Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="”im”" />. Po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu znaków „Janek”, w celu dodania zawartości pola do bazy danych, w tablicy $_POST zawarty jest element
Pytanie 2. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
Pytanie 3. Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastrowej użyć opcji
Pytanie 4. Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
Pytanie 5. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dla polecenia. CREATE TABLE IF NOT EXISTS adres {ulica VARCHAR(70) CHARACTER SET utf8};  
Pytanie 6. W języku JavaScript zdefiniowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 7. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące normalizacji sygnału dźwiękowego.
Pytanie 8. Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji
Pytanie 9. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript? function wypisz(a) { for(var i=1;i<6;i++) { a++; if((a%2==0)||(a%3==0)) document.write(a+" "); } }  
Pytanie 10. Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?
Pytanie 11. W kodzie JavaScript pętla zostanie wykonana var x=1,i=0; do{ x*=3; i++; } while(x!=27);  
Pytanie 12. Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?
Pytanie 13. W języku PHP, dla zmiennych a = 5 i b = 3 wartość typu zmiennoprzecinkowego zwróci wyrażenie
Pytanie 14. Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest „i”, można użyć kwerendy SQL
Pytanie 15. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
Pytanie 16. Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest
Pytanie 17. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
Pytanie 18. Połączenie dwóch barw leżących po przeciwnych stronach w kole barw jest połączeniem
Pytanie 19. Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?
Pytanie 20. W celu zmodyfikowania tekstu „ala ma psa” na „ALA MA PSA” należy użyć funkcji PHP
Pytanie 21. Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS
Pytanie 22. Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5. var n,j; var a=1; n=prompt("Podaj n:",""); for(i=n;i>=2;i--) a*=i; document.write("Wynik ",a);  
Pytanie 23. Chcąc sformatować w stylach CSS wszystkie obrazy zawarte w akapicie, powinno się użyć selektora
Pytanie 24. Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?
Pytanie 25. Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne dla języka
Pytanie 26. W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z rozszerzeniem html i pliki z rozszerzeniem css. Chcąc dołączyć styl.css do pliku HTML należy użyć
Pytanie 27. Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest
Pytanie 28. W języku PHP chcąc wyświetlić ciąg n znaków @, należy użyć funkcji
Pytanie 29. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy Tablica['technik']='informatyk';  
Pytanie 30. Językami programowania działającymi po stronie serwera są:
Pytanie 31. Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
Pytanie 32. Włączenie do kodu skryptu zawartości pliku egzamin.php, zawierającego kod PHP, wymaga dodania instrukcji
Pytanie 33. Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
Pytanie 34. Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW.
Pytanie 35. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa;  
Pytanie 36. W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
Pytanie 37. W języku SQL dla dowolnych zestawów danych w tabeli Uczniowie, aby wybrać rekordy, które zawierają wyłącznie uczennice o imieniu „Aleksandra”, urodzone po roku „1998″, należy zapisać zapytanie
Pytanie 38. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to function validateForm(Form) { reg = /^[1-9]*[A-ZŻŹĘĆĄĆŚÓŁŃ]{1}[a-zżźęąćśółń]{2,}$/; wyn = Form.nazwa.value.match(reg); if(wyn == null){ alert("Proszę podać poprawną nazwę"); return false; } return true; }  
Pytanie 39. Wskaż błędny opis optymalizacji kodu wynikowego programu.
Pytanie 40. Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to