Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Znaczniki HTML oraz służące do podkreślenia ważności tekstu, pod względem formatowania są odpowiednikami znaczników
Pytanie 2. Zakładając, że użytkownik wcześniej nie miał żadnych praw, polecenie SQL nada użytkownikowi anna prawa jedynie do
Pytanie 3. Którym poleceniem można wyświetlić konfigurację serwera PHP, w tym informację m. in. o: wersji PHP, systemie operacyjnym serwera, wartości przedefiniowanych zmiennych?
Pytanie 4. SELECT imie FROM mieszkancy WHERE imie LIKE '_r%'; Dla których imion zastosowana w zapytaniu klauzula LIKE jest prawdziwa?
Pytanie 5. Którego typu danych w bazie MySQL należy użyć, aby przechować w jednym polu datę i czas?
Pytanie 6. W języku JavaScript, aby wydzielić fragment napisu znajdujący się pomiędzy wskazanymi przez parametr indeksami należy użyć metody
Pytanie 7. Który zapis definiuje w języku PHP komentarz wieloliniowy?
Pytanie 8. W języku HTML zapisano formularz. Który z efektów działania kodu będzie wyświetlony przez przeglądarkę zakładając, że w drugie pole użytkownik wpisał wartość „ala ma kota”?
Pytanie 9. Integralność encji w bazie danych zostanie zachowana, jeżeli między innymi
Pytanie 10. W języku CSS, należy zdefiniować tło dokumentu jako obraz rys.png. Obraz ma powtarzać się jedynie w poziomie. Którą definicję należy przypisać selektorowi body?
Pytanie 11. Formatami Video obsługiwanymi w standardzie HTML5 są
Pytanie 12. Który z typów relacji wymaga utworzenia tabeli pośredniej łączącej klucze główne obu tabel?
Pytanie 13. Przedstawiony fragment kodu PHP służy do obsługi
Pytanie 14. Wskaż kod CSS odpowiadający układowi bloków 2 - 5, zakładając, że są one zbudowane w oparciu o przedstawiony kod HTML.
Pytanie 15. Aby usunąć wszystkie rekordy z tabeli należy zastosować kwerendę
Pytanie 16. Brak którego elementu języka HTML wygeneruje ostrzeżenie lub błąd walidatora HTML?
Pytanie 17. W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla pola edycyjnego. Tak formatowane pole edycyjne będzie miało jasnozielone tło
Pytanie 18. Program zapisany w języku PHP ma za zadanie obliczyć średnią pozytywnych ocen ucznia od 2 do 6. Warunek wybierania ocen w pętli liczącej średnią powinien zawierać wyrażenie logiczne
Pytanie 19. W programie do obróbki grafiki rastrowej zmodyfikowano krzywe kolorów tak, jak zaznaczono ramką na przedstawionym obrazie. Ma to na celu
Pytanie 20. Kolorem o barwie niebieskiej jest kolor
Pytanie 21. Które stwierdzenie najlepiej opisuje klasę Owoc zdefiniowaną w języku PHP i przedstawioną na listingu?
Pytanie 22. Obraz, który ma być wyświetlony na stronie powinien mieć tło przezroczyste. Wskaż format graficzny, w którym należy zapisać taki plik.
Pytanie 23. Kod JavaScript wywołany zdarzeniem kliknięcia przycisku ma za zadanie