Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która z przedstawionych funkcji języka PHP zamieni słowo „kota” na słowo „mysz” w napisie „ala ma kota”?
Pytanie 2. Która z przedstawionych metod pozwoli wypisać w języku JavaScript komunikat w konsoli przeglądarki internetowej?
Pytanie 3. W kodzie JavaScript pobrano element za pomocą metody getElementById. Aby zmodyfikować zawartość (treść) elementu można użyć właściwości
Pytanie 4. Po uszkodzeniu serwera bazy danych, aby możliwie najsprawniej przywrócić działanie kompletnej bazy należy użyć
Pytanie 5. Wskaż wynik wykonania przedstawionego kodu PHP, jeżeli zmienna tab jest tablicą.
Pytanie 6. Która wartość zostanie wypisana przez algorytm?
Pytanie 7. Które zdarzenie pozwala wykonać kod w języku JavaScript w chwili wysyłania formularza HTML i zablokować lub pozwolić na jego wysłanie?
Pytanie 8. Do którego pola klasy Dane możliwy będzie dostęp z zewnątrz poprzez nazwę obiektu utworzonego jako instancja tej klasy?
Pytanie 9. W bazie danych sklepu istnieją dwie tabele powiązane relacją: produkty oraz oceny. Tabela oceny zawiera dowolną liczbę ocen klientów dla danego produktu opisaną polami: id, ocena (pole numeryczne), produktID (klucz obcy). Aby wskazać maksymalną ocenę dla produktu o ID równym 10, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 10. Polecenie wysyłane do serwera bazy danych, polegające na zbieraniu, poszukiwaniu lub modyfikowaniu danych w bazie jest nazywane
Pytanie 11. Aby zmodyfikować strukturę tabeli w bazie MySQL należy wykonać polecenie
Pytanie 12. Która z wbudowanych funkcji agregujących języka SQL oblicza średnią wartości we wskazanej kolumnie?
Pytanie 13. Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące przedstawionego kodu HTML.
Pytanie 14. Który zapis w dokumencie HTML pozwala na połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie style.css?
Pytanie 15. Która pętla w języku PHP pozwala wykonać operacje na wszystkich elementach tablicy z automatycznym indeksowaniem jej elementów?
Pytanie 16. Który znacznik HTML jest elementem blokowym?
Pytanie 17. Wskaż złożoność obliczeniową algorytmu naiwnego (zwykłego) wyszukiwania minimum w zbiorze liczb?
Pytanie 18. Użytkownik wprowadził adres nieistniejącego zasobu na serwerze. Próba połączenia wygeneruje błąd
Pytanie 19. Za pomocą którego zapisu zostanie utworzony w dokumencie HTML element wyświetlający obraz kotek.jpg z tekstem alternatywnym „obrazek kotka”?
Pytanie 20. Pogrubienie tekstu za pomocą znacznika można uzyskać także przy wykorzystaniu właściwości CSS
Pytanie 21. Która z przedstawionych grup znaczników HTML zawiera znaczniki służące do grupowania elementów i tworzenia struktury dokumentu?
Pytanie 22. Formatowanie CSS akapitu określa styl szarej ramki o cechach:
Pytanie 23. Za pomocą którego zapytania Administrator odbierze prawo przeglądania oraz aktualizacji danych w bazie gazeta, dla użytkownika redaktor?
Pytanie 24. Aby w języku CSS ustawić czerwony kolor dla tekstu można użyć stylu
Pytanie 25. Atrybutem określającym lokalizację pliku graficznego dla znacznika jest
Pytanie 26. Zgodnie z regułami walidacji HTML5, poprawnym zapisem znacznika hr jest
Pytanie 27. Za pomocą którego polecenia SQL można usunąć z tabeli artykuly wiersze zawierające słowo „sto” znajdujące się w dowolnym miejscu pola tresc?
Pytanie 28. Zapisaną językiem PHP funkcję o nazwie policz wywołano z argumentem $Z = 1. Jaki wynik zostanie zwrócony?
Pytanie 29. Ile maksymalnie należy użyć znaczników w tabeli o trzech kolumnach i trzech wierszach niezawierającej złączeń komórek i wiersza nagłówkowego?
Pytanie 30. Za pomocą której funkcji języka PHP można ustanowić połączenie z bazą danych o nazwie zwierzaki?
Pytanie 31. Który zapis w języku HTML jest deklaracją kodowania znaków w dokumencie?
Pytanie 32. Który selektor formatuje akapity tekstu o klasie tekst oraz element blokowy o ID obrazki?
Pytanie 33. Kolumna pełniąca rolę klucza głównego w tabeli musi
Pytanie 34. W języku PHP zainicjowano zmienną $a wartością 1. Porównanie $a === $b przyjmuje wartość true, w przypadku, gdy zmienna $b jest zainicjowana wartością
Pytanie 35. Walidacja pól formularza polega na sprawdzeniu
Pytanie 36. Przedstawiona linia kodu zapisana językiem PHP ma za zadanie
Pytanie 37. Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli
Pytanie 38. W języku JavaScript utworzono obiekt. Aby pobrać wartość własności w można zapisać
Pytanie 39. Program o nazwie FileZilla pozwala na
Pytanie 40. Wskaż funkcję JavaScript, za pomocą której można obliczyć połowę kwadratu liczby przekazanej jako argument.