PHP

PHP: Instrukcje warunkowe – zadania

Utwórz następujące skrypty:

 1. Obliczający wynik równania x = a/b. Wynik wypisuje na ekran. W przypadku, kiedy nie można obliczyć wyniku, wyświetli stosowny komunikat.
 2. Obliczający wynik równania x = a/b + c/d . Wynik wypisuje na ekran. W przypadku, kiedy nie można obliczyć wyniku, wyświetli stosowny komunikat.
 3. Obliczający wynik równania x = (a+6) / (b – 4). Wynik wypisuje na ekran. W przypadku, kiedy nie można obliczyć wyniku, wyświetli stosowny komunikat.
 4. Sprawdzający czy wprowadzona liczba jest parzysta. Na ekran wypisuje stosowny komunikat.
 5. Wczytujący dwie liczby. Sprawdza czy pierwsza jest podzielna przez drugą. Na ekran wypisuje stosowny komunikat.
 6. Sprawdzający czy wprowadzona liczba jest dodatnia, ujemna czy równa 0. Na ekran wypisuje stosowny komunikat.
 7. Wypisujący na ekran największą spośród trzech wprowadzonych liczb.
 8. Wypisujący trzy wprowadzone liczby w kolejności rosnącej.
 9. Sprawdzający na podstawie daty urodzenia i dzisiejszej daty czy osoba jest pełnoletnia.
 10. Sprawdzający czy dany znak jest dużą literą, małą literą, cyfrą, czy innym znakiem.
 11. Sprawdzający czy dana trzycyfrowa liczba jest palindromem.
 12. Sprawdzający czy poszczególne cyfry maksymalnie dwucyfrowej liczby są parzyste lub ich suma jest równa 4.
 13. Wystawiający ocenę na podstawie podanej liczby punktów. Wykorzystaj następujące kryteria oceny:
  0 – 29 pkt – ocena niedostateczna
  30 – 59 pkt – ocena dopuszczająca
  60 – 74 pkt – ocena dostateczna
  75 – 89 pkt – ocena dobra
  90 – 99 pkt – ocena bardzo dobra
  100 pkt – ocena celująca