Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby zwiększyć szybkość działania strony zawierającej grafikę o wymiarach 2000 px na 760 px, należy zmniejszyć rozmiary grafiki
Pytanie 2. W którym z bloków należy umieścić warunek pętli?
Pytanie 3. Atrybut kolumny NOT NULL jest wymagany w przypadku
Pytanie 4. Na rysunku przedstawiono strukturę bloków strony internetowej. Który z fragmentów formatowania strony pasuje do takiego układu? (Dla uproszczenia pominięto właściwości koloru tła, wysokości i czcionki)
Pytanie 5. Która z deklaracji funkcji w języku C++ ma parametr wejściowy typu rzeczywistego, a zwraca wartość całkowitą?
Pytanie 6. W bazach danych do prezentacji danych spełniających określone warunki nalezy utworzyć
Pytanie 7. Ile razy należy zapisać instrukcję warunkową, aby zaimplementować w języku programowania przedstawiony algorytm?
Pytanie 8. Której właściwości CSS należy użyć, aby zdefiniować marginesy wewnętrzne dla elementu?
Pytanie 9. Wskaż różnicę pomiędzy poleceniami DROP TABLE i TRUNCATE TABLE.
Pytanie 10. Kwalifikatory dostępu: private, protected i public definiują mechanizm
Pytanie 11. Globalne tablice do przechowywania danych o ciastkach i sesjach: $_COOKIE oraz $_SESSION są częścią języka
Pytanie 12. Którą czynność należy wykonać podczas obróbki zdjęcia w edytorze grafiki, aby białe tło zamienić na przezroczystość?
Pytanie 13. W tabeli Recepta pola Imie i Nazwisko dotyczą pacjenta, na którego recepta jest wydana. Którą kwerendę należy zastosować, aby dla wszystkich recept uzyskać datę wystawienia recepty oraz imię i nazwisko lekarza wystawiającego?
Pytanie 14. Za pomocą którego słowa kluczowego deklaruje się zmienną w języku JavaScript?
Pytanie 15. Na stronie internetowej znajduje się formularz, do którego należy zaprogramować następujące funkcje: • walidacja: w trakcie wypełniania formularza w czasie rzeczywistym jest sprawdzana poprawność danych • przesyłanie danych: po wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu dane są przesyłane do bazy danych na serwerze Aby zaimplementować tę funkcjonalność w możliwie najprostszy sposób, należy zapisać
Pytanie 16. Aby za pomocą polecenia SELECT wyświetlić nazwiska osób mieszkających na osiedlu tak, aby te nazwiska nie powtarzały się, należy zapisać zapytanie w postaci
Pytanie 17. Co zostanie wypisane w wyniku wykonania przedstawionych instrukcji?
Pytanie 18. Wartości: static, relative, fixed, absolute oraz sticky można przypisać do właściwości
Pytanie 19. Aby przesłać dane za pomocą funkcji mysqli_query() w skrypcie PHP, który wstawia do bazy danych dane pobrane z formularza ze strony internetowej, jako jednego z parametrów należy użyć kwerendy
Pytanie 20. Który z kodów HTML opisuje przedstawioną tabelę? (Dla uproszczenia pominięto zapis stylu obramowania tabeli i komórek)
Pytanie 21. Przedstawiony fragment kodu PHP działa poprawnie i ma za zadanie wyświetlić na stronie internetowej dane pobrane kwerendą z bazy danych. Z ilu pól zostaną wyświetlone dane?
Pytanie 22. Który sposób komentowania w języku PHP pozwala na zapis bloku komentarza w kilku liniach?
Pytanie 23. Które polecenie służy do zmiany wartości o jeden w polu RokStudiów w tabeli Studenci dla studentów, którzy studiują na roku 1÷4?
Pytanie 24. Jednym z wariantów testów jednostkowych jest analiza ścieżek, która polega na
Pytanie 25. Który znacznik należy do znaczników definiujących listy w języku HTML?
Pytanie 26. W języku C, aby zadeklarować stałą, należy użyć
Pytanie 27. Podczas walidacji dokumentu HTML5 pojawił się komunikat o treści: „Error: Element head is missing a required instance of child element title”. Oznacza to, że w dokumencie
Pytanie 28. Które z wyrażeń logicznych zapisanych w języku C sprawdza, czy zmienna o nazwie zm1 należy do przedziału (6, 203> ?