Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 2. W stylu CSS aby zadeklarować krój czcionki, należy użyć właściwości
Pytanie 3. Wskaż poprawną definicję kodowania polskich znaków w dokumencie HTML.
Pytanie 4. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 5. Poprawny zapis znacznika , za pomocą którego można umieścić na stronie internetowej obraz rys.jpg przeskalowany do szerokości 120 px i wysokości 80 px z tekstem alternatywnym „krajobraz” to
Pytanie 6. Za pomocą której metody obiektu location języka JavaScript można zastąpić bieżący dokument na dokument spod adresu wskazanego przez parametr metody?
Pytanie 7. Przedstawiona instrukcja zapisana w języku SQL jest przykładem kwerendy
Pytanie 8. W grafice komputerowej pojęcie kanału alfa jest związane z
Pytanie 9. Który format pliku jest formatem rastrowym?
Pytanie 10. Proces organizowania danych w bazie obejmujący tworzenie tabel, ustanawianie relacji między nimi i polegający na wyeliminowaniu z bazy nadmiarowych danych oraz niespójnych zależności nazywa się
Pytanie 11. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku JavaScript za pomocą instrukcji
Pytanie 12. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa
Pytanie 13. Dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML zdefiniowano formatowanie CSS selektora klasy „menu” tak, aby kolor tła bloku był zielony. Która definicja stylu CSS odpowiada temu formatowaniu?
Pytanie 14. Dana jest tabela oceny o polach id, nazwisko, imie, ocena. Przedstawione zapytanie jest przykładem
Pytanie 15. Znacznik języka HTML, który służy do dynamicznego tworzenia grafiki na stronie internetowej bez osadzania dodatkowych plików, to
Pytanie 16. Przedstawiona funkcja zapisana w języku JavaScript ma za zadanie
Pytanie 17. Działaniem przedstawionego kodu PHP jest wypełnienie tablicy
Pytanie 18. Za pomocą, którego znacznika można wstawić listę numerowaną (uporządkowaną) w dokumencie HTML?
Pytanie 19. Wskaż zapytanie SQL tworzące użytkownika sekretarka na localhost z hasłem zaq123
Pytanie 20. Dana jest tabela pracownicy o polach id, nazwisko, imie, wynagrodzenie. Kolumnę wynagrodzenie można usunąć za pomocą instrukcji
Pytanie 21. W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?
Pytanie 22. Relacja opisana w sposób: „Rekordowi z tabeli A odpowiada dowolna liczba rekordów z tabeli B. Jednemu rekordowi z tabeli B odpowiada dokładnie jeden rekord z tabeli A” jest relacją
Pytanie 23. Która z instrukcji języka JavaScript dokona zmiany koloru tekstu na niebieski w akapicie zdefiniowanym w dokumencie HTML?
Pytanie 24. W języku PHP funkcja, która może służyć do sprawdzenia, czy dany ciąg jest fragmentem innego ciągu, to
Pytanie 25. Przedstawiony fragment kodu napisano w języku JavaScript. Aby program przypisywał wartość równą 1 co trzeciemu elementowi w tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 26. W języku JavaScript zadeklarowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to
Pytanie 27. Wskaż definicję metody, którą należy wstawić w miejscu kropek, aby na stronie WWW wyświetlił się tekst: Jan Kowalski
Pytanie 28. W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia
Pytanie 29. Przedstawiony zapis w języku JavaScript oznacza, że
Pytanie 30. Który z typów wspieranych przez język PHP służy do obsługi zmiennych logicznych?
Pytanie 31. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?