Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Narzędzie systemów z rodziny Windows stosowane do modyfikowania parametrów pracy interfejsów sieciowych, np. zmiana dynamicznej konfiguracji karty sieciowej na statyczną, to
Pytanie 2. Wskaż zakres adresów IP należący do klasy A, służący do adresacji prywatnej w sieciach komputerowych
Pytanie 3. Zrzut ekranowy przedstawia wynik wykonania w systemie z rodziny Windows Server polecenia
Pytanie 4. Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
Pytanie 5. Który z adresów IP jest adresem hosta pracującego w sieci o adresie 192.168.160.224/28?
Pytanie 6. Do zakończenia skrętki wtykiem 8P8C jest stosowane
Pytanie 7. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
Pytanie 8. Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?
Pytanie 9. Czteroparowy kabel skręcany, w którym każda para przewodów posiada ekran foliowy i dodatkowo wszystkie pary są ekranowane siatką, to kabel
Pytanie 10. W schemacie logicznym okablowania strukturalnego, zgodnie z terminologią polską zawartą w normie PN-EN 50174, właściwością kondygnacyjnego punktu dystrybucyjnego jest to, że
Pytanie 11. Podstawowy protokół używany do wyznaczania trasy i wysłania nią pakietu danych w sieci komputerowej to
Pytanie 12. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 13. Który z protokołów jest protokołem połączeniowym?
Pytanie 14. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?
Pytanie 15. Komputer A, który musi przesłać dane do komputera B pracującego w sieci o innym adresie IP, w pierwszej kolejności przesyła pakiety na adres IP
Pytanie 16. Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to
Pytanie 17. Który zestaw protokołów sieciowych jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?
Pytanie 18. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii
Pytanie 19. Komputer lokalny ma adres 192.168.0.5. Po uruchomieniu strony internetowej z tego komputera, która identyfikuje adresy w sieci uzyskano informację, że adresem komputera jest 195.182.130.24. Oznacza to, że
Pytanie 20. Rysunek poniżej przedstawia konfigurację zapory ogniowej w ruterze TL-WR340G. Jakie zasady konfiguracji zapory ustawiono?
Pytanie 21. Metodą dostępu do medium transmisyjnego z wykrywaniem kolizji w sieciach LAN jest
Pytanie 22. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 23. Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
Pytanie 24. Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder C:\instrukcje. Które z rozwiązań powinien zastosować?
Pytanie 25. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 26. Protokół, zapewniający wyświetlanie stron www w przeglądarce internetowej za pomocą połączenia szyfrowanego, to
Pytanie 27. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest
Pytanie 28. Norma TIA/EIA-568-B.2 określa specyfikację parametrów transmisyjnych
Pytanie 29. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
Pytanie 30. Urządzenia przedstawione na zdjęciu to
Pytanie 31. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 32. Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
Pytanie 33. Który z podanych adresów jest adresem klasy C?
Pytanie 34. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?
Pytanie 35. Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
Pytanie 36. Które medium transmisyjne sieci LAN zaleca się do stosowania w zabytkowych budynkach?
Pytanie 37. Komputery K1 i K2 nie mogą się komunikować. Adresacja urządzeń jest podana w tabeli. Co należy zmienić, aby przywrócić komunikację w sieci?
Pytanie 38. Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
Pytanie 39. Aby zabezpieczyć komunikację terminalową z serwerem, należy użyć połączenia z wykorzystaniem protokołu
Pytanie 40. Aby przeprowadzić ręczną konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux należy się posłużyć poleceniem