Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli
Pytanie 2. W języku JavaScript utworzono obiekt. Aby pobrać wartość własności w można zapisać
Pytanie 3. Zgodnie z regułami walidacji HTML5, poprawnym zapisem znacznika hr jest
Pytanie 4. Które zdarzenie pozwala wykonać kod w języku JavaScript w chwili wysyłania formularza HTML i zablokować lub pozwolić na jego wysłanie?
Pytanie 5. Który selektor formatuje akapity tekstu o klasie tekst oraz element blokowy o ID obrazki?
Pytanie 6. Zapisaną językiem PHP funkcję o nazwie policz wywołano z argumentem $Z = 1. Jaki wynik zostanie zwrócony?
Pytanie 7. Aby w języku CSS ustawić czerwony kolor dla tekstu można użyć stylu
Pytanie 8. Ile maksymalnie należy użyć znaczników w tabeli o trzech kolumnach i trzech wierszach niezawierającej złączeń komórek i wiersza nagłówkowego?
Pytanie 9. W języku PHP zainicjowano zmienną $a wartością 1. Porównanie $a === $b przyjmuje wartość true, w przypadku, gdy zmienna $b jest zainicjowana wartością
Pytanie 10. Przedstawiona linia kodu zapisana językiem PHP ma za zadanie
Pytanie 11. Po uszkodzeniu serwera bazy danych, aby możliwie najsprawniej przywrócić działanie kompletnej bazy należy użyć
Pytanie 12. Polecenie wysyłane do serwera bazy danych, polegające na zbieraniu, poszukiwaniu lub modyfikowaniu danych w bazie jest nazywane
Pytanie 13. Program o nazwie FileZilla pozwala na
Pytanie 14. Który zapis w dokumencie HTML pozwala na połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie style.css?
Pytanie 15. W kodzie JavaScript pobrano element za pomocą metody getElementById. Aby zmodyfikować zawartość (treść) elementu można użyć właściwości
Pytanie 16. Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące przedstawionego kodu HTML.
Pytanie 17. Która z przedstawionych metod pozwoli wypisać w języku JavaScript komunikat w konsoli przeglądarki internetowej?
Pytanie 18. Za pomocą której funkcji języka PHP można ustanowić połączenie z bazą danych o nazwie zwierzaki?
Pytanie 19. Który znacznik HTML jest elementem blokowym?
Pytanie 20. Atrybutem określającym lokalizację pliku graficznego dla znacznika jest
Pytanie 21. Użytkownik wprowadził adres nieistniejącego zasobu na serwerze. Próba połączenia wygeneruje błąd
Pytanie 22. W bazie danych sklepu istnieją dwie tabele powiązane relacją: produkty oraz oceny. Tabela oceny zawiera dowolną liczbę ocen klientów dla danego produktu opisaną polami: id, ocena (pole numeryczne), produktID (klucz obcy). Aby wskazać maksymalną ocenę dla produktu o ID równym 10, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 23. Za pomocą którego zapisu zostanie utworzony w dokumencie HTML element wyświetlający obraz kotek.jpg z tekstem alternatywnym „obrazek kotka”?
Pytanie 24. Za pomocą którego zapytania Administrator odbierze prawo przeglądania oraz aktualizacji danych w bazie gazeta, dla użytkownika redaktor?
Pytanie 25. Wskaż wynik wykonania przedstawionego kodu PHP, jeżeli zmienna tab jest tablicą.
Pytanie 26. Która pętla w języku PHP pozwala wykonać operacje na wszystkich elementach tablicy z automatycznym indeksowaniem jej elementów?
Pytanie 27. Wskaż funkcję JavaScript, za pomocą której można obliczyć połowę kwadratu liczby przekazanej jako argument.
Pytanie 28. Która z przedstawionych grup znaczników HTML zawiera znaczniki służące do grupowania elementów i tworzenia struktury dokumentu?
Pytanie 29. Który zapis w języku HTML jest deklaracją kodowania znaków w dokumencie?
Pytanie 30. Pogrubienie tekstu za pomocą znacznika można uzyskać także przy wykorzystaniu właściwości CSS
Pytanie 31. Która z wbudowanych funkcji agregujących języka SQL oblicza średnią wartości we wskazanej kolumnie?
Pytanie 32. Aby zmodyfikować strukturę tabeli w bazie MySQL należy wykonać polecenie
Pytanie 33. Która z przedstawionych funkcji języka PHP zamieni słowo „kota” na słowo „mysz” w napisie „ala ma kota”?
Pytanie 34. Kolumna pełniąca rolę klucza głównego w tabeli musi
Pytanie 35. Formatowanie CSS akapitu określa styl szarej ramki o cechach:
Pytanie 36. Walidacja pól formularza polega na sprawdzeniu
Pytanie 37. Za pomocą którego polecenia SQL można usunąć z tabeli artykuly wiersze zawierające słowo „sto” znajdujące się w dowolnym miejscu pola tresc?
Pytanie 38. Która wartość zostanie wypisana przez algorytm?
Pytanie 39. Wskaż złożoność obliczeniową algorytmu naiwnego (zwykłego) wyszukiwania minimum w zbiorze liczb?
Pytanie 40. Do którego pola klasy Dane możliwy będzie dostęp z zewnątrz poprzez nazwę obiektu utworzonego jako instancja tej klasy?