Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W którym z bloków należy umieścić warunek pętli?
Pytanie 2. Który z kodów HTML opisuje przedstawioną tabelę? (Dla uproszczenia pominięto zapis stylu obramowania tabeli i komórek)
Pytanie 3. Wskaż nazwę Systemu Zarządzania Treścią, którego logo zostało przedstawione na rysunku.
Pytanie 4. Za pomocą którego słowa kluczowego deklaruje się zmienną w języku JavaScript?
Pytanie 5. Aby zwiększyć szybkość działania strony zawierającej grafikę o wymiarach 2000 px na 760 px, należy zmniejszyć rozmiary grafiki
Pytanie 6. Przedstawiony fragment kodu PHP działa poprawnie i ma za zadanie wyświetlić na stronie internetowej dane pobrane kwerendą z bazy danych. Z ilu pól zostaną wyświetlone dane?
Pytanie 7. Który sposób komentowania w języku PHP pozwala na zapis bloku komentarza w kilku liniach?
Pytanie 8. Aby dostosować stronę internetową dla niewidomych, należy nadać wyświetlanym za pomocą znacznika img obrazom atrybut
Pytanie 9. Przedstawione w języku CSS formatowanie czcionki będzie obowiązywać dla
Pytanie 10. Jednym z wariantów testów jednostkowych jest analiza ścieżek, która polega na
Pytanie 11. W języku SQL, aby zmienić strukturę tabeli, np. poprzez dodanie lub usunięcie kolumny, należy zastosować polecenie
Pytanie 12. Którą czynność należy wykonać podczas obróbki zdjęcia w edytorze grafiki, aby białe tło zamienić na przezroczystość?
Pytanie 13. W bazach danych do prezentacji danych spełniających określone warunki nalezy utworzyć
Pytanie 14. W tabeli Recepta pola Imie i Nazwisko dotyczą pacjenta, na którego recepta jest wydana. Którą kwerendę należy zastosować, aby dla wszystkich recept uzyskać datę wystawienia recepty oraz imię i nazwisko lekarza wystawiającego?
Pytanie 15. Kwalifikatory dostępu: private, protected i public definiują mechanizm
Pytanie 16. Baza danych zawiera dane multimedialne, co wiąże się z przechowywaniem dużych ilości danych binarnych. Do takich danych należy zastosować typ
Pytanie 17. Które polecenie służy do zmiany wartości o jeden w polu RokStudiów w tabeli Studenci dla studentów, którzy studiują na roku 1÷4?
Pytanie 18. Ile razy należy zapisać instrukcję warunkową, aby zaimplementować w języku programowania przedstawiony algorytm?
Pytanie 19. Aby przesłać dane za pomocą funkcji mysqli_query() w skrypcie PHP, który wstawia do bazy danych dane pobrane z formularza ze strony internetowej, jako jednego z parametrów należy użyć kwerendy
Pytanie 20. Który kod języka HTML da efekt formatowania jak na przedstawionym rysunku?
Pytanie 21. Aby nadać użytkownikowi uprawnienia do tabel w bazie danych, należy zastosować polecenie
Pytanie 22. W kodzie CSS zastosowano formatowanie elementu listy, przy czym żadne inne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane. Zastosowane formatowanie sprawi, że
Pytanie 23. Przedstawiona linia kodu została zapisana w języku
Pytanie 24. Podczas walidacji dokumentu HTML5 pojawił się komunikat o treści: „Error: Element head is missing a required instance of child element title”. Oznacza to, że w dokumencie
Pytanie 25. Atrybut kolumny NOT NULL jest wymagany w przypadku
Pytanie 26. Która z deklaracji funkcji w języku C++ ma parametr wejściowy typu rzeczywistego, a zwraca wartość całkowitą?
Pytanie 27. Aby za pomocą polecenia SELECT wyświetlić nazwiska osób mieszkających na osiedlu tak, aby te nazwiska nie powtarzały się, należy zapisać zapytanie w postaci
Pytanie 28. Zadaniem przedstawionej pętli jest
Pytanie 29. Wartości: static, relative, fixed, absolute oraz sticky można przypisać do właściwości
Pytanie 30. Której właściwości CSS należy użyć, aby zdefiniować marginesy wewnętrzne dla elementu?
Pytanie 31. Które z wyrażeń logicznych zapisanych w języku C sprawdza, czy zmienna o nazwie zm1 należy do przedziału (6, 203> ?
Pytanie 32. Którego protokołu należy użyć, aby przesłać pliki strony internetowej na serwer hostingowy?
Pytanie 33. Wskaż różnicę pomiędzy poleceniami DROP TABLE i TRUNCATE TABLE.
Pytanie 34. Na rysunku przedstawiono strukturę bloków strony internetowej. Który z fragmentów formatowania strony pasuje do takiego układu? (Dla uproszczenia pominięto właściwości koloru tła, wysokości i czcionki)