Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Pytanie 2. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 3. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Pytanie 4. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 5. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie
Pytanie 6. Jakie powinno być rozmieszczenie gniazd komputerowych RJ45 w stosunku do powierzchni biurowej zgodnie z normą PN-EN 50174?
Pytanie 7. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
Pytanie 8. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Pytanie 9. Aby w budowanej sieci komputerowej zapewnić najmniejszy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłany sygnał należy zastosować
Pytanie 10. Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
Pytanie 11. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
Pytanie 12. Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
Pytanie 13. Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
Pytanie 14. Protokół TCP (Transmission Control Protocol) działa w trybie
Pytanie 15. W metodzie dostępu do nośnika CSMA/CD (Carrier Sense Multiplc Access with Collision Detection) stacja która zamierza rozpocząć nadawanie, nasłuchuje czy w sieci odbywa się ruch, a następnie
Pytanie 16. Które polecenie wiersza poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows wyświetli informacje dotyczące wszystkich zasobów udostępnionych na komputerze lokalnym?
Pytanie 17. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Pytanie 18. Który z adresów jest adresem klasy B?
Pytanie 19. Ile symboli przełączników i ruterów jest na schemacie?
Pytanie 20. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 21. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 22. Wartość najstarszych trzech bitów adresu IP w systemie binarnym wynosi 010. Jest to adres
Pytanie 23. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 24. Aby wdrożyć usługę zdalnej instalacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych należy w Windows Server zainstalować rolę
Pytanie 25. Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
Pytanie 26. Którą maskę należy zastosować, aby sieć o adresie 192.168.1.0 podzielic na 4 podsieci?
Pytanie 27. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Pytanie 28. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 29. Który z adresów IP ma przypisaną maskę w postaci pełnej, wynikającą z klasy adresu?
Pytanie 30. Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?
Pytanie 31. Która usługa sieciowa standardowo korzysta z portu 53?
Pytanie 32. Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
Pytanie 33. Norma PN-EN 50174 nie zawiera wytycznych dotyczących
Pytanie 34. Jak nazywa się zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows, który umożliwia pełnienie roli serwera FTP oraz serwera WWW?
Pytanie 35. Maska w postaci pełnej podsieci o prefiksie /25 to
Pytanie 36. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 37. Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
Pytanie 38. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
Pytanie 39. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 40. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
error: Content is protected !!