Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Chcąc sformatować w stylach CSS wszystkie obrazy zawarte w akapicie, powinno się użyć selektora
Pytanie 2. Wskaż błędny opis optymalizacji kodu wynikowego programu.
Pytanie 3. W języku PHP, dla zmiennych a = 5 i b = 3 wartość typu zmiennoprzecinkowego zwróci wyrażenie
Pytanie 4. Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?
Pytanie 5. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące normalizacji sygnału dźwiękowego.
Pytanie 6. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
Pytanie 7. Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
Pytanie 8. W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="”im”" />. Po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu znaków „Janek”, w celu dodania zawartości pola do bazy danych, w tablicy $_POST zawarty jest element
Pytanie 9. Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?
Pytanie 10. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to function validateForm(Form) { reg = /^[1-9]*[A-ZŻŹĘĆĄĆŚÓŁŃ]{1}[a-zżźęąćśółń]{2,}$/; wyn = Form.nazwa.value.match(reg); if(wyn == null){ alert("Proszę podać poprawną nazwę"); return false; } return true; }  
Pytanie 11. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 12. W celu zmodyfikowania tekstu „ala ma psa” na „ALA MA PSA” należy użyć funkcji PHP
Pytanie 13. Połączenie dwóch barw leżących po przeciwnych stronach w kole barw jest połączeniem
Pytanie 14. Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
Pytanie 15. W języku SQL dla dowolnych zestawów danych w tabeli Uczniowie, aby wybrać rekordy, które zawierają wyłącznie uczennice o imieniu „Aleksandra”, urodzone po roku „1998″, należy zapisać zapytanie
Pytanie 16. W języku PHP chcąc wyświetlić ciąg n znaków @, należy użyć funkcji
Pytanie 17. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy Tablica['technik']='informatyk';  
Pytanie 18. Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
Pytanie 19. Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji
Pytanie 20. Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?
Pytanie 21. Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne dla języka
Pytanie 22. Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest „i”, można użyć kwerendy SQL
Pytanie 23. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
Pytanie 24. Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
Pytanie 25. Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastrowej użyć opcji
Pytanie 26. Językami programowania działającymi po stronie serwera są:
Pytanie 27. Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5. var n,j; var a=1; n=prompt("Podaj n:",""); for(i=n;i>=2;i--) a*=i; document.write("Wynik ",a);  
Pytanie 28. Włączenie do kodu skryptu zawartości pliku egzamin.php, zawierającego kod PHP, wymaga dodania instrukcji
Pytanie 29. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dla polecenia. CREATE TABLE IF NOT EXISTS adres {ulica VARCHAR(70) CHARACTER SET utf8};  
Pytanie 30. W kodzie JavaScript pętla zostanie wykonana var x=1,i=0; do{ x*=3; i++; } while(x!=27);  
Pytanie 31. Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest
Pytanie 32. Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?
Pytanie 33. W języku JavaScript zdefiniowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 34. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 35. W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
Pytanie 36. Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW.
Pytanie 37. W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z rozszerzeniem html i pliki z rozszerzeniem css. Chcąc dołączyć styl.css do pliku HTML należy użyć
Pytanie 38. Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS
Pytanie 39. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
Pytanie 40. Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest