Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. <ol> <li>muzyka <ul> <li>Wpis1</li> <li>Wpis2</li> </ul> </li> <li>filmy <ul> <li>Wpis3</li> <li>Wpis4</li> </ul> </li> </ol> Która lista jest interpretacją przedstawionego kodu?
Pytanie 2. W procesie przygotowywania grafiki na stronę internetową należy wyciąć jedynie jej fragment. Taka operacja to
Pytanie 3. Program FileZilla może posłużyć do
Pytanie 4. W aplikacji internetowej komunikat powinien pojawiać się tylko wtedy, gdy dany użytkownik jest na stronie po raz pierwszy. Którą funkcję PHP należy w tym celu zastosować?
Pytanie 5. Które wyrażenie logiczne w języku PHP sprawdza, czy zmienna1 należy do przedziału jednostronnie domkniętego <-5, 10)?
Pytanie 6. img { padding: 5px; border: 1px solid grey; border-radius: 10px; } Który z obrazów został sformatowany za pomocą przedstawionego stylu CSS?
Pytanie 7. Które zapytanie SQL posłuży do wyszukania z przedstawionej tabeli wyłącznie wszystkich imion i nazwisk pacjentów urodzonych przed rokiem 2002?
Pytanie 8. <a href="http://google.com" >strona Google</a> W języku HTML zdefiniowano odnośnik do strony internetowej. Aby strona otwierała się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki, należy dopisać do definicji odnośnika atrybut
Pytanie 9. SELECT count(*) FROM Uczniowie WHERE srednia = 5; Wynikiem uruchomienia zapytania SQL jest
Pytanie 10. Który ze sposobów komentowania kodu nie jest stosowany w kodzie PHP?
Pytanie 11. Aby aplikacja PHP mogła komunikować się z bazą danych, niezbędne jest w pierwszej kolejności wywołanie funkcji o nazwie
Pytanie 12. W bazie danych zdefiniowano tabelę Mieszkancy wypełnioną danymi. Aby usunąć tę tabelę wraz z zawartością, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 13. Które ze stwierdzeń dotyczących klucza podstawowego jest prawdziwe?
Pytanie 14. Aby utworzyć tabelę, należy się posłużyć poleceniem
Pytanie 15. Aby skorzystać ze skryptu zapisanego w pliku przyklad.js, należy połączyć go ze stroną za pomocą kodu
Pytanie 16. <img src="kwiat.jpg alt="kwiat"> Dla przedstawionego fragmentu kodu walidator HTML zwróci błąd, ponieważ
Pytanie 17. Aby na stronie internetowej wyświetlić logo, którego tło jest przezroczyste, należy zastosować format
Pytanie 18. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 19. int a = 1; for (int i=1; i < 5; i++) { a = a * i; } cout << a; Programista napisał w języku C++ pętlę, która miała obliczyć wynik działania 5! (5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5). Popełnił jednak błąd logiczny polegający na tym, że
Pytanie 20. { text-align: right; } Na potrzeby strony internetowej zdefiniowano styl. Styl będzie przypisany tylko do niektórych znaczników (np. niektórych nagłówków, kilku akapitów). W takim wypadku, aby przypisać styl do kilku konkretnych znaczników, najlepiej jest zastosować
Pytanie 21. Klucz obcy w tabeli jest tworzony po to, aby
Pytanie 22. Język HTML dysponuje nagłówkami do budowania hierarchii treści. Nagłówki te występują jedynie w zakresie
Pytanie 23. <form action="plik.php" method="post"> Przedstawiona definicja formularza została zastosowana na stronie internetowej, która wysyła dane do pliku zapisanego w języku PHP. W której tablicy będą dostępne dane z formularza?
Pytanie 24. Do optymalnej realizacji algorytmu szukającego największej z trzech podanych liczb a, b i c, wystarczy zastosować
Pytanie 25. W przedstawionym fragmencie algorytmu zastosowano
Pytanie 26. W skrypcie JavaScript zastosowano metodę DOM getElementsByClassName('akapit'). Metoda ta odwoła się do akapitu
Pytanie 27. Aby obraz umieszczony na stronie internetowej automatycznie skalował się do rozmiaru ekranu, na którym jest wyświetlana strona, należy
Pytanie 28. Obiektem służącym w bazie danych do podsumowywania, wyświetlania i wydruków danych jest
Pytanie 29. Przedstawiona baza danych zawiera trzy tabele i dwie relacje. Aby wyświetlić dane wszystkich lekarzy przypisanych do konkretnego pacjenta, należy przyrównać klucze
Pytanie 30. Który z wymienionych znaczników języka HTML może posłużyć do budowy struktury strony internetowej?
Pytanie 31. Aby zdefiniować krój czcionki w stylu CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 32. Aby odebrać uprawnienia użytkownikowi, należy zastosować polecenie
Pytanie 33. W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację
Pytanie 34. W języku SQL aby zmodyfikować dane w tabeli, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 35. Aby wyświetlić jedynie imię, nazwisko i ulicę wszystkich mieszkańców, należy zastosować zapytanie