Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 2. W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji
Pytanie 3. W języku PHP zmienna predefiniowana $_SESSION zawiera
Pytanie 4. $zapytanie = mysqli_query($db, "SELECT imie, nazwisko FROM uzytkownik"); $ile = mysqli_num_rows($zapytanie); for ($i = 0; $i < $ile; $i++) { $wiersz = ……………………………….; echo "$wiersz[0] $wiersz[1]"; } W prezentowanym kodzie PHP w miejscu kropek powinno znaleźć się polecenie
Pytanie 5. Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika
Pytanie 6. W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 7. $liczba = 1; while ($liczba != 0) { $liczba = rand(0, 100); echo $liczba; } Przedstawiony kod źródłowy ma za zadanie wyświetlić
Pytanie 8. SELECT SUM(pensja) FROM pracownicy WHERE pensja > 4000; Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej w ramce?
Pytanie 9. W języku JavaScript należy zapisać warunek, który będzie spełniony, gdy zmienna a będzie dowolną liczbą naturalną dodatnią (bez 0) lub gdy zmienna b będzie dowolną liczbą z przedziału domkniętego od 10 do 100. Użyte w tym warunku wyrażenie logiczne będzie miało postać
Pytanie 10. <style> h3 { background-color: grey; } </style> … <h3 style="background-color: orange;">Rozdział 1.2.2.</h3> Przedstawione formatowanie CSS sprawi, że dla prezentowanego nagłówka trzeciego stopnia
Pytanie 11. Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartosc, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?
Pytanie 12. Edytując grafikę w edytorze grafiki rastrowej należy pozbyć się kolorów z rysunku tak, aby obraz był w odcieniach szarości. Można do tego efektu wykorzystać funkcję
Pytanie 13. Baza danych ma dwie tabele połączone relacją 1..n. Którą klauzulą SQL należy połączyć tabele, aby wybrać korespondujące ze sobą wartości z pól obu tabel?
Pytanie 14. <h6>tekst</h6> <p>pierwsza <b>linia</b> <br> Druga linia</p> W języku XHTML zapisano fragment kodu, który zawiera błąd walidacji. Na czym polega ten błąd?
Pytanie 15. Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
Pytanie 16. W języku PHP zastosowano funkcję is_int(). Które z podanych wywołań tej funkcji zwróci wartość TRUE?
Pytanie 17. Na przedstawionej tabeli samochody wykonano zapytanie SQL SELECT SELECT model FROM samochody WHERE rocznik = 2016; W wyniku podanego zapytania zostaną zwrócone następujące wartości:
Pytanie 18. h1 { text-align: center; text-transform: uppercase; letter-spacing: 10px; } Podana definicja stylu CSS sprawi, że nagłówki pierwszego stopnia będą
Pytanie 19. <input type = "checkbox" name = "text1" value = "text2"> Przedstawione pole input umożliwi
Pytanie 20. #stopka { … } W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla stopki. Aby użyć tego formatowania dla bloku opisanego znacznikiem div, należy zapisać
Pytanie 21. Które z zadań programistycznych powinno być wykonane po stronie serwera?
Pytanie 22. Język JavaScript ma obsługę
Pytanie 23. Zdefiniowanie klucza obcego jest niezbędne do utworzenia
Pytanie 24. Tworząc tabelę w języku SQL, zdefiniowano dla kolumny klucz główny. Aby zabezpieczyć ją przed wstawieniem wartości pustej, należy zastosować atrybut
Pytanie 25. <a href="#dane"> W języku HTML zdefiniowano hiperłącze ze znakiem #. Co stanie się po wybraniu przedstawionego odsyłacza?
Pytanie 26. <table border="1"> <tr><td rowspan="2">pierwszy</td><td>drugi</td></tr> <tr><td>trzeci</td></tr> </table> Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?
Pytanie 27. Jak zdefiniować w języku CSS formatowanie hiperłącza, żeby nieodwiedzony link był w kolorze żółtym, a odwiedzony w kolorze zielonym?
Pytanie 28. Aby zapisać prostą animację na potrzeby strony internetowej, można skorzystać z formatu
Pytanie 29. Zgodnie z właściwościami ACID, dotyczącym wykonywania transakcji, wymaganie trwałości (ang. durability) oznacza, że
Pytanie 30. W języku JavaScript stworzono funkcję o nazwie liczba_max porównującą trzy liczby naturalne pobrane z parametrów funkcji i zwracającą maksymalną z nich. Prawidłowe wywołanie takiej funkcji wraz z pobraniem jej wyniku będzie miało postać
Pytanie 31. Deklaracja typu dokumentu HTML: <!DOCTYPE HTML> oznacza, że kod jest napisany w wersji
Pytanie 32. <body> <p>pierwszy paragraf</p> <p>drugi paragraf</p> <p>trzeci paragraf</p> … W języku JavaScript należy odwołać się do elementu zawartego w pierwszym paragrafie przedstawionego fragmentu strony HTML. Można to wykonać za pomocą funkcji
Pytanie 33. Przedstawiono efekt formatowania CSS oraz kod HTML. Jak należy zdefiniować styl, aby osiągnąć takie formatowanie?
Pytanie 34. DELETE FROM mieszkania WHERE status = 1; Zastosowanie kwerendy SQL spowoduje usunięcie
Pytanie 35. Kolor zapisany kodem heksadecymalnym: #1510FE w kodzie RGB będzie miał wartość
Pytanie 36. GRANT ALL ON firmy TO 'adam'@'localhost'; GRANT ALTER, CREATE, DROP ON firmy TO 'anna'@'localhost'; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON firmy TO 'tomasz'@'localhost'; W języku SQL wykonano przedstawione w ramce polecenia GRANT. Kto będzie miał prawo do przeglądania danych oraz ich zmiany?
Pytanie 37. var obiekt1 = { x: 0, y: 0, wsp: function() { … } } O przedstawionym obiekcie języka JavaScript można powiedzieć, że ma
Pytanie 38. Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
Pytanie 39. Który z elementów dokumentacji aplikacji powinien znaleźć się w dokumentacji użytkownika?
Pytanie 40. SELECT metraz, cena FROM mieszkania WHERE ile_pokoi > 3; Dana jest tabela mieszkania zawierająca kolumny o nazwach: adres, metraz, ile_pokoi, standard, status, cena. Wykonanie przedstawionej kwerendy SQL SELECT sprawi, że zostaną wyświetlone