Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Użytkownik wprowadził adres nieistniejącego zasobu na serwerze. Próba połączenia wygeneruje błąd
Pytanie 2. Zapisaną językiem PHP funkcję o nazwie policz wywołano z argumentem $Z = 1. Jaki wynik zostanie zwrócony?
Pytanie 3. Za pomocą której funkcji języka PHP można ustanowić połączenie z bazą danych o nazwie zwierzaki?
Pytanie 4. Aby zmodyfikować strukturę tabeli w bazie MySQL należy wykonać polecenie
Pytanie 5. Który selektor formatuje akapity tekstu o klasie tekst oraz element blokowy o ID obrazki?
Pytanie 6. Przedstawiona linia kodu zapisana językiem PHP ma za zadanie
Pytanie 7. Pogrubienie tekstu za pomocą znacznika można uzyskać także przy wykorzystaniu właściwości CSS
Pytanie 8. W języku JavaScript utworzono obiekt. Aby pobrać wartość własności w można zapisać
Pytanie 9. Polecenie wysyłane do serwera bazy danych, polegające na zbieraniu, poszukiwaniu lub modyfikowaniu danych w bazie jest nazywane
Pytanie 10. Program o nazwie FileZilla pozwala na
Pytanie 11. Formatowanie CSS akapitu określa styl szarej ramki o cechach:
Pytanie 12. Wskaż funkcję JavaScript, za pomocą której można obliczyć połowę kwadratu liczby przekazanej jako argument.
Pytanie 13. Która wartość zostanie wypisana przez algorytm?
Pytanie 14. Wskaż złożoność obliczeniową algorytmu naiwnego (zwykłego) wyszukiwania minimum w zbiorze liczb?
Pytanie 15. Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące przedstawionego kodu HTML.
Pytanie 16. Atrybutem określającym lokalizację pliku graficznego dla znacznika jest
Pytanie 17. Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli
Pytanie 18. Która z przedstawionych metod pozwoli wypisać w języku JavaScript komunikat w konsoli przeglądarki internetowej?
Pytanie 19. Za pomocą którego zapytania Administrator odbierze prawo przeglądania oraz aktualizacji danych w bazie gazeta, dla użytkownika redaktor?
Pytanie 20. W kodzie JavaScript pobrano element za pomocą metody getElementById. Aby zmodyfikować zawartość (treść) elementu można użyć właściwości
Pytanie 21. Aby w języku CSS ustawić czerwony kolor dla tekstu można użyć stylu
Pytanie 22. W języku PHP zainicjowano zmienną $a wartością 1. Porównanie $a === $b przyjmuje wartość true, w przypadku, gdy zmienna $b jest zainicjowana wartością
Pytanie 23. Zgodnie z regułami walidacji HTML5, poprawnym zapisem znacznika hr jest
Pytanie 24. Ile maksymalnie należy użyć znaczników w tabeli o trzech kolumnach i trzech wierszach niezawierającej złączeń komórek i wiersza nagłówkowego?
Pytanie 25. Walidacja pól formularza polega na sprawdzeniu
Pytanie 26. Która z przedstawionych funkcji języka PHP zamieni słowo „kota” na słowo „mysz” w napisie „ala ma kota”?
Pytanie 27. W bazie danych sklepu istnieją dwie tabele powiązane relacją: produkty oraz oceny. Tabela oceny zawiera dowolną liczbę ocen klientów dla danego produktu opisaną polami: id, ocena (pole numeryczne), produktID (klucz obcy). Aby wskazać maksymalną ocenę dla produktu o ID równym 10, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 28. Które zdarzenie pozwala wykonać kod w języku JavaScript w chwili wysyłania formularza HTML i zablokować lub pozwolić na jego wysłanie?
Pytanie 29. Za pomocą którego zapisu zostanie utworzony w dokumencie HTML element wyświetlający obraz kotek.jpg z tekstem alternatywnym „obrazek kotka”?
Pytanie 30. Po uszkodzeniu serwera bazy danych, aby możliwie najsprawniej przywrócić działanie kompletnej bazy należy użyć
Pytanie 31. Za pomocą którego polecenia SQL można usunąć z tabeli artykuly wiersze zawierające słowo „sto” znajdujące się w dowolnym miejscu pola tresc?
Pytanie 32. Która z wbudowanych funkcji agregujących języka SQL oblicza średnią wartości we wskazanej kolumnie?
Pytanie 33. Która z przedstawionych grup znaczników HTML zawiera znaczniki służące do grupowania elementów i tworzenia struktury dokumentu?
Pytanie 34. Który znacznik HTML jest elementem blokowym?
Pytanie 35. Do którego pola klasy Dane możliwy będzie dostęp z zewnątrz poprzez nazwę obiektu utworzonego jako instancja tej klasy?
Pytanie 36. Który zapis w języku HTML jest deklaracją kodowania znaków w dokumencie?
Pytanie 37. Która pętla w języku PHP pozwala wykonać operacje na wszystkich elementach tablicy z automatycznym indeksowaniem jej elementów?
Pytanie 38. Który zapis w dokumencie HTML pozwala na połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie style.css?
Pytanie 39. Kolumna pełniąca rolę klucza głównego w tabeli musi
Pytanie 40. Wskaż wynik wykonania przedstawionego kodu PHP, jeżeli zmienna tab jest tablicą.