Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które stwierdzenie najlepiej opisuje klasę Owoc zdefiniowaną w języku PHP i przedstawioną na listingu?
Pytanie 2. Tabele: Klienci i Zgloszenia są powiązane relacją jeden do wielu. Aby wybrać jedynie opis zgłoszenia oraz odpowiadające mu nazwisko klienta dla zgłoszenia numer 5, należy wydać polecenie
Pytanie 3. Program zapisany w języku PHP ma za zadanie obliczyć średnią pozytywnych ocen ucznia od 2 do 6. Warunek wybierania ocen w pętli liczącej średnią powinien zawierać wyrażenie logiczne
Pytanie 4. W języku JavaScript, aby wydzielić fragment napisu znajdujący się pomiędzy wskazanymi przez parametr indeksami należy użyć metody
Pytanie 5. Obraz, który ma być wyświetlony na stronie powinien mieć tło przezroczyste. Wskaż format graficzny, w którym należy zapisać taki plik.
Pytanie 6. Kod JavaScript wywołany zdarzeniem kliknięcia przycisku ma za zadanie
Pytanie 7. W języku SQL, aby zabezpieczyć kwerendę CREATE USER tak, aby nie zostało utworzone konto w przypadku, gdy już istnieje, można posłużyć się składnią
Pytanie 8. Którego typu danych w bazie MySQL należy użyć, aby przechować w jednym polu datę i czas?
Pytanie 9. SELECT imie FROM mieszkancy WHERE imie LIKE '_r%'; Dla których imion zastosowana w zapytaniu klauzula LIKE jest prawdziwa?
Pytanie 10. Który z paragrafów został sformatowany przedstawionym stylem zakładając, że pozostałe własności paragrafu przyjmują wartości domyślne?
Pytanie 11. Przedstawiony fragment kodu PHP służy do obsługi
Pytanie 12. Wskaż instrukcję równoważną do instrukcji switch zapisanej językiem PHP.
Pytanie 13. Integralność encji w bazie danych zostanie zachowana, jeżeli między innymi
Pytanie 14. W języku HTML zapisano formularz. Który z efektów działania kodu będzie wyświetlony przez przeglądarkę zakładając, że w drugie pole użytkownik wpisał wartość „ala ma kota”?
Pytanie 15. Kolorem o barwie niebieskiej jest kolor
Pytanie 16. Formatami Video obsługiwanymi w standardzie HTML5 są
Pytanie 17. Pole insert_id zdefiniowane w bibliotece MySQLi języka PHP może być wykorzystane do
Pytanie 18. Znaczniki HTML oraz służące do podkreślenia ważności tekstu, pod względem formatowania są odpowiednikami znaczników
Pytanie 19. W języku CSS, należy zdefiniować tło dokumentu jako obraz rys.png. Obraz ma powtarzać się jedynie w poziomie. Którą definicję należy przypisać selektorowi body?
Pytanie 20. Aby edytować dane w bazie danych można posłużyć się
Pytanie 21. Jak nazywa się metoda sortowania polegająca na podziale na n przedziałów jednakowej długości, w których następuje sortowanie, po czym posortowane zawartości przedziałów są poddawane analizie i prezentacji?
Pytanie 22. Która instrukcja algorytmu odpowiada graficznej reprezentacji bloku przedstawionego na rysunku?
Pytanie 23. Aby przy pomocy zapytania SQL zmodyfikować strukturę istniejącej tabeli, należy zastosować kwerendę
Pytanie 24. Kwerendę SELECT DISTINCT należy zastosować w przypadku, gdy potrzeba wybrać rekordy
Pytanie 25. Funkcja agregująca AVG użyta w zapytaniu ma za zadanie
Pytanie 26. Kwerenda ma za zadanie w tabeli artykuly