Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Znacznik języka HTML, który służy do dynamicznego tworzenia grafiki na stronie internetowej bez osadzania dodatkowych plików, to
Pytanie 2. Wskaż funkcję PHP, za pomocą której odczytana zawartość pliku jest zapisywana do zmiennej reprezentującej ciąg znaków.
Pytanie 3. Dana jest tabela oceny o polach id, nazwisko, imie, ocena. Przedstawione zapytanie jest przykładem
Pytanie 4. Który format pliku jest formatem rastrowym?
Pytanie 5. Wskaż poprawną definicję stylu CSS dla przycisku typu submit o właściwościach: czarny kolor tła, brak obramowania, marginesy wewnętrzne 5 px.
Pytanie 6. Przedstawiona instrukcja zapisana w języku SQL jest przykładem kwerendy
Pytanie 7. Dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML zdefiniowano formatowanie CSS selektora klasy „menu” tak, aby kolor tła bloku był zielony. Która definicja stylu CSS odpowiada temu formatowaniu?
Pytanie 8. W grafice komputerowej pojęcie kanału alfa jest związane z
Pytanie 9. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 10. Przedstawiony zapis w języku JavaScript oznacza, że
Pytanie 11. Dana jest tabela uczniowie o polach id, imie, nazwisko, data_ur (format rrrr-mm-dd). Które zapytanie w języku SQL wyświetli tylko imiona i nazwiska uczniów urodzonych w 2001 roku?
Pytanie 12. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku JavaScript za pomocą instrukcji
Pytanie 13. W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?
Pytanie 14. Który z typów wspieranych przez język PHP służy do obsługi zmiennych logicznych?
Pytanie 15. W języku HTML, aby scalić w poziomie dwie sąsiednie komórki w wierszu tabeli należy zastosować atrybut
Pytanie 16. Która z instrukcji języka JavaScript dokona zmiany koloru tekstu na niebieski w akapicie zdefiniowanym w dokumencie HTML?
Pytanie 17. W języku PHP funkcja, która może służyć do sprawdzenia, czy dany ciąg jest fragmentem innego ciągu, to
Pytanie 18. Przedstawiony fragment kodu napisano w języku JavaScript. Aby program przypisywał wartość równą 1 co trzeciemu elementowi w tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 19. Za pomocą której metody obiektu location języka JavaScript można zastąpić bieżący dokument na dokument spod adresu wskazanego przez parametr metody?
Pytanie 20. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa
Pytanie 21. W którym z przypadków walidacja fragmentu kodu CSS przebiegnie pomyślnie?
Pytanie 22. Działaniem przedstawionego kodu PHP jest wypełnienie tablicy
Pytanie 23. Wskaż definicję metody, którą należy wstawić w miejscu kropek, aby na stronie WWW wyświetlił się tekst: Jan Kowalski