PHP

PHP: Pętle – ćwiczenia interaktywne

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który wypisze na ekran za pomocą pętli for liczby z przedziału <10,50> oddzielone od siebie spacjami. Wykorzystaj polecenie echo tylko jeden raz.

($i=,$i50){
	echo;
}

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który wypisze na ekran za pomocą pętli while liczby z przedziału <10,50> oddzielone od siebie spacjami. Polecenie echo wykorzystaj tylko jeden raz.

$i=10;
($i50){
	echo;
}

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który wypisze na ekran za pomocą pętli do while liczby z przedziału <10,50> oddzielone od siebie spacjami. Polecenie echo wykorzystaj tylko jeden raz.

$i=10;
{
	echo;
}($i50);

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który wylosuje 20 losowych liczb z przedziału 1-1000, wypisze je na ekran, oddzielone od siebie za pomocą spacji oraz znajdzie największą spośród nich. Komunikat wyświetlany na zakończenie skryptu ma brzmieć: Największa wylosowana liczba to: MAX, gdzie zamiast MAX zostanie wyświetlona wartość największej spośród wylosowanych liczb.

$max=0;
for($i=0; $i<; ){
	$j = (1,1000);
	echo $j;
	fi($j > ) ;
}
echo "Największa wylosowana liczba to: ".$max;

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który wypisze na ekran tyle linii, jaka jest wartość zmiennej $wierszy. W pierwszej linii znajdować się ma jedna *, każdy kolejny wiersz, to o jedną * więcej. W efekcie działania skryptu wiersze będą wyglądały więc następująco: * ** *** **** *****

$wierszy = 5;
for($i=0; $i; $i++){
	for($j=0; $j; $j++){
		echo ;
	}
	echo ;
}

Uzupełnij / popraw kod skryptu, który tabelę HTML, zawierającą tabliczkę mnożenia. Pierwszy wiersz i pierwsza kolumna to kolejne liczby z przedziału 1 - 10. Pozostałe komórki zawierają wynik mnożenia liczby z pierwszego wiersza tej samej kolumny z liczbą z pierwszej kolumny tego samego wiersza. Pierwsza komórka pierwszego wiersza i pierwszej kolumny pozostaje pusta. Wartości w pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie są wypisane pogrubioną czcionką.

echo "";
for($i=0; $i<=; $i++){
	echo "";
	for($j=0; $j<=; $j++){
		echo "";
		if($i=0 && $j>) echo ""; // pierwszy wiersz, liczby 1 - 10
		if($j=0 && $i>) echo ""; // pierwsza kolumna, liczby 1 - 10
		if($i> && $j>) echo ; // przecięcia - wynik mnożenia
		echo "";
	}
	echo "";
}
echo "";

Wypisz za pomocą pętli for ciąg 20 liczb począwszy od 3, każda 2 razy większa. Liczby oddzielone od siebie spacjami.

for($i=0, $j=3; $i; $i, $j){
	echo $." ";
}

Wypisz za pomocą pętli while ciąg 20 liczb począwszy od 4, każda kolejna o 5 większa od poprzedniej. Liczby oddzielone od siebie spacjami.

$i=0;
$j=4;
while($i){
	echo $." ";
	$i;
	$j;
}