Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby wyświetlić jedynie imię, nazwisko i ulicę wszystkich mieszkańców, należy zastosować zapytanie
Pytanie 2. Aby skorzystać ze skryptu zapisanego w pliku przyklad.js, należy połączyć go ze stroną za pomocą kodu
Pytanie 3. W wyniku połączenia relacją kluczy głównych dwóch tabel otrzymuje się relację typu
Pytanie 4. Aby obraz umieszczony na stronie internetowej automatycznie skalował się do rozmiaru ekranu, na którym jest wyświetlana strona, należy
Pytanie 5. <form action="plik.php" method="post"> Przedstawiona definicja formularza została zastosowana na stronie internetowej, która wysyła dane do pliku zapisanego w języku PHP. W której tablicy będą dostępne dane z formularza?
Pytanie 6. SELECT count(*) FROM Uczniowie WHERE srednia = 5; Wynikiem uruchomienia zapytania SQL jest
Pytanie 7. Logo systemu CMS o nazwie Joomla! to
Pytanie 8. Aby aplikacja PHP mogła komunikować się z bazą danych, niezbędne jest w pierwszej kolejności wywołanie funkcji o nazwie
Pytanie 9. Które ze stwierdzeń dotyczących klucza podstawowego jest prawdziwe?
Pytanie 10. Do optymalnej realizacji algorytmu szukającego największej z trzech podanych liczb a, b i c, wystarczy zastosować
Pytanie 11. W języku JavaScript metoda getElementById odwołuje się do
Pytanie 12. enum dni {PONIEDZIALEK = 1, WTOREK, SRODA, CZWARTEK, PIATEK, SOBOTA, NIEDZIELA}; Przedstawiona w języku C++ definicja typu wyliczeniowego sprawi, że enumerator CZWARTEK będzie równy
Pytanie 13. <ol> <li>muzyka <ul> <li>Wpis1</li> <li>Wpis2</li> </ul> </li> <li>filmy <ul> <li>Wpis3</li> <li>Wpis4</li> </ul> </li> </ol> Która lista jest interpretacją przedstawionego kodu?
Pytanie 14. <a href="http://google.com" >strona Google</a> W języku HTML zdefiniowano odnośnik do strony internetowej. Aby strona otwierała się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki, należy dopisać do definicji odnośnika atrybut
Pytanie 15. Program FileZilla może posłużyć do
Pytanie 16. Aby utworzyć tabelę, należy się posłużyć poleceniem
Pytanie 17. int a = 1; for (int i=1; i < 5; i++) { a = a * i; } cout << a; Programista napisał w języku C++ pętlę, która miała obliczyć wynik działania 5! (5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5). Popełnił jednak błąd logiczny polegający na tym, że
Pytanie 18. Obiektem służącym w bazie danych do podsumowywania, wyświetlania i wydruków danych jest
Pytanie 19. W aplikacji internetowej komunikat powinien pojawiać się tylko wtedy, gdy dany użytkownik jest na stronie po raz pierwszy. Którą funkcję PHP należy w tym celu zastosować?
Pytanie 20. Przedstawiona baza danych zawiera trzy tabele i dwie relacje. Aby wyświetlić dane wszystkich lekarzy przypisanych do konkretnego pacjenta, należy przyrównać klucze
Pytanie 21. W języku SQL aby zmodyfikować dane w tabeli, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 22. { text-align: right; } Na potrzeby strony internetowej zdefiniowano styl. Styl będzie przypisany tylko do niektórych znaczników (np. niektórych nagłówków, kilku akapitów). W takim wypadku, aby przypisać styl do kilku konkretnych znaczników, najlepiej jest zastosować
Pytanie 23. Które zapytanie SQL posłuży do wyszukania z przedstawionej tabeli wyłącznie wszystkich imion i nazwisk pacjentów urodzonych przed rokiem 2002?
Pytanie 24. W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację
Pytanie 25. Aby na stronie internetowej wyświetlić logo, którego tło jest przezroczyste, należy zastosować format
Pytanie 26. W przedstawionym fragmencie algorytmu zastosowano
Pytanie 27. Które wyrażenie logiczne w języku PHP sprawdza, czy zmienna1 należy do przedziału jednostronnie domkniętego <-5, 10)?
Pytanie 28. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Pytanie 29. int tab[10]; int zm1 = 0; double zm2 = 0; … for (int i=0; i < 10; i++) { zm1 = zm1 + tab[i]; } zm2 = zm1 / 10; Tablica tab[] jest wypełniona dowolnymi liczbami całkowitymi. Jaka wartość znajdzie się w zmiennej zm2 po wykonaniu prezentowanego fragmentu kodu?
Pytanie 30. W skrypcie JavaScript zastosowano metodę DOM getElementsByClassName('akapit'). Metoda ta odwoła się do akapitu
Pytanie 31. Aby zdefiniować krój czcionki w stylu CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 32. Który z wymienionych znaczników języka HTML może posłużyć do budowy struktury strony internetowej?
Pytanie 33. Język HTML dysponuje nagłówkami do budowania hierarchii treści. Nagłówki te występują jedynie w zakresie
Pytanie 34. Który ze sposobów komentowania kodu nie jest stosowany w kodzie PHP?
Pytanie 35. Aby odebrać uprawnienia użytkownikowi, należy zastosować polecenie
Pytanie 36. <img src="kwiat.jpg alt="kwiat"> Dla przedstawionego fragmentu kodu walidator HTML zwróci błąd, ponieważ
Pytanie 37. Klucz obcy w tabeli jest tworzony po to, aby
Pytanie 38. img { padding: 5px; border: 1px solid grey; border-radius: 10px; } Który z obrazów został sformatowany za pomocą przedstawionego stylu CSS?