Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które dane z 8 rekordów wpisanych do tabeli zwierzeta zostaną wyświetlone w wyniku podanego w ramce zapytania SQL?
Pytanie 2. W języku HTML zdefiniowano listę, która
Pytanie 3. W tabeli pracownicy zdefiniowano klucz główny typu INTEGER z atrybutami NOT NULL oraz AUTO_INCREMENT. Ponadto zdefiniowano pola imie oraz nazwisko. W przypadku zastosowania przedstawionej w ramce kwerendy SQL wprowadzającej dane, w której zostało pominięte pole klucza, w bazie danych MySQL nastąpi
Pytanie 4. W języku PHP w wyniku działania fragmentu kodu w zmiennej o nazwie Nowy_Napis znajdzie się
Pytanie 5. W języku JavaScript zdefiniowano obiekt Samochod. Aby wywołać jedną z metod tego obiektu, należy zapisać
Pytanie 6. W języku JavaScript typ boolean może być reprezentowany przez wartość
Pytanie 7. W języku SQL polecenie ALTER TABLE ma za zadanie
Pytanie 8. W kodzie HTML kolor biały można zapisać za pomocą wartości
Pytanie 9. W języku PHP, aby prawidłowo obsłużyć połączenie z bazą danych MySQL, ostatnią operacją, powinno być zastosowanie polecenia
Pytanie 10. Przedstawiona w języku CSS definicja stylu dotyczy odsyłacza, który
Pytanie 11. W języku JavaScript instrukcję: a++; można inaczej zapisać jako
Pytanie 12. Który z języków skryptowych nie realizuje zadań po stronie serwera?
Pytanie 13. Tabela Pacjenci ma pola: imie, nazwisko, wiek, lekarz_id. Aby zestawić raport zawierający wyłącznie imiona i nazwiska pacjentów poniżej 18 roku życia, którzy zapisani są do lekarza o id równym 6, można posłużyć się kwerendą SQL
Pytanie 14. Dana jest tabela uczniowie, do której wpisano rekordy jak na rysunku. Co będzie wynikiem działania przedstawionego zapytania SQL?
Pytanie 15. W języku HTML, aby nadać dokumentowi tytuł „Moja strona”, który będzie wyświetlany na zakładce przeglądarki internetowej, należy posłużyć się zapisem
Pytanie 16. W języku JavaScript podany w ramce fragment funkcji ma za zadanie
Pytanie 17. Powyżej została przedstawiona obsługa
Pytanie 18. W bazie danych MySQL polecenie CREATE USER umożliwia
Pytanie 19. W języku CSS wartości: underline, overline, line-through oraz blink dotyczą właściwości
Pytanie 20. Które wyrażenie logiczne należy zastosować w języku JavaScript, aby wykonać operacje tylko dla dowolnych liczb ujemnych z przedziału jednostronnie domkniętego <-200, -100)?
Pytanie 21. Podane w ramce polecenie SQL nadaje prawo SELECT
Pytanie 22. Który znacznik służy budowaniu hierarchii tekstu w języku HTML?
Pytanie 23. Tabele Osoby i Adresy są połączone relacją jeden do wielu. Jakie zapytanie SQL należy zapisać, aby korzystając z tej relacji, prawidłowo wyświetlić nazwiska oraz przyporządkowane im miasta?
Pytanie 24. W języku PHP zapisano instrukcję pętli przedstawioną w ramce. Ile powtórzeń będzie miała podana pętla, jeśli zmienna sterująca nie jest modyfikowana w jej wnętrzu, oraz nie wprowadzono instrukcji modyfikacji pętli typu break?
Pytanie 25. W języku PHP wykonano operację przedstawioną w ramce. Aby wyświetlić wszystkie wyniki tego zapytania, należy
Pytanie 26. W języku CSS przypisano regułę: float: left; dla bloku. Reguła ta zostanie wykorzystana do
Pytanie 27. Stronę internetową zapisano w języku XHTML. Który z kodów stanowi implementację przedstawionego fragmentu strony, jeżeli żadne style CSS nie zostały zdefiniowane?
Pytanie 28. W zapytaniu SQL, umieszczonym w ramce, znak gwiazdki oznacza, że w wyniku tego zapytania
Pytanie 29. W języku CSS zdefiniowano formatowanie paragrafu, które przypisze mu następujące cechy:
Pytanie 30. Grafik wykonał logo dla strony internetowej. To czarny znaczek na przezroczystym tle. Aby zachować wszystkie atrybuty obrazu i umieścić go na stronie internetowej, grafik powinien zapisać obraz w formacie
Pytanie 31. W formularzu HTML zastosowano znacznik . Wyświetlone pole będzie służyło do wprowadzania maksymalnie