PHP

PHP: Instrukcje warunkowe – ćwiczenia interaktywne

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który sprawdzi czy wartość zmiennej $a jest większa od wartości zmiennej $b. Jeśli tak, to wypisz na ekran tekst o treści: A jest większe od B.

$a = 10;
$b = 2;
 
(>){
 echo "A większe od B"
}

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który sprawdzi czy wartość zmiennej $a jest różna od wartości zmiennej $b, a następnie wypisze na ekran komunikat o treści: A jest różne od B

$a == 10
$b == 2
 
$a{
 echo "A jest różne od B

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który sprawdzi czy wartość zmiennej $a jest równa wartości zmiennej $b. Jeśli będą równe, wypisze na ekran komunikat: A jest równe B, w przeciwnym razie: A nie jest równe B.

$a = 10;
$b = 2;
($a = $b){
 echo "A jest równe B";
}{
 echo "A nie jest równe B";

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który sprawdzi czy wartość zmiennej $a jest równa wartości zmiennej $b. Jeśli będą równe, wypisze na ekran komunikat: A jest równe B. Jeśli wartość zmiennej $a będzie większa od wartości zmiennej $b wypisze na ekran komunikat: A jest większe od B. Jeśli żaden powyższy warunek nie będzie spełniony na ekran zostanie wypisany komunikat: A jest mniejsze od B.

$a = 10,
$b = 2,
if($a $b){
 echo "A jest równe B";
}else($a $6){
 echo "A jest większe od B";
}else{
 echo "A jest mniejsze od B";
}

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który sprawdzi czy zapisana w zmiennej $h wartość aktualnej godziny (w formacie 24 godzinnym) mieści się w przedziale (2,20), wypisze wówczas na ekran komunikat: Dzień dobry! W przeciwnym razie na ekranie pojawi się komunikat: Dobry wieczór!

$h = date(""); // pobranie aktualnej godziny (0 - 23)

($h > "2" &) {
  echo "Dzień dobry!";
}else{
	echo "Dobry wieczór!";
}

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który za pomocą skróconego zapisu instrukcji warunkowej sprawdzi czy wartość zmiennej $wiek jest mniejsza niż 18. Jeśli tak, wypiszemy na ekran komunikat: Dziecko, w przeciwnym razie: Dorosły.

$wiek = 21;
echo ($wiek < 18) 'Dziecko' 'Dorosły';

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który ustawi za pomocą wprowadzonego wraz z PHP7 operatora Null Coalesce wartość zmiennej numb, na wartość zmiennej number przesłanej poprzez pasek adresu przeglądarki z formularza, bądź jeśli nie została przesłana na 0. Następnie sprawdzi, czy wartość zmiennej $numb jest parzysta. Jeśli tak wypisze na ekran komunikat: Liczba parzysta, w przeciwnym razie: Liczba nieparzysta.

$numb = $_['number'] 0; //przypisanie wartości przesłanej przez $_GET do zmiennej
($numb==0){
	echo "Liczba parzysta";
}else{
	echo "Liczba nieparzysta";
}