PYTHON

PYTHON Pętle | for

Drugim przykładem mechanizmu pętli w języku Python jest pętla for. Służy ona do wykonywania określonych czynności na zbiorze danych. Zbiór ten może być np. elementami listy czy liczbami z podanego zakresu.

Składnia

for zmienna in zbiór_danych :
  instrukcje

for

lista = ["pies", 2, 3.14, "kot", 9]

for x in lista :
    print(x)

Powyższy przykład przedstawia podstawowe zastosowanie pętli for. Mamy daną listę elementów różnego typu. Pętla for przechodzi po poszczególnych elementach z listy, przypisując ich wartości do zmiennej x. W każdym obiegu pętli wypisuje tę wartość na ekran.

Załóżmy, że chcielibyśmy pętle for wykorzystać do wypisania licz od 1 do 10 na ekran. Możemy to zrobić w następujący sposób:

lista = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

for x in lista :
    print(x)

Trudno jednak przypuszczać, żeby chcąc wypisać liczby z większego zakresu, np. liczby o 1 do 1000, ręcznie tworzyć zbiory takich liczb.

Z pomocą przychodzi nam funkcja zakresu: range(x,y), gdzie podajemy zakres od (x), do (y). Musimy jednak pamiętać, że ostatnia wygenerowana w tym zakresie liczba jest o jeden mniejsza niż do, czyli y-1. Zobaczmy to na przykładzie:

lista = range(1,11)

for x in lista :
    print(x)

Efekt działania będzie identyczny jak w przypadku poprzedniego programu: wypisanie liczb od 1 do 10. Jak widzimy, wartość do w zakresie musi być o jeden większa, więc wpisujemy zakres od 1 do 11, matematycznie, przedział lewostronnie domknięty <1, 11).