Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Kolumna pełniąca rolę klucza głównego w tabeli musi
Pytanie 2. Za pomocą którego zapisu zostanie utworzony w dokumencie HTML element wyświetlający obraz kotek.jpg z tekstem alternatywnym „obrazek kotka”?
Pytanie 3. Zgodnie z regułami walidacji HTML5, poprawnym zapisem znacznika hr jest
Pytanie 4. Która wartość zostanie wypisana przez algorytm?
Pytanie 5. Która z przedstawionych metod pozwoli wypisać w języku JavaScript komunikat w konsoli przeglądarki internetowej?
Pytanie 6. Aby w języku CSS ustawić czerwony kolor dla tekstu można użyć stylu
Pytanie 7. W języku JavaScript utworzono obiekt. Aby pobrać wartość własności w można zapisać
Pytanie 8. Pogrubienie tekstu za pomocą znacznika można uzyskać także przy wykorzystaniu właściwości CSS
Pytanie 9. Wskaż złożoność obliczeniową algorytmu naiwnego (zwykłego) wyszukiwania minimum w zbiorze liczb?
Pytanie 10. Która pętla w języku PHP pozwala wykonać operacje na wszystkich elementach tablicy z automatycznym indeksowaniem jej elementów?
Pytanie 11. W bazie danych sklepu istnieją dwie tabele powiązane relacją: produkty oraz oceny. Tabela oceny zawiera dowolną liczbę ocen klientów dla danego produktu opisaną polami: id, ocena (pole numeryczne), produktID (klucz obcy). Aby wskazać maksymalną ocenę dla produktu o ID równym 10, należy posłużyć się zapytaniem
Pytanie 12. Polecenie wysyłane do serwera bazy danych, polegające na zbieraniu, poszukiwaniu lub modyfikowaniu danych w bazie jest nazywane
Pytanie 13. Aby zmodyfikować strukturę tabeli w bazie MySQL należy wykonać polecenie
Pytanie 14. Która z wbudowanych funkcji agregujących języka SQL oblicza średnią wartości we wskazanej kolumnie?
Pytanie 15. Za pomocą którego polecenia SQL można usunąć z tabeli artykuly wiersze zawierające słowo „sto” znajdujące się w dowolnym miejscu pola tresc?
Pytanie 16. Który zapis w dokumencie HTML pozwala na połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie style.css?
Pytanie 17. Po uszkodzeniu serwera bazy danych, aby możliwie najsprawniej przywrócić działanie kompletnej bazy należy użyć
Pytanie 18. Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli
Pytanie 19. Wskaż wynik wykonania przedstawionego kodu PHP, jeżeli zmienna tab jest tablicą.
Pytanie 20. Program o nazwie FileZilla pozwala na
Pytanie 21. Użytkownik wprowadził adres nieistniejącego zasobu na serwerze. Próba połączenia wygeneruje błąd
Pytanie 22. Ile maksymalnie należy użyć znaczników w tabeli o trzech kolumnach i trzech wierszach niezawierającej złączeń komórek i wiersza nagłówkowego?
Pytanie 23. W języku PHP zainicjowano zmienną $a wartością 1. Porównanie $a === $b przyjmuje wartość true, w przypadku, gdy zmienna $b jest zainicjowana wartością
Pytanie 24. Walidacja pól formularza polega na sprawdzeniu
Pytanie 25. Który selektor formatuje akapity tekstu o klasie tekst oraz element blokowy o ID obrazki?
Pytanie 26. Formatowanie CSS akapitu określa styl szarej ramki o cechach:
Pytanie 27. W kodzie JavaScript pobrano element za pomocą metody getElementById. Aby zmodyfikować zawartość (treść) elementu można użyć właściwości
Pytanie 28. Który zapis w języku HTML jest deklaracją kodowania znaków w dokumencie?
Pytanie 29. Za pomocą której funkcji języka PHP można ustanowić połączenie z bazą danych o nazwie zwierzaki?
Pytanie 30. Za pomocą którego zapytania Administrator odbierze prawo przeglądania oraz aktualizacji danych w bazie gazeta, dla użytkownika redaktor?
Pytanie 31. Która z przedstawionych funkcji języka PHP zamieni słowo „kota” na słowo „mysz” w napisie „ala ma kota”?
Pytanie 32. Do którego pola klasy Dane możliwy będzie dostęp z zewnątrz poprzez nazwę obiektu utworzonego jako instancja tej klasy?
Pytanie 33. Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące przedstawionego kodu HTML.
Pytanie 34. Które zdarzenie pozwala wykonać kod w języku JavaScript w chwili wysyłania formularza HTML i zablokować lub pozwolić na jego wysłanie?
Pytanie 35. Atrybutem określającym lokalizację pliku graficznego dla znacznika jest
Pytanie 36. Wskaż funkcję JavaScript, za pomocą której można obliczyć połowę kwadratu liczby przekazanej jako argument.
Pytanie 37. Zapisaną językiem PHP funkcję o nazwie policz wywołano z argumentem $Z = 1. Jaki wynik zostanie zwrócony?
Pytanie 38. Przedstawiona linia kodu zapisana językiem PHP ma za zadanie
Pytanie 39. Który znacznik HTML jest elementem blokowym?
Pytanie 40. Która z przedstawionych grup znaczników HTML zawiera znaczniki służące do grupowania elementów i tworzenia struktury dokumentu?