Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż zapytanie SQL tworzące użytkownika sekretarka na localhost z hasłem zaq123
Pytanie 2. var w=0; var i=1; for (i = 1; i < 50; i++) { if (i%2 == 0) w += i; } Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa
Pytanie 3. for (i = 0; i < T.length; ...) { T[i] = 1; } Przedstawiony fragment kodu napisano w języku JavaScript. Aby program przypisywał wartość równą 1 co trzeciemu elementowi w tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 4. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 5. Wskaż poprawną definicję kodowania polskich znaków w dokumencie HTML.
Pytanie 6. W grafice komputerowej pojęcie kanału alfa jest związane z
Pytanie 7. UPDATE katalog SET katalog.cena = [cena]*1.1; Przedstawiona instrukcja zapisana w języku SQL jest przykładem kwerendy
Pytanie 8. <p id="jeden">Kwalifikacja EE.01</p> Która z instrukcji języka JavaScript dokona zmiany koloru tekstu na niebieski w akapicie zdefiniowanym w dokumencie HTML?
Pytanie 9. x = przedmiot.nazwa(); Przedstawiony zapis w języku JavaScript oznacza, że
Pytanie 10. function fun1(f) { if(f < 0) f = f * (-1); return f; } Przedstawiona funkcja zapisana w języku JavaScript ma za zadanie
Pytanie 11. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 12. Wskaż funkcję PHP, za pomocą której odczytana zawartość pliku jest zapisywana do zmiennej reprezentującej ciąg znaków.
Pytanie 13. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku JavaScript za pomocą instrukcji
Pytanie 14. $tab = array(); for($i=0; $i<10; $i++) { $tab[$i] = rand(-100, 100); } foreach($tab as $x) { if($x < 0) echo "$x "; } Działaniem przedstawionego kodu PHP jest wypełnienie tablicy
Pytanie 15. Który z typów wspieranych przez język PHP służy do obsługi zmiennych logicznych?
Pytanie 16. W którym z przypadków walidacja fragmentu kodu CSS przebiegnie pomyślnie?
Pytanie 17. if((x < -5) || (x > 2)) x++; Przedstawiona instrukcja warunkowa zapisana w języku JavaScript jest spełniona dla zmiennej x równej
Pytanie 18. Dana jest tabela uczniowie o polach id, imie, nazwisko, data_ur (format rrrr-mm-dd). Które zapytanie w języku SQL wyświetli tylko imiona i nazwiska uczniów urodzonych w 2001 roku?
Pytanie 19. Poprawny zapis znacznika <img>, za pomocą którego można umieścić na stronie internetowej obraz rys.jpg przeskalowany do szerokości 120 px i wysokości 80 px z tekstem alternatywnym „krajobraz” to
Pytanie 20. W stylu CSS aby zadeklarować krój czcionki, należy użyć właściwości
Pytanie 21. Relacja opisana w sposób: „Rekordowi z tabeli A odpowiada dowolna liczba rekordów z tabeli B. Jednemu rekordowi z tabeli B odpowiada dokładnie jeden rekord z tabeli A” jest relacją
Pytanie 22. Dana jest tabela pracownicy o polach id, nazwisko, imie, wynagrodzenie. Kolumnę wynagrodzenie można usunąć za pomocą instrukcji
Pytanie 23. Znacznik języka HTML, który służy do dynamicznego tworzenia grafiki na stronie internetowej bez osadzania dodatkowych plików, to
Pytanie 24. <p id="wynik"></p> <script type="text/javascript"> var osoba = { nazwisko: "Kowalski", imie: "Jan" }; … document.getElementById("wynik").innerHTML = osoba.dane(); </script> Wskaż definicję metody, którą należy wstawić w miejscu kropek, aby na stronie WWW wyświetlił się tekst: Jan Kowalski
Pytanie 25. Proces organizowania danych w bazie obejmujący tworzenie tabel, ustanawianie relacji między nimi i polegający na wyeliminowaniu z bazy nadmiarowych danych oraz niespójnych zależności nazywa się
Pytanie 26. Z którym ze słów kluczowych programowania obiektowego w języku JavaScript wiąże się dostęp do pól i metod tylko z poziomu klasy, w której są zdefiniowane?
Pytanie 27. W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia
Pytanie 28. Za pomocą której metody obiektu location języka JavaScript można zastąpić bieżący dokument na dokument spod adresu wskazanego przez parametr metody?
Pytanie 29. <div class= "menu"> </div> Dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML zdefiniowano formatowanie CSS selektora klasy „menu” tak, aby kolor tła bloku był zielony. Która definicja stylu CSS odpowiada temu formatowaniu?
Pytanie 30. Dana jest tabela uczniowie o polach id, nazwisko, imie, klasa. Które zapytanie SQL wyświetli liczbę osób w poszczególnych klasach oraz nazwę klasy?
Pytanie 31. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 32. SELECT ocena FROM oceny WHERE ocena>2 ORDER BY ocena; Dana jest tabela oceny o polach id, nazwisko, imie, ocena. Przedstawione zapytanie jest przykładem
Pytanie 33. W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?
Pytanie 34. Który format pliku jest formatem rastrowym?
Pytanie 35. W języku PHP funkcja, która może służyć do sprawdzenia, czy dany ciąg jest fragmentem innego ciągu, to
Pytanie 36. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?
Pytanie 37. Wskaż poprawną definicję stylu CSS dla przycisku typu submit o właściwościach: czarny kolor tła, brak obramowania, marginesy wewnętrzne 5 px.