Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby przesłać dane za pomocą funkcji mysqli_query() w skrypcie PHP, który wstawia do bazy danych dane pobrane z formularza ze strony internetowej, jako jednego z parametrów należy użyć kwerendy
Pytanie 2. W którym z bloków należy umieścić warunek pętli?
Pytanie 3. Atrybut kolumny NOT NULL jest wymagany w przypadku
Pytanie 4. Aby za pomocą polecenia SELECT wyświetlić nazwiska osób mieszkających na osiedlu tak, aby te nazwiska nie powtarzały się, należy zapisać zapytanie w postaci
Pytanie 5. Podczas walidacji dokumentu HTML5 pojawił się komunikat o treści: „Error: Element head is missing a required instance of child element title”. Oznacza to, że w dokumencie
Pytanie 6. Wskaż nazwę Systemu Zarządzania Treścią, którego logo zostało przedstawione na rysunku.
Pytanie 7. Baza danych zawiera dane multimedialne, co wiąże się z przechowywaniem dużych ilości danych binarnych. Do takich danych należy zastosować typ
Pytanie 8. Przedstawione w języku CSS formatowanie czcionki będzie obowiązywać dla
Pytanie 9. Przedstawiona linia kodu została zapisana w języku
Pytanie 10. Globalne tablice do przechowywania danych o ciastkach i sesjach: $_COOKIE oraz $_SESSION są częścią języka
Pytanie 11. Aby zwiększyć szybkość działania strony zawierającej grafikę o wymiarach 2000 px na 760 px, należy zmniejszyć rozmiary grafiki
Pytanie 12. Przedstawiony fragment kodu PHP działa poprawnie i ma za zadanie wyświetlić na stronie internetowej dane pobrane kwerendą z bazy danych. Z ilu pól zostaną wyświetlone dane?
Pytanie 13. Który z kodów HTML opisuje przedstawioną tabelę? (Dla uproszczenia pominięto zapis stylu obramowania tabeli i komórek)
Pytanie 14. Pole lub zbiór pól jednoznacznie identyfikujący każdy pojedynczy wiersz w tabeli w bazie danych to klucz
Pytanie 15. Której właściwości CSS należy użyć, aby zdefiniować marginesy wewnętrzne dla elementu?
Pytanie 16. W bazach danych do prezentacji danych spełniających określone warunki nalezy utworzyć
Pytanie 17. Którą czynność należy wykonać podczas obróbki zdjęcia w edytorze grafiki, aby białe tło zamienić na przezroczystość?
Pytanie 18. Na stronie internetowej znajduje się formularz, do którego należy zaprogramować następujące funkcje: • walidacja: w trakcie wypełniania formularza w czasie rzeczywistym jest sprawdzana poprawność danych • przesyłanie danych: po wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu dane są przesyłane do bazy danych na serwerze Aby zaimplementować tę funkcjonalność w możliwie najprostszy sposób, należy zapisać
Pytanie 19. Na rysunku przedstawiono strukturę bloków strony internetowej. Który z fragmentów formatowania strony pasuje do takiego układu? (Dla uproszczenia pominięto właściwości koloru tła, wysokości i czcionki)
Pytanie 20. Który znacznik należy do znaczników definiujących listy w języku HTML?
Pytanie 21. Które polecenie służy do zmiany wartości o jeden w polu RokStudiów w tabeli Studenci dla studentów, którzy studiują na roku 1÷4?
Pytanie 22. Wartości: static, relative, fixed, absolute oraz sticky można przypisać do właściwości
Pytanie 23. Które z wyrażeń logicznych zapisanych w języku C sprawdza, czy zmienna o nazwie zm1 należy do przedziału (6, 203> ?
Pytanie 24. Aby dostosować stronę internetową dla niewidomych, należy nadać wyświetlanym za pomocą znacznika img obrazom atrybut
Pytanie 25. Która z deklaracji funkcji w języku C++ ma parametr wejściowy typu rzeczywistego, a zwraca wartość całkowitą?
Pytanie 26. Co zostanie wypisane w wyniku wykonania przedstawionych instrukcji?
Pytanie 27. Który sposób komentowania w języku PHP pozwala na zapis bloku komentarza w kilku liniach?
Pytanie 28. Który kod języka HTML da efekt formatowania jak na przedstawionym rysunku?