Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Brak którego elementu języka HTML wygeneruje ostrzeżenie lub błąd walidatora HTML?
Pytanie 2. Jak nazywa się metoda sortowania polegająca na podziale na n przedziałów jednakowej długości, w których następuje sortowanie, po czym posortowane zawartości przedziałów są poddawane analizie i prezentacji?
Pytanie 3. Tabele: Klienci i Zgloszenia są powiązane relacją jeden do wielu. Aby wybrać jedynie opis zgłoszenia oraz odpowiadające mu nazwisko klienta dla zgłoszenia numer 5, należy wydać polecenie
Pytanie 4. Aby usunąć wszystkie rekordy z tabeli należy zastosować kwerendę
Pytanie 5. W języku HTML zapisano formularz. Który z efektów działania kodu będzie wyświetlony przez przeglądarkę zakładając, że w drugie pole użytkownik wpisał wartość „ala ma kota”?
Pytanie 6. W programie do obróbki grafiki rastrowej zmodyfikowano krzywe kolorów tak, jak zaznaczono ramką na przedstawionym obrazie. Ma to na celu
Pytanie 7. Obraz, który ma być wyświetlony na stronie powinien mieć tło przezroczyste. Wskaż format graficzny, w którym należy zapisać taki plik.
Pytanie 8. W języku JavaScript, aby wydzielić fragment napisu znajdujący się pomiędzy wskazanymi przez parametr indeksami należy użyć metody
Pytanie 9. Kwerendę SELECT DISTINCT należy zastosować w przypadku, gdy potrzeba wybrać rekordy
Pytanie 10. Aby edytować dane w bazie danych można posłużyć się
Pytanie 11. Kolorem o barwie niebieskiej jest kolor
Pytanie 12. Zakładając, że użytkownik wcześniej nie miał żadnych praw, polecenie SQL nada użytkownikowi anna prawa jedynie do
Pytanie 13. W języku CSS, należy zdefiniować tło dokumentu jako obraz rys.png. Obraz ma powtarzać się jedynie w poziomie. Którą definicję należy przypisać selektorowi body?
Pytanie 14. Którego typu danych w bazie MySQL należy użyć, aby przechować w jednym polu datę i czas?
Pytanie 15. Którym poleceniem można wyświetlić konfigurację serwera PHP, w tym informację m. in. o: wersji PHP, systemie operacyjnym serwera, wartości przedefiniowanych zmiennych?
Pytanie 16. Funkcja agregująca AVG użyta w zapytaniu ma za zadanie
Pytanie 17. Kwerenda ma za zadanie w tabeli artykuly
Pytanie 18. Kod JavaScript wywołany zdarzeniem kliknięcia przycisku ma za zadanie
Pytanie 19. W jaki sposób, stosując język PHP, zapisać w ciasteczku napis znajdujący się w zmiennej dane na czas jednego dnia?
Pytanie 20. Wskaż kod CSS odpowiadający układowi bloków 2 - 5, zakładając, że są one zbudowane w oparciu o przedstawiony kod HTML.
Pytanie 21. W języku CSS zapis selektora p > i { color: red;} oznacza, że kolorem czerwonym zostanie sformatowany
Pytanie 22. Po wykonaniu kodu PHP zostanie wyświetlona aktualna data zawierająca jedynie
Pytanie 23. W języku C++ zdefiniowano zmienną: char zm1;. W jaki sposób można do niej przypisać wartość zgodnie ze składnią języka?
Pytanie 24. Program zapisany w języku PHP ma za zadanie obliczyć średnią pozytywnych ocen ucznia od 2 do 6. Warunek wybierania ocen w pętli liczącej średnią powinien zawierać wyrażenie logiczne
Pytanie 25. Która instrukcja algorytmu odpowiada graficznej reprezentacji bloku przedstawionego na rysunku?
Pytanie 26. W języku SQL, aby zabezpieczyć kwerendę CREATE USER tak, aby nie zostało utworzone konto w przypadku, gdy już istnieje, można posłużyć się składnią
Pytanie 27. Który zapis definiuje w języku PHP komentarz wieloliniowy?
Pytanie 28. Aby przy pomocy zapytania SQL zmodyfikować strukturę istniejącej tabeli, należy zastosować kwerendę