Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku HTML zapis < spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 2. Które zapytanie SQL dla tabeli pracownicy utworzonej według schematu: id, imie, nazwisko, plec, zarobek, obliczy osobno średni zarobek kobiet i średni zarobek mężczyzn?
Pytanie 3. <head> <meta name="Description" content="…" > </head> Metainformacja "Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
Pytanie 4. W celu uzyskania efektu widocznego na rysunku, w kodzie HTML, należy umieścić znacznik skrótu <abbr> z atrybutem
Pytanie 5. Instrukcja JavaScript: document.write(5==='5'); wyświetli
Pytanie 6. SELECT COUNT(DISTINCT wykonawca) FROM `muzyka`; Jaki wynik zwróci zapytanie z ramki wykonane na przedstawionej tabeli?
Pytanie 7. W języku PHP sumę logiczną oznacza operator
Pytanie 8. <?php echo date('l, dS F Y'); ?> W jakim formacie będzie wyświetlona data po uruchomieniu przedstawionego kodu?
Pytanie 9. Systemem zarządzania treścią pozwalającym na łatwe utworzenie i aktualizację serwisu WWW jest
Pytanie 10. Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL: SELECT wykonawca FROM `muzyka` WHERE wykonawca LIKE 'C%w'; Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
Pytanie 11. Znacznik <s> w języku HTML powoduje
Pytanie 12. Przedstawiona linia kreskowa w stylu obramowania CSS jest określona własnością
Pytanie 13. <?php for($i=5; $i>1; $i-=2) echo ($i%2)." "; ?> Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
Pytanie 14. Aby w tworzonej w języku SQL tabeli praca dodać w kolumnie stawka warunek, że musi przyjmować rzeczywiste wartości dodatnie mniejsze od 50, należy użyć zapisu
Pytanie 15. Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
Pytanie 16. <script type="text/javascript"> document.write(Math.round(4.51) + Math.pow(2, 3)); </script> Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartość
Pytanie 17. Przy użyciu jakiego znacznika w HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii?
Pytanie 18. Który styl CSS pozwoli zdefiniować wyrównanie tekstu do prawej strony?
Pytanie 19. Przedstawiono kod tabeli 3x2. <table> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 1</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 2</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 3</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 4</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 5</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 6</td> </tr> </table> Której modyfikacji w jej drugim wierszu należy dokonać, aby tabela wyglądała jak na obrazie z niewidocznym wierszem?
Pytanie 20. function Uczen() { this.imie = ''; this.nazwisko = ''; this.technik = 'informatyk'; this.zawod = function() { return this.technik; }; } W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
Pytanie 21. W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest
Pytanie 22. Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 23. Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?
Pytanie 24. W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz
Pytanie 25. Metoda oraz zmienna jest dostępna wyłącznie dla innych metod własnej klasy. Który modyfikator wskazuje podany w ramce opis?
Pytanie 26. Które polecenie SQL zamieni w tabeli tab w kolumnie kol wartość Ania na Zosia?
Pytanie 27. Tworzenie i przypisanie do zmiennej tablicy asocjacyjnej zrealizuje się w PHP zapisem
Pytanie 28. Kolor zapisany w notacji heksadecymalnej #0000FF to
Pytanie 29. W której technologii <b><u>nie jest możliwe</u></b> przetwarzanie danych użytkownika wprowadzanych na stronach WWW?
Pytanie 30. (([A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})(-[A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})?) Która wartość tekstowa nie pasuje do podanego w ramce wzorca wyrażenia regularnego?
Pytanie 31. W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika
Pytanie 32. Który opis odnosi się do metody POST wysyłania formularza?
Pytanie 33. Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
Pytanie 34. <input type="text" name="name" value="value" /> Atrybut value w polu formularza XHTML
Pytanie 35. Który zapis znacznika <div> może wystąpić w dokumencie HTML tylko jeden raz, a ponowne użycie tego zapisu spowoduje wygenerowanie błędów podczas walidacji dokumentu?
Pytanie 36. W HTML, aby wstawić obrazek z tekstem przyległym, znajdującym się pośrodku obrazka, należy zapisać znacznik
Pytanie 37. ALTER TABLE pracownicy MODIFY plec char(9); W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
Pytanie 38. <p id="para1">Przykładowy tekst</p><p> i skrypt</p> <button onClick="changeColor('blue');">niebieski</button> <script type="text/javascript"> function changeColor(newColor) { var elem = document.getElementById("para1"); elem.style.color = newColor; } </script> Wciśnięcie przycisku o treści „niebieski” spowoduje wykonanie przedstawionego kodu JavaScript. Jaki będzie efekt jego działania?
Pytanie 39. <p style="color: red;">To jest przykładowy akapit.</p> W podanym kodzie HTML przedstawiony styl CSS jest stylem
Pytanie 40. W relacyjnym modelu baz danych krotkami nazywa się