Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
Pytanie 2. Protokół, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP, to
Pytanie 3. Który zapis jest postacią pełną maski o prefiksie 25?
Pytanie 4. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 5. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii
Pytanie 6. Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
Pytanie 7. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 8. Do automatycznego przydzielania adresów IP stacjom roboczym jest stosowana usługa
Pytanie 9. Aby wdrożyć usługę zdalnej instalacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych należy w Windows Server zainstalować rolę
Pytanie 10. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 11. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 12. Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
Pytanie 13. Do którego portu rutera należy podłączyć kabel sieci zewnętrznej, by uzyskać pośredni dostęp do Internetu?
Pytanie 14. Wskaż domyślną maskę dla dresu IP klasy B.
Pytanie 15. Podstawową metodą zabezpieczenia sieci komputerowej przed atakiem z zewnątrz jest stosowanie
Pytanie 16. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
Pytanie 17. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 18. Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
Pytanie 19. Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
Pytanie 20. Który adres IPv6 jest wykorzystywany jako adres link-local w procesie autokonfiguracji urządzeń?
Pytanie 21. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 22. Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
Pytanie 23. Które medium transmisyjne sieci LAN zaleca się do stosowania w zabytkowych budynkach?
Pytanie 24. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 25. Protokołem odpowiedzialnym za wykrywanie i eliminowanie kolizji w sieciach Ethernet jest
Pytanie 26. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 27. Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej?
Pytanie 28. Który standard sieci Ethernet należy zastosować przy połączeniu bezpośrednim urządzeń sieciowych oddalonych od siebie o 1 km?
Pytanie 29. W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest
Pytanie 30. Kabel typu skrętka, w której pojedyncza para żył jest foliowana oraz całość kabla jest w ekranie z folii i siatki, oznacza się symbolem
Pytanie 31. W systemie Windows Serwer utworzenie ukrytego, udostępnionego katalogu wymaga dopisania na końcu nazwy katalogu symbolu
Pytanie 32. Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
Pytanie 33. Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do
Pytanie 34. Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.
Pytanie 35. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 36. Do konfiguracji interfejsu sieciowego w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 37. Na rysunku przedstawiono tylny panel
Pytanie 38. Poniżej przedstawiono fragment pliku konfiguracyjnego usługi serwerowej w systemie Linux. Jest to usługa