Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku CSS, aby uzyskać efekt pochylenia tekstu, należy użyć właściwości
Pytanie 2. Którą wartość będzie przechowywała zmienna a po wykonaniu przedstawionej sekwencji instrukcji języka PHP?
Pytanie 3. Aby za pomocą CSS zdefiniować przedstawione opływanie obrazu tekstem należy w stylu obrazu wprowadzić zapis
Pytanie 4. Który rastrowy format graficzny jest obsługiwany przez przeglądarki internetowe?
Pytanie 5. Proporcje obrazu 16:9 (przy założeniu, że piksel ma kształt kwadratu) można uzyskać przy rozdzielczości
Pytanie 6. Funkcja COUNT języka SQL realizuje
Pytanie 7. Powstające podczas zapisu pliku graficznego prostokątne zniekształcenia obrazu są charakterystyczne dla formatu
Pytanie 8. Składowymi modelu barw CMYK są kolory:
Pytanie 9. Aby przetestować poprawność działania kodu JavaScript należy użyć
Pytanie 10. Który z wymienionych formatów umożliwia zapis dźwięku i obrazu?
Pytanie 11. Aby zweryfikować poprawność składni kodu CSS można użyć
Pytanie 12. Aby zaimportować plik z danymi SQL do bazy danych MySQL można użyć narzędzia
Pytanie 13. Formularz, którego fragment przedstawiono, został obsłużony w skrypcie PHP. Wskaż prawidłowo zapisane pobranie wartości wprowadzonej do pola edycyjnego.
Pytanie 14. Selektor klasy w kaskadowych arkuszach stylów należy zdefiniować za pomocą symbolu
Pytanie 15. Który framework został opracowany dla skryptowego języka PHP?
Pytanie 16. Aby wykonać kopię zapasową bazy danych MySQL można posłużyć się
Pytanie 17. CAPTCHA to technika zabezpieczeń na stronach WWW pozwalająca
Pytanie 18. Wskaż typ złożony.
Pytanie 19. W bazach danych relacja wiele-do-wielu pomiędzy tabelami występuje, gdy
Pytanie 20. Dla którego akapitu zastosowano przedstawioną właściwość stylu CSS?
Pytanie 21. Element określa metadane strony internetowej dotyczące
Pytanie 22. Czynnością zalecaną przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa danych w bazie MySQL jest
Pytanie 23. Podczas strumieniowego przesyłania cyfrowego materiału wideo parametrem wpływającym na jakość obrazu i dźwięku jest przepływność. Wielkość ta opisuje liczbę
Pytanie 24. Aby w systemie MySQL nadać użytkownikowi prawo do nadawania i zmiany uprawnień innym użytkownikom należy zastosować klauzulę
Pytanie 25. Wskaż instrukcję iteracyjną.
Pytanie 26. Rozproszonym systemem kontroli wersji projektu programistycznego jest
Pytanie 27. Aby bezpiecznie przesłać pliki strony internetowej na serwer WWW można użyć protokołu
Pytanie 28. Na rysunku pokazano schemat rozmieszczenia bloków na stronie WWW, w której jego części umieszcza się zwykle stopkę strony?
Pytanie 29. Który zestaw pojęć definiuje interfejs użytkownika strony internetowej?
Pytanie 30. Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?
Pytanie 31. Zmienna typu integer lub int może przechowywać
Pytanie 32. Kolor zielony, w notacji szesnastkowej skróconej, można zapisać w CSS sekwencją
Pytanie 33. Który z poniższych przykładów kodu HTML5 zostanie zakwalifikowany przez walidator HTML jako błędny?
Pytanie 34. Ustalenie relacji pomiędzy tabelami w systemie bazodanowym MySQL umożliwia klauzula
Pytanie 35. W którym standardzie języka hipertekstowego zostały wprowadzone do składni znaczniki sekcji
,
,
Pytanie 36. Którą integralność opisuje cytowana definicja?
Pytanie 37. Pojęcie „front-end” stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do
Pytanie 38. Aby wyświetlić rekordy z tabeli pracownicy tylko dla pracowników, którzy skończyli 26 lat należy użyć zapytania
Pytanie 39. Debugger to oprogramowanie, którego zadaniem jest
Pytanie 40. Wskaż komentarz wieloliniowy w języku PHP