Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Którym poleceniem można wyświetlić konfigurację serwera PHP, w tym informację m. in. o: wersji PHP, systemie operacyjnym serwera, wartości przedefiniowanych zmiennych?
Pytanie 2. Kolorem o barwie niebieskiej jest kolor
Pytanie 3. SELECT imie FROM mieszkancy WHERE imie LIKE '_r%'; Dla których imion zastosowana w zapytaniu klauzula LIKE jest prawdziwa?
Pytanie 4. Brak którego elementu języka HTML wygeneruje ostrzeżenie lub błąd walidatora HTML?
Pytanie 5. Przedstawiony fragment kodu PHP służy do obsługi
Pytanie 6. Wskaż instrukcję równoważną do instrukcji switch zapisanej językiem PHP.
Pytanie 7. Funkcja agregująca AVG użyta w zapytaniu ma za zadanie
Pytanie 8. W języku CSS zapis selektora p > i { color: red;} oznacza, że kolorem czerwonym zostanie sformatowany
Pytanie 9. W języku HTML zapisano formularz. Który z efektów działania kodu będzie wyświetlony przez przeglądarkę zakładając, że w drugie pole użytkownik wpisał wartość „ala ma kota”?
Pytanie 10. Aby przy pomocy zapytania SQL zmodyfikować strukturę istniejącej tabeli, należy zastosować kwerendę
Pytanie 11. Który zapis definiuje w języku PHP komentarz wieloliniowy?
Pytanie 12. W języku C++ zdefiniowano zmienną: char zm1;. W jaki sposób można do niej przypisać wartość zgodnie ze składnią języka?
Pytanie 13. Po wykonaniu kodu PHP zostanie wyświetlona aktualna data zawierająca jedynie
Pytanie 14. W programie do obróbki grafiki rastrowej zmodyfikowano krzywe kolorów tak, jak zaznaczono ramką na przedstawionym obrazie. Ma to na celu
Pytanie 15. W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla pola edycyjnego. Tak formatowane pole edycyjne będzie miało jasnozielone tło
Pytanie 16. Wskaż kod CSS odpowiadający układowi bloków 2 - 5, zakładając, że są one zbudowane w oparciu o przedstawiony kod HTML.