Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. function fun1(f) { if(f < 0) f = f * (-1); return f; } Przedstawiona funkcja zapisana w języku JavaScript ma za zadanie
Pytanie 2. UPDATE katalog SET katalog.cena = [cena]*1.1; Przedstawiona instrukcja zapisana w języku SQL jest przykładem kwerendy
Pytanie 3. Dana jest tabela pracownicy o polach id, nazwisko, imie, wynagrodzenie. Kolumnę wynagrodzenie można usunąć za pomocą instrukcji
Pytanie 4. <p id="jeden">Kwalifikacja EE.01</p> Która z instrukcji języka JavaScript dokona zmiany koloru tekstu na niebieski w akapicie zdefiniowanym w dokumencie HTML?
Pytanie 5. Wskaż zapytanie SQL tworzące użytkownika sekretarka na localhost z hasłem zaq123
Pytanie 6. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 7. W którym z przypadków walidacja fragmentu kodu CSS przebiegnie pomyślnie?
Pytanie 8. W języku HTML, aby scalić w poziomie dwie sąsiednie komórki w wierszu tabeli należy zastosować atrybut
Pytanie 9. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 10. W grafice komputerowej pojęcie kanału alfa jest związane z
Pytanie 11. x = przedmiot.nazwa(); Przedstawiony zapis w języku JavaScript oznacza, że
Pytanie 12. Za pomocą, którego znacznika można wstawić listę numerowaną (uporządkowaną) w dokumencie HTML?
Pytanie 13. if((x < -5) || (x > 2)) x++; Przedstawiona instrukcja warunkowa zapisana w języku JavaScript jest spełniona dla zmiennej x równej
Pytanie 14. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 15. W stylu CSS aby zadeklarować krój czcionki, należy użyć właściwości
Pytanie 16. <?php $kolory = array("czarny", "zielony", "niebieski", "biały"); rsort($kolory); $ile = count($kolory); for($x = 0; $x < $ile; $x++) { echo $kolory[$x].", "; } ?> Wskaż wynik wykonania skryptu PHP.
Pytanie 17. Który format pliku jest formatem rastrowym?
Pytanie 18. Wskaż poprawną definicję kodowania polskich znaków w dokumencie HTML.
Pytanie 19. Dana jest tabela uczniowie o polach id, imie, nazwisko, data_ur (format rrrr-mm-dd). Które zapytanie w języku SQL wyświetli tylko imiona i nazwiska uczniów urodzonych w 2001 roku?
Pytanie 20. for (i = 0; i < T.length; ...) { T[i] = 1; } Przedstawiony fragment kodu napisano w języku JavaScript. Aby program przypisywał wartość równą 1 co trzeciemu elementowi w tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 21. Dana jest tabela uczniowie o polach id, nazwisko, imie, klasa. Które zapytanie SQL wyświetli liczbę osób w poszczególnych klasach oraz nazwę klasy?
Pytanie 22. Wskaż funkcję PHP, za pomocą której odczytana zawartość pliku jest zapisywana do zmiennej reprezentującej ciąg znaków.
Pytanie 23. <div class= "menu"> </div> Dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML zdefiniowano formatowanie CSS selektora klasy „menu” tak, aby kolor tła bloku był zielony. Która definicja stylu CSS odpowiada temu formatowaniu?
Pytanie 24. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?
Pytanie 25. W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia
Pytanie 26. Wskaż poprawną definicję stylu CSS dla przycisku typu submit o właściwościach: czarny kolor tła, brak obramowania, marginesy wewnętrzne 5 px.
Pytanie 27. Proces organizowania danych w bazie obejmujący tworzenie tabel, ustanawianie relacji między nimi i polegający na wyeliminowaniu z bazy nadmiarowych danych oraz niespójnych zależności nazywa się
Pytanie 28. $tab = array(); for($i=0; $i<10; $i++) { $tab[$i] = rand(-100, 100); } foreach($tab as $x) { if($x < 0) echo "$x "; } Działaniem przedstawionego kodu PHP jest wypełnienie tablicy
Pytanie 29. Za pomocą której metody obiektu location języka JavaScript można zastąpić bieżący dokument na dokument spod adresu wskazanego przez parametr metody?
Pytanie 30. SELECT ocena FROM oceny WHERE ocena>2 ORDER BY ocena; Dana jest tabela oceny o polach id, nazwisko, imie, ocena. Przedstawione zapytanie jest przykładem
Pytanie 31. Relacja opisana w sposób: „Rekordowi z tabeli A odpowiada dowolna liczba rekordów z tabeli B. Jednemu rekordowi z tabeli B odpowiada dokładnie jeden rekord z tabeli A” jest relacją
Pytanie 32. Znacznik języka HTML, który służy do dynamicznego tworzenia grafiki na stronie internetowej bez osadzania dodatkowych plików, to
Pytanie 33. Poprawny zapis znacznika <img>, za pomocą którego można umieścić na stronie internetowej obraz rys.jpg przeskalowany do szerokości 120 px i wysokości 80 px z tekstem alternatywnym „krajobraz” to
Pytanie 34. <p id="wynik"></p> <script type="text/javascript"> var osoba = { nazwisko: "Kowalski", imie: "Jan" }; … document.getElementById("wynik").innerHTML = osoba.dane(); </script> Wskaż definicję metody, którą należy wstawić w miejscu kropek, aby na stronie WWW wyświetlił się tekst: Jan Kowalski
Pytanie 35. var w=0; var i=1; for (i = 1; i < 50; i++) { if (i%2 == 0) w += i; } Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa
Pytanie 36. W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?
Pytanie 37. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku JavaScript za pomocą instrukcji