Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest
Pytanie 2. Który opis odnosi się do metody POST wysyłania formularza?
Pytanie 3. Które polecenie SQL zamieni w tabeli tab w kolumnie kol wartość Ania na Zosia?
Pytanie 4. <?php echo date('l, dS F Y'); ?> W jakim formacie będzie wyświetlona data po uruchomieniu przedstawionego kodu?
Pytanie 5. Znacznik <s> w języku HTML powoduje
Pytanie 6. W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika
Pytanie 7. W HTML, aby wstawić obrazek z tekstem przyległym, znajdującym się pośrodku obrazka, należy zapisać znacznik
Pytanie 8. (([A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})(-[A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})?) Która wartość tekstowa nie pasuje do podanego w ramce wzorca wyrażenia regularnego?
Pytanie 9. <script type="text/javascript"> document.write(Math.round(4.51) + Math.pow(2, 3)); </script> Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartość
Pytanie 10. Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
Pytanie 11. W języku HTML zapis &lt; spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 12. Kolor zapisany w notacji heksadecymalnej #0000FF to
Pytanie 13. W której technologii <b><u>nie jest możliwe</u></b> przetwarzanie danych użytkownika wprowadzanych na stronach WWW?
Pytanie 14. <head> <meta name="Description" content="…" > </head> Metainformacja "Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
Pytanie 15. Metoda oraz zmienna jest dostępna wyłącznie dla innych metod własnej klasy. Który modyfikator wskazuje podany w ramce opis?
Pytanie 16. Systemem zarządzania treścią pozwalającym na łatwe utworzenie i aktualizację serwisu WWW jest
Pytanie 17. W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz
Pytanie 18. Instrukcja JavaScript: document.write(5==='5'); wyświetli
Pytanie 19. ALTER TABLE pracownicy MODIFY plec char(9); W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
Pytanie 20. Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?
Pytanie 21. SELECT COUNT(DISTINCT wykonawca) FROM `muzyka`; Jaki wynik zwróci zapytanie z ramki wykonane na przedstawionej tabeli?
Pytanie 22. W relacyjnym modelu baz danych krotkami nazywa się
Pytanie 23. W celu uzyskania efektu widocznego na rysunku, w kodzie HTML, należy umieścić znacznik skrótu <abbr> z atrybutem
Pytanie 24. <input type="text" name="name" value="value" /> Atrybut value w polu formularza XHTML
Pytanie 25. Który zapis znacznika <div> może wystąpić w dokumencie HTML tylko jeden raz, a ponowne użycie tego zapisu spowoduje wygenerowanie błędów podczas walidacji dokumentu?
Pytanie 26. Aby w tworzonej w języku SQL tabeli praca dodać w kolumnie stawka warunek, że musi przyjmować rzeczywiste wartości dodatnie mniejsze od 50, należy użyć zapisu
Pytanie 27. Przy użyciu jakiego znacznika w HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii?
Pytanie 28. <?php for($i=5; $i>1; $i-=2) echo ($i%2)." "; ?> Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
Pytanie 29. <p style="color: red;">To jest przykładowy akapit.</p> W podanym kodzie HTML przedstawiony styl CSS jest stylem
Pytanie 30. Tworzenie i przypisanie do zmiennej tablicy asocjacyjnej zrealizuje się w PHP zapisem
Pytanie 31. Które zapytanie SQL dla tabeli pracownicy utworzonej według schematu: id, imie, nazwisko, plec, zarobek, obliczy osobno średni zarobek kobiet i średni zarobek mężczyzn?
Pytanie 32. function Uczen() { this.imie = ''; this.nazwisko = ''; this.technik = 'informatyk'; this.zawod = function() { return this.technik; }; } W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
Pytanie 33. Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL: SELECT wykonawca FROM `muzyka` WHERE wykonawca LIKE 'C%w'; Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
Pytanie 34. Przedstawiono kod tabeli 3x2. <table> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 1</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 2</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 3</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 4</td> </tr> <tr> <td style="border: solid 1px;">Komórka 5</td> <td style="border: solid 1px;">Komórka 6</td> </tr> </table> Której modyfikacji w jej drugim wierszu należy dokonać, aby tabela wyglądała jak na obrazie z niewidocznym wierszem?
Pytanie 35. Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 36. Który styl CSS pozwoli zdefiniować wyrównanie tekstu do prawej strony?
Pytanie 37. Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
Pytanie 38. Przedstawiona linia kreskowa w stylu obramowania CSS jest określona własnością
Pytanie 39. <p id="para1">Przykładowy tekst</p><p> i skrypt</p> <button onClick="changeColor('blue');">niebieski</button> <script type="text/javascript"> function changeColor(newColor) { var elem = document.getElementById("para1"); elem.style.color = newColor; } </script> Wciśnięcie przycisku o treści „niebieski” spowoduje wykonanie przedstawionego kodu JavaScript. Jaki będzie efekt jego działania?
Pytanie 40. W języku PHP sumę logiczną oznacza operator