Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Metoda oraz zmienna jest dostępna wyłącznie dla innych metod własnej klasy. Który modyfikator wskazuje podany w ramce opis?
Pytanie 2. <input type="text" name="name" value="value" /> Atrybut value w polu formularza XHTML
Pytanie 3. function Uczen() { this.imie = ''; this.nazwisko = ''; this.technik = 'informatyk'; this.zawod = function() { return this.technik; }; } W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
Pytanie 4. W relacyjnym modelu baz danych krotkami nazywa się
Pytanie 5. Przedstawiona linia kreskowa w stylu obramowania CSS jest określona własnością
Pytanie 6. (([A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})(-[A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})?) Która wartość tekstowa nie pasuje do podanego w ramce wzorca wyrażenia regularnego?
Pytanie 7. <head> <meta name="Description" content="…" > </head> Metainformacja "Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
Pytanie 8. W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz
Pytanie 9. ALTER TABLE pracownicy MODIFY plec char(9); W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
Pytanie 10. W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika
Pytanie 11. <p id="para1">Przykładowy tekst</p><p> i skrypt</p> <button onClick="changeColor('blue');">niebieski</button> <script type="text/javascript"> function changeColor(newColor) { var elem = document.getElementById("para1"); elem.style.color = newColor; } </script> Wciśnięcie przycisku o treści „niebieski” spowoduje wykonanie przedstawionego kodu JavaScript. Jaki będzie efekt jego działania?
Pytanie 12. W języku HTML zapis &lt; spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 13. Który styl CSS pozwoli zdefiniować wyrównanie tekstu do prawej strony?
Pytanie 14. W HTML, aby wstawić obrazek z tekstem przyległym, znajdującym się pośrodku obrazka, należy zapisać znacznik
Pytanie 15. Systemem zarządzania treścią pozwalającym na łatwe utworzenie i aktualizację serwisu WWW jest
Pytanie 16. Które polecenie SQL zamieni w tabeli tab w kolumnie kol wartość Ania na Zosia?
Pytanie 17. Który zapis znacznika <div> może wystąpić w dokumencie HTML tylko jeden raz, a ponowne użycie tego zapisu spowoduje wygenerowanie błędów podczas walidacji dokumentu?
Pytanie 18. Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?
Pytanie 19. W celu uzyskania efektu widocznego na rysunku, w kodzie HTML, należy umieścić znacznik skrótu <abbr> z atrybutem
Pytanie 20. Tworzenie i przypisanie do zmiennej tablicy asocjacyjnej zrealizuje się w PHP zapisem
Pytanie 21. W której technologii <b><u>nie jest możliwe</u></b> przetwarzanie danych użytkownika wprowadzanych na stronach WWW?
Pytanie 22. SELECT COUNT(DISTINCT wykonawca) FROM `muzyka`; Jaki wynik zwróci zapytanie z ramki wykonane na przedstawionej tabeli?
Pytanie 23. W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest
Pytanie 24. <p style="color: red;">To jest przykładowy akapit.</p> W podanym kodzie HTML przedstawiony styl CSS jest stylem
Pytanie 25. <?php echo date('l, dS F Y'); ?> W jakim formacie będzie wyświetlona data po uruchomieniu przedstawionego kodu?
Pytanie 26. Kolor zapisany w notacji heksadecymalnej #0000FF to
Pytanie 27. Instrukcja JavaScript: document.write(5==='5'); wyświetli
Pytanie 28. Przedstawiono kod tabeli 3x2. <table> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 1</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 2</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 3</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 4</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 5</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 6</td> </tr> </table> Której modyfikacji w jej drugim wierszu należy dokonać, aby tabela wyglądała jak na obrazie z niewidocznym wierszem?
Pytanie 29. Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
Pytanie 30. Przy użyciu jakiego znacznika w HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii?
Pytanie 31. Znacznik <s> w języku HTML powoduje
Pytanie 32. W języku PHP sumę logiczną oznacza operator
Pytanie 33. Które zapytanie SQL dla tabeli pracownicy utworzonej według schematu: id, imie, nazwisko, plec, zarobek, obliczy osobno średni zarobek kobiet i średni zarobek mężczyzn?
Pytanie 34. Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
Pytanie 35. <script type="text/javascript"> document.write(Math.round(4.51) + Math.pow(2, 3)); </script> Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartość
Pytanie 36. <?php for($i=5; $i>1; $i-=2) echo ($i%2)." "; ?> Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
Pytanie 37. Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL: SELECT wykonawca FROM `muzyka` WHERE wykonawca LIKE 'C%w'; Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
Pytanie 38. Aby w tworzonej w języku SQL tabeli praca dodać w kolumnie stawka warunek, że musi przyjmować rzeczywiste wartości dodatnie mniejsze od 50, należy użyć zapisu
Pytanie 39. Który opis odnosi się do metody POST wysyłania formularza?
Pytanie 40. Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest