Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Którego znacznika nie należy umieszczać w nagłówku dokumentu HTML?
Pytanie 2. W języku zapytań SQL, aby dodać do tabeli Towar kolumnę rozmiar typu znakowego o maksymalnej długości 20 znaków, należy wykonać polecenie
Pytanie 3. Do określenia listy definicji w kodzie HTML używa się znacznika
Pytanie 4. border: solid 1px; border-color: red blue green yellow; Podany styl tworzy obramowanie pojedyncze, o następujących cechach:
Pytanie 5. Jaki rezultat zostanie wyświetlony po wykonaniu przedstawionego kodu HTML?
Pytanie 6. W aplikacjach internetowych tablice asocjacyjne to tablice, w których
Pytanie 7. Struktura prostych baz danych, w których wszystkie dane są przechowywane w jednej tabeli, nazywana jest modelem
Pytanie 8. Transformację w stylach CSS, polegającą na zamianie tylko pierwszych liter wszystkich wyrazów na wielkie, otrzymamy stosując polecenie
Pytanie 9. Jaką wartość zwróci funkcja empty($a); zapisana w języku PHP, gdy zmienna $a przyjmie wartość liczbową równą 0?
Pytanie 10. $a = $c = true; $b = $d = false; if(($a && $b) || ($c && $d)) echo 'warunek1'; elseif(($a && $b) || ($c || $d)) echo 'warunek2'; elseif(($c && $d) || (!$a)) echo 'warunek3'; else echo 'warunek4'; Efektem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wyświetlenie komunikatu
Pytanie 11. Specjalna metoda danej klasy stosowana w programowaniu obiektowym, wywoływana automatycznie podczas tworzenia obiektu, której podstawowym zadaniem jest zwykle zainicjowanie pól, to
Pytanie 12. mysqli_connect($a, $b, $c, $d) or die('Brak połączenia z serwerem MySQL.'); Jakie wartości muszą przyjmować zmienne w funkcji biblioteki mysqli, aby połączyć się z serwerem i bazą danych?
Pytanie 13. Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL: SELECT nazwa_towaru FROM `Towar` WHERE cena_katalogowa < 65 ORDER BY waga DESC Jaki będzie wynik tej operacji?
Pytanie 14. W języku skryptowym JavaScript operatory: ||, && należą do grupy operatorów
Pytanie 15. var Imiona = new Array('Anna','Joanna','Monika','Agata'); Odwołaniem do imienia Agata, zawartym w przedstawionej tablicy JavaScript, jest element
Pytanie 16. Wskaż pętlę, która w języku JavaScript wyświetli sześć kolejnych liczb parzystych.
Pytanie 17. W języku HTML, aby scalić w pionie dwie sąsiednie komórki w kolumnie tabeli, należy zastosować atrybut
Pytanie 18. W języku JavaScript, funkcja matematyczna Math.pow() służy do wyznaczenia
Pytanie 19. Wskaż poprawny zapis instrukcji zapisanej w języku JavaScript
Pytanie 20. Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać
Pytanie 21. <p style="color: red;">tekst paragrafu</p> Jak nazywa się metoda dołączania arkusza stylów do dokumentu HTML użyta w przedstawionym kodzie?
Pytanie 22. Chcąc dodać do listy rozwijalnej przedstawionego formularza HTML możliwość zaznaczenia kilku opcji jednocześnie, należy w znaczniku select dodać atrybut
Pytanie 23. W stylach CSS, aby ustalić styl linii obramowania jako linię kreskową, należy zastosować wartość
Pytanie 24. W języku PHP zapisywanie danych do pliku realizuje funkcja
Pytanie 25. Plikiem konfiguracyjnym, który pozwala na zdefiniowanie ustawień PHP dla całego serwera, jest
Pytanie 26. Dla akapitu zdefiniowano styl CSS. Które właściwości stylu CSS poprawnie opisują dla akapitu krój czcionki: Arial; rozmiar czcionki: 16 pt; styl czcionki: pochylenie?
Pytanie 27. Która z operacji nie wpłynie na rozmiar / wielkość zajmowanej pamięci pliku graficznego?
Pytanie 28. $a = $x = 0; do{ $a++; $x = $x + $a; }while($x != 21); Ile razy zostanie wykonana pętla zapisana w przedstawionym skrypcie PHP?
Pytanie 29. SELECT * FROM `produkt` WHERE SUBSTR(rok_produkcji,3,2)=17; W tabeli produkt znajdują się przedmioty wyprodukowane po 2000 roku, z polami nazwa i rok_produkcji. Klauzula SQL wyświetli listę przedmiotów wyprodukowanych
Pytanie 30. Funkcja CONCAT() w języku SQL odpowiada za
Pytanie 31. Jaką funkcję pełni kwerenda krzyżowa w bazie MS Access?
Pytanie 32. Znacznik <ins> w języku HTML służy do oznaczenia
Pytanie 33. Wybierz poprawną definicję funkcji w języku JavaScript.
Pytanie 34. Znacznik języka HTML, który służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu komputerowego, to
Pytanie 35. Tekst paragrafu, wyśrodkowany w pionie, opisuje w CSS reguła
Pytanie 36. W języku HTML dla hiperłącza wartość atrybutu target, która odpowiada za załadowanie strony do nowego okna lub karty, to
Pytanie 37. W przedstawionym diagramie bazy danych biblioteka, elementy: czytelnik, wypozyczenie i ksiazka są
Pytanie 38. Jednostka ppi (pixels per inch)
Pytanie 39. Bitmapa jest obrazem
Pytanie 40. W CSS symbolem jednostki miary, wyrażonej w punktach edytorskich, jest