Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Grafik wykonał logo dla strony internetowej. To czarny znaczek na przezroczystym tle. Aby zachować wszystkie atrybuty obrazu i umieścić go na stronie internetowej, grafik powinien zapisać obraz w formacie
Pytanie 2. Tabela Pacjenci ma pola: imie, nazwisko, wiek, lekarz_id. Aby zestawić raport zawierający wyłącznie imiona i nazwiska pacjentów poniżej 18 roku życia, którzy zapisani są do lekarza o id równym 6, można posłużyć się kwerendą SQL
Pytanie 3. Przedstawiona w języku CSS definicja stylu dotyczy odsyłacza, który
Pytanie 4. W języku JavaScript podany w ramce fragment funkcji ma za zadanie
Pytanie 5. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu kodu PHP przedstawionego w ramce?
Pytanie 6. Komentarz w kodzie PHP można umieścić pomiędzy znakami
Pytanie 7. Który znacznik służy budowaniu hierarchii tekstu w języku HTML?
Pytanie 8. Weryfikację kompletności formularza, działającą po stronie przeglądarki, należy zrealizować w języku
Pytanie 9. W języku JavaScript instrukcję: a++; można inaczej zapisać jako
Pytanie 10. W kodzie HTML kolor biały można zapisać za pomocą wartości
Pytanie 11. W języku PHP w wyniku działania fragmentu kodu w zmiennej o nazwie Nowy_Napis znajdzie się
Pytanie 12. W formularzu HTML zastosowano znacznik . Wyświetlone pole będzie służyło do wprowadzania maksymalnie
Pytanie 13. W języku SQL polecenie ALTER TABLE ma za zadanie
Pytanie 14. W języku PHP, aby prawidłowo obsłużyć połączenie z bazą danych MySQL, ostatnią operacją, powinno być zastosowanie polecenia
Pytanie 15. W języku SQL, aby wstawić wiersz danych do bazy, należy zastosować polecenie
Pytanie 16. W języku PHP wykonano operację przedstawioną w ramce. Aby wyświetlić wszystkie wyniki tego zapytania, należy
Pytanie 17. Stronę internetową zapisano w języku XHTML. Który z kodów stanowi implementację przedstawionego fragmentu strony, jeżeli żadne style CSS nie zostały zdefiniowane?
Pytanie 18. Podane w ramce polecenie SQL nadaje prawo SELECT
Pytanie 19. Grafik chce przekształcić bez utraty jakości obraz JPG w format PNG w ten sposób, żeby wszędzie tam, gdzie w pierwotnym obrazie jest kolor biały, w obrazie docelowym była przezroczystość. Aby to zrobić, powinien
Pytanie 20. W bazie danych MySQL polecenie CREATE USER umożliwia
Pytanie 21. W języku HTML, aby wstawić na stronę obraz zapisany w formacie JPG, należy zastosować znacznik
Pytanie 22. Tabele Osoby i Adresy są połączone relacją jeden do wielu. Jakie zapytanie SQL należy zapisać, aby korzystając z tej relacji, prawidłowo wyświetlić nazwiska oraz przyporządkowane im miasta?
Pytanie 23. W języku JavaScript zdefiniowano obiekt Samochod. Aby wywołać jedną z metod tego obiektu, należy zapisać
Pytanie 24. W zapytaniu SQL, umieszczonym w ramce, znak gwiazdki oznacza, że w wyniku tego zapytania
Pytanie 25. Który z języków skryptowych nie realizuje zadań po stronie serwera?
Pytanie 26. W języku JavaScript typ boolean może być reprezentowany przez wartość
Pytanie 27. W języku CSS wartości: underline, overline, line-through oraz blink dotyczą właściwości
Pytanie 28. W języku PHP zapisano instrukcję pętli przedstawioną w ramce. Ile powtórzeń będzie miała podana pętla, jeśli zmienna sterująca nie jest modyfikowana w jej wnętrzu, oraz nie wprowadzono instrukcji modyfikacji pętli typu break?
Pytanie 29. W języku HTML zdefiniowano listę, która
Pytanie 30. Które wyrażenie logiczne należy zastosować w języku JavaScript, aby wykonać operacje tylko dla dowolnych liczb ujemnych z przedziału jednostronnie domkniętego <-200, -100)?
Pytanie 31. Podane w ramce polecenie SQL ma za zadanie
Pytanie 32. Które z formatowań nie jest wyrażone w języku CSS?
Pytanie 33. Które dane z 8 rekordów wpisanych do tabeli zwierzeta zostaną wyświetlone w wyniku podanego w ramce zapytania SQL?