Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do utworzenia kopii zapasowej bazy danych w MySQL należy użyć polecenia
Pytanie 2. Aby zmienić maksymalną długość pola imie w tabeli klienci na 30 znaków, należy użyć w języku SQL następującego kodu
Pytanie 3. Wskaż znacznik pozwalający na zapisanie tekstu nieprawidłowego lub nieodpowiedniego w sposób przekreślony.
Pytanie 4. W bazie danych samochodów pole kolor z tabeli samochody przyjmuje wartości kolorów jedynie ze słownika lakier. Aby połączyć tabele samochody i lakier relacją należy, zastosować kwerendę
Pytanie 5. Które z zapytań SQL, wybiera nazwiska z tabeli klient, które są minimum jednoliterowe i rozpoczynają się od litery Z?
Pytanie 6. Rozwinięcie słowne akronimu ACID w SQL to
Pytanie 7. Aby obsłużyć połączenie z bazą MySQL podczas tworzenia aplikacji internetowej, można wykorzystać język
Pytanie 8. Wynikiem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wypisanie wartości
Pytanie 9. Wielkość grafiki JPEG umieszczonej na stronie internetowej może mieć wpływ na
Pytanie 10. Głównym celem stosowania edytora WYSIWYG jest
Pytanie 11. Formatem o najwyższej rozpiętości tonalnej wśród wymienionych jest
Pytanie 12. Odpowiednia kolejność procesów przetwarzania analogowo-cyfrowego dźwięku to:
Pytanie 13. Projektując stronę internetową, umieszczono kod definiujący jej styl. Jaką szerokość pozostawiono na treść strony?
Pytanie 14. Która z funkcji SQL nie pobiera argumentów?
Pytanie 15. Który typ należy zastosować, aby pole bazy danych przyjmowało liczby rzeczywiste?
Pytanie 16. Które z poleceń nadaje najniższy poziom uprawnień użytkownikowi uczen pod względem modyfikacji danych i struktury tabel?
Pytanie 17. W której części dokumentu HTML należy umieścić wewnętrzny arkusz stylów?
Pytanie 18. Fragment kodu SQL oznacza, że klucz obcy
Pytanie 19. Poziom izolacji transakcji Repeatable Read (tryb powtarzalnego odczytu) stosowany przez MS SQL wiąże się z problemem
Pytanie 20. W przedstawionej klasie zdefiniowano
Pytanie 21. Która informacja dotycząca przedstawionego kodu jest prawdziwa?
Pytanie 22. W języku PHP zmiennej a przypisano tekst, w którym kilkukrotnie występuje słowo Kowalski. Aby jednym pleceniem zmienić w zmiennej a wszystkie wystąpienia słowa Kowalski na słowo Nowak, należy zastosować polecenie
Pytanie 23. W języku HTML, aby utworzyć pole edycyjne do wpisywania hasła, w którym wpisywany tekst jest maskowany (zastępowany kropkami), należy użyć znacznika
Pytanie 24. Kompresja bezstratna pliku graficznego gwarantuje
Pytanie 25. Wskaż poprawny składniowo warunek zapisany w języku PHP i sprawdzający brak połączenia z bazą MySQL.
Pytanie 26. Który z podanych formatów można zapisać materiał wideo wraz ze ścieżką dźwiękową?
Pytanie 27. $a = new mysqli('b', 'c', 'd', 'e') W języku PHP, aby połączyć się z bazą danych MySQL przy pomocy biblioteki mysqli, stosując zamieszczony zapis, w miejscu litery 'c' należy zapisać
Pytanie 28. Aby w JavaScript wykonać wymienione kroki, należy w znaczniku