Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Powstające podczas zapisu pliku graficznego prostokątne zniekształcenia obrazu są charakterystyczne dla formatu
Pytanie 2. Aby bezpiecznie przesłać pliki strony internetowej na serwer WWW można użyć protokołu
Pytanie 3. Którą integralność opisuje cytowana definicja?
Pytanie 4. Pojęcie „front-end” stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do
Pytanie 5. Który z wymienionych formatów umożliwia zapis dźwięku i obrazu?
Pytanie 6. Kolor zielony, w notacji szesnastkowej skróconej, można zapisać w CSS sekwencją
Pytanie 7. W bazach danych relacja wiele-do-wielu pomiędzy tabelami występuje, gdy
Pytanie 8. Podczas strumieniowego przesyłania cyfrowego materiału wideo parametrem wpływającym na jakość obrazu i dźwięku jest przepływność. Wielkość ta opisuje liczbę
Pytanie 9. Aby wykonać kopię zapasową bazy danych MySQL można posłużyć się
Pytanie 10. W języku CSS, aby uzyskać efekt pochylenia tekstu, należy użyć właściwości
Pytanie 11. Zmienna typu integer lub int może przechowywać
Pytanie 12. Dla którego akapitu zastosowano przedstawioną właściwość stylu CSS?
Pytanie 13. Aby zweryfikować poprawność składni kodu CSS można użyć
Pytanie 14. Aby wyświetlić rekordy z tabeli pracownicy tylko dla pracowników, którzy skończyli 26 lat należy użyć zapytania
Pytanie 15. Na rysunku pokazano schemat rozmieszczenia bloków na stronie WWW, w której jego części umieszcza się zwykle stopkę strony?
Pytanie 16. Wskaż instrukcję iteracyjną.
Pytanie 17. Którą wartość będzie przechowywała zmienna a po wykonaniu przedstawionej sekwencji instrukcji języka PHP?
Pytanie 18. Który z poniższych przykładów kodu HTML5 zostanie zakwalifikowany przez walidator HTML jako błędny?
Pytanie 19. Wskaż komentarz wieloliniowy w języku PHP
Pytanie 20. Który framework został opracowany dla skryptowego języka PHP?
Pytanie 21. Funkcja COUNT języka SQL realizuje
Pytanie 22. Debugger to oprogramowanie, którego zadaniem jest
Pytanie 23. Proporcje obrazu 16:9 (przy założeniu, że piksel ma kształt kwadratu) można uzyskać przy rozdzielczości
Pytanie 24. Składowymi modelu barw CMYK są kolory:
Pytanie 25. Aby za pomocą CSS zdefiniować przedstawione opływanie obrazu tekstem należy w stylu obrazu wprowadzić zapis
Pytanie 26. Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?
Pytanie 27. Selektor klasy w kaskadowych arkuszach stylów należy zdefiniować za pomocą symbolu
Pytanie 28. Aby przetestować poprawność działania kodu JavaScript należy użyć
Pytanie 29. Czynnością zalecaną przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa danych w bazie MySQL jest
Pytanie 30. Który zestaw pojęć definiuje interfejs użytkownika strony internetowej?
Pytanie 31. Który rastrowy format graficzny jest obsługiwany przez przeglądarki internetowe?
Pytanie 32. Ustalenie relacji pomiędzy tabelami w systemie bazodanowym MySQL umożliwia klauzula
Pytanie 33. W którym standardzie języka hipertekstowego zostały wprowadzone do składni znaczniki sekcji
,
,
Pytanie 34. Element określa metadane strony internetowej dotyczące
Pytanie 35. CAPTCHA to technika zabezpieczeń na stronach WWW pozwalająca
Pytanie 36. Aby zaimportować plik z danymi SQL do bazy danych MySQL można użyć narzędzia
Pytanie 37. Aby w systemie MySQL nadać użytkownikowi prawo do nadawania i zmiany uprawnień innym użytkownikom należy zastosować klauzulę
Pytanie 38. Wskaż typ złożony.
Pytanie 39. Formularz, którego fragment przedstawiono, został obsłużony w skrypcie PHP. Wskaż prawidłowo zapisane pobranie wartości wprowadzonej do pola edycyjnego.
Pytanie 40. Rozproszonym systemem kontroli wersji projektu programistycznego jest