Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Którą czynność należy wykonać podczas obróbki zdjęcia w edytorze grafiki, aby białe tło zamienić na przezroczystość?
Pytanie 2. Pole lub zbiór pól jednoznacznie identyfikujący każdy pojedynczy wiersz w tabeli w bazie danych to klucz
Pytanie 3. Aby przesłać dane za pomocą funkcji mysqli_query() w skrypcie PHP, który wstawia do bazy danych dane pobrane z formularza ze strony internetowej, jako jednego z parametrów należy użyć kwerendy
Pytanie 4. Baza danych zawiera dane multimedialne, co wiąże się z przechowywaniem dużych ilości danych binarnych. Do takich danych należy zastosować typ
Pytanie 5. Atrybut kolumny NOT NULL jest wymagany w przypadku
Pytanie 6. W kodzie CSS zastosowano formatowanie elementu listy, przy czym żadne inne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane. Zastosowane formatowanie sprawi, że
Pytanie 7. Wartości: static, relative, fixed, absolute oraz sticky można przypisać do właściwości
Pytanie 8. Co zostanie wypisane w wyniku wykonania przedstawionych instrukcji?
Pytanie 9. Której właściwości CSS należy użyć, aby zdefiniować marginesy wewnętrzne dla elementu?
Pytanie 10. Za pomocą którego słowa kluczowego deklaruje się zmienną w języku JavaScript?
Pytanie 11. Kwalifikatory dostępu: private, protected i public definiują mechanizm
Pytanie 12. Które polecenie służy do zmiany wartości o jeden w polu RokStudiów w tabeli Studenci dla studentów, którzy studiują na roku 1÷4?
Pytanie 13. Który kod języka HTML da efekt formatowania jak na przedstawionym rysunku?
Pytanie 14. W języku SQL, aby zmienić strukturę tabeli, np. poprzez dodanie lub usunięcie kolumny, należy zastosować polecenie
Pytanie 15. Aby dostosować stronę internetową dla niewidomych, należy nadać wyświetlanym za pomocą znacznika img obrazom atrybut
Pytanie 16. Aby zwiększyć szybkość działania strony zawierającej grafikę o wymiarach 2000 px na 760 px, należy zmniejszyć rozmiary grafiki
Pytanie 17. Który sposób komentowania w języku PHP pozwala na zapis bloku komentarza w kilku liniach?
Pytanie 18. Przedstawiona linia kodu została zapisana w języku
Pytanie 19. Ile razy należy zapisać instrukcję warunkową, aby zaimplementować w języku programowania przedstawiony algorytm?
Pytanie 20. Na rysunku przedstawiono strukturę bloków strony internetowej. Który z fragmentów formatowania strony pasuje do takiego układu? (Dla uproszczenia pominięto właściwości koloru tła, wysokości i czcionki)
Pytanie 21. Zadaniem przedstawionej pętli jest
Pytanie 22. Wskaż nazwę Systemu Zarządzania Treścią, którego logo zostało przedstawione na rysunku.
Pytanie 23. W bazach danych do prezentacji danych spełniających określone warunki nalezy utworzyć
Pytanie 24. Którego protokołu należy użyć, aby przesłać pliki strony internetowej na serwer hostingowy?
Pytanie 25. Globalne tablice do przechowywania danych o ciastkach i sesjach: $_COOKIE oraz $_SESSION są częścią języka
Pytanie 26. Przedstawiony fragment kodu PHP działa poprawnie i ma za zadanie wyświetlić na stronie internetowej dane pobrane kwerendą z bazy danych. Z ilu pól zostaną wyświetlone dane?
Pytanie 27. Jednym z wariantów testów jednostkowych jest analiza ścieżek, która polega na
Pytanie 28. Aby nadać użytkownikowi uprawnienia do tabel w bazie danych, należy zastosować polecenie
Pytanie 29. Wskaż różnicę pomiędzy poleceniami DROP TABLE i TRUNCATE TABLE.
Pytanie 30. W którym z bloków należy umieścić warunek pętli?
Pytanie 31. Który znacznik należy do znaczników definiujących listy w języku HTML?
Pytanie 32. W tabeli Recepta pola Imie i Nazwisko dotyczą pacjenta, na którego recepta jest wydana. Którą kwerendę należy zastosować, aby dla wszystkich recept uzyskać datę wystawienia recepty oraz imię i nazwisko lekarza wystawiającego?
Pytanie 33. Która z deklaracji funkcji w języku C++ ma parametr wejściowy typu rzeczywistego, a zwraca wartość całkowitą?
Pytanie 34. Który z kodów HTML opisuje przedstawioną tabelę? (Dla uproszczenia pominięto zapis stylu obramowania tabeli i komórek)