Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Którą wartość będzie przechowywała zmienna a po wykonaniu przedstawionej sekwencji instrukcji języka PHP?
Pytanie 2. Aby bezpiecznie przesłać pliki strony internetowej na serwer WWW można użyć protokołu
Pytanie 3. Aby wykonać kopię zapasową bazy danych MySQL można posłużyć się
Pytanie 4. Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?
Pytanie 5. Który framework został opracowany dla skryptowego języka PHP?
Pytanie 6. Selektor klasy w kaskadowych arkuszach stylów należy zdefiniować za pomocą symbolu
Pytanie 7. Który zestaw pojęć definiuje interfejs użytkownika strony internetowej?
Pytanie 8. Aby zaimportować plik z danymi SQL do bazy danych MySQL można użyć narzędzia
Pytanie 9. Na rysunku pokazano schemat rozmieszczenia bloków na stronie WWW, w której jego części umieszcza się zwykle stopkę strony?
Pytanie 10. Proporcje obrazu 16:9 (przy założeniu, że piksel ma kształt kwadratu) można uzyskać przy rozdzielczości
Pytanie 11. Kolor zielony, w notacji szesnastkowej skróconej, można zapisać w CSS sekwencją
Pytanie 12. Składowymi modelu barw CMYK są kolory:
Pytanie 13. W języku CSS, aby uzyskać efekt pochylenia tekstu, należy użyć właściwości
Pytanie 14. Wskaż typ złożony.
Pytanie 15. Dla którego akapitu zastosowano przedstawioną właściwość stylu CSS?
Pytanie 16. Aby wyświetlić rekordy z tabeli pracownicy tylko dla pracowników, którzy skończyli 26 lat należy użyć zapytania
Pytanie 17. Aby przetestować poprawność działania kodu JavaScript należy użyć
Pytanie 18. Którą integralność opisuje cytowana definicja?
Pytanie 19. W bazach danych relacja wiele-do-wielu pomiędzy tabelami występuje, gdy
Pytanie 20. W którym standardzie języka hipertekstowego zostały wprowadzone do składni znaczniki sekcji
,
,
Pytanie 21. Element określa metadane strony internetowej dotyczące
Pytanie 22. Który z wymienionych formatów umożliwia zapis dźwięku i obrazu?
Pytanie 23. Wskaż instrukcję iteracyjną.
Pytanie 24. Który rastrowy format graficzny jest obsługiwany przez przeglądarki internetowe?
Pytanie 25. Powstające podczas zapisu pliku graficznego prostokątne zniekształcenia obrazu są charakterystyczne dla formatu
Pytanie 26. Zmienna typu integer lub int może przechowywać
Pytanie 27. Aby w systemie MySQL nadać użytkownikowi prawo do nadawania i zmiany uprawnień innym użytkownikom należy zastosować klauzulę
Pytanie 28. Formularz, którego fragment przedstawiono, został obsłużony w skrypcie PHP. Wskaż prawidłowo zapisane pobranie wartości wprowadzonej do pola edycyjnego.
Pytanie 29. Który z poniższych przykładów kodu HTML5 zostanie zakwalifikowany przez walidator HTML jako błędny?
Pytanie 30. CAPTCHA to technika zabezpieczeń na stronach WWW pozwalająca
Pytanie 31. Aby za pomocą CSS zdefiniować przedstawione opływanie obrazu tekstem należy w stylu obrazu wprowadzić zapis
Pytanie 32. Czynnością zalecaną przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa danych w bazie MySQL jest
Pytanie 33. Wskaż komentarz wieloliniowy w języku PHP
Pytanie 34. Ustalenie relacji pomiędzy tabelami w systemie bazodanowym MySQL umożliwia klauzula
Pytanie 35. Rozproszonym systemem kontroli wersji projektu programistycznego jest
Pytanie 36. Funkcja COUNT języka SQL realizuje
Pytanie 37. Pojęcie „front-end” stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do
Pytanie 38. Podczas strumieniowego przesyłania cyfrowego materiału wideo parametrem wpływającym na jakość obrazu i dźwięku jest przepływność. Wielkość ta opisuje liczbę
Pytanie 39. Aby zweryfikować poprawność składni kodu CSS można użyć
Pytanie 40. Debugger to oprogramowanie, którego zadaniem jest