Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?
Pytanie 2. W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia
Pytanie 3. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 4. Relacja opisana w sposób: „Rekordowi z tabeli A odpowiada dowolna liczba rekordów z tabeli B. Jednemu rekordowi z tabeli B odpowiada dokładnie jeden rekord z tabeli A” jest relacją
Pytanie 5. Wskaż wynik wykonania skryptu PHP.
Pytanie 6. Który format pliku jest formatem rastrowym?
Pytanie 7. Znacznik języka HTML, który służy do dynamicznego tworzenia grafiki na stronie internetowej bez osadzania dodatkowych plików, to
Pytanie 8. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?
Pytanie 9. Wskaż zapytanie SQL tworzące użytkownika sekretarka na localhost z hasłem zaq123
Pytanie 10. Działaniem przedstawionego kodu PHP jest wypełnienie tablicy
Pytanie 11. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa
Pytanie 12. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku JavaScript za pomocą instrukcji
Pytanie 13. W stylu CSS aby zadeklarować krój czcionki, należy użyć właściwości
Pytanie 14. Wskaż poprawną definicję kodowania polskich znaków w dokumencie HTML.
Pytanie 15. Wskaż funkcję PHP, za pomocą której odczytana zawartość pliku jest zapisywana do zmiennej reprezentującej ciąg znaków.
Pytanie 16. Przedstawiony fragment kodu napisano w języku JavaScript. Aby program przypisywał wartość równą 1 co trzeciemu elementowi w tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 17. Dana jest tabela pracownicy o polach id, nazwisko, imie, wynagrodzenie. Kolumnę wynagrodzenie można usunąć za pomocą instrukcji
Pytanie 18. W którym z przypadków walidacja fragmentu kodu CSS przebiegnie pomyślnie?
Pytanie 19. W języku PHP funkcja, która może służyć do sprawdzenia, czy dany ciąg jest fragmentem innego ciągu, to
Pytanie 20. Proces organizowania danych w bazie obejmujący tworzenie tabel, ustanawianie relacji między nimi i polegający na wyeliminowaniu z bazy nadmiarowych danych oraz niespójnych zależności nazywa się
Pytanie 21. W języku PHP przekierowanie użytkownika na inną stronę WWW jest możliwe za pomocą funkcji
Pytanie 22. Z którym ze słów kluczowych programowania obiektowego w języku JavaScript wiąże się dostęp do pól i metod tylko z poziomu klasy, w której są zdefiniowane?
Pytanie 23. Wskaż definicję metody, którą należy wstawić w miejscu kropek, aby na stronie WWW wyświetlił się tekst: Jan Kowalski