Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W tabeli Recepta pola Imie i Nazwisko dotyczą pacjenta, na którego recepta jest wydana. Którą kwerendę należy zastosować, aby dla wszystkich recept uzyskać datę wystawienia recepty oraz imię i nazwisko lekarza wystawiającego?
Pytanie 2. Jednym z wariantów testów jednostkowych jest analiza ścieżek, która polega na
Pytanie 3. Globalne tablice do przechowywania danych o ciastkach i sesjach: $_COOKIE oraz $_SESSION są częścią języka
Pytanie 4. Aby za pomocą polecenia SELECT wyświetlić nazwiska osób mieszkających na osiedlu tak, aby te nazwiska nie powtarzały się, należy zapisać zapytanie w postaci
Pytanie 5. Przedstawiona linia kodu została zapisana w języku
Pytanie 6. Której właściwości CSS należy użyć, aby zdefiniować marginesy wewnętrzne dla elementu?
Pytanie 7. Co zostanie wypisane w wyniku wykonania przedstawionych instrukcji?
Pytanie 8. W którym z bloków należy umieścić warunek pętli?
Pytanie 9. Aby nadać użytkownikowi uprawnienia do tabel w bazie danych, należy zastosować polecenie
Pytanie 10. Aby zwiększyć szybkość działania strony zawierającej grafikę o wymiarach 2000 px na 760 px, należy zmniejszyć rozmiary grafiki
Pytanie 11. Który sposób komentowania w języku PHP pozwala na zapis bloku komentarza w kilku liniach?
Pytanie 12. Pole lub zbiór pól jednoznacznie identyfikujący każdy pojedynczy wiersz w tabeli w bazie danych to klucz
Pytanie 13. Która z deklaracji funkcji w języku C++ ma parametr wejściowy typu rzeczywistego, a zwraca wartość całkowitą?
Pytanie 14. Podczas walidacji dokumentu HTML5 pojawił się komunikat o treści: „Error: Element head is missing a required instance of child element title”. Oznacza to, że w dokumencie
Pytanie 15. Którą czynność należy wykonać podczas obróbki zdjęcia w edytorze grafiki, aby białe tło zamienić na przezroczystość?
Pytanie 16. Za pomocą którego słowa kluczowego deklaruje się zmienną w języku JavaScript?
Pytanie 17. W kodzie CSS zastosowano formatowanie elementu listy, przy czym żadne inne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane. Zastosowane formatowanie sprawi, że
Pytanie 18. Kwalifikatory dostępu: private, protected i public definiują mechanizm
Pytanie 19. Aby przesłać dane za pomocą funkcji mysqli_query() w skrypcie PHP, który wstawia do bazy danych dane pobrane z formularza ze strony internetowej, jako jednego z parametrów należy użyć kwerendy
Pytanie 20. Przedstawiony fragment kodu PHP działa poprawnie i ma za zadanie wyświetlić na stronie internetowej dane pobrane kwerendą z bazy danych. Z ilu pól zostaną wyświetlone dane?
Pytanie 21. Baza danych zawiera dane multimedialne, co wiąże się z przechowywaniem dużych ilości danych binarnych. Do takich danych należy zastosować typ
Pytanie 22. Którego protokołu należy użyć, aby przesłać pliki strony internetowej na serwer hostingowy?
Pytanie 23. Zadaniem przedstawionej pętli jest
Pytanie 24. W języku C, aby zadeklarować stałą, należy użyć
Pytanie 25. W języku SQL, aby zmienić strukturę tabeli, np. poprzez dodanie lub usunięcie kolumny, należy zastosować polecenie
Pytanie 26. Który kod języka HTML da efekt formatowania jak na przedstawionym rysunku?
Pytanie 27. Które z wyrażeń logicznych zapisanych w języku C sprawdza, czy zmienna o nazwie zm1 należy do przedziału (6, 203> ?
Pytanie 28. Wartości: static, relative, fixed, absolute oraz sticky można przypisać do właściwości
Pytanie 29. Które polecenie służy do zmiany wartości o jeden w polu RokStudiów w tabeli Studenci dla studentów, którzy studiują na roku 1÷4?
Pytanie 30. Na stronie internetowej znajduje się formularz, do którego należy zaprogramować następujące funkcje: • walidacja: w trakcie wypełniania formularza w czasie rzeczywistym jest sprawdzana poprawność danych • przesyłanie danych: po wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu dane są przesyłane do bazy danych na serwerze Aby zaimplementować tę funkcjonalność w możliwie najprostszy sposób, należy zapisać
Pytanie 31. Przedstawione w języku CSS formatowanie czcionki będzie obowiązywać dla
Pytanie 32. Który znacznik należy do znaczników definiujących listy w języku HTML?
Pytanie 33. Wskaż nazwę Systemu Zarządzania Treścią, którego logo zostało przedstawione na rysunku.
Pytanie 34. W bazach danych do prezentacji danych spełniających określone warunki nalezy utworzyć
Pytanie 35. Który z kodów HTML opisuje przedstawioną tabelę? (Dla uproszczenia pominięto zapis stylu obramowania tabeli i komórek)
Pytanie 36. Wskaż różnicę pomiędzy poleceniami DROP TABLE i TRUNCATE TABLE.
Pytanie 37. Aby dostosować stronę internetową dla niewidomych, należy nadać wyświetlanym za pomocą znacznika img obrazom atrybut
Pytanie 38. Atrybut kolumny NOT NULL jest wymagany w przypadku
Pytanie 39. Ile razy należy zapisać instrukcję warunkową, aby zaimplementować w języku programowania przedstawiony algorytm?
Pytanie 40. Na rysunku przedstawiono strukturę bloków strony internetowej. Który z fragmentów formatowania strony pasuje do takiego układu? (Dla uproszczenia pominięto właściwości koloru tła, wysokości i czcionki)