Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby obsłużyć połączenie z bazą MySQL podczas tworzenia aplikacji internetowej, można wykorzystać język
Pytanie 2. $a = new mysqli('b', 'c', 'd', 'e') W języku PHP, aby połączyć się z bazą danych MySQL przy pomocy biblioteki mysqli, stosując zamieszczony zapis, w miejscu litery 'c' należy zapisać
Pytanie 3. Która informacja dotycząca przedstawionego kodu jest prawdziwa?
Pytanie 4. Które z zapytań SQL, wybiera nazwiska z tabeli klient, które są minimum jednoliterowe i rozpoczynają się od litery Z?
Pytanie 5. Poziom izolacji transakcji Repeatable Read (tryb powtarzalnego odczytu) stosowany przez MS SQL wiąże się z problemem
Pytanie 6. Wielkość grafiki JPEG umieszczonej na stronie internetowej może mieć wpływ na
Pytanie 7. W której części dokumentu HTML należy umieścić wewnętrzny arkusz stylów?
Pytanie 8. Która z funkcji SQL nie pobiera argumentów?
Pytanie 9. W przedstawionej klasie zdefiniowano
Pytanie 10. Znacznik
 
jest stosowany w celu wyświetlenia
Pytanie 11. Obiekt bazy danych, którego głównym przeznaczeniem jest drukowanie lub wyświetlanie zestawień danych, to
Pytanie 12. Wskaż poprawny składniowo warunek zapisany w języku PHP i sprawdzający brak połączenia z bazą MySQL.
Pytanie 13. Które z poleceń nadaje najniższy poziom uprawnień użytkownikowi uczen pod względem modyfikacji danych i struktury tabel?
Pytanie 14. W języku PHP zmiennej a przypisano tekst, w którym kilkukrotnie występuje słowo Kowalski. Aby jednym pleceniem zmienić w zmiennej a wszystkie wystąpienia słowa Kowalski na słowo Nowak, należy zastosować polecenie
Pytanie 15. W znaczniku meta w miejsce kropek należy wpisać
Pytanie 16. W języku HTML, aby utworzyć pole edycyjne do wpisywania hasła, w którym wpisywany tekst jest maskowany (zastępowany kropkami), należy użyć znacznika
Pytanie 17. Który typ należy zastosować, aby pole bazy danych przyjmowało liczby rzeczywiste?
Pytanie 18. Na obrazie przedstawiono wybór formatu pliku importującego bazę danych. Którego formatu należy użyć, jeżeli dane są wyeksportowane z programu Excel i zapisane tekstowo z zastosowaniem przecinka do rozdzielenia wartości pól?
Pytanie 19. Wśród czterech podstawowych kolorów modelu barw CMYK jest
Pytanie 20. Wynikiem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wypisanie wartości
Pytanie 21. Do utworzenia kopii zapasowej bazy danych w MySQL należy użyć polecenia
Pytanie 22. Zestaw komponentów i podprogramów służący pisaniu aplikacji, który ponadto narzuca szkielet wyglądu aplikacji, jej strukturę, a czasem nawet wzorzec według którego ma powstać aplikacja, to
Pytanie 23. Który typ języka PHP umożliwia przechowywanie wielu wartości z możliwością ich indeksowania?
Pytanie 24. Odpowiednia kolejność procesów przetwarzania analogowo-cyfrowego dźwięku to:
Pytanie 25. W języku PHP, aby usunąć spacje z początku i końca ciągu znaków, można użyć funkcji
Pytanie 26. Dokonując konwersji obrazu z 8 bitową głębią kolorów na obraz z 4 bitową głębią, liczba kolorów zmniejszy się o
Pytanie 27. Kompresja bezstratna pliku graficznego gwarantuje
Pytanie 28. Projektując stronę internetową, umieszczono kod definiujący jej styl. Jaką szerokość pozostawiono na treść strony?
Pytanie 29. Rozwinięcie słowne akronimu ACID w SQL to
Pytanie 30. Aby w JavaScript wykonać wymienione kroki, należy w znaczniku