PHP

PHP: Pętle – zadania

Napisz skrypty, które będą posiadały następującą funkcjonalność:

 1. Wyświetli na ekranie 10 kolejnych liczb całkowitych począwszy od 1.
 2. Wyświetli na ekranie 10 kolejnych liczb całkowitych począwszy od 10 w kolejności malejącej.
 3. Obliczy i wyświetli na ekranie sumę kolejnych 10 liczb całkowitych począwszy od 1.
 4. Wyświetli na ekranie 10 kolejnych parzystych liczb całkowitych począwszy od 2.
 5. Pracownik przez X miesięcy odkłada co miesiąc Y zł. W każdym miesiącu z całej odłożonej na tą chwilę kwoty uzyskuje 8% odsetek. Jaką kwotę zgromadzi pracownik ?
 6. Obliczy sumę elementów ciągu arytmetycznego, składającego się ze 100 elementów, z których każdy kolejny jest większy od poprzedniego o 10. Pierwszy element wynosi 5.
 7. Obliczy ilość cegieł w piramidzie o podstawie 10 x 10 cegieł.
 8. Obliczy ilość cegieł w ścianie o podstawie X cegieł, wysokości Y rzędów cegieł, gdzie każdy kolejny stawiany rząd cegieł jest o Z cegieł krótszy od poprzedniego (niższego).
 9. Oblicza wagę ściany z 8. podpunktu, przy założeniu, że jedna cegła waży K kilogramów.
 10. Symulujący działanie prostego kalkulatora.
 11. Wyświetli na ekranie ciąg arytmetyczny składający się z N elementów, gdzie pierwszy element ma wartość X, a różnica pomiędzy kolejnymi elementami ciągu wynosi Y.
 12. Oblicza sumę dwóch liczb podanych przez użytkownika. Algorytm ma działać tak długo, aż suma podanych liczb będzie wynosiła 0.
 13. Algorytm oblicza silnię wprowadzonej przez użytkownika liczby.
 14. Wypisuje na ekran ciąg n liczb, z których każda kolejna jest kwadratem poprzedniej liczby z ciągu. Wartość pierwszej liczby podaje użytkownik.
 15. Oblicza sumę oraz średnią z 10 losowych liczb z przedziału <50,100>.