapisać:
Pytanie 23. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
Pytanie 24. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone sa relacją jeden po stronie rezyszerzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyszerzy, należy zapisać
Pytanie 25. W języku JavaScript zapisano funkcje (rys). Ma ona za zadanie
Pytanie 26. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Pytanie 27. Programem do edycji dźwięku jest
Pytanie 28. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
Pytanie 29. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
Pytanie 30. które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe ?
Pytanie 31. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
Pytanie 32. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
Pytanie 33. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
Pytanie 34. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
Pytanie 35. W tabeli podzespoły należy zmienić wartość pola URL na "toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
Pytanie 36.
Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
Pytanie 37. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
Pytanie 38. Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
Pytanie 39. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
Pytanie 40. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać