Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemie Linux polecenie cd ~ służy do
Pytanie 2. Wskaż adres sieci, do której należy host o adresie 172.16.0.123/27
Pytanie 3. Zamieszczony komunikat widoczny po uruchomieniu narzędzia do naprawy systemu Windows może świadczyć o
Pytanie 4. Połączenie VPN obsługiwane przez system Windows Server, w którym uwierzytelnienie użytkowników następuje przez niezabezpieczone połączenia, a dopiero po wymianie uwierzytelnień rozpoczyna się szyfrowanie połączenia, to
Pytanie 5. Narzędziem służącym do połączenia pigtaila z włóknami kabla światłowodowego jest
Pytanie 6. Wskaż rysunek przedstawiający kondensator stały.
Pytanie 7. W układzie SI jednostką miary napięcia jest
Pytanie 8. W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji
Pytanie 9. Na rysunku został przedstawiony schemat budowy logicznej
Pytanie 10. Po analizie zamieszczonych wyników konfiguracji kart sieciowych zainstalowanych na komputerze można stwierdzić, że
Pytanie 11. Użycie polecenia tar –xf dane.tar w systemie Linux spowoduje
Pytanie 12. Aby ikony widoczne na przedstawionym obrazie pojawiły się na Pasku zadań, należy w systemie Windows skonfigurować
Pytanie 13. W systemie Windows Server narzędziem umożliwiającym zarządzanie zasadami grupy jest
Pytanie 14. Na komputerze z zainstalowanymi dwoma systemami – Windows i Linux, po wykonaniu reinstalacji systemu Windows nie uruchamia się drugi system. Aby przywrócić możliwość uruchamiania się systemu Linux oraz aby nie stracić danych i ustawień w nim zapisanych, należy
Pytanie 15. Autor zamieszczonego oprogramowania zezwala na jego bezpłatne używanie jedynie w przypadku
Pytanie 16. W systemie Windows przeprowadzenie analizy wpływu uruchamianych programów na wydajność komputera jest między innymi możliwe po użyciu polecenia
Pytanie 17. W dwóch przyległych pomieszczeniach pewnej firmy występują bardzo silne zakłócenia elektromagnetyczne. Aby zapewnić możliwie największą przepustowość podczas pracy istniejącej sieci LAN, jako medium transmisyjne należy zastosować
Pytanie 18. Który z rekordów DNS należy dodać w strefie wyszukiwania do przodu, aby zmapować nazwę domeny DNS na adres IP?
Pytanie 19. Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzowanym dostępem, należy między innymi
Pytanie 20. Polecenie net accounts zastosowane w Wierszu poleceń systemu Windows, powodujące ustawienie maksymalnej liczby dni ważności hasła, wymaga użycia opcji
Pytanie 21. Oznaczenie przedstawionego procesora informuje o