Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które stwierdzenie najlepiej opisuje klasę Owoc zdefiniowaną w języku PHP i przedstawioną na listingu?
Pytanie 2. W języku C++ zdefiniowano zmienną: char zm1;. W jaki sposób można do niej przypisać wartość zgodnie ze składnią języka?
Pytanie 3. Przedstawiony fragment kodu PHP służy do obsługi
Pytanie 4. W języku HTML zapisano formularz. Który z efektów działania kodu będzie wyświetlony przez przeglądarkę zakładając, że w drugie pole użytkownik wpisał wartość „ala ma kota”?
Pytanie 5. W języku JavaScript, aby wydzielić fragment napisu znajdujący się pomiędzy wskazanymi przez parametr indeksami należy użyć metody
Pytanie 6. SELECT imie FROM mieszkancy WHERE imie LIKE '_r%'; Dla których imion zastosowana w zapytaniu klauzula LIKE jest prawdziwa?
Pytanie 7. Którym poleceniem można wyświetlić konfigurację serwera PHP, w tym informację m. in. o: wersji PHP, systemie operacyjnym serwera, wartości przedefiniowanych zmiennych?
Pytanie 8. Brak którego elementu języka HTML wygeneruje ostrzeżenie lub błąd walidatora HTML?
Pytanie 9. Aby użyć zewnętrznego skryptu JavaScript o nazwie skrypt.js, należy zapisać w kodzie HTML
Pytanie 10. Aby edytować dane w bazie danych można posłużyć się
Pytanie 11. Aby usunąć wszystkie rekordy z tabeli należy zastosować kwerendę
Pytanie 12. Tabele: Klienci i Zgloszenia są powiązane relacją jeden do wielu. Aby wybrać jedynie opis zgłoszenia oraz odpowiadające mu nazwisko klienta dla zgłoszenia numer 5, należy wydać polecenie
Pytanie 13. Obraz, który ma być wyświetlony na stronie powinien mieć tło przezroczyste. Wskaż format graficzny, w którym należy zapisać taki plik.
Pytanie 14. Pole insert_id zdefiniowane w bibliotece MySQLi języka PHP może być wykorzystane do
Pytanie 15. Funkcja agregująca AVG użyta w zapytaniu ma za zadanie
Pytanie 16. W programie do obróbki grafiki rastrowej zmodyfikowano krzywe kolorów tak, jak zaznaczono ramką na przedstawionym obrazie. Ma to na celu
Pytanie 17. Po wykonaniu kodu PHP zostanie wyświetlona aktualna data zawierająca jedynie
Pytanie 18. Integralność encji w bazie danych zostanie zachowana, jeżeli między innymi
Pytanie 19. W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla pola edycyjnego. Tak formatowane pole edycyjne będzie miało jasnozielone tło
Pytanie 20. Formatami Video obsługiwanymi w standardzie HTML5 są
Pytanie 21. Program zapisany w języku PHP ma za zadanie obliczyć średnią pozytywnych ocen ucznia od 2 do 6. Warunek wybierania ocen w pętli liczącej średnią powinien zawierać wyrażenie logiczne
Pytanie 22. Aby przy pomocy zapytania SQL zmodyfikować strukturę istniejącej tabeli, należy zastosować kwerendę
Pytanie 23. W języku SQL, aby zabezpieczyć kwerendę CREATE USER tak, aby nie zostało utworzone konto w przypadku, gdy już istnieje, można posłużyć się składnią
Pytanie 24. Kod JavaScript wywołany zdarzeniem kliknięcia przycisku ma za zadanie
Pytanie 25. Zakładając, że użytkownik wcześniej nie miał żadnych praw, polecenie SQL nada użytkownikowi anna prawa jedynie do
Pytanie 26. Który zapis definiuje w języku PHP komentarz wieloliniowy?
Pytanie 27. Która instrukcja algorytmu odpowiada graficznej reprezentacji bloku przedstawionego na rysunku?
Pytanie 28. Kwerenda ma za zadanie w tabeli artykuly
Pytanie 29. Wskaż instrukcję równoważną do instrukcji switch zapisanej językiem PHP.