Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Skrót MAN oznacza sieć
Pytanie 2. Które porty należy odblokować w zaporze sieciowej komputera, aby można było korzystać z zainstalowanej usługi FTP?
Pytanie 3. Atak typu hijacking na serwer sieciowy charakteryzuje się
Pytanie 4. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 5. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 6. Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 7. Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,10 r-g?
Pytanie 8. Które urządzenie sieciowe warstwy łącza danych modelu OSI analizuje zawarte w ramce Ethernet adresy MAC i na tej podstawie podejmuje decyzję, o przesłaniu sygnału z jednego do drugiego segmentu sieci lub o jego zablokowaniu?
Pytanie 9. Switch jako element centralny występuje w sieci o topologii
Pytanie 10. Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do ktorej klasy adresow IP należy adres przypisany tej karcie?
Pytanie 11. Aby w systemach Windows Server wykonać aktualizację dzierżawy adresów DHCP oraz rejestrację nazw związanych z systemem DNS w wierszu polecenia, należy wpisać polecenie
Pytanie 12. Program Wireshark jest stosowany do
Pytanie 13. Które urządzenie należy zainstalować w serwerze, by można było automatycznie archiwizować dane na taśmach magnetycznych?
Pytanie 14. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 15. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 16. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 17. Do wykonania sieci komputerowej w pomieszczeniu wykorzystano 25 metrów skrętki UTP, 5 gniazd typu RJ45 oraz odpowiednią liczbę wtyków RJ45 niezbędnych do zarobienia 5 kabli połączeniowych typu patchcord. Jaki jest koszt wykorzystanych materiałów do wykonania sieci? Ceny jednostkowe wykorzystanych materiałów są podane w tabeli.
Pytanie 18. Użytkownik wpisując w wierszu poleceń polecenie ping www.onet.pl otrzymuje następujący komunikat: Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl. Sprawdź nazwę i ponów próbę. Natomiast wpisując w wierszu poleceń polecenie ping 213.180.141.140 (adres IP serwera www.onet.pl) użytkownik dostaje odpowiedź z serwera. Co może być przyczyną takiego stanu?
Pytanie 19. Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
Pytanie 20. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
Pytanie 21. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 22. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 23. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
Pytanie 24. Na rysunku przedstawiono konfigurację karty sieciowej, której adres MAC ma wartość