Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiony kod źródłowy, zapisany w języku C++, ma za zadanie dla wprowadzanych dowolnych całkowitych liczb różnych od zera wypisać
Pytanie 2. W jakim formacie należy zapisać obraz, aby mógł być wyświetlony na stronie internetowej z zachowaniem przezroczystości?
Pytanie 3. Wskaż zapytanie, w którym dane zostały posortowane.
Pytanie 4. Na potrzeby strony internetowej przygotowano grafikę rysunek.jpg o rozmiarze: szerokość 200 px, wysokość 100 px. Aby wyświetlić tę grafikę jako miniaturę – pomniejszoną z zachowaniem proporcji, można zastosować znacznik
Pytanie 5. W języku PHP float reprezentuje typ
Pytanie 6. W relacyjnych bazach danych, jeżeli dwie tabele są połączone za pomocą ich kluczy głównych, mamy do czynienia z relacją
Pytanie 7. $db = mysqli_connect("localhost", "root", "qwerty", "baza1"); if ( !$db ) { … } Przedstawiony kod PHP nawiązuje połączenie z serwerem bazy danych. Jakiego typu operacje powinny się znaleźć w instrukcji warunkowej w miejscu trzech kropek?
Pytanie 8. GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO jan; REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON klienci FROM jan; Jakie uprawnienia będzie miał użytkownik jan po wykonaniu na bazie danych przedstawionych poleceń?
Pytanie 9. Przedstawiony fragment kodu PHP ma za zadanie umieścić dane znajdujące się w zmiennych $a, $b, $c w bazie danych, w tabeli dane. Tabela dane zawiera cztery pola, z czego pierwsze to autoinkrementowany klucz główny. Które z poleceń powinno być przypisane do zmiennej $zapytanie?
Pytanie 10. Instrukcja for może być zastąpiona instrukcją
Pytanie 11. Dana jest tabela zwierzeta z polami nazwa, gatunek, gromada, cechy, dlugosc_zycia. Dla dowolnego zestawu danych, aby wyświetlić nazwy tych zwierząt, które żyją przynajmniej 20 lat oraz są ssakami, należy wydać zapytanie:
Pytanie 12. Wbudowanym w pakiet XAMPP narzędziem służącym do zarządzania bazą danych jest
Pytanie 13. Na obrazie przedstawiono efekt formatowania stylami CSS oraz kod HTML generujący ten przykład. Zakładając, że marginesy wewnętrzne wynoszą 50 px, a zewnętrzne wynoszą 20 px, styl CSS dla obrazu ma postać
Pytanie 14. W tabeli personel znajdują się pola: imie, nazwisko, pensja, staz. Aby otrzymać średnią pensję pracowników, dla których staż wynosi od 10 do 20 lat pracy włącznie, należy wykonać kwerendę:
Pytanie 15. Którym słowem kluczowym, w języku z rodziny C należy posłużyć się, aby przypisać alternatywną nazwę dla istniejącego typu danych?
Pytanie 16. Normalizacja tabel jest procesem, który ma na celu
Pytanie 17. Za pomocą którego protokołu można opublikować stronę internetową na serwerze?
Pytanie 18. Pętla while powinna być wykonywana tak długo, jak długo zmienna x będzie przyjmowała wartości z przedziału obustronnie otwartego (-2, 5). Zapis tego warunku w nagłówku pętli za pomocą języka PHP ma postać
Pytanie 19. Testy dotyczące skalowalności oprogramowania mają za zadanie sprawdzić, czy aplikacja
Pytanie 20. n ="Napis1"; s =n.length; Co spowoduje fragment skryptu w języku JavaScript?
Pytanie 21. Po wykonaniu się przedstawionego fragmentu kodu języka C/C++ zmiennej o nazwie zmienna2 zostanie
Pytanie 22. Który z komentarzy opisuje zadanie zdefiniowanej w języku PHP funkcji?
Pytanie 23. ALTER TABLE nazwa1 ADD nazwa2 DOUBLE NOT NULL; Za pomocą przedstawionego zapytania w tabeli zostanie
Pytanie 24. DOM dostarcza metod i własności, które w języku JavaScript pozwalają na
Pytanie 25. Aby obraz wstawiony kodem HTML mógł być interpretowany przez programy wspomagające osoby niewidzące, należy zdefiniować atrybut
Pytanie 26. Przedstawiony blok reprezentuje czynność
Pytanie 27. Który znacznik należący do sekcji head dokumentu HTML w wersji 5 jest wymagany przez walidator języka HTML, a jego brak jest zgłaszany jako błąd (error)?
Pytanie 28. Której funkcji edytora grafiki rastrowej należy użyć, aby przygotować rysunek do wyświetlenia na stronie w ten sposób, żeby było widoczne tylko to, co znajduje się w ramce?
Pytanie 29. <img src="obraz1.png"> <img src="obraz2.png" id="id1"> <button onclick="document.getElementById('id1').style.display='none'">Przycisk</button> Przedstawiony fragment dokumentu HTML z kodem JavaScript spowoduje, że po wciśnięciu przycisku
Pytanie 30. Witryna internetowa ma mieć przedstawioną strukturę bloków. Aby uzyskać ten układ, należy znacznikom sekcji przypisać właściwości w następujący sposób:
Pytanie 31. CHECK TABLE pracownicy CHANGED; Które tabele zostaną sprawdzone za pomocą przedstawionego polecenia?
Pytanie 32. W języku HTML znacznik <i> nadaje znakom taki sam wizualny efekt jak znacznik
Pytanie 33. Przedstawiono tabelę zdefiniowaną kodem HTML, bez formatowania CSS. Który z fragmentów kodu HTML odpowiada pierwszemu wierszowi tabeli?
Pytanie 34. Witryna internetowa wysyła dane poufne za pomocą formularza do kodu PHP. Która metoda wysłania jest najbardziej bezpieczna?
Pytanie 35. Aby zadeklarować pole klasy, do którego mają dostęp jedynie metody tej klasy i pole to nie jest dostępne dla klas pochodnych, należy użyć kwalifikatora dostępu
Pytanie 36. Aby usunąć tabelę należy zastosować kwerendę
Pytanie 37. Funkcją agregującą zwracającą liczbę rekordów jest
Pytanie 38. Zapytanie z klauzulą JOIN stosuje się, aby
Pytanie 39. Podstawowym zadaniem systemu CMS jest oddzielenie treści serwisu informacyjnego od jego wyglądu. Efekt ten jest uzyskany poprzez generowanie zawartości
Pytanie 40. W kodzie CSS zdefiniowano cztery klasy formatowania, których następnie użyto do formatowania paragrafów. Efekt widoczny na rysunku powstał po zastosowaniu klasy o nazwie