Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli
Pytanie 2. Które porty należy odblokować w zaporze sieciowej komputera, aby można było korzystać z zainstalowanej usługi FTP?
Pytanie 3. Która z topologii przedstawionych na rysunkach jest topologią siatki?
Pytanie 4. Który zestaw protokołów sieciowych jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?
Pytanie 5. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 6. Jaki będzie koszt zakupu kabla UTP kat.5e przeznaczonego do budowy sieci komputerowej złożonej z 6 stanowisk komputerowych, w której średnia odległość od przełącznika wynosi 9 m? Dla każdej linii kablowej należy uwzględnić 1 m zapasu kabla, a cena 1 metra kabla wynosi 1,50 zł.
Pytanie 7. Który z protokołów przekształca logiczne adresy IP na fizyczne adresy MAC stosowane w sieci Ethernet?
Pytanie 8. Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej?
Pytanie 9. Która usługa sieciowa standardowo korzysta z portu 53?
Pytanie 10. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
Pytanie 11. Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?
Pytanie 12. Skrót MAN oznacza sieć
Pytanie 13. Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
Pytanie 14. Aby sprawdzić adres fizyczny karty sieciowej, w wierszu poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows należy wpisać polecenie
Pytanie 15. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 16. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 17. W pomieszczeniu biurowym należy zainstalować 5 podwójnych gniazd abonenckich. Średnia odległość gniazda abonenckiego od lokalnego punktu dystrybucyjnego wynosi 10 m. Jaki będzie przybliżony koszt zakupu kabla UTP kategorii 5e przeznaczonego do budowy sieci lokalnej, jeżeli cena brutto 1 m kabla UTP kategorii 5e wynosi 1,60 zł?
Pytanie 18. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 19. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to
Pytanie 20. Do której klasy adresów IP należy publiczny adres 130.140.0.0?
Pytanie 21. Który z wymienionych programów umożliwi sporządzenie rysunku technicznego przedstawiającego plan instalacji logicznej sieci lokalnej budynku?
Pytanie 22. Które polecenie rodziny systemów Windows należy zastosować, aby skonfigurować statyczny adres IP w wierszu poleceń?
Pytanie 23. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 24. Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany dl hosta 172.16.0.99?
Pytanie 25. W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów:
Pytanie 26. Jednym ze sposobów utrudnienia osobom niepowołanym dostępu do sieci bezprzewodowej jest
Pytanie 27. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 28. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 29. Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
Pytanie 30. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
Pytanie 31. Protokół umożliwiający pobieranie poczty e-mail z serwera to
Pytanie 32. Atak typu hijacking na serwer sieciowy charakteryzuje się
Pytanie 33. Jaki zakres adresów obejmują adresy klasy C?
Pytanie 34. W architekturze sieci lokalnych typu klient - serwer
Pytanie 35. W systemie linux Ubuntu Server, aby zainstalować serwer DHCP należy użyć polecenia
Pytanie 36. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
Pytanie 37. Metodą dostępu do medium transmisyjnego z wykrywaniem kolizji w sieciach LAN jest
Pytanie 38. W celu bezpiecznego połączenia z serwerem firmowym przez Internet, tak aby mieć dostęp do zasobów firmowych, należy zastosować oprogramowanie klienta
Pytanie 39. Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
Pytanie 40. Ile punktów abonenckich (2 x RJ45), zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50167, powinno znajdować się w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 49 m2?