PHP

PHP: Operacje na zmiennych

Operatory arytmetyczne

$a = 4;
$b = 3;
OperatorPrzykład zastosowaniaNazwa działaniaWynik
+$a + $bsuma7
$a – $bróżnica1
*$a * $biloczyn12
/$a / $biloraz 1.3333333333333
%$a % $bmodulo (reszta z dzielenia)1

Operator przypisania

Operator przypisania służy do nadania wartości. Do zmiennej znajdującej się po lewej stronie operatora przypisania wprowadzamy wartość znajdującą się po jego prawej stronie.

Najprostszym przykładem wykorzystania tego operatora jest przypisanie zmiennej konkretnej wartości:

$x = 4;

Możemy dokonać przypisania wartości kilku zmiennych. Dokonamy tego przeznaczając dla każdej zmiennej kolejną linię, bądź oddzielając kolejne przypisania przecinkiem.

$a = 1;
$b = 2;
$c = 3;
$a = 1, $b = 2, $c = 3;

Możemy również wykorzystać ten operator wielokrotnie, przypisując jednocześnie wielu zmiennym tę samą wartość:

$a = $b = $c = 4; // zmienne $a, $b oraz $c mają teraz wartość 4

Operator przypisania można łączyć z operatorami arytmetycznymi oraz operatorem służącym do łączenia ciągów znaków:

Zapis skróconyPełen zapisOpis
$a+=5;$a = $a + 5; Zwiększenie wartości zmiennej $a o 5
$a-=5; $a = $a – 5;Zmniejszenie wartości zmiennej $a o 5
$a*=5; $a = $a * 5;Pomnożenie wartości $a przez 5
$a/=5; $a = $a / 5; Podzielenie wartości $a przez 5
$a%=5; $a = $a % 5; Reszta z dzielenia $a przez 5
$a.=” dopisane”$a = $a . ” dopisane”;Dopisanie ciągu znaków na końcu zmiennej $a

Operator porównania

Operator ten, jak sama nazwa wskazuje, porównuje wartości i zwraca TRUE (1), jeśli są one takie same, a w przeciwnym razie FALSE (0).

Poniżej tabela przedstawiające możliwości porównywania ze sobą zmiennych:

OperatorPrzykładOpis
==$a == $bTRUE jeśli $a jest takie samo jak $b
!==$a !== $bTRUE jeśli $a jest różne od $b
<$a < $bTRUE jeśli $a mniejsze od $b
> $a > $b TRUE jeśli $a większe od $b
<= $a <= $b TRUE jeśli $a mniejsze lub równe $b
>= $a >= $b TRUE jeśli $a większe lub równe $b

Inkrementacja i dekrementacja

Operator inkrementacji (++) oraz dekrementacji (–) służą do, odpowiednio, zwiększenia i zmniejszenia wartości zmiennej o 1.

$x = 5;
$x++;
echo $x; // x ma wartość 6
$x--;
echo $x; // x ponownie ma wartość 5

Obu tych operatorów można użyć zarówno zapisując je bezpośrednio po zmiennej, jak i przed nią. Różnica polega na tym, że zapis po zmiennej spowoduje w pewnych przypadkach zwiększenie bądź zmniejszenie jej wartości po jej wykorzystaniu, natomiast zapis przez zmienną, przed jej użyciem. Sprawdźmy to na przykładzie:

$x = 5;
echo $x; // oczywiste: 5
echo $x++; // nieoczywiste: 5
echo $x; // 6
echo ++$x; // 7
echo $x; // 7

Operatory logiczne

Operatory logiczne służą nam do łączenia kilku warunków w bloki. Służą nam do tego następujące operatory:

OperatorPrzykładOpis
&&$a && $bAND: TRUE jeśli $a i $b prawdziwe
||$a || $bOR: TRUE jeśli $a lub $b prawdziwe
$x = TRUE;
$y = FALSE;

$z = (int)($x && $y);
echo $z; //0

Konkatenacja

Konkatenacja to nic innego jak łączenie ze sobą ciągów znaków. Służy do tego operator oznaczony symbolem . (kropki).

$w = "ABC";
$x = "DEF";
$y = $w . $x;
$z = "ABC" . $x . "DEF" . $y;
echo $w . $x . $y . $z . "..."; // ABCDEFABCDEFABCDEFDEFABCDEF...