Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder C:\instrukcje. Które z rozwiązań powinien zastosować?
Pytanie 2. Protokół, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP, to
Pytanie 3. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ-45 zgodnie z normą TIA/EIA-568 dla zakończeń typu T568B?
Pytanie 4. Który błąd okablowania jest widoczny na wyświetlaczu testera pokazującego mapę połączeń żył kabla typu "skrętka"?
Pytanie 5. Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma
Pytanie 6. W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
Pytanie 7. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 8. Którego zadania nie realizują serwery plików?
Pytanie 9. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 10. Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest
Pytanie 11. Który adres IPv6 jest wykorzystywany jako adres link-local w procesie autokonfiguracji urządzeń?
Pytanie 12. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
Pytanie 13. Do której grupy w systemie Windows Server 2008 należy przydzielić użytkownika odpowiedzialnego tylko za archiwizowanie danych przechowywanych na dysku serwera?
Pytanie 14. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
Pytanie 15. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 16. Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się
Pytanie 17. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
Pytanie 18. Symbol którego urządzenia sieci komputerowej został przedstawiony na rysunku?
Pytanie 19. Który port jest domyślnym portem serwera usługi WWW?
Pytanie 20. Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach
Pytanie 21. W której topologii fizycznej sieci każde urządzenie sieciowe ma dokładnie dwa połączenia, po jednym do swoich najbliższych sąsiadów, a dane są przesyłane od jednego komputera do następnego w pętli?
Pytanie 22. Jaką funkcję realizuje usługa NAT uruchomiona na ruterze?
Pytanie 23. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
Pytanie 24. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 25. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
Pytanie 26. Jeżeli sieć 172.16.6.0/26 podzieli się na dwie równe podsieci, to ile hostów będzie można zaadresować w każdej z tych podsieci?
Pytanie 27. Serwerem poczty e-mail jest
Pytanie 28. Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?
Pytanie 29. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Pytanie 30. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
Pytanie 31. Jak nazywa się zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows, który umożliwia pełnienie roli serwera FTP oraz serwera WWW?
Pytanie 32. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 33. Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej
Pytanie 34. Podstawową metodą zabezpieczenia sieci komputerowej przed atakiem z zewnątrz jest stosowanie
Pytanie 35. Którą maskę należy zastosować, aby sieć o adresie 192.168.1.0 podzielic na 4 podsieci?
Pytanie 36. Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?
Pytanie 37. ifconfig eth0 10.0.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255 up route add default gw 10.0.0.10 W wyniku wykonania przedstawionych poleceń systemu Linux interfejs sieciowy eth0 otrzyma
Pytanie 38. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory
Pytanie 39. Zadaniem programu Wireshark jest
Pytanie 40. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa