Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Plikiem konfiguracyjnym, który pozwala na zdefiniowanie ustawień PHP dla całego serwera, jest
Pytanie 2. W języku zapytań SQL, aby dodać do tabeli Towar kolumnę rozmiar typu znakowego o maksymalnej długości 20 znaków, należy wykonać polecenie
Pytanie 3. W języku JavaScript, funkcja matematyczna Math.pow() służy do wyznaczenia
Pytanie 4. Jaki rezultat zostanie wyświetlony po wykonaniu przedstawionego kodu HTML?
Pytanie 5. Funkcja CONCAT() w języku SQL odpowiada za
Pytanie 6. W CSS symbolem jednostki miary, wyrażonej w punktach edytorskich, jest
Pytanie 7. W stylach CSS, aby ustalić styl linii obramowania jako linię kreskową, należy zastosować wartość
Pytanie 8. Jaką funkcję pełni kwerenda krzyżowa w bazie MS Access?
Pytanie 9. Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL: SELECT nazwa_towaru FROM `Towar` WHERE cena_katalogowa < 65 ORDER BY waga DESC Jaki będzie wynik tej operacji?
Pytanie 10. W przedstawionym diagramie bazy danych biblioteka, elementy: czytelnik, wypozyczenie i ksiazka są
Pytanie 11. W języku skryptowym JavaScript operatory: ||, && należą do grupy operatorów
Pytanie 12. Transformację w stylach CSS, polegającą na zamianie tylko pierwszych liter wszystkich wyrazów na wielkie, otrzymamy stosując polecenie
Pytanie 13. Struktura prostych baz danych, w których wszystkie dane są przechowywane w jednej tabeli, nazywana jest modelem
Pytanie 14. Znacznik <ins> w języku HTML służy do oznaczenia
Pytanie 15. Tekst paragrafu, wyśrodkowany w pionie, opisuje w CSS reguła
Pytanie 16. SELECT * FROM `produkt` WHERE SUBSTR(rok_produkcji,3,2)=17; W tabeli produkt znajdują się przedmioty wyprodukowane po 2000 roku, z polami nazwa i rok_produkcji. Klauzula SQL wyświetli listę przedmiotów wyprodukowanych
Pytanie 17. W języku HTML, aby scalić w pionie dwie sąsiednie komórki w kolumnie tabeli, należy zastosować atrybut
Pytanie 18. Wskaż poprawny zapis instrukcji zapisanej w języku JavaScript
Pytanie 19. Do określenia listy definicji w kodzie HTML używa się znacznika
Pytanie 20. Chcąc dodać do listy rozwijalnej przedstawionego formularza HTML możliwość zaznaczenia kilku opcji jednocześnie, należy w znaczniku select dodać atrybut
Pytanie 21. $a = $c = true; $b = $d = false; if(($a && $b) || ($c && $d)) echo 'warunek1'; elseif(($a && $b) || ($c || $d)) echo 'warunek2'; elseif(($c && $d) || (!$a)) echo 'warunek3'; else echo 'warunek4'; Efektem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wyświetlenie komunikatu
Pytanie 22. mysqli_connect($a, $b, $c, $d) or die('Brak połączenia z serwerem MySQL.'); Jakie wartości muszą przyjmować zmienne w funkcji biblioteki mysqli, aby połączyć się z serwerem i bazą danych?
Pytanie 23. Która z operacji nie wpłynie na rozmiar / wielkość zajmowanej pamięci pliku graficznego?
Pytanie 24. Znacznik języka HTML, który służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu komputerowego, to
Pytanie 25. W języku PHP zapisywanie danych do pliku realizuje funkcja
Pytanie 26. Jaką wartość zwróci funkcja empty($a); zapisana w języku PHP, gdy zmienna $a przyjmie wartość liczbową równą 0?
Pytanie 27. border: solid 1px; border-color: red blue green yellow; Podany styl tworzy obramowanie pojedyncze, o następujących cechach:
Pytanie 28. Wybierz poprawną definicję funkcji w języku JavaScript.
Pytanie 29. W aplikacjach internetowych tablice asocjacyjne to tablice, w których
Pytanie 30. Bitmapa jest obrazem
Pytanie 31. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 32. Dla akapitu zdefiniowano styl CSS. Które właściwości stylu CSS poprawnie opisują dla akapitu krój czcionki: Arial; rozmiar czcionki: 16 pt; styl czcionki: pochylenie?
Pytanie 33. Jednostka ppi (pixels per inch)
Pytanie 34. Wskaż pętlę, która w języku JavaScript wyświetli sześć kolejnych liczb parzystych.
Pytanie 35. Specjalna metoda danej klasy stosowana w programowaniu obiektowym, wywoływana automatycznie podczas tworzenia obiektu, której podstawowym zadaniem jest zwykle zainicjowanie pól, to
Pytanie 36. <p style="color: red;">tekst paragrafu</p> Jak nazywa się metoda dołączania arkusza stylów do dokumentu HTML użyta w przedstawionym kodzie?
Pytanie 37. Którego znacznika nie należy umieszczać w nagłówku dokumentu HTML?
Pytanie 38. var Imiona = new Array('Anna','Joanna','Monika','Agata'); Odwołaniem do imienia Agata, zawartym w przedstawionej tablicy JavaScript, jest element
Pytanie 39. $a = $x = 0; do{ $a++; $x = $x + $a; }while($x != 21); Ile razy zostanie wykonana pętla zapisana w przedstawionym skrypcie PHP?
Pytanie 40. W języku HTML dla hiperłącza wartość atrybutu target, która odpowiada za załadowanie strony do nowego okna lub karty, to