Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku JavaScript metoda getElementById odwołuje się do
Pytanie 2. Które wyrażenie logiczne w języku PHP sprawdza, czy zmienna1 należy do przedziału jednostronnie domkniętego <-5, 10)?
Pytanie 3. Klucz obcy w tabeli jest tworzony po to, aby
Pytanie 4. W skrypcie JavaScript zastosowano metodę DOM getElementsByClassName('akapit'). Metoda ta odwoła się do akapitu
Pytanie 5. Aby wyświetlić jedynie imię, nazwisko i ulicę wszystkich mieszkańców, należy zastosować zapytanie
Pytanie 6. Obiektem służącym w bazie danych do podsumowywania, wyświetlania i wydruków danych jest
Pytanie 7. Aby zdefiniować krój czcionki w stylu CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 8. Do optymalnej realizacji algorytmu szukającego największej z trzech podanych liczb a, b i c, wystarczy zastosować
Pytanie 9. Który z wymienionych znaczników języka HTML może posłużyć do budowy struktury strony internetowej?
Pytanie 10. Aby utworzyć tabelę, należy się posłużyć poleceniem
Pytanie 11. Przedstawiona baza danych zawiera trzy tabele i dwie relacje. Aby wyświetlić dane wszystkich lekarzy przypisanych do konkretnego pacjenta, należy przyrównać klucze
Pytanie 12. W procesie przygotowywania grafiki na stronę internetową należy wyciąć jedynie jej fragment. Taka operacja to
Pytanie 13. Aby na stronie internetowej wyświetlić logo, którego tło jest przezroczyste, należy zastosować format
Pytanie 14. Logo systemu CMS o nazwie Joomla! to
Pytanie 15. int tab[10]; int zm1 = 0; double zm2 = 0; … for (int i=0; i < 10; i++) { zm1 = zm1 + tab[i]; } zm2 = zm1 / 10; Tablica tab[] jest wypełniona dowolnymi liczbami całkowitymi. Jaka wartość znajdzie się w zmiennej zm2 po wykonaniu prezentowanego fragmentu kodu?
Pytanie 16. <img src="kwiat.jpg alt="kwiat"> Dla przedstawionego fragmentu kodu walidator HTML zwróci błąd, ponieważ
Pytanie 17. Język HTML dysponuje nagłówkami do budowania hierarchii treści. Nagłówki te występują jedynie w zakresie
Pytanie 18. Który ze sposobów komentowania kodu nie jest stosowany w kodzie PHP?
Pytanie 19. int a = 1; for (int i=1; i < 5; i++) { a = a * i; } cout << a; Programista napisał w języku C++ pętlę, która miała obliczyć wynik działania 5! (5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5). Popełnił jednak błąd logiczny polegający na tym, że
Pytanie 20. <ol> <li>muzyka <ul> <li>Wpis1</li> <li>Wpis2</li> </ul> </li> <li>filmy <ul> <li>Wpis3</li> <li>Wpis4</li> </ul> </li> </ol> Która lista jest interpretacją przedstawionego kodu?
Pytanie 21. W języku SQL aby zmodyfikować dane w tabeli, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 22. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 23. <form action="plik.php" method="post"> Przedstawiona definicja formularza została zastosowana na stronie internetowej, która wysyła dane do pliku zapisanego w języku PHP. W której tablicy będą dostępne dane z formularza?
Pytanie 24. enum dni {PONIEDZIALEK = 1, WTOREK, SRODA, CZWARTEK, PIATEK, SOBOTA, NIEDZIELA}; Przedstawiona w języku C++ definicja typu wyliczeniowego sprawi, że enumerator CZWARTEK będzie równy
Pytanie 25. Aby obraz umieszczony na stronie internetowej automatycznie skalował się do rozmiaru ekranu, na którym jest wyświetlana strona, należy
Pytanie 26. Aby odebrać uprawnienia użytkownikowi, należy zastosować polecenie
Pytanie 27. W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację
Pytanie 28. img { padding: 5px; border: 1px solid grey; border-radius: 10px; } Który z obrazów został sformatowany za pomocą przedstawionego stylu CSS?
Pytanie 29. W aplikacji internetowej komunikat powinien pojawiać się tylko wtedy, gdy dany użytkownik jest na stronie po raz pierwszy. Którą funkcję PHP należy w tym celu zastosować?
Pytanie 30. Aby skorzystać ze skryptu zapisanego w pliku przyklad.js, należy połączyć go ze stroną za pomocą kodu
Pytanie 31. SELECT count(*) FROM Uczniowie WHERE srednia = 5; Wynikiem uruchomienia zapytania SQL jest
Pytanie 32. Które ze stwierdzeń dotyczących klucza podstawowego jest prawdziwe?
Pytanie 33. Które zapytanie SQL posłuży do wyszukania z przedstawionej tabeli wyłącznie wszystkich imion i nazwisk pacjentów urodzonych przed rokiem 2002?