Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które z poleceń nadaje najniższy poziom uprawnień użytkownikowi uczen pod względem modyfikacji danych i struktury tabel?
Pytanie 2. $a = new mysqli('b', 'c', 'd', 'e') W języku PHP, aby połączyć się z bazą danych MySQL przy pomocy biblioteki mysqli, stosując zamieszczony zapis, w miejscu litery 'c' należy zapisać
Pytanie 3. W języku PHP, aby usunąć spacje z początku i końca ciągu znaków, można użyć funkcji
Pytanie 4. Który typ należy zastosować, aby pole bazy danych przyjmowało liczby rzeczywiste?
Pytanie 5. Która informacja dotycząca przedstawionego kodu jest prawdziwa?
Pytanie 6. Głównym celem stosowania edytora WYSIWYG jest
Pytanie 7. W języku PHP zmiennej a przypisano tekst, w którym kilkukrotnie występuje słowo Kowalski. Aby jednym pleceniem zmienić w zmiennej a wszystkie wystąpienia słowa Kowalski na słowo Nowak, należy zastosować polecenie
Pytanie 8. Kompresja bezstratna pliku graficznego gwarantuje
Pytanie 9. Aby wskazać błędy składniowe w kodzie HTML, należy zastosować
Pytanie 10. Projektując stronę internetową, umieszczono kod definiujący jej styl. Jaką szerokość pozostawiono na treść strony?
Pytanie 11. Który z podanych formatów można zapisać materiał wideo wraz ze ścieżką dźwiękową?
Pytanie 12. W przedstawionej klasie zdefiniowano
Pytanie 13. Która z funkcji SQL nie pobiera argumentów?
Pytanie 14. W bazie danych samochodów pole kolor z tabeli samochody przyjmuje wartości kolorów jedynie ze słownika lakier. Aby połączyć tabele samochody i lakier relacją należy, zastosować kwerendę
Pytanie 15. Zestaw komponentów i podprogramów służący pisaniu aplikacji, który ponadto narzuca szkielet wyglądu aplikacji, jej strukturę, a czasem nawet wzorzec według którego ma powstać aplikacja, to
Pytanie 16. Odpowiednia kolejność procesów przetwarzania analogowo-cyfrowego dźwięku to:
Pytanie 17. Która cecha grafiki wektorowej jest prawdziwa?
Pytanie 18. W której części dokumentu HTML należy umieścić wewnętrzny arkusz stylów?
Pytanie 19. Poziom izolacji transakcji Repeatable Read (tryb powtarzalnego odczytu) stosowany przez MS SQL wiąże się z problemem
Pytanie 20. Rozwinięcie słowne akronimu ACID w SQL to
Pytanie 21. Wskaż poprawny składniowo warunek zapisany w języku PHP i sprawdzający brak połączenia z bazą MySQL.
Pytanie 22. Do utworzenia kopii zapasowej bazy danych w MySQL należy użyć polecenia
Pytanie 23. Które z zapytań SQL, wybiera nazwiska z tabeli klient, które są minimum jednoliterowe i rozpoczynają się od litery Z?
Pytanie 24. Na obrazie przedstawiono wybór formatu pliku importującego bazę danych. Którego formatu należy użyć, jeżeli dane są wyeksportowane z programu Excel i zapisane tekstowo z zastosowaniem przecinka do rozdzielenia wartości pól?
Pytanie 25. Dokonując konwersji obrazu z 8 bitową głębią kolorów na obraz z 4 bitową głębią, liczba kolorów zmniejszy się o
Pytanie 26. Który typ języka PHP umożliwia przechowywanie wielu wartości z możliwością ich indeksowania?
Pytanie 27. Wynikiem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wypisanie wartości
Pytanie 28. W znaczniku meta w miejsce kropek należy wpisać
Pytanie 29. Obiekt bazy danych, którego głównym przeznaczeniem jest drukowanie lub wyświetlanie zestawień danych, to
Pytanie 30. Wskaż znacznik pozwalający na zapisanie tekstu nieprawidłowego lub nieodpowiedniego w sposób przekreślony.
Pytanie 31. Aby obsłużyć połączenie z bazą MySQL podczas tworzenia aplikacji internetowej, można wykorzystać język
Pytanie 32. Znacznik
 
jest stosowany w celu wyświetlenia
Pytanie 33. Formatem o najwyższej rozpiętości tonalnej wśród wymienionych jest
Pytanie 34. Fragment kodu SQL oznacza, że klucz obcy
Pytanie 35. Aby dołączyć kaskadowy arkusz stylów zapisany w zewnętrznym pliku, należy użyć następującego fragmentu kodu HTML
Pytanie 36. Wśród czterech podstawowych kolorów modelu barw CMYK jest
Pytanie 37. Wielkość grafiki JPEG umieszczonej na stronie internetowej może mieć wpływ na
Pytanie 38. W języku HTML, aby utworzyć pole edycyjne do wpisywania hasła, w którym wpisywany tekst jest maskowany (zastępowany kropkami), należy użyć znacznika
Pytanie 39. Aby w JavaScript wykonać wymienione kroki, należy w znaczniku