Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. mysqli_connect($a, $b, $c, $d) or die('Brak połączenia z serwerem MySQL.'); Jakie wartości muszą przyjmować zmienne w funkcji biblioteki mysqli, aby połączyć się z serwerem i bazą danych?
Pytanie 2. Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL: SELECT nazwa_towaru FROM `Towar` WHERE cena_katalogowa < 65 ORDER BY waga DESC Jaki będzie wynik tej operacji?
Pytanie 3. W aplikacjach internetowych tablice asocjacyjne to tablice, w których
Pytanie 4. Specjalna metoda danej klasy stosowana w programowaniu obiektowym, wywoływana automatycznie podczas tworzenia obiektu, której podstawowym zadaniem jest zwykle zainicjowanie pól, to
Pytanie 5. Wskaż poprawny zapis instrukcji zapisanej w języku JavaScript
Pytanie 6. Transformację w stylach CSS, polegającą na zamianie tylko pierwszych liter wszystkich wyrazów na wielkie, otrzymamy stosując polecenie
Pytanie 7. Wskaż pętlę, która w języku JavaScript wyświetli sześć kolejnych liczb parzystych.
Pytanie 8. W przedstawionym diagramie bazy danych biblioteka, elementy: czytelnik, wypozyczenie i ksiazka są
Pytanie 9. Bitmapa jest obrazem
Pytanie 10. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 11. Plikiem konfiguracyjnym, który pozwala na zdefiniowanie ustawień PHP dla całego serwera, jest
Pytanie 12. $a = $c = true; $b = $d = false; if(($a && $b) || ($c && $d)) echo 'warunek1'; elseif(($a && $b) || ($c || $d)) echo 'warunek2'; elseif(($c && $d) || (!$a)) echo 'warunek3'; else echo 'warunek4'; Efektem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wyświetlenie komunikatu
Pytanie 13. W języku skryptowym JavaScript operatory: ||, && należą do grupy operatorów
Pytanie 14. Dla akapitu zdefiniowano styl CSS. Które właściwości stylu CSS poprawnie opisują dla akapitu krój czcionki: Arial; rozmiar czcionki: 16 pt; styl czcionki: pochylenie?
Pytanie 15. <p style="color: red;">tekst paragrafu</p> Jak nazywa się metoda dołączania arkusza stylów do dokumentu HTML użyta w przedstawionym kodzie?
Pytanie 16. W języku zapytań SQL, aby dodać do tabeli Towar kolumnę rozmiar typu znakowego o maksymalnej długości 20 znaków, należy wykonać polecenie
Pytanie 17. SELECT * FROM `produkt` WHERE SUBSTR(rok_produkcji,3,2)=17; W tabeli produkt znajdują się przedmioty wyprodukowane po 2000 roku, z polami nazwa i rok_produkcji. Klauzula SQL wyświetli listę przedmiotów wyprodukowanych
Pytanie 18. var Imiona = new Array('Anna','Joanna','Monika','Agata'); Odwołaniem do imienia Agata, zawartym w przedstawionej tablicy JavaScript, jest element
Pytanie 19. W języku JavaScript, funkcja matematyczna Math.pow() służy do wyznaczenia
Pytanie 20. Jaką funkcję pełni kwerenda krzyżowa w bazie MS Access?
Pytanie 21. Znacznik <ins> w języku HTML służy do oznaczenia
Pytanie 22. W stylach CSS, aby ustalić styl linii obramowania jako linię kreskową, należy zastosować wartość
Pytanie 23. Znacznik języka HTML, który służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu komputerowego, to
Pytanie 24. Chcąc dodać do listy rozwijalnej przedstawionego formularza HTML możliwość zaznaczenia kilku opcji jednocześnie, należy w znaczniku select dodać atrybut
Pytanie 25. Tekst paragrafu, wyśrodkowany w pionie, opisuje w CSS reguła
Pytanie 26. Jaki rezultat zostanie wyświetlony po wykonaniu przedstawionego kodu HTML?
Pytanie 27. Którego znacznika nie należy umieszczać w nagłówku dokumentu HTML?
Pytanie 28. Jaką wartość zwróci funkcja empty($a); zapisana w języku PHP, gdy zmienna $a przyjmie wartość liczbową równą 0?
Pytanie 29. $a = $x = 0; do{ $a++; $x = $x + $a; }while($x != 21); Ile razy zostanie wykonana pętla zapisana w przedstawionym skrypcie PHP?
Pytanie 30. Która z operacji nie wpłynie na rozmiar / wielkość zajmowanej pamięci pliku graficznego?
Pytanie 31. Do określenia listy definicji w kodzie HTML używa się znacznika
Pytanie 32. Jednostka ppi (pixels per inch)
Pytanie 33. border: solid 1px; border-color: red blue green yellow; Podany styl tworzy obramowanie pojedyncze, o następujących cechach:
Pytanie 34. W języku HTML dla hiperłącza wartość atrybutu target, która odpowiada za załadowanie strony do nowego okna lub karty, to
Pytanie 35. Struktura prostych baz danych, w których wszystkie dane są przechowywane w jednej tabeli, nazywana jest modelem
Pytanie 36. Funkcja CONCAT() w języku SQL odpowiada za
Pytanie 37. Wybierz poprawną definicję funkcji w języku JavaScript.
Pytanie 38. W języku HTML, aby scalić w pionie dwie sąsiednie komórki w kolumnie tabeli, należy zastosować atrybut
Pytanie 39. W CSS symbolem jednostki miary, wyrażonej w punktach edytorskich, jest
Pytanie 40. W języku PHP zapisywanie danych do pliku realizuje funkcja